İYİ Parti Eğitim Programı

Bu sayfada İYİ Parti Eğitim Programı yer almaktadır. Kaynak olarak partinin kendi internet sitesi kullanılmıştır.

İYİ Parti Eğitim Programı
İYİ Parti Eğitim Programı

İYİ Parti Eğitim Programı

3. TOPLUM


EĞİTİM


Eğitimde Genel Olarak Yapılacaklar:
• Türkiye’nin önemli sorunlarının başında gelen eğitim sorunu, ‘’Eğitim Seferberliği’’ ile aşılacak, Türkiye
10 yıl içinde dünyanın örnek ülkelerinden biri olacaktır.
• Eğitim sisteminde ihtiyaç analizleri acilen yapılarak, eğitim programları yeniden yapılandırılacaktır.
• Çocuklarımızın çağdaş, Atatürkçü, milli değerlere sahip iyi insan olarak yetiştirilmeleri ve iyi okullarda,
iyi eğitim almaları amacıyla okullarımızın günümüzün gerektirdiği teknolojik, bilimsel, sosyal ve
kültürel alt yapı standartlarına sahip olması sağlanacaktır.
• Eğitimden başlanarak Cumhuriyetimizin kurucu değerlerinin tesisi sağlanacak, bu çerçevede; öncelikle
milli değerlerimizin sembolü olan milli bayramlarımız coşku içinde kutlanacaktır.
• Alanlarında iyi yetişmiş, dünyayı izleyecek ölçüde yabancı dil bilen, demokratik değerleri, sanat ve
sporu bir hayat felsefesi olarak özümsemiş ve birikimlerini öğrencilerine aktarmak için mesleğine
sevdalı öğretmenlerin yetiştirileceği ‘’Öğretmen Akademileri’’ açılarak öğretmen yetiştirmede yeni
bir başlangıç yapılacaktır. Akademiler temel eğitim kademeleri ile mesleki ve teknik öğretmen
ihtiyacına yönelik olarak yapılanacaktır. Öğretmen liseleri modernize edilerek eski hüviyetlerine
kavuşturulacaktır.

• Öğrencilerimizin, yaratıcı, özgür, eleştirel düşünebilme, birlikte yaşama ve birlikte çalışma becerileri
geliştirilecek; problem çözme, araştırma, sorgulama, teknolojiyi etkili kullanma ve girişimcilik becerileri
ile analiz, değerlendirme ve sentez yetkinliklerine ve milli değerlere sahip, insan haklarına, doğaya
ve çevreye duyarlı, ‘’iyi insan’’ olarak yetiştirilmesi hedefimiz olacaktır.
• Bu maksatla;
• Eğitim, eğitimcilere bırakılacak ve her türlü siyasi mülahaza ve müdahalenin dışında tutulacaktır.
• Temel eğitim almış öğrencilerimizin uluslararası PISA sınavlarında bulunduğu nokta eğitim sistemimiz
için kaygı vericidir. Bu kötü gidişe son vermek için gerekli tedbirler alınacaktır.
• GSYH’nin eğitime ayrılan payı kademeli olarak uluslararası standartlar seviyesine çıkartılacaktır.
• Eğitim, okul öncesinden yükseköğretim dâhil, toplum refahı ve ekonominin değişen talepleri arasında
dengeyi sağlayacak şekilde dinamik ve esnek bir yapıya kavuşturulacaktır.
• İnsan odaklı bir eğitim felsefesinin oluşturulması ve uygulanması sağlanacaktır.
• Eğitim politikaları partiler üstü bir bakış açısı ile belirlenecek, Eğitim Planlama ve Koordinasyon
Kurulu (EPKK) oluşturularak tüm paydaşların katılımı sağlanacak ve böylece uzun vadeli politikalar
oluşturulacaktır. EPKK içinde öğretmen ve öğrenci temsilcileri, üniversiteler, sendikalar, sanayi ve
ticaret odaları temsilcileri, veli örgütlerinden temsilciler ve barolar gibi sivil toplum kuruluşlarından
temsilciler bulunacaktır.
• Kadınların eğitimine önem verilerek, etkin bir yaygın eğitim programı uygulanacaktır. Bu çerçevede;
Halk Eğitim Merkezleri daha etkin kullanılacak, belediyelerin etkin katılımları sağlanacaktır.
• Bakanlığın tüm teşkilatlarında, okullarda, kadın yönetici sayısının artırılması sağlanarak, %50 oranı
hedef alınacaktır.
• Akademik, malî, sosyal ve idarî düzenlemelerle öğretmenlik, saygın ve cazip bir meslek haline
getirilecektir. Öğretmenlerin; maaş, ücret, sosyal haklar ve emeklilik hakları açısından yıllardır
bekleyen sorunları çözülecektir.
• Okul yönetimi, müdürlük ile başöğretmenlik olarak ikiye ayrılacak; eğitim bölümüyle başöğretmen,
idari işlerle müdürlük ilgilenecektir.
• İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin etkin icraat ve eğitim kalitesi yönünden rehberlik makamları
olması sağlanacaktır. Eğitim kurumları ve kadroları, rehberlik ve gözetim yönünden bilimsel esaslar
çerçevesinde denetlenecektir.
• Öğrencilerin Türkçeyi doğru, akıcı ve güzel şekilde kullanmalarına özen gösterilecektir. Ayrıca; tüm
öğrencilere zorunlu eğitimleri süresi içinde en az bir yabancı dili öğrenme imkânı sağlanacaktır.
• Türkçenin kitle iletişim araçlarında, bilim, sanat, ticaret ve hayatın diğer bütün alanlarında, estetik
seviyede güzel kullanımı sağlanacak; terim ve kavramlarımızın hâkim kılınmasının yanı sıra, bilim ve
iletişim dili olması için paydaş kurum ve kuruluşlarla birlikte her türlü çaba gösterilecektir.
• Dil kirlenmesi önlenecektir.
• Yurt dışında yaşayan Türk çocuklarının kültürel kimliklerini korumaları ve geliştirmeleri için öğrenci
değişim programları gibi diğer yaygın ve örgün eğitim imkânları da artırılacaktır. İlgili ülkelerle iyi
ilişkiler ve karşılıklı anlayış içinde Türkçe ve Türk Kültürü derslerinin seçmeli ders olarak okutulması
için gerekli destekler sağlanacaktır.
• Temel bilgisayar programlama, finansal okur-yazarlık, siyasi/hukuki okur-yazarlık, hitabet, el becerileri
gibi hayata ait konular ile ilkokuldan itibaren tüm seviyelerde kodlama ve programlama derslerinin
de dâhil olduğu yeni bir müfredat programı benimsenecektir.

• Eğitimin tüm seviyelerinde sanat ve sporun aktif olarak öğrencilerin yaşamının bir parçası olması
sağlanacaktır. Zorunlu eğitimini tamamlayan her öğrencinin sporun en az bir dalı ile ilgilenmesine
özen gösterilecektir.
• Yaşam boyu eğitim anlayışı hâkim kılınacak, “Her ev okul olacak” projesiyle ebeveynler çocuk bakımı
ve eğitimi konusunda eğitime tabi tutulacaklardır. Başta ebeveynler olmak üzere tüm çocuklara okul
öncesinden itibaren rehberlik yönlendirme hizmetleri verilecektir.
• Bilim merkezleri, müzeler, botanik ve hayvanat bahçeleri gibi bilimsel, sosyal ve kültürel mekânların
sayıları arttırılacak, bunların öğrenme alanları olarak etkin kullanımı sağlanacaktır.
Okul Öncesi Eğitim
• Çocukların sağlıklı şekilde zihinsel, duygusal ve bedensel gelişimlerini sağlamak, onları hayata ve eğitim
sürecine hazırlamak için okul öncesi eğitim devlet desteğinde ve gözetiminde çağdaş yöntemlerle
yapılacaktır.
• Eğitime erişim imkânları kısıtlı olan kesimlerden başlayarak tüm çocukların gelişimini destekleyecek
Erken Çocukluk Bakımı ve Eğitimi Programı(EÇBEP) hayata geçirilecektir.
• EÇBEP, ihtiyaçlarını temin etmekte güçlük çeken veya imkân bulamayan ailelere insani koşullarda
sağlık ve beslenme desteği ile her çocuğun fiziksel, duygusal, kültürel, sanatsal ve bilişsel gelişimini
destekleyecek imkânları sağlayacaktır.
• Okul öncesi eğitim kadrosu ve fiziki imkânlar devlet tarafından sağlanacak, özel okullar ve veli inisiyatifi
kooperatiflerce teşvik edilecektir.
• Okul öncesi eğitim konusunda çok başarılı bazı ülkelerde uygulanan yöntemler araştırılacak ve
bunları uygulayan özel okulların deneyimlerinden de yararlanılarak kaliteli eğitim modelleri sisteme
katılacaktır.
• Okul öncesi eğitim, çocuğun ailesinin ve yaşadığı çevrenin imkânları ile annenin çalışma durumu göz
önüne alınarak düzenlenecek, çalışmayan annelere bu konuda katkı sağlanacaktır.
• EÇBEP, 24-60 aylık tüm çocukları kapsayacaktır. Bu modelde; çocuklar 24 -36 ay (oyun grubu), 36-48
ay, 48 -60 ay olmak üzere sınıflandırılarak 3 yıl süreli eğitim verilecektir.
• Ayrıca, her anneye doğum izninin bitiminden itibaren çocuk bakım desteği ve güvencesi sağlanacaktır.
• Okullaşma oranı OECD ülkeleri ortalaması üzerine çıkarılacak, kurumların fiziki şartları iyileştirilecek,
okul öncesi eğitim programları yaş düzeylerine göre, yaşama hazırlık bağlamında yeniden
düzenlenecektir.


Temel Eğitim
• On iki yıllık zorunlu ve kesintisiz temel eğitim, gelişmiş ülkelerle yarışabilir seviyeye getirilecektir.
Üniversite öncesi öğretim programları uygulamaları, ders geçme ve sınav sistemleri, başta pilot okul
uygulamalarıyla yeniden değerlendirilecektir.
• Temel Eğitim müfredatı yeniden gözden geçirilecek, bilgi ve kazanım ağırlıklı yapıdan beceri odaklı,
yaratıcı, soran ve sorgulayan bir yapıya dönüştürülecektir. Okulların fiziki şartları iyileştirilerek spor
ve sanata yönelik eğitimler desteklenecektir.

• Eğitimde fırsat eşitliği esas alınarak, mahalli, özel ve kamusal eğitim birimleri arasındaki farklar
azaltılacak, herkesin gönül rahatlığıyla kendi mahallesinde eğitim alabileceği standartlar geliştirilecektir.
• Kalabalık veya nüfusu az olan yerleşim birimlerindeki birleştirilmiş sınıf ile ikili eğitim uygulamalarındaki
fiziki kapasiteler tekrar düzenlenecek, başta ihtiyaç duyulan bölgelerde olmak üzere tüm ülkede,
eğitim ve konaklama standartları çağdaş seviyeye yükseltilmiş öğrenci yurtları yaygınlaştırılacaktır.
• Demokrasimiz ülkemizin her köşesindeki evladına, hangi aile, mahalle ve şartlarda doğduğuna
bakmaksızın, eğitim hakkı ve fırsat eşitliği sağlayarak daim kılınacaktır. Buradan esasla, zor ekonomik
koşullarda eğitim hayatına devam eden veya devam etmekte zorlanan parlak gençlerimiz devletimizin
desteği ve öğretmenlerle kuracağımız ağ ile erken yaşlarda tespit edilerek burslarla desteklenecek
ve sürekli takip edilecektir.
• Temel Eğitim, başta Lise ve Mesleki Eğitim müfredatı olmak üzere incelemeye, gözleme, deneye
dayalı; öğrencilerin ruhsal ve fiziksel gelişimlerini artırmaya yönelik spor, sanat ve kültürel etkinliklerin
daha fazla yer aldığı, hür düşünmeye sevk eden, bireysel farklılıkları gözeten ve programlar arası
geçişlerin olduğu bir dönüşümle yeniden şekillendirilecektir.
• Örgün ve Yaygın Eğitim kurumlarında bilgi ve iletişim teknolojisi altyapısı geliştirilecek, öğrenci ve
öğretmenlerin bu teknolojileri kullanma becerileri artırılacaktır. Bilgiye erişimde basılı yayınlara
bağımlılık, teknoloji sahipliği ve teknolojik altyapının yaygınlaştırılması politikalarımıza paralel olarak
kademeli bir şekilde azaltılacaktır. Bu sayede bilgiye erişim yaygınlaşacak, sınıftaki eğitim
kalitesinin denetim ve şeffaflığı, öğrencilerimizin bilgisayar üzerinden çağdaş standartlardaki
eğitim sürecine geçişi sağlanacaktır.
• Öğretim programlarının hazırlanmasında ve uygulanmasında öğrencilerin bireysel farklılıklarını
dikkate alan farklılaştırılmış eğitim yöntemleri uygulanacaktır.
• Türkiye’nin beyin göçüyle savaşında en önemli nokta öğrencilerimize erken yaşlarda millet ve ülke
sevgisi vermek, içinde yaşadıkları topluma katkı sağlamanın güzelliğini hissettirmek ve toplumla
arasında kurulacak bağın, aidiyet duygusunun güçlenmesini sağlamaktır. Diğer bir konu da çok yönlü
bireyler yetiştirerek ülkemizi zenginleştirme hedefimizdir. Bütün okul yaşantısını sınava harcayan bir
bireyin, bu bağı sonradan kurması veya çok yönlü bireylere dönüşmesi beklenemez. Öğrencilerimizin
kendi yetenek ve eğilimleri göz önünde bulundurularak okul dışı aktivitelerle beraber katılacakları
sosyal sorumluluk projeleri zorunlu olarak müfredata alınacak ve üniversite sınavlarından alacakları
puana ek olarak, tercih edilmelerinde önemli bir kriter haline getirilecektir.
• Öğrenim çağındaki bütün engelli öğrencilerin okula erişimi gerçekleştirilecektir. Özel eğitim almaları
gereken çocuklarımıza, bütünleştirici eğitimlerle toplumdan ve akranlarından soyutlanmadan, eğitim
öğretimlerine devam edebilecekleri eğitim ortamı sağlanacaktır. Bu amaçla, engelli öğrencilerin ilgi,
ihtiyaç ve potansiyellerine uygun eğitim öğretim uygulamaları için yeterli fiziki tesis ve donanım
temin edilecektir.
• Özel yetenekli öğrenciler için özel destek programları uygulanacak; akademik gelişimleri yanında,
duygusal, kültürel ve toplumsal yönleriyle de dengeli şekilde gelişimlerini sağlayacak programlar
hayata geçirilecektir.
• Uluslararası festival ve yarışmalarda ülkemizi başarıyla temsil eden sanatçıların yetiştirilmesi için özel
gayret sarf edilecek, konservatuvar eğitimleri desteklenecektir.

• Bilim ve sanat merkezleri, ülkemizin ve insanlığın beklentilerini karşılayacak şekilde ideal gelişim
modellerinin prototipleri olarak yapılandırılacaktır. Bu merkezlerde sanatta başarılı olmuş kişilerin
ders vermelerine ve öğrencilerin rol model alacağı kişilerle tanışmalarına imkan sağlanacaktır.
• Üstün zekâlı ve yetenekli çocuklar eğitimleri boyunca takip edilip geleceğe hazırlanacaklardır. Bu
öğrencilerin bilim adamı, sanatçı ve sporcu yetiştirme programlarına entegrasyonu sağlanacaktır.
• Temel Eğitimin lise ve dengi okul programları ile yükseköğretimin programları birbirini tamamlar
hâle getirilecektir.
• Yabancı dil öğretimi, seviye grupları dikkate alınarak programlanıp çağdaş yöntemlerle başarı odaklı
yürütülecek, bilişim teknolojilerinin sunduğu yeni imkânlar etkili bir şekilde kullanılacaktır.
• Ulusal ve uluslararası sınavlarda başarının artırılması için öğretim programları, sınavlar ve sınav
sonuçlarının ölçülüp değerlendirilmesi bilimsel ölçütlerle ele alınacak ve yeniden yapılandırılacaktır.
• Fen ve Teknoloji Liseleri ile belirli dersleri yabancı dil ile yapan Anadolu Liselerinin açılmasına ağırlık
verilecektir.
• Kamu ve özel sektörün eğitim için aktardığı kaynaklar, Türk Milli Eğitim Politikaları doğrultusunda
titizlikle verimli şekilde sarf edilecektir. Maddi bakımdan yardıma muhtaç öğrenciler için devlet burs
ve parasız yatılılık imkânları ihtiyacı karşılayacak düzeye getirilecektir.
• Milli Eğitim sistemi içinde merkez teşkilatı ile il ve ilçe düzeyinde yönetici atama ve görevlendirmelerinde
uzmanlık ve liyakat esas alınacaktır.
• Okul yöneticisi olmanın şartları belirlenecek, okul yöneticilerinin atanmasında bilimsellik, objektiflik,
şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkeleri esas alınacaktır.
• Tüm temel eğitim kurumlarında her 200 çocuğa bir rehber öğretmen tayin edilecektir. Bu rehber
öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığı kadrosunda olup Kadın, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile
paralel olarak çalışacaktır. Böylece çocuklarımızın psikolojik ve pedagojik gelişimleri yakinen takip
edilecektir. Öğrenci sayısı az olan bölgelerde ise okul başına bir rehber öğretmen tayin edilecektir.


Özel Öğretim Kurumları
• Bu kurumlar, nesnel eğitim ölçütleriyle denetlenmeye hazır, salt ticari kaygılar taşımayan, öğretmen
istihdamı, öğrenci alımı gibi hususlarda titiz davranan ve verimliliğiyle rekabetçi ve öncü kuruluşlar
şeklinde yapılandırılacak ve çalışan öğretmenlerin özlük hakları devlet güvencesi altına alınacaktır.
• Özel Öğretim Kurumlarının uyguladığı ve başarısı kanıtlanmış eğitim programlarının, pilot okullarla
başlayarak yeterli altyapıya sahip devlet okullarında da uygulanması sağlanacaktır.
• Bu çerçevede; Özel Okulların müfredat geliştirmede önleri açılacak ve eğitim kalitesi açısından daha
rekabetçi yaklaşımları desteklenecektir.
• Özel sektörün eğitim alanındaki girişimleri her eğitim kademesinde teşvik edilecektir. Özel Öğretim
alanında önemli deneyimlere sahip sivil toplum kuruluşlarının Bakanlık birimleri ile koordinasyon
içinde denetim ve gözetim görevinde destekleri alınacaktır.
• Doğrudan kamu desteği sağlanması konusunda sosyal ve ekonomik olarak dezavantajlı olanlara
öncelik verilecektir.
• Özel sektörün teşvik edilmesinde sosyal adalet ilkesi esas alınacak ve toplumda gelir adaletsizliğini
azaltıcı şekilde destek ve teşvikler sağlanacaktır.

• Teşvikler ve özelleştirme politikaları; öğrencilerden beklenen gelişim, bir sonraki öğretim kademesi ve/
veya iş yaşamı için gerekli donanım düzeyini sağlama gibi çıktılar üzerinden veriye dayalı bir biçimde
ele alınarak denetlenecek ve yeniden düzenlenecektir.
• Özel sektör, mesleki eğitim alanında okul açması yönünde teşvik edilecektir. Bu türden okulların
uluslararası ortaklıkları ve teknoloji transferleri desteklenecektir.


Meslek Okulları
• Öncelikle her meslek sahibinin eğitim alması sağlanacaktır. Mesleklerin sertifikalandırılması okullarla
birlikte meslek odaları tarafından yapılacak ve meslek odalarının etkin denetim mekanizmaları olması
sağlanacaktır.
• Mesleki Eğitim teşvik edilecek, Özel Teknoloji Meslek Liseleri yaygınlaştırılacak, fabrikaların içinde ve
sanayi bölgelerinde meslek okulları kurulması desteklenecektir. Bu okullara İngilizce hazırlık sınıfları
konulacaktır.
• Mesleki Eğitim kalitesi artırılacak ve ihtiyaca yönelik güçlü mesleki eğitim verilecektir. Bu çerçevede;
Meslek Liseleri, Meslek Yüksek Okulları ve Lisans düzeyinde eğitimlerin planlaması yeniden gözden
geçirilecektir. Meslek liselerine Yazılım Bölümü açılacak ve bu okullarda okuyan öğrencilerin
yükseköğretime geçişleri kolaylaştırılacaktır.
• Meslek Liseleri kapsamında Tarım ve Hayvancılıkla ilgili okullar etkinleştirilecek, ülkemizin tarımda
yeniden kendine yeterli olması sağlanacaktlr. Bu çerçevedeki okullarda okuyan öğrencilerin üst
öğrenim basamağı olarak; Ziraat Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Veterinerlik gibi mesleklere
yönelmelerine fırsat verilecektir.
• Meslek Lisesi kapsamında değerlendirilecek olan İmam Hatip Liselerinin eğitim düzeyi yükseltilecek,
mesleki yönden donanımlı insan yetiştirmeleri sağlanacaktır.
• Mesleki ve Teknik Eğitimde kazandırılan becerilerle işverenlerin taleplerinin uyuşması sağlanarak
genç nüfusun istihdamı artırılacaktlr. Meslek liseleri; makine parkları, program ve uygulamalarıyla
yenilenerek, işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu teknik alanlara dönük insan kaynaklarını yetiştirmeye
elverişli hale getirilecektir.
• Öğretmen Liseleri eski hüviyetlerine kavuşturulacaktlr. Bu okulların mezunları için Öğretmen
Akademileri veya Eğitim Fakülteleri bir üst öğrenim basamağı olacaktır.


Yaygın Eğitim
• Halk eğitimine süreklilik kazandırılacak, okul dışı eğitim ve kültür çalışmaları desteklenecektir. Hayat
boyu öğrenme anlayışı ile e -öğretim dâhil olmak üzere her türlü yaygın eğitim imkânları geliştirilecek,
tüm bireylerin beceri kazanması ve meslek edinmesi için azami gayret sarf edilecektir.
• Üretime katkı sağlamak amacıyla ev kadınlarının meslek edinmeleri için özel gayret sarf edilecektir.
Meslek odaları, belediyeler ve diğer sivil toplum kuruluşları ile iş birliktelikleri yapılacaktır.
• Kırsal kesimde çiftçi ve besicilerin, modern ve organik tarım ile hayvancılığa geçişi için ihtiyaç duyduğu
temel bilgilendirme ve danışmanlık hizmetlerini verecek olan halk eğitim merkezleri açılacaktır.

Yükseköğretim
• Yükseköğretim sisteminin merkeziyetçi yapısı, hızlı üniversiteleşmenin getirdiği fiziki yetersizlikler,
öğretim elemanı sayısının azlığı, siyasallaşmış atama ve yönetim anlayışı, ülkemizde üniversitelerin
evrensel bilginin özgürce üretildiği akademik kurumlar olma özelliğini büyük ölçüde kaybetmelerine
yol açmıştır. Yükseköğretimde kariyer planlaması pek çok üniversitede beklenen sonucu vermemiş,
eğitimli genç bireylerin işsizlik oranları hızla yükselmiştir.
• Üniversitenin bulunduğu bölgenin yapısı, mevcut imkânları ve ihtiyaçlar çerçevesinde yeniden
düzenlenerek işgücü piyasasında ihtiyaç duyulan insan kaynağı üretilir duruma getirilecektir.
• Mesleki-uzmanlık liselerinden mezun öğrencilerin okullarındaki uzmanlık alanına göre ilgili bölümleri
tercih etmeleri durumunda, kendilerine ek puan verilecektir.
• Üniversitede akademik, sanatsal, sosyal sorumluluk, spor vb alanlarda üstün başarı kazanmış öğrenciler
tespit edilerek, çalışma ve bilgi birikimini desteklemek amacıyla okulunda kendisine bir rehber
akademisyen atanacaktlr. Bu öğrencilerin benzer öğrencilerle düzenli olarak bir araya getirileceği özel
çalıştaylar gerçekleştirilecek, öğrenciler eğitim yılları süresince maddi ve manevi desteklenecektir.
Üniversitenin bitimini takiben öğrencinin akademik çalışmalarını sürdürebilmesi için gerek yurt içi,
gerekse yurt dışı okullarla temasa geçebileceği Akademik Gençlik Projesi hayata geçirilecektir.
• Türk üniversitelerinin eğitim ve araştırma kalitesi, bilimsel üretkenliği, ülke içinde ve uluslararası
paydaşlarıyla rekabeti, toplumun ihtiyaçlarına cevap verebilme kapasitesi arzu edilen seviyeye
çıkarılacaktır. Dünyanın en iyi üniversiteleri arasına çok sayıda üniversitemizin girmesi sağlanacaktır.
Bu çerçevede; yurt dışında önemli üniversitelerde başarılarını kanıtlamış öğretim üyelerimizin tersine
beyin göçü ile üniversitelerimize kazandırılmaları için gayret sarf edilecektir.
• Yükseköğretim; akademik ve bilimsel özgürlük, kurumsal özerklik, çeşitlilik, şeffaflık, hesap verilebilirlik,
katılımcılık, rekabet ve kalite ilkeleri esas alınarak planlanacaktır.
• Yükseköğretim kurumlarının kuruluşu, görevleri, eğitim-öğretim, araştırma, çalışma usul ve esasları
yanında, yükseköğretim kurumlarında çalışan akademik ve idari personel ile yükseköğretim kurumları
öğrencilerine ilişkin hususları düzenlemek üzere Türkiye Yükseköğretim Kurulu tesis edilecektir. Bu
kurul; standart belirleme, planlama ve koordinasyondan sorumlu olacak, üniversiteler akademik ve
idari bakımdan özerk ve özgür bir yapıya kavuşturulacaktır.
• Türkiye Yükseköğretim Kurulu, tek tip üniversiteleşmeye son vererek; fakülte, yüksekokul, enstitü
ve araştırma merkezleri ile bölüm ve programlarda ülke ve yöre ihtiyaçlarını dikkate alarak gelişmiş
ülkelerdeki paydaşlarıyla yarışabilir şekilde çeşitliliğe gidecektir.
• Tüm şehirlerde üniversite öğrencilerine yönelik yurt sorununun çözümünde, belediyeler, meslek
kuruluşları, odalar ve özel sektörün katılımı sağlanacak, bu kuruluşlara devlet desteği verilecektir. Kredi
ve Yurtlar Kurumu daha etkin denetim görevi üstlenecektir.
• Katma değeri yüksek teknoloji geliştirme ve üretme için gerekli insan gücünün yetiştirilmesi teşvik
edilecek ve özel programlara destek sağlanacaktır. Bu çerçevede ihtisas üniversitelerinin oluşturulması
teşvik edilecektir.
• Üniversitelerde akademik yükselme için araştırma-yayın, topluma hizmet ve öğretim faaliyetleri dengesi
gözetilecektir. Öğretim üyeleri ve elemanlarının akademik unvanları hak ettikten sonra kadro
almalarında keyfi uygulamaları ortadan kaldıracak şekilde düzenlemeler yapılacaktır.

