MHP – Milliyetçi Hareket Partisi Eğitim Programı

Bu sayfada MHP – Milliyetçi Hareket Partisi Eğitim Programı yer almaktadır. Kaynak olarak partinin kendi internet sitesi kullanılmıştır.

MHP - Milliyetçi Hareket Partisi Eğitim Programı
MHP – Milliyetçi Hareket Partisi Eğitim Programı

MHP – Milliyetçi Hareket Partisi Eğitim Programı

15 – SOSYAL HEDEF VE POLİTİKALAR
a) Eğitim ve insan kaynaklarının geliştirilmesi


Demokrat ve erdemli nesiller

Türk milletine mensubiyetin gurur ve şuuruna sahip, ma-
nevî ve kültürel değerlerimizi özümsemiş, düşünme, algılama
ve problem çözme yeteneği gelişmiş, yeni gelişmelere açık,
sorumluluk duygusu ve toplumsal duyarlılığı yüksek, bilim ve
teknoloji üretimine yatkın, girişimci, demokrat, kültürlü ve
inançlı nesillerin yetiştirilmesi eğitim politikamızın temel
amacıdır.
Eğitim ve öğretimde imkân ve fırsat eşitliği sağlanacak,
toplumun bütün fertlerinin ilgi, eğilim ve yetenekleri
doğrultusunda eğitilmesi esas olacaktır.

Eğitim ve öğretim dili Türkçe


Eğitimin her kademesinde eğitim dili Türkçe olup, Türkçe’den başka hiçbir dil eğitim ve öğretim kurumlarında Türk
vatandaşlarına ana dilleri olarak okutulamaz ve öğretilemez.
Türkçenin doğru ve güzel kullanımını teminen iyi bir şekilde
öğretimine önem verilecek, ayrıca öğrencilere en az bir
yabancı dilin öğretilmesinin alt yapısı oluşturulacaktır.


Çağdaş eğitim sistemi

Eğitim sistemi; bilgi toplumunun gerektirdiği bilgi ve bece-
rilerle donatılmış, uluslararası rekabet yeteneğine sahip
teknoloji kültürü gelişmiş insan gücünün yetiştirilmesini sağlayacak şekilde yeniden yapılandırılacaktır. Bu çerçevede;
eğitim mekânları, eğitim teknolojileri ve insan gücü imkânla-
rı nitelik ve nicelik açısından bilgi toplumunun gerektirdiği
standartlara yükseltilecektir. Eğitimin her kademesinde
müfredatın milli ve çağın gereklerine uygun bir şekilde
planlanması ve uygulanması esas olacaktır.


Eğitim süresinin artırılması
“Temel eğitim” hedefimiz; okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılarak zorunlu temel eğitim süresinin artırılması, gere

kli fiziki alt yapı ve insan gücü kapasitesinin oluşturularak or
taöğretimin de zorunlu eğitim kapsamına alınması, eğitimin
her kademesinde etkin yönlendirme yapılarak öğrencilerin
kabiliyetlerine uygun alanlara yönlendirilmesidir.


Mesleki eğitim

Örgün ve yaygın meslekî-teknik eğitime ve beceri kazandı-
rıcı eğitime ağırlık verilecek, eğitim programları meslek
standartlarına dayalı olarak yeniden düzenlenecektir.
İstihdam edilebilirliği artıran mesleki eğitimin orta öğretim
içindeki payı yükseltilecektir. Mesleki ve teknik ortaöğretim
kurumları ile meslek yüksek okulları arasında program bütün-
lüğü sağlanacaktır. İş hayatı ile meslekî ve teknik eğitim
arasında ilişki, iletişim ve etkileşim geliştirilecektir.


Yükseköğretim

Üniversitelerin; ülkemizin ihtiyaç duyduğu insan gücünü
yetiştiren, araştırma yaparak bilim ve teknoloji üreten, toplumsal gelişmeye önderlik eden, bilimsel yöntemlerlemeselelere çözüm üreten, dünya üniversiteleriyle yarışan
eğitim kurumları hâline getirilmesi esas olacaktır.
Yüksek öğretim sistemi daha demokratik ve üretken bir
yapıya kavuşturulacak, öğrenci, kurum ve akademik kadrolar
arasında gerekli iş birliği ve uyum sağlanacaktır.
Orta öğretim; program türünü esas alan, yatay ve dikey
geçişlere imkân veren, çağdaş rehberlik ve yönlendirme hiz-
metiyle üniversite sistemine etkin geçişi sağlayan bir yapıya
kavuşturulacaktır.


Hayat boyu öğrenme
Hayat boyu öğrenme anlayışı çerçevesinde e-öğretim
dahil olmak üzere her türlü yaygın eğitim imkânları geliştiri-
lecek, gençlere beceri kazandırma ve meslek edindirme
faaliyetleri yaygınlaştırılacaktır.


Eğitici insan kaynağı

Çağın bilgileriyle donanımlı öğretmen ve öğretim üyesi ye-
tiştirilecek, bu meslekler çalışma şartları ile özlük ve sosyal
hakları itibariyle cazip hale getirilecektir.


Şehit ve gazi çocuklarının eğitimi

Şehit ve gazi çocuklarının her kademedeki eğitim harca-
malarının devlet tarafından karşılanması ve yüksek öğretime
girişlerinde kendilerine kontenjan ayrılması temin edilecektir
.

Yurt dışındaki Türk çocuklarının eğitimi


Yurt dışındaki Türk çocuklarının kültürel kimliklerini
korumaları ve geliştirmeleri için sağlanan eğitim imkânları
artırılacaktır.

KAYNAK

https://www.mhp.org.tr/htmldocs/mhp/program/mhp/mhp_tarihcesi.html

Feel free to comment. Yorum yapmaktan çekinmeyin.

Ders Dünyası - WORLD OF COURSES sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya devam et