Doğada ve Sanatta Renk ve Leke Tasarımları – Güzel Sanatlar Eğitimi – Görsel Sanatlar, Resim – İş Eğitimi Sanat Elemanları

Doğada ve Sanatta Renk ve Leke Tasarımları – Güzel Sanatlar Eğitimi – Görsel Sanatlar, Resim – İş Eğitimi Sanat Elemanları

Görsel Sanat Eğitimi Dersi etkinliklerinde “Doğada ve Sanatta Renk ve Leke Tasarımları” etkinliği yer almaktadır. Etkinlikte doğada leke ve renk ile ilgili sanatsal örnekler ile sanatçıların ve çocukların yaptığı çalışmalar ve sanatsal eserler bulunmaktadır. Sanat elemanları renk ve leke üzerinde durulmaktadır.

 

POWER POINT SUNUMU İNDİRMEK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

https://dersdunyasi.net/wp-content/uploads/2024/01/Dogada-ve-Sanatta-Renk-ve-Leke-Tasarimlari-Guzel-Sanatlar-Egitimi-Gorsel-Sanatlar-Resim-–-Is-Egitimi-Sanat-Elemanlari.pptx


Doğada ve Sanatta Renk ve Leke Tasarımları – Güzel Sanatlar Eğitimi – Görsel Sanatlar, Resim – İş Eğitimi Sanat Elemanları

Renk denilince aklınıza neler geliyor?

Peki görsel sanatlarda
leke neye deniyor?

Renkler nasıl oluşturulmuştur?

Sanatsal tasarımda leke ile vurgulamalar:

Palyaço balığı lekelerle tasarlanmıştır.

Zürafalar lekelerle tasarlanmış ilginç hayvanlardan bir tanesidir.

Katil balinalar da siyah beyaz lekelerle tasarlanmıştır.

Atlar ve inekler de farklı renkte lekelerle tasarlanmıştır.

Kelebekler de değişik şekillerlde ve lekelerde tasarlanmıştır.

Göze benzeyen şekliyle Helix Bulutsusu


Kartal Bulutsusunu oluşturan toz ve gaz bulutları (Nasa)

Renkli Tasarımlar

Papağanlar değişik renklerde tasarlanmıştır. Ayrıca daha önceki derslerde gördüğümüz nokta ve çizgi de kullanılmıştır.

Rengarenk boyanmış kuşlar.

Çiçekler de rengarenk tasarlanmıştır.

Sanatçıların sanatında lekeler

Devabil Kara 

Sabri Berkel

Pablo Picasso – Guernica – Siyah beyaz ve gri lekelerle tasarlanmıştır.

Çocukların sanatında renk ve leke

Şimdi sıra sizde

•Sizden renkler ve/veya lekelerin ön plana çıktığı tasarımlar yapmanızı istiyoruz.

Kolay çizimlere de bakabilirsiniz. Örneğin:

22’den Çok Kolay Kuş Çizimi, Adım Adım Renkli Kuş Nasıl Çizilir, Çocuklara Sayılarla Hayvan Çizmek

Gül çizimi / Kolay çizimler

Tavus Kuşu Nasıl Çizilir? – En Kolay Tavus Kuşu Çizimi – How to draw a peacock (EASY) / #SenDeÇiz

Çocukların yaptığı çalışmalar

Teşekkürler arkadaşlar

“Bağı dehrin hem hazanın hem baharın görmüşüz” – Gazel – Nabi – TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 10. SINIF DERS İŞLENİŞİ 3. ÜNİTE: ŞİİR – 3. 6. DİVAN ŞİİRİNDEN GAZEL ÖRNEĞİ 1

“Bağı dehrin hem hazanın hem baharın görmüşüz” Nabi - Gazel
Slide
REKLAM

Bu alana reklam verebilirsiniz.

Sitenin teknik – tasarım ve içerik giderleri karşılanacaktır.

Google, Facebook, YoTube vb. reklamlarının sitemizin içeriğiyle uyumlu olmadığını düşünüyoruz.

Bu konuda e-postayla bilgi alabilirsiniz.

dersdunyasi.net@gmail.com
previous arrow
next arrow
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow
Shadow

Bu sayfada ortaöğretim / lise Türk Dili ve Edebiyatı dersi 10. sınıf 3. ünite şiir, divan şiirinden gazel örneği; Urfalı büyük şâir Yûsüf Nâbî’nin, çağdaşı olan Çorlulu Ali Paşa’nın kararıyla evi yıkılıp perîşân olunca yazdığı “Bağı dehrin hem hazanın hem baharın görmüşüz” gazeline yer verilmiştir.

HAZIRLIK

 1. Hayatın sevinç ve hüzünlerle yoğrulması konusundaki görüşleriniz nelerdir?
 2. İnsanın gurura kapılması doğru mudur? Niçin?

GAZEL

GAZELGünümüz Türkçesi:
Bâğ-ı dehrin hem hazânın hem bahârın görmüşüz
Biz neşâtın da gamın da rûzgârın görmüşüz
•Biz, dünya bahçesinin hem güzünü, hem de ilkbaharını görmüşüz,
Biz, sevincin de kederin de yaşandığı günleri görmüşüz.
Çok da mağrûr olma kim mey-hâne-i ikbâlde
Biz hezâran mest-i mağrûrun humârın görmüşüz
•Çok da gururlanma ki, bu talih meyhanesinde biz,
Gururdan sarhoş olan binlercesinin uyuşuk halini görmüşüz.
Top-ı âh-ı inkisâra pây-dâr olmaz yine
Kişver-i câhın nice sengin hisârın görmüşüz
•(Ve) yine gücenmişlik ahının topuna dayanamayan,
Yüksek mevki ülkesinin taştan kalesini görmüşüz.
Bir hurûş ile eder bin hâne-i ikbâli pest
Ehl-i derdin seyl-i eşk-i inkisârın görmüşüz
•Bir beddua ile bin talih evini yıkıp giden
Dertlilerin sel gibi akıttıkları gözyaşlarını
görmüşüz.
Bir hadeng-i can-güdâz-ı âhtır sermâyesi
Biz bu meydânın nice çâpük-süvârın görmüşüz
•Biz, yere yıkılması bir can alıcı ah okuna bağlı,
Bu meydanın nice usta binicilerini görmüşüz.
Bir gün eyler dest-beste pây-âh-ı cây-gâh
Bi-adet mağrûr-ı sadr-ı i’tibârın görmüşüz
[Sadarette itibar üzere oturan nicelerini gördük ki; gün geldi de onlar el pençe vaziyette pabuçluğu mekân tuttular (yani hizmetçi oldular)]
Kâse-i deryûzeye tebdîl olur câm-ı murâd
Biz bu bezmin Nâbiyâ çok bâde-hârın görmüşüz
•Ey Nâbî! En sonunda istek kadehi dilenci kâsesine dönen,
Biz, bu eğlence meclisinin nice sarhoşlarını görmüşüz

Vezni: Fâilâtün Fâilâtün Fâilâtün Fâilün

Nabî

(hzl: Cem Dilçin, Türk Şiir Bilgisi)BİLİNMEYEN KELİMELER


bâde-hâr: İçki içenler.
bâğ-ı dehr: Dünya bahçesi.
bezm: İçki meclisi, dost toplantısı.
çâpük-süvâr: Ata iyi binen.
dest-beste: El bağlamış, el pençe vaziyette.
hadeng-i can-güdâz: Can eriten ok.
hâne-i ikbâl: Uğur evi.
hezâran: Binlerce.
humâr: Sarhoşluktan sonra gelen baş ağrısı.
hurûş: Gürültü, ağlayıp inleme.
inkisar: Kırılma, gücenme, beddua, ilenç.
kâse-i deryûze: Dilenci çanağı.
kişver-i câh: Makam, mevki ülkesi.
sadr-ı i’tibâr: Sadârette (sadrazamlıkta) itibarlı olanlar.
mest-i mağrur: Gurur sarhoşluğuna kapılan kişi.
neşat: Sevinç.
pây-âh-ı cây-gâh:
pây-dâr: Sağlam, devamlı.
pest: Alçak, aşağı.
rûzgâr: Rüzgâr, zaman.
seng: Taş.
seyl-i eşk-i inkisâr: İnkisar gözyaşlarının seli.
top-ı ah-ı inkisar: Beddua ahlarının topu.

Metinde anlamlarını bilmediğiniz kelime ve kelime gruplarının anlamını metnin
bağlamından hareketle tahmin ediniz veya kaynaklardan öğreniniz.

ETKİNLİKLER

 1. Metnin tema ve konusunu belirleyiniz.
 2. İlk beyitte geçen ‘hazân/ bahâr’ , ‘neşât/ gam’ kelimeleri sizce nelerin simgesi olabilir? Yaşadığımız ayrılık ve üzüntüler, bize bir şeyler öğretir mi?
 3. İkinci beyitte şair, niçin mağrur olmamak gerektiğini vurguluyor? İnsan, güzelliği, makamı veya zenginliğiyle kibirlenme hakkına sahip midir? Niçin?
 1. “Bir hurûş ile eder bin hâne-i ikbâli pest/ Ehl-i derdin seyl-i eşk-i inkisârın görmüşüz” beytinde şair, ne anlatmak istemiştir? Buradaki manayı ‘ahı tutmak’ deyimi ile ilişkilendirebilir miyiz?
 2. Aşağıdaki videoyu izleyerek gazelle ilgili yorumlar hakkında düşüncelerinizi söyleyiniz.

Hayati İnanç – Muhteşem Anlatım Nâbî “Bağı dehrin hem hazanın hem baharın görmüşüz”

 1. Kültürel ve sosyal yapı ilişkisinden hareketle okuduğunuz gazelin yazıldığı
  dönemin zihniyetine dair neler söyleyebilirsiniz?
 2. Aşağıdaki parağrafı okuyunuz. Gazelde anlatılmak istenenler ile bu parçada anlatılanlar arasında nasıl bir bağ vardır? Tartışınız.

“… ekseriya zalim izzetinde, mazlum zilletinde kalıp, buradan göçüp gidiyorlar. Demek bir Mahkeme-i Kübrâya bırakılıyor, tehir ediliyor. Yoksa bakılmıyor değil. Bazan dünyada dahi ceza verir. Kurûn-u sâlifede cereyan eden âsi ve mütemerrid kavimlere gelen azaplar gösteriyor ki, insan başıboş değil; bir celâl ve gayret sillesine her vakit maruzdur.”

http://www.erisale.com/#content.tr.1.103

celâl: haşmet, görkem, yücelik (bk. c-l-l)
cereyan eden: meydana gelen
ekseriya: çoğunlukla (bk. k-s̱-r)
gayret: şeref, haysiyet, izzet (bk. ğ-y-r)
izzet: değer, kıymet, şeref, yücelik (bk. a-z-z)
kurûn-u sâlife: geçmiş çağlar
Mahkeme-i Kübrâ: öldükten sonra âhirette Allah’ın huzurunda kurulacak olan büyük mahkeme (bk. ḥ-k-m; k-b-r)
maruz: tesirinde ve karşısında olma
mazlum: zulme, haksızlığa uğrayan (bk. ẓ-l-m)
mütemerrid: inatçı, inanmamakta direnen
sille: tokat
tehir edilmek: ertelenmek
zillet: hor, hakir, aşağılanma
 1. Divan Şiiri Grubu, hazırladığı gazellerden bir şiir dinletisi sunsun. Yapılan sunumlardan sonra dinlenen gazellerin ahenk unsurları, ses akışları ve hissettirdikleriniz ile ilgili çıkarımlarda bulununuz.
Divan Şiiri Grubu, hazırladığı gazellerden bir şiir dinletisi sunsun.
Divan Şiiri Grubu, hazırladığı gazellerden bir şiir dinletisi sunsun.
 1. Sunulan Gazelleri sınıf veya okul panosunda sergileyiniz. İmkanlar ölçüsünde okul
  dergisinde ve okulun internet sayfası edebiyat köşesinde yayınlayınız.

Daha Fazlası

Hayati İnanç’ın konuyla ilgili değerlendirmelerini okuyun:

URFALI ŞÂİR YÛSÜF NÂBÎ

Urfalı büyük şâir Yûsüf Nâbî (vefat 1712), çağdaşı olan Çorlulu Ali Paşa’nın kararıyla evi yıkılıp perîşân olunca aşağıdaki gazeli yazmış. Derler ki; “keşke yüz evi olup yüzü de yıkılsaydı da Nâbî’den, böyle yüz eser kalsaydı.” 


Bu şiire çok sonraları yapılan nazire ve tahmisler cidden kayda değer evsaftadır.


Bâğ-ı dehrin hem hazânın hem bahârın görmüşüz

Biz neşâtın da gâmın da rûzgârın görmüşüz

[Zaman bağının baharını da gördük güzünü de; üzerimizden neş’e rüzgârları da geçmiştir gam fırtınaları da.]

Çok da mağrûr olma kim meyhâne-i ikbâlde

Biz hezârân mest-i mağrûrun humârın görmüşüz 

[Mevki sahibi olunca zafer sarhoşu oluverme; zîrâ böylesine mest (sarhoş) olup sabah olunca da baş ağrısı çeken binlercesini görmüşlüğümüz var.]

Top-ı âh-ı inkisâra pây-dâr olmaz yine

Kişver-i câhın nice sengîn hisârın görmüşüz 

[Gönlü kırık olanın atıverdiği âh topunun nice büyük sultanların muhkem kalelerini yıktığını biliriz.]

Bir hurûşiyle eder bin hâne-i ikbâli pest

Ehl-i derdin seyl-i eşk-i inkisârın görmüşüz

[Derd ehli olanların kırıklıkla döktükleri gözyaşlarının yaptığı seller önünde nice gösterişli kâşânelerin, mâlikânelerin yerle bir olduğunu biliriz.]

Bir hadeng-i cân-güdâz-ı âhdır sermâyesi

Biz bu meydânın nice çâbük-süvârın görmüşüz

[O garipler ki, bütün sermâyeleri can yakıcı bir âh silâhından ibarettir ama, onu şöyle bir attıkları zaman, nice hızlı süvarilerin vurulup yere serildiklerini gördük.]
 
Bir gün eyler dest-beste pây-gâhı cây-gâh

Bî-aded mağrûrun sadr-ı i’tibârın görmüşüz

[Sadarette itibar üzere oturan nicelerini gördük ki; gün geldi de onlar el pençe vaziyette pabuçluğu mekân tuttular (yani hizmetçi oldular)]

Kâse-i deryûzeye tebdîl olur câm-ı murâd

Biz bu bezmin Nâbîyâ çok bâde-hârın görmüşüz

[O elindeki –gururla kaldırıp kaldırıp- içtiğin kadeh var ya, gün gelir de dilenci çanağına döner; benzerlerini çok gördük.]

Söz Nâbî’den açıldığı için bir diğer meşhur şiirini de takdim etmek isterim.

Sultan Dördüncü Mehmed zamanında hacca giden surre alayında geçer hadise. Nâbî merhûmun içinde bulunduğu kafileye –bugünkü tabirle- sponsorluk eden ağa Medine-i Münevvereye yaklaşıldığı bir sırada insanlık icabı hafif uykuya dalınca, Efendimizin bu kadar yakınında uykuyu edebe mugayir gören hikmet şairimiz irticalen yüksek sesle beş beyt terennüm eder:


 Sakın terk-i edebden, kûy-i mahbûb-i Hudâ’dır bu!

Nazargâh-i ilâhîdir, makâm-ı Mustafâ’dır bu.

[Edebi terketmekten sakın! Zîrâ burası Allahü teâlânın sevgilisinin bulunduğu yerdir.

Bu yer, Hak teâlânın nazar evi, Resûl-i Ekrem’in makâmıdır.]

Ayrıca daha detaylı metin incelemesi için aşağıdaki alıntıyı inceleyiniz:

Şiirin Anlam Yönünden İncelenmesi
Açıklama – Yorum
Divan edebiyatında “hikemi tarz” adı verilen ve adeta Nâbi ile özdeşlenen şiir akımına uygun tarzda yazılan bu gazel, belli hayat tecrübelerini aktarması bakımından iyi bir örnektir.

Bâğ-ı dehrin hem hazânın hem bahârın görmüşüz
Biz neşâtın da gamın da rüzgârın görmüşüz

(Dünya bahçesinin hemhazanını (sonbahar) hem baharını (ilkbahar) görmüşüz, biz neşenin de hüznün de zamanını görmüşüz.)

Şair, bu beyitte dünyanın geçiciliğini vurguluyor. Her şey gibi mevki, makam, güç ve zenginlik hep geçicidir. Beyitte geçen “bahar” güzel günleri, “hazan” ise sıkıntılı günleri simgeliyor. Şair, yaşantısı boyunca hem güzel günler hem de sıkıntılı günler gördüğünü belirtiyor.

Beyitteki “hazan – bahar” ve “neşat – gam” kelimeleri arasında tezat sanatı vardır. Aynı zamanda bu kelimeler arasında leff ü neşr sanatı vardır. Beyitteki “rüzgâr” kelimesinde hem “yel”, hem de “zaman” anlamları birlikte kullanıldığı için tevriye sanatı vardır.


LİSE / ORTAÖĞRETİM

Deniz Altındaki Varlıkları Tanıyoruz, Akvayum Çiziyoruz, Balık Yapıyoruz – Anaokulu – Okul Öncesi Etkinlikleri

Deniz Altındaki Varlıkları Tanıyoruz, Akvayum Çiziyoruz, Balık Yapıyoruz - Anaokulu – Okul Öncesi Etkinlikleri

Bu sayfada anaokulu, okul öncesi etkinliklerinde deniz altında tasarlanan varlıklar ve yaratılan canlılardan bazıları tanıtılmaktadırç Akvaryum çizimi, boyaması ve kağıt, karton veya diğer malzemelerden balık yapıılması etkinliğı yer almaktadır.

POWERPOINT SUNUMUNU İNDİRMEK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

https://dersdunyasi.net/wp-content/uploads/2023/11/Deniz-Altindaki-Varliklari-Taniyoruz-Akvayum-Ciziyoruz-Balik-Yapiyoruz.pptx

Deniz Altındaki Varlıkları Tanıyoruz, Akvayum Çiziyoruz, Balık Yapıyoruz

Anaokulu – Okul Öncesi Etkinlikleri

Deniz altında yaratılan varlıkları tanıyor musunuz?

Haydi hep birlikte deniz altında tasarlanan varlıklardan bazılarını tanıyalım.

Deniz Hayvanları Tanıyalım | Deniz Canlıları Öğreniyoruz | Denizde Yaşayan Canlılar | Hayvanlar

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=b0Eg66Bc0KI

Yunus balığı ne kadar sevecen tasarlanmış, adeta bize gülümsüyor.


Balina ne kadar büyük yatarılmış, dev gibi, suyun üzerine çıkıyor.

Balık ordusu ne kadar da çoklar.

Rengarenk balıklar ne kadar güzel yapılmışlar.

Deniz dibindeki bitkiler de öyle, ne kadar güzel tasarlanmışlar.

Siz hiç inci ve mercan gördünüz mü?

İşte bu inci, ne kadar güzel yapılmış değil mi?

Ya mercana ne demeli, ne kadar güzel tasarlanmış değil mi?

Deniz kabukları ne kadar ilginç biçimlendirilmiş değil mi?

Denizde kaplumbağa olur mu?

Hem karada hem de denizde de yaşayabilen kaplumbağalar yaratılmış.

«Kayıp Balık Nemo» filmini seyrettiniz mi?

„Kayıp Balık Nemo Klip (2003) – “Nemo’nun ilk okul günü” (1/5)

https://www.youtube.com/watch?v=FJ4fyy4f2HQ

„Kayıp Balık Nemo Klip (2003) – “Insanlar Nemo’yu götürüyor” (2/5)

https://www.youtube.com/watch?v=-s2o5zqB36w

„Kayıp Balık Nemo Klip (2003) – “Nemo Akvaryumda” (3/5)

https://www.youtube.com/watch?v=z8TSZaicEdk

„Kayıp Balık Nemo Klip (2003 – “Nemo Kurtuluyor” (4/5)

https://www.youtube.com/watch?v=Jt2L6qMby-8

„Kayıp Balık Nemo Klip (2003) – “Nemo Babasına Kavuştu”

https://www.youtube.com/watch?v=FeBmGazQBw4

Hiç akvaryum gördünüz mü?

Akvaryumda neler vardır?

Haydi hep birlikte bir akvaryum çizelim.
Akvaryum Nasıl Çizilir? – Balık ve yavrusu – 🐟- Çocuklar İçin Resim Çizme – RÜYA OKULU

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=HecRLFFYrpQ

ÇOCUKLARIN YAPTIĞI RESİMLER, ÇALIŞMALAR

Çok Teşekkürler

Kelebek Çiziyoruz Tırtıl Yapıyoruz Pır Pır Uçuyoruz – Anaokulu – Okul Öncesi Etkinlik Çalışmaları

Kelebek Çiziyoruz Tırtıl Yapıyoruz Pır Pır Uçuyoruz - Anaokulu - Okul Öncesi Etkinlik Çalışmaları

Bu sayfada anaokulu, okul öncesi etkinliklerinde kelebek çizimi, boyaması ve kağıt, karton veya diğer malzemelerden tırtıl yapımı etkinliğı yer almaktadır.

https://dersdunyasi.net/wp-content/uploads/2023/11/Kelebek-Ciziyoruz-Tirtil-Yapiyoruz-Pir-Pir-Ucuyoruz-Anaokulu-Okul-Oncesi-Etkinlik-Calismalari.pptx

Kelebek Çiziyoruz Tırtıl Yapıyoruz Pır Pır Uçuyoruz – Anaokulu – Okul Öncesi Etkinlik Çalışmaları

Kelebek Çiziyoruz Tırtıl Yapıyoruz Pır Pır Uçuyoruz - Anaokulu - Okul Öncesi Etkinlik Çalışmaları
Kelebek Çiziyoruz Tırtıl Yapıyoruz Pır Pır Uçuyoruz – Anaokulu – Okul Öncesi Etkinlik Çalışmaları

Hiç kelebek gördünüz mü?