• Akademik çalışmalar üzerinde her türlü siyasi etki, baskı ve kısıtlamalar ortadan kaldırılacak ve akademik
çalışmalar, araştırma ve geliştirme faaliyetleri, yenilikçi girişimler için özgür ve özerk bir yükseköğretim
eko-sistemi oluşturulacaktır.
• Yüksek lisans ve doktora öğrencileri, nesnel ölçütler ve liyakat usulünce seçilecek ve kurulacak merkezi
ağla performansları öğrenimleri boyunca izlenerek burslarla desteklenecektir.
• Bologna Süreci, Erasmus, Campus Europae, Farabi, Mevlâna gibi öğrenci ve öğretim elemanı dolaşım
ve akreditasyon sistemi güncellenerek verimli hale getirilecektir.
• Eğitim ve öğretim programlarında Yeterlilik Çerçevesi oluşturularak güncel meslek standartlarına göre
akreditasyonu ve öğrenci hareketliliğini destekleyen ulusal ve uluslararası geçerliliğe sahip diploma ve
sertifikasyon sistemi geliştirilecektir.
• Özel ve kamu kuruluşları ile TÜBİTAK, TUBA ve üniversitelerin laboratuvarları ve teknoloji merkezlerinde
AR-GE ve patent çalışmalarına hız ve önem verilecektir.
• Yeni teknoloji geliştirme bölgeleri ve teknoparklarla bilişim, sağlık, biyoteknoloji, nanoteknoloji,
savunma, uzay, havacılık gibi ihtisas alanlarına yoğunlaşılacaktır.
• ULAKBİM bilimsel yayın ve atıf dizininde yer alan herhangi bir dergi veya yayınevine makale ve kitap
olarak başvuruda bulunan bir akademik yayının, objektif ölçütlerle hakem ve yayın aşamasına dâir
bütün süreçlerde şeffaf olarak izlenebilirliği sağlanacaktır. Türkiye Yükseköğretim Kurulunda Bilim ve
Teknoloji Strateji Merkezi ve Millî Bilgi Bankası kurulacaktır.
• Bilimsel ve teknolojik ortam tesis edilerek beyin göçünün önüne geçilecek, yükseköğretim sistemi,
uluslararası öğrenciler ve öğretim üyeleri için çekim merkezi haline getirilecektir.
• Yurt içinde veya yurt dışında çalışan, alanında uzman saygın bilim adamlarıyla iş birliği sağlanarak ortak
çalışmalar, projeler gerçekleştirilmesi için fırsat ve imkân sağlanacaktır.

KAYNAK

https://iyiparti.org.tr/kurumsal


Ders Dünyası - WORLD OF COURSES sitesinden daha fazla şey keşfedin

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Feel free to comment. Yorum yapmaktan çekinmeyin.

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ders Dünyası - WORLD OF COURSES sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya Devam Edin