DSP – Demokratik Sol Parti Eğitim Programı

Bu sayfada DSP – Demokratik Sol Parti Eğitim Programı yer almaktadır. Kaynak olarak partinin kendi internet sitesi kullanılmıştır.

DSP - Demokratik Sol Parti Eğitim Programı
DSP – Demokratik Sol Parti Eğitim Programı

DSP – Demokratik Sol Parti Eğitim Programı

BÖLÜM 5
İNSAN VE TOPLUM

EĞİTİM KÜLTÜR SPOR VE SANAT

Eğitim, kültür, sanat ve spor alanlarında, DEMOKRATİK SOL’un özgürlükçü, eşitlikçi ve demokratik kurullarına göre dü­zenlemeler yapılacaktır:

 • Eğitim kurumlarında tek yanlı öğretimden çok, öğrenciyle öğretmen arasında diyaloga, iletişime ve etkileşime ağırlık verilecektir.
  • Eğitimin her dalında çağdaş eğitim yöntemleri uygulanacak ve bu yöntemlerin geliştirilmesine öğretmen ve öğrencilerin ortak kat­kıları özendirilecektir.
  • Eğitimde kişiliğin, özgür düşünceliliğin, demokratik davranışın ve katılımın, araştırmacılığın, yaratıcılığın, yapıcılığın ve üretken­liğin, çocukluktan başlayarak gelişmesi özendirilecektir.
  • Üniversite özerkliğine gerçeklik kazandırılırken, öğretim üye­lerinin ve öğrencilerin, yönetime ve program düzenlemelerine de­mokratik ve yapıcı katılımları sağlanacaktır.
  • Eğitim her yaşta herkese açık, sürekli ve parasız olacaktır.
  • Gençlerin, yetişecekleri alanları seçme özgürlüğü genişletile­cektir.
  • Gençlerin gelecekleri, eğitim kurumlarının giriş kapılarındaki sınavlardan çok, eğitim sürecinde ortaya çıkacak eğilim ve yete­neklere göre belirlenecektir.
  • Gerek üniversitelerde, gerek orta eğitim kurumlarında geniş ders geçme serbestliği tanınacaktır.
 • Askeri okullar dışında tüm orta eğitim kurumları tek çatı al­tında toplanacaktır.Böylece ders seçme olanakları arttırılacağı gibi, öğretim üyele­rinin, yapıların ve ders araç ve gereçlerinin ortak değerlendirilme­si yoluyla, orta eğitim kurumları arasındaki denksizlik de giderile­bilecektir.Yine bu yoldan, eğitimde birlik kendiliğinden güvence altına alınacak; değişik dallarda yetişen gençlerin birbirini daha iyi tanı­yıp anlamaları sağlanacak; ve toplumsal dayanışmanın temelleri okullarda atılmaya başlamış olacaktır.
 • Çağdaş eğitim ve iletişim teknolojilerinden yararlanılarak, ki­taplıklar ve kitap ödünç verme sistemi yurdun her köşesine eriştirile­rek, eğitici video ve teyp arşivleri oluşturularak, her düzeyde eğitim, tüm yurttaşların yararına sunulacaktır.Çağdaş eğitim teknolojisinden yararlanılarak yapılan uzaktan eğitim yüz yüze eğitimle desteklenecektir. Bu amaçla değişik yöre­lerde süreli kurslar düzenlenecektir ve gezici eğitim ekipleri kuru­lacaktır.Köykentlerin kurulmasıyla birlikte, tüm eğitim olanaklarından, köylüler de, kentlerde yaşayanlar kadar yararlanabilecektir.Toplum kalkınmasına gençliğin katkısı, yaparak ve yaşayarak eğitimde ve öğrenim çağındaki gençlerin toplumsal ilişkilerinde önemli bir öğe olarak değerlendirilecektir.Eğitim, gelişmenin gerektirdiği insan gücü gereksinmesini kar­şılayacak biçimde planlanacaktır.Ekonomik yapıda değişimlere ve teknolojik yeniliklere herkesin uyum sağlanmasını ve meslek veya sanat edinimini kolaylaştırıcı, her yaş grubuna yönelik eğitim programlarıyla, işsizliğin önlenme­sine eğitimin katkısı artırılacaktır.Çocuk yuvalan yaygınlaştırılarak okul öncesi eğitim kurumla­rına dönüştürülecektir.Emeklilere ve genel olarak yaşlılara, boş zamanların üretici ve yaratıcı çalışmalarla değerlendirmeyi özendirici eğitim programları sunulacaktır.