Peki kelebekler nasıl yaratılmış hiç düşündünüz mü?

Şimdi hep birliket kelebeklerin nasıl tasarlandığını ve yaratıldığını inceleyelim.

Kelebek Nasıl Oluşur? – Oluşum Hikâyeleri – Okul Öncesi Eğitim

Şimdi bazı kelebek örneklerine bakalım.

Şimdi örnekteki gibi tırtıl yapalım.

Tırtıllarımızı bir pipet yardımıyla hareket ettirelim.

Şimdi sizlerden kelebek çizmenizi istiyoruz.

3 rakamı ile kolay kelebek çizimi

Çizdiğiniz kelebekleri dilediğiniz gibi boyayabilirsiniz.

93’den Kelebek çizimi / Kolay çizimler

Resimlerimizi çizerken müzik dinleyelim.

Kelebek ve Tırtıl | Eğitici Çocuk Şarkıları

Çocukların yaptığı kelebek resimleri.

Yaptığınız çalışmalar için teşekkürler.

İyi eğlenceler.

dersdunyasi.net

Arı Çiziyoruz Bal Yiyoruz – Anaokulu – Okul Öncesi Etkinlikleri

Arı Çiziyoruz Bal Yiyoruz - Okul Öncesi Etkinlikleri

Bu sayfada anaokulu, okul öncesi etkinliklerinde arı çizimi, boyaması ve kağıt, karton veya diğer malzemelerden arı yapımı etkinliğı yer almaktadır.

PowerPoint sunumunu kullanmak için lütfen aşağıdaki bağlantıya tıklayarak indirin.

https://dersdunyasi.net/wp-content/uploads/2023/11/Ari-Ciziyoruz-Bal-Yiyoruz-Okul-Oncesi-Etkinlikleri.pptx

Arı Çiziyoruz Bal Yiyoruz

Anaokulu – Okul Öncesi Etkinlikleri

Arı Çiziyoruz Bal Yiyoruz - Okul Öncesi Etkinlikleri
Arı Çiziyoruz Bal Yiyoruz – Anaokulu – Okul Öncesi Etkinlikleri

Hiç bal yediniz mi?

Hiç bal yediniz mi?
Hiç bal yediniz mi?

Peki bal nasıl yapılmış, hiç düşündünüz mü?

Peki bal nasıl yapılmış, hiç düşündünüz mü?
Peki bal nasıl yapılmış, hiç düşündünüz mü?

Balın arılar vasıtasıyla yapıldığını biliyoruz.

Balın arılar vasıtasıyla yapıldığını biliyoruz.
Balın arılar vasıtasıyla yapıldığını biliyoruz.

Bu konuda bakın Allah Kur’anda ne diyor:

´Rabbin bal arısına: Dağlardan, ağaçlardan ve insanların yaptıkları çardaklardan kendine evler (kovanlar) edin.

Bu konuda bakın Allah Kur’anda ne diyor. ´Rabbin bal arısına: Dağlardan, ağaçlardan ve insanların yaptıkları çardaklardan kendine evler (kovanlar) edin.
Bu konuda bakın Allah Kur’anda ne diyor: ´Rabbin bal arısına: Dağlardan, ağaçlardan ve insanların yaptıkları çardaklardan kendine evler (kovanlar) edin.

Sonra meyvelerin her birinden ye ve Rabbinin sana kolaylaştırdığı yaylım yollarına gir, diye ilham etti.

Sonra meyvelerin her birinden ye ve Rabbinin sana kolaylaştırdığı yaylım yollarına gir, diye ilham etti.
Sonra meyvelerin her birinden ye ve Rabbinin sana kolaylaştırdığı yaylım yollarına gir, diye ilham etti.

Onların karınlarından renkleri çeşitli bir şerbet (bal) çıkar ki, onda insanlar için şifa vardır.

Onların karınlarından renkleri çeşitli bir şerbet (bal) çıkar ki, onda insanlar için şifa vardır.
Onların karınlarından renkleri çeşitli bir şerbet (bal) çıkar ki, onda insanlar için şifa vardır.

