BBP – Büyük Birlik Partisi Eğitim Programı

Bu sayfada BBP – Büyük Birlik Partisi Eğitim Programı yer almaktadır. Kaynak olarak partinin kendi internet sayfası kullanılmıştır.

BBP - Büyük Birlik Partisi Eğitim Programı
BBP – Büyük Birlik Partisi Eğitim Programı

BBP – Büyük Birlik Partisi Eğitim Programı

EĞİTİM


1-Eğitim Politikamız Eğitim anlayışımız, milli ve manevi değerlere sahip, çağın ilim ve
teknolojisiyle mücehhez, hür düşünceli, üretken, ahlaklı ve yenilikçi nesiller yetiştirmektir.
Parti olarak eğitim ve öğretim sistemimizin arz ettiği problemleri, aşılması gereken en
hayati ve acil mesele olarak görmekteyiz. Eğitim sistemi, fertlere milli kültürün
aktarılması yanında, fertlerin kabiliyetlerinin ortaya çıkmasını sağlayacak bir
uygulamanın içinde olacaktır. Eğitim meselesinin çözümünde temel etken unsur olan
öğretmenlerimizin yetiştirilmesi için gerekli müesseseler oluşturulacaktır. Öğretmenlere
eğitim ve öğretimde azami verimli olabilmeleri için gerekli bütün imkânlar sağlanacaktır.
Eğitimin her kademesinde çağın şartlarına ve teknolojisine uygun okullaşma temin
edilecektir. Eğitimde fırsat eşitliği sağlanacaktır. Bölgelerarası dengesizlikler ortadan
kaldırılacak, sivil toplum kuruluşlarıyla gerekli koordinasyon sağlanarak, eğitime katkıları
azami düzeye çıkarılacaktır. Eğitimde hür düşünce esas alınacaktır. Eğitim sürecini
tamamlayamamış ve bunu toplumun tamamına yayamamış ülkelerin kalkınması,
demokratikleşmesi ve diğer problemlerini çözmesi mümkün değildir.


2-Eğitim ve Öğretim Reformu Öncelikle insan yetiştirme teknolojimizi kesinlikle gözden
geçirmemiz gerekmektedir. Eğitim ve öğretim hayatı ile sektörler arasındaki
koordinasyon sağlanmalı, kişisel özellikler ve çeşitli iş ve meslek kollarının ihtiyaç
duyduğu sayı ve kaliteli eleman arzı ve istihdamı piramidal şekilde yeniden tanzim
edilmelidir. Beşeri sermayemiz olan insan kaynağımız, cinsiyet, zeka, beceri, kabiliyet,
yaratıcı başarı, ilgi, yöneliş farklılıklarına göre pedagojik esaslara uygun tespit, seçim ve
tercihlerle eğitim ve öğretim kademeleri çeşitlenecek ve yönlendirmeler yapılmalıdır.
Öğretmen yetiştiren kurumlar ve mantığı yenilenmeli ve öğretmenlik mesleğine saygınlık
ve itibar kazandırılmalıdır. Günümüzün aksine, özel kişilik, vasıf ve yetenek sınavları ile
seçim de dahil olmak üzere, okul öncesi ve sınıf öğretmenliğinden başlayarak bütün
öğretmenlik alanları, sadece gelir getiren bir iş olmaktan çıkarılarak, saygın ve itibarlı
meslek alanları haline getirilmelidir. Örneğin, özellikle okul öncesi ve sınıf öğretmenleri,
en iyi şekilde yetiştirilerek, eğitim öğretim piramidini şekillendirecek temel öğretmenlik
alanı olacaktır. Bu alanlar günümüzdeki gibi, sadece bir tek sınavla ve düşük puanla
tercih edilen öğretmenlik alanı olmaktan çıkarılacaktır. Bir genel değerlendirme yapılacak ve başarı puanı sonuçlarına göre; Fen, Sosyal ve Anadolu liselerine ayrılan akademik
eğitim ya da meslek liselerine yönlendirilecekler. Daha sonra yapılacak değerlendirme ve
yönlendirmeler ile öğrencilerin üçte birinin üniversitelere, diğerlerinin ise meslek
liselerine kaydı sağlanacaktır. Liseler Fen, Sağlık, Sosyal, Beşeri Bilimler ve İmam Hatip
liseleri ve Teknik, Sanat, Spor vs. gibi Meslek Liseleri olarak çeşitlendirilecektir. Her
eğitim düzeyindeki çeşitli yönlendirme ve eliminasyon sistemine göre seçilen bireyler,
sektörel farklılıklarının gerektirdiği eğitim ve öğretim süresini tamamlayarak, topluma
mesleği ve işi olan kalifiye insan olarak katılacaklardır. Devlete ve ailesine yıllarca yük
olan okumuş ama iş sahibi olamamış insanlar, meslek erbabı insanlar olacaklardır.
Böylece, “Mesleklerin getirdiği gelir düzeyine göre seçilmesi” önlenecek, her birey
yapabileceği ve yapmaktan hoşnut olacağı iş ve meslek alanına yönlendirilecektir. Her
meslek alanı saygın hale gelecektir. Her alandaki eğitim kurumlarının dünya
standartlarında başarısı ve verimliliği ispat edilmiş düzeye yükseltilmesi amaçlanacaktır.
Çalışkan, yaratıcı, üretici, sosyal sermayesi yüksek, mutlu bireyler toplum yapısını
oluşturacaklardır.


3-Okul Öncesi Eğitim Eğitim ve öğretim beşikten mezara devam eden bir süreçtir. Okul
öncesi eğitimi, çocukların zihinsel, fiziksel ve duygusal yönleriyle daha sağlıklı
gelişmesinin koşuludur. Hedefimiz, ülkemizde oldukça yetersiz düzeyde olan okul
öncesi eğitimin kamu ve özel sektör eliyle ve gerekli fiziki alt yapı ve insan gücü
kapasitesinin oluşturulmasıyla, ülke genelinde yaygınlaştırılması ve okul öncesi eğitimin
zorunlu eğitim kapsamına alınarak temel eğitim süresinin artırılmasıdır.


4-Engellilerin Rehabilitasyonu ve Eğitimi Toplumumuzda, engelliler rahat bir yaşantı
sürememekte. İlkönce sosyal çevre ve fiziki çevrenin engellerinden kurtulmaları
gerekiyor. Gerekli eğitim altyapısı ve teknolojik imkânların artırılması esas alınarak, imar
mevzuatının engelliler ile ilgili hükümleri etkin biçimde uygulanacaktır. Engelli bakım
hizmetleri; sosyal güvenlik sistemi içinde değerlendirilerek, tıbbî ve mesleki
rehabilitasyonu geliştirilecektir. Birleşmiş Milletler Engelliler Hakkı Sözleşmesi’nin
Devlet’e yüklediği tüm sorumlulukların gereği yerine getirilecek, engellilere gerekli eğitimi
bedelsiz sağlamak devletin öncelikli görevi olacaktır. Engellilerin yeterli eğitimi
alabilmeleri için gerekli koşullar devletçe geliştirilecek ve desteklenecektir. Konularında özel eğitilmiş uzman ve personelin istihdamına özen gösterilecek, Rehberlik ve
Araştırma Merkezi hizmetleri ile engellilerin eğitimi desteklenip, etkinleştirmesi
sağlanacaktır. Meslek edindirme kursları devreye sokulacak ve okul çağını aşmış
engellilerin sürekli eğitimi belediyelerle işbirliği içinde, kişiye özel uygulamalar çerçeve
sinde yürütülecektir.


5-Halk Eğitimi Örgün öğretim kurumlarının dışında, hayatın her hangi bir aşamasında
halkın ihtiyaç duyduğu bilgi ve meslek edinme, beceri kazanma, hobi, çeşitli zanaat ve
sanat alanlarında yetkinleşme, değerler eğitimi gibi her insanı yetkinleştirmeyi
amaçlayan gönüllü katılımı gerektiren faaliyetler bu alana girer. Yaygın eğitimi esas alan
halk eğitimi faaliyetleri, hem insanların yetkinleşmesi, hem de toplumsal gelişmeye katkı
sağlaması açısından önemlidir. Bizim iktidarımızda, gerek merkezi yönetim ve yerel
yönetimler, gerekse sivil toplum kuruluşları, kamu yararına olacak halk eğitimi
faaliyetinin ulaşılır olmasını sağlayacaktır.


6-Kültür ve Sanat Faaliyetleri Türkiye, İmparatorluk devrinde başlayan ve hala devam
eden uzun ve sıkıntılı bir “Zorunlu kültür değişmesi” yaşamaktadır. Bugün hayatımızı
şekillendiren bir özgün Türk kültürü oluşmuş değildir. Çünkü modernleşme sürecine
bağlı olarak ortaya çıkan farklı anlayışlara göre, farklı kültür anlayışları mevcuttur. Kısaca
kültürü, bir toplumun sorunlarını çözme formu olarak tanımlarsak, yaşadığımız dünyada
hala çözüm bekleyen, hatta ölümcül sorunları olan bir toplum görünümü taşımaktayız.
Halk nezdinde yaşayan geleneksel kültür örnekleri ve kodlarını dışarıda tutarsak,
özellikle sözlü-yazılı ve işitsel-görsel kültür sahasına çıktığımız zaman ülkemizin kültür
birikimi bir yamalı bohça hüviyeti arz etmektedir. Sanat, edebiyat ve din konularında
birbirinden çok farklı, birbirine rakip pek çok temayüller vardır. Milli kültür taraftarı
olanların, kültür meselelerinde daha çok duygusal yönün ağır bastığı, ama kültürün
kendisine dair her hangi bir katkısının olmadığı muhakkaktır. Yine İslam kültürü
vurgusuna sahip olanlarda ise, istekleri yönünde bir zihni kıpırdanma ve yaratıcılığa şahit
olunmamaktadır. Bu bağlamda, devletin ve toplumun karşısında bir milli kültür politikası
ihtiyacı çok ciddi ve acil bir problem olarak durmaktadır. Acaba, bu konuda neler
yapılabilir? Milli kimliğin esası dildir. Bu yönde Türkçemizin uygun kullanımına ve Türk
dili üzerinde çalışmalara ihtