BİRİNCİ REŞHA: “Lâ ilâhe illâllah: Allah’tan başka ilâh yoktur” der, dâvâ eder – On Dokuzuncu Söz – Risalet-i Ahmediyeye dairdir – Cumartesi Dersleri 19. 1.

https://dersdunyasi.net/ olarak düzenlediğimiz Cumartesi Derslerinde bu hafta “Birinci Reşha: ‘Lâ ilâhe illâllah: Allah’tan başka ilâh yoktur’ der, dâvâ eder – On Dokuzuncu Söz – Risalet-i Ahmediyeye dairdir” konusu işlenmektedir. Üstad Bediüzzaman Said Nursi’nin Risale-i Nur Külliyatı’ından Sözleri isimli eserinden On Dokuzuncu Söz Birinci Reşha.

Birinci Reşha: "Lâ ilâhe illâllah: Allah’tan başka ilâh yoktur" der, dâvâ eder - On Dokuzuncu Söz - Risalet-i Ahmediyeye dairdir - Cumartesi Dersleri 19. 1.
Birinci Reşha: “Lâ ilâhe illâllah: Allah’tan başka ilâh yoktur” der, dâvâ eder – On Dokuzuncu Söz – Risalet-i Ahmediyeye dairdir – Cumartesi Dersleri 19. 1.

KISA VİDEO

UZUN VİDEO

On Dokuzuncu Söz

 Risalet-i Ahmediyeye dairdir

وَمَا مَدَحْتُ مُحَمَّدًا بِمَقَالَتِى وَلٰكِنْ مَدَحْتُ مَقَالَتِى بِمُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ     1

Evet, şu Söz güzeldir. Fakat onu güzelleştiren, güzellerin güzeli olan evsâf-ı Muhammediyedir.

On Dört Reşahâtı tazammun eden On Dördüncü Lem’anın

BİRİNCİ REŞHASI2

Rabbimizi bize tarif eden üç büyük, küllî muarrif var: Birisi şu kitab-ı kâinattır ki, bir nebze şehadetini on üç Lem’a ile Arabî Nur Risalesinden On Üçüncü Dersten işittik. Birisi şu kitab-ı kebîrin âyet-i kübrâsı olan Hâtemü’l-Enbiyâ aleyhissalâtü vesselâmdır. Birisi de Kur’ân-ı Azîmüşşandır. Şimdi, şu ikinci burhan-ı nâtıkı olan Hâtemü’l-Enbiyâ aleyhissalâtü vesselâmı tanımalıyız, dinlemeliyiz.

Evet, o burhanın şahs-ı mânevîsine bak:

Sath-ı arz bir mescid, Mekke bir mihrap, Medine bir minber; o burhan-ı bâhir olan Peygamberimiz aleyhissalâtü vesselâm bütün ehl-i imana imam, bütün insanlara hatip, bütün enbiyaya reis, bütün evliyaya seyyid, bütün enbiya ve evliyadan mürekkep bir halka-i zikrin serzâkiri; bütün enbiya hayattar kökleri, bütün evliya tarâvettar semereleri bir şecere-i nuraniyedir ki, herbir dâvâsını,


Dipnot-1

“Ben sözlerimle Muhammed’i (a.s.m.) övmüş olmadım; aslında sözlerimi Muhammed aleyhissalâtü vesselâmla övmüş ve güzelleştirmiş oldum.” İmam Rabbânî, Mektubat, 1:58.

Dipnot-2

Bu risalenin yeri için bk. Mesnevî-i Nuriye, Nokta Risalesi, Nurun İlk Kapısı, On Dördüncü Ders, On Dördüncü Lem’a.


 

aleyhissalâtü vesselâm: Allah’ın salât ve selâmı onun üzerine olsun (bk. ṣ-l-v; s-l-m)
Arabî: Arapça
âyet-i kübrâ: en büyük delil (bk. k-b-r)
burhan: delil
burhan-ı bâhir: açık delil
burhan-ı nâtık: konuşan delil
ehl-i iman: iman edenler (bk. e-m-n)
enbiya: peygamberler (bk. n-b-e)
evliya: veliler, Allah dostları (bk. v-l-y)
evsâf-ı Muhammediye: Hz. Muhammed’in (a.s.m.) vasıfları, özellikleri (bk. v-ṣ-f; ḥ-m-d)
halka-i zikir: zikir halkası
Hâtemü’l-Enbiyâ: peygamberlerin sonuncusu olan Hz. Muhammed (a.s.m.) (bk. n-b-e)
hatip: hitap eden, konuşan (bk. ḫ-ṭ-b)
hayattar: canlı (bk. ḥ-y-y)
kitab-ı kâinat: kâinat kitabı (bk. k-t-b; k-v-n)
kitab-ı kebîr: büyük kitap, kâinat (bk. k-t-b; k-b-r)
küllî: geniş, kapsamlı (bk. k-l-l)
Kur’ân-ı Azimüşşan: şanı yüce Kur’ân
lem’a: parıltı
Medine: (bk. bilgiler)
Mekke: (bk. bilgiler)
mihrap: imamın cemaate namaz kıldırdığı yer
minber: hutbe okunan yer
muarrif: tanıtıcı, tarif edici (bk. a-r-f)
mürekkep: –den oluşmuş
nebze: az miktar
reşahât: sızıntılar, damlalar
reşha: sızıntı, damla
Risalet-i Ahmediye: Hz. Muhammed’in peygamberliği, elçiliği (bk. r-s-l; ḥ-m-d)
şahs-ı mânevî: mânevî şahıs (bk. a-n-y)
sath-ı arz: yeryüzü
şecere-i nuraniye: nurlu ağaç (bk. n-v-r)
şehadet: şahitlik, tanıklık (bk. ş-h-d)
semere: meyve
serzâkir: zikredenlerin başı
seyyid: efendi
tarâvettar: tap taze
tazammun: içine alma

mu’cizatlarına istinat eden bütün enbiya ve kerametlerine itimat eden bütün evliya tasdik edip imza ediyorlar.

Zira, o Lâ ilâhe illâllah der, dâvâ eder. Bütün sağ ve sol, yani mazi ve müstakbel taraflarında saf tutan o nuranî zâkirler, aynı kelimeyi tekrar ederek, icmâ ile, mânen Sadakte ve bilhakkı natakte derler.

Hangi vehmin haddi var ki, böyle hesapsız imzalarla teyid edilen bir müddeâya parmak karıştırsın?


ahlâk-ı hamîde: övülmüş, güzel ahlâk (bk. ḫ-l-ḳ; ḥ-m-d)
âşikâre: açıkça
Asr-ı Saadet: Peygamberimizin (a.s.m.) yaşadığı dönem, mutluluk asrı
beşârât: müjdeler
burhan-ı tevhid: Cenab-ı Allah’ın birlik delili (bk. v-ḥ-d)
cenâh: taraf, yön
Ceziretü’l-Arap: (bk. bilgiler)
delâlât: delil olmalar, işaretler
enbiya: peygamberler (bk. n-b-e)
evliya: veliler, Allah’ın sevgili kulları (bk. v-l-y)
fevkalâde: olağanüstü
hakkaniyet: doğruluk (bk. ḥ-ḳ-ḳ)
haşiye: dipnot, açıklayıcı not
hâtif: gelecekten haber veren cinnî
Hüseyin-i Cisrî: (bk. bilgiler)
hüsün: güzellik (bk. ḥ-s-n)
icmâ: fikir birliği (bk. c-m-a)
irhâsât: Peygamberimizde (a.s.m.) peygamber olmadan önce görülen olağanüstü haller ve hadiseler
işârât: işaretler
istinat eden: dayanan (bk. s-n-d)
itimat: dayanma, güvenme
itminan: tam kanaatle inanma
kâhin: gelecekten haber veren kimse
kemâl: mükemmellik, kusursuzluk (bk. k-m-l)
kemâl-i emniyet: güvenilirliğin mükemmelliği (bk. k-m-l; e-m-n)
keramet: Allah’ın bir ikramı olarak, veli kullarda görünen olağanüstü haller (bk. k-r-m)
kütüb-ü semâviye: vahye dayanan mukaddes kitaplar (bk. k-t-b; s-m-v)
kuvvet-i iman: imanın kuvveti (bk. e-m-n)
Lâ ilâhe illâllah: Allah’tan başka ilâh yoktur (bk. e-l-h)
mânen: mânevî olarak (bk. a-n-y)
mazi: geçmiş zaman
metanet: sağlamlık, kararlılık
mu’cizât: mu’cizeler (bk. a-c-z)
müddeâ: iddia edilen şey
müstakbel: gelecek zaman
mütevatir: yalan üzerinde birleşmeleri mümkün olmayan topluluğun naklettiği haber
nuranî: nurlu, parlak (bk. n-v-r)
reşha: sızıntı, damla
rumuzât: remizler, işaretler
sadakte ve bilhakkı natakte: “Doğru söyledin ve hakkı konuştun” (bk. ṣ-d-ḳ; ḥ-ḳ-ḳ)
sadık: doğru (bk. ṣ-d-ḳ)
şakk-ı kamer: Ay’ın ikiye bölünmesi mu’cizesi
secâyâ-yı gàliye: çok kıymetli ve yüksek huylar
şehâdat: şahitlikler, tanıklıklar (bk. ş-h-d)
şeriat: İlahî kanun, İslâmiyet (bk. ş-r-a)
tahrif: değiştirme, bozma
takva: Allah’ın emir ve yasaklarına titizlikle uyma (bk. v-ḳ-y)
tasdik: doğrulama (bk. ṣ-d-ḳ)
tasrihat: açık şekilde anlatımlar
tevatür: çeşitli kanallardan gelen ve doğruluğu kesin olarak kanıtlanan haber
teyid: destekleme
ubûdiyet: kulluk (bk. a-b-d)
vehm: zan, kuruntu
vüsuk: doğruluk, güvenilirlik
zâkir: zikredenler, Allah’ı ananlar