 • Özürlülerin eğitimine ve eğitim yoluyla kişilik ve yeteneklerini geliştirmelerine, meslek veya sanat edinmelerine özen gösterecektir. Özürlülerin, kültür, sanat, ve spor çalışmalarına katılabilmeleri sağ­lanacaktır.Körler için zengin bir kabartma yazılı kitaplık ve teyp arşiv oluşturulacaktır.Yönetim için gerekli bilgiler halka en geniş ölçüde ulaştırıla­rak, bu bilgiler, ayrıcalıklı çevrelerin tekelinde bir egemenlik aracı olmaktan çıkarılacaktır.Başta sendikalar ve kooperatifler olmak üzere, çalışan halk ke­simlerinin toplumsal örgütleri, halkın kültür düzeyini yükseltmek ve demokrasi bilincini geliştirmek için, halka örgütlenme, yönetim kooperatifçilik ve işletmecilik bilgisi ve eğitimi vermek için, mes­lek ve sanat edinimine katkıda bulunmak için, gençlere, yetişkinle­re, işsizlere ve özürlülere yönelik eğitim ve kültür çalışmalarına özendirilecektir.Bu amaçla, eğitim ve kültür merkezleri, halka açık toplantı sa­lonları kurmaları desteklenecektir.Yeni yetişen kuşakları ve genel olarak toplumu çağdışı veya demokrasiye ters düşen kültür koşullandırmaları altına sokma giri­şimlerini etkisiz bırakmaya özen gösterilecektir.Kültür alanında özerk kurumlaşma olanakları genişletilecektir.O arada, Atatürk’ün kişisel vasiyetinin ve mirasının gereği, hu­kuk devleti kurallarına uygun olarak yerine getirilecektir.Çeviri çalışmaları devlet katkısıyla genişletilerek, Türk toplu­munun, bilim, yazın ve sanat alanlarında dünyadaki gelişmeleri ya­kından izleyebilmesi sağlanacaktır.Kültür, sanat ve spor çalışmaları yurdun ve kentlerin her yöre sinde ve toplumun her kesiminde yaygınlaştırılacaktır.Köykentlerle birlikte, bu çalışmalar geniş ölçüde köylülere de sunulabilecektir.Bu çalışmalarla ilgili kuruluşların, yapıların, alanların, araç ve gereçlerin ortak kullanımı ve herkese açık olması sağlanacaktır. Dinlence aylarında okul yapılarından halka açık eğitim ve kültür ça­lışmaları için yararlanılacaktır.Televizyon programlarının, kültürde, sanatta ve sporda halkı seyirci durumunda bırakmaması, etkin katılıma ve yaratıcılığa da yöneltip özendirmesi gözetilecektir.Kitle iletişim araçlarından, halk sanatlarını canlandırıp gelişti­rici yönde yararlanılacak; ve halk sanatlarına halkın yaygın ve et kin katılımı özendirilecektir.Köylülerin tüm sanat çalışmalarına etkin katılım olanakları sağlanacaktır.Tiyatro önemli bir eğitim ve kültür aracı olarak bütün ülkeye, o arada köykentlerle birlikte köylere yaygınlaştırılacaktır ve halk katılımı bu alanda desteklenecektir.Çok sesli musikiye yönelim özendirilirken, özgün Türk musiki­si de yozlaştırıcı etkilerden korunacaktır.Görsel sanatların kentleşmede ve günlük yaşamda işlevsel yer kazanması desteklenecektir.Belirli bir düzeye erişen Türk sinemacılığının özgürlük içinde gelişmesine ve dünyaya açılmasına yardımcı olunacaktır.Başta kitap olmak üzere, kültür, sanat ve spor araçları devlet desteğiyle ucuzlatılacaktır.
 • Yurdun her köşesinde ve toplumun her kesiminde spor çalış­malarına etkin halk katılımı sağlanmadıkça, spordan, insan kişiliği ve sağlığı için ve toplumsal ilişkiler için beklenen yarar elde edile­meyeceği gibi, profesyonel sporun kaynağı da kısır kalacağına göre, amatör spora öncelik tanınacaktır.
 • Profesyonel spordan sağlanan gelirin önemli bir bölümü amatör spor kulüplerine ve kitle sporuna ayrılacaktır.
 • Spor kulüpleriyle üst kuruluşlarının yönetimleri demokratik seçim yoluyla oluşturulacaktır.Demokratik davranış ve dayanışma spor yoluyla da geliştirilecektir.
 • Kültür, sanat ve spor alanlarında çalışanlar için yeterli bir soysal güvenlik düzeni kurulacaktır.

KAYNAK


SİYASİ PARTİLERİN EĞİTİM PROGRAMLARI

2023 Türkiye seçimleri ve oy pusulası sıralaması: Hangi parti ve ittifaklar kaçıncı sırada?
2023 Türkiye seçimleri ve oy pusulası sıralaması: Hangi parti ve ittifaklar kaçıncı sırada?

Feel free to comment. Yorum yapmaktan çekinmeyin.

Ders Dünyası - WORLD OF COURSES sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya devam et