Elbette bunda düşünen bir kavim için büyük bir ibret vardır. ﴾Nahl Sûresi 16/68-69﴿

Elbette bunda düşünen bir kavim için büyük bir ibret vardır. ﴾Nahl Sûresi 16/68-69﴿
Elbette bunda düşünen bir kavim için büyük bir ibret vardır. ﴾Nahl Sûresi 16/68-69﴿

Şimdi hep birlikte TEMA Vakfı, Balparmak ve Millî Eğitim Bakanlığı “Arılar Varsa Yarınlar Var” projesi çocuk filmini izliyoruz.

TEMA Vakfı, Balparmak ve Millî Eğitim Bakanlığı “Arılar Varsa Yarınlar Var” projesi çocuk filmi

Şimdi sizlerden balarısı çizmenizi istiyoruz.

Şimdi sizlerden balarısı çizmenizi istiyoruz.
Şimdi sizlerden balarısı çizmenizi istiyoruz.

Arı çizimleri ile ilgili bu videoları izleyelim.

8’den Arı Nasıl Çizilir, Kolay Sevimli Arı Çizimi, Çocuklar için Adım Adım Sayılarla Hayvan Çizmek

8’den Arı Nasıl Çizilir, Kolay Sevimli Arı Çizimi, Çocuklar için Adım Adım Sayılarla Hayvan Çizmek

Arı Çizimi Nasıl Yapılır?💛| Arı Çizimi | Arı Renklendirme Sayfası|Çocuk ve Bebek için Boyama Öğrenme

Arı Çizimi Nasıl Yapılır?💛| Arı Çizimi | Arı Renklendirme Sayfası|Çocuk ve Bebek için Boyama Öğrenme

Çizdiğiniz arıları dilediğiniz gibi boyayıp süsleyebilirsiniz.

Çizdiğiniz arıları dilediğiniz gibi boyayıp süsleyebilirsiniz.
Çizdiğiniz arıları dilediğiniz gibi boyayıp süsleyebilirsiniz.

Şimdi arkadaşlarımızın yaptığı resimlere bakıyoruz.

Çocukların çizdiği ve boyadığı arı resimleri

Resmimizi çizerken ve boyarken arılarla ilgili müzikleri dinleyelim.

Arı Vız Vız | Bebek Şarkıları | Adisebaba TV Çizgi Film Çocuk Şarkıları 2016
Çiçekler ve Arılar | Çocuk Şarkısı | Ezo Sunal

Arılarla ilgili bir etkinlik yapıyoruz.

How to Make a Paper Bee Craft for Kids🐝🐝🐝

Şimdi de arkadaşlarınızın yaptığı etkinliklere bakalım.

Evlerinizde Allah’ın bizlere arılar vasıtasıyla ikram ettiği ballardan tatmanızı istiyoruz.
Evlerinizde Allah’ın bizlere arılar vasıtasıyla ikram ettiği ballardan tatmanızı istiyoruz.

Teşekkürler Ders Dünyası.

Teşekkürler Ders Dünyası.
Teşekkürler Ders Dünyası.

Sanat-ı İlahiye – Allah’ın Sanatı

Bu sayfada Sanat-ı İlahiye yani Allah’ın Sanatı ile ilgili tabiatta, doğada yaratılan ve harika bir sanat eser olan varlıkların görselleri ve videoları paylaşılmaktadır.

Elektrik Balığı

Etçil venüs bitkisi


Işık Saçan Lavra

Yeni Zelanda’da yaşayan ve ışık saçan lavra mucizesi.

Yeni Zellanda’da karanlık bir mağara tavanında yaşayan arachnocampa luminosa isminde sivrisinek lavraları …

Dünyaya gözünü açmamış, koza içerisindeki bu lavralar önce yapışkan bir ip dokuyup ardından mağaradaki oksijeni, ürettiği bir kimyasalla tepkimeye sokup ışık çıkarıyor. Bu sayede çok küçük canlıların dikkatini çekerek örümcek ağı misali kozasından sarkıttığı iplere yapışmasını sağlayıp besleniyor.

Sor aklına!

Dünyayı bilmeyen, koza içerisindeki bu lavra kimyasal tepkimeyi, ışığı, avlanması ve dikkat çekmesi gerektiğini, yapışkanı nereden biliyor?

Akıl, tefekkür ve iman.

“Göklerde ve yerde nice deliller vardır ki, onlar bu delillerden yüzlerini çevirip geçerler.” ﴾Yûsuf Sûresi – 105﴿

https://kuran.diyanet.gov.tr/mushaf/kuran-tefsir-1/yusuf-suresi-12/ayet-105/diyanet-vakfi-meali-4

Penguenlerin sıra ile yürüyüşleri

Tavuskuşu Kanat Açması

Meyve Sineği Mucizesi

Kanatlarında karınca resmi olan meyve sineği mucizesi

Yaprak şeklinde canlılar

Sanatı İlahiye - Yaprak şeklinde canlılar
Sanatı İlahiye – Yaprak şeklinde canlılar

Yunus balığı ve yakamoz

Yunus balıklarının planktonlar arasında yüzmesi sonucu oluşan ışık mucizesi

Sığırcık

Tesbihat halindeki sığırcık kuşları

Semender Doğum Mucizesi

KAYNAKLAR

Sanat-ı İlahiye YouTube Kanalı

https://www.youtube.com/channel/UCGcDmmLanHf3Cfk0mqkLBuA/featured


İlköğretim İlkokul 3. Sınıf Görsel Sanatlar Dersi Öğrenci Çalışmaları

Öğrenci Çalışmaları – İlköğretim İlkokul 3. Sınıf Görsel Sanatlar Dersi ile ilgili bir öğrencinin bazı çalışmaları yer almaktadır.

Görsel Sanatlar Dersi Öğrenci Çalışmaları İlköğretim İlkokul 3. Sınıf
İlköğretim İlkokul 3. Sınıf Görsel Sanatlar Dersi Öğrenci Çalışmaları

PDF OLARAK İNDİRMEK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

POWERPOINT OLARAK İNDİRMEK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

https://dersdunyasi.net/wp-content/uploads/2022/10/Gorsel-Sanatlar-Dersi-Ogrenci-Calismalari-Ilkogretim-Ilkokul-3.-Sinif.pptx


Bu arada; 3. Sınıf Görsel Sanatlar Ders Programı aşağıdaki açıklamalar ve kazanımlar ile başlamaktadır:

3. SINIF KAZANIM VE AÇIKLAMALARI

• Öğrencilerin üçüncü sınıf Görsel Sanatlar dersinde sorgulama yoluyla öğrenmeleri üzerine yoğunlaşılır.

• Öğrencilerin görsel sanat çalışmasını oluşturma sürecinde fikir üretmeleri, uygulama ve değerlendirme yapmaları sağlanır.

3.1. Görsel İletişim ve Biçimlendirme

G.3.1.1. Görsel sanat çalışmasını oluştururken uygulama basamaklarını kullanır.

• Beyin fırtınası ile başlayan, tasarlama ve görsel sanat çalışmasını oluşturmaya kadar devam eden sürecin bilinmesi ve uygulanması sağlanır.

SATIR ARASI

İnsanlara diğer varlıklardan farklı olarak birçok özellik verilmiştir.

Bunlardan birisi de;

 • düşünme,
 • beyin fırtınası yapma sonra da;
 • tasarlama ve
 • görsel sanat çalışmaları yapma yani
 • sanat eserleri oluşturma

kabiliyeti, yeteneği verilmiştir.

Aslında bu tasarlama kabiliyetinin, yeteneğinin verilme nedenlerinden birisi de;

 • Evrenin,
 • Dünyanın,
 • Kendimizin ve
 • Etrafımızdaki tüm varlıkların
 • Nasıl yaratıldıklarını,
 • Nasıl tasarlandıklarını anlamaya çalışmaktır,
 • Sanatkarını tanımaktır.

ÖĞRETİM PROGRAMI

• Bu arada Öğretim Programı tüm kazanım ve açıklamalarına aşağıda yer alan bağlantıdan da ulaşabilirsiniz. Ders Programını görmek ve incelemek istiyorsanız lütfen tıklayınız.

http://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=358

Öğrenci Çalışmaları – İlköğretim İlkokul 3. Sınıf

Aşağıda İlköğretim İlkokul 3. Sınıf ile ilgili bir öğrencinin bazı çalışmaları yer almaktadır.

Ayrıca bağlantıları tıklayarak resimlerin PDF ve PowerPoint versiyonlarına da ulaşabilir ve indirip kullanabilirsiniz.

Bu arada; resimleri yayınlamak ve kullanmak için öğrenciden ve velisinden izin alınmıştır. Ücretsiz bir şekilde kullanabilir ve sunabilirsiniz.

Resimlerin fotoğraflarını öğrenci kendisi çektiği için (3. sınıf öğrencisi) resimlerin arka planında halı gibi farklı görüntüler bulunmaktadır.

Resimlerin arka fon ve paspartuları dersdunyasi.net tarafından düzenlenmiştir.