KAYNAKLAR

Risale-i Nur Külliyatı, Sözler, On Dokuzuncu Söz, Birinci Reşha, Söz Basım Yayın Ltd. Şti., Mart 2012, İstanbul.

http://www.erisale.com/#content.tr.1.319


CUMARTESİ DERSLERİ

CUMARTESİ DERSLERİ
CUMARTESİ DERSLERİ

Üstad Bediüzzaman Said Nursi’nin Risale-i Nur Külliyatı’ından; Sözler, Mektubat, Lem’alar, Şuâlar gibi kitaplarından alınarak her hafta Cumartesi günü Cumartesi Dersleri adı altında yapılan ve YouTube’da yüklenen dersler yer almaktadır.

Ayrıca; http://www.erisale.com/#home adresinde yer alan Risalelerin ekran kaydı yapılmakta ve sitemizde ilgili dersin bulunduğu sayfaya metinler ve sözlük konulmaktadır.

Dersler en son yapılan derslere göre sıralanmaktadır.

CUMARTESİ DERSLERİ

13. 3. On Üçüncü Söz – Birkaç biçare gençlere verilen bir tenbih, bir ders, bir ihtardır

13. 2. On Üçüncü Sözün İkinci Makamı

13.1. On Üçüncü Söz Ders – i İbret

12. 3. On İkinci Söz – Dördüncü Esas

12. 2. On İkinci Söz – İkinci ve Üçüncü Esas

12. 1. On İkinci Söz – Birinci Esas

11. 3. Onbirinci Söz Hakikatin Yüzü 2

10.16. Onuncu Söz Hatime

10.15. Onuncu Söz Onikinci Hakikat

10.14. Onuncu Söz Onbirinci Hakikat

10.13. Onuncu Söz Onuncu Hakikat

10.12. Onuncu Söz Dokuzuncu Hakikat

10.11. Onuncu Söz Sekizinci Hakikat

10.10. Onuncu Söz Yedinci Hakikat

10.9. Onuncu Söz Altıncı Hakikat

10.8. Onuncu Söz Beşinci Hakikat

10.7. Onuncu Söz Dördüncü Hakikat

10.6. Onuncu Söz Üçüncü Hakikat

10.5. Onuncu Söz İkinci Hakikat

10.4. Onuncu Söz 3. ve 4. İşaret ile 1. Hakikat

10.3. Onuncu Söz Mukaddime İkinci İşaret .

10.2. Onuncu Söz Mukaddime Birinci İşaret

10.1. Onuncu Söz Temsili Hikayecik 1-12. Suretler

9.2. Dokuzuncu Söz Beşinci Nükte

9. 1. Dokuzuncu Söz 1.-4. Nükteler

8. Sekizinci Söz

7. Yedinci Söz

6. Altıncı Söz

5. Beşinci Söz

4. Dördüncü Söz

3. Üçüncü Söz

2. İkinci Söz

1. Birinci Söz


8. sınıf fen konuları Bediüzzaman Cumartesi Dersleri EĞİTİM Eğitim Eğitim Haberleri Eğitim ve Öğretim Fen Bilimleri Fen Bilimleri 8 Fen Bilimleri 8 Yaprak Test Fen Bilimleri 8 Yaprak Testler fen bilimleri 8. sınıf test çöz fiziksel olaylar Kur'an Kur'an-ı Kerim Kur'ân-ı Hakîm Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Matematik Mucize Mu’cizât-ı enbiya yüzünde parlayan bir lem’a-i i’câz-ı Kur’ân On Dokuzuncu Söz On Dokuzuncu Söz – Risalet-i Ahmediyeye dairdir On Dördüncü Söz On Yedinci Söz On Üçüncü Söz Ortaokul Ortaokul Fen Bilimleri 8 Ortaokul Fen Bilimleri 8 Yaprak Test ORTAÖĞRETİM Partilerin Eğitim Programları POSTERLER Risale-i Nur Külliyatı Said Nursi Svenska Sözler SİYASİ PARTİLERİN EĞİTİM PROGRAMLARI Yirmi Birinci Söz Yirminci Söz Yirminci Sözün İkinci Makamı Yirminci Söz İkinci Makam ÇALIŞMA YAPRAĞI Üstad İLKOKUL İSVEÇÇE / SWEDISH / SVENSKA Şeytan

Feel free to comment. Yorum yapmaktan çekinmeyin.

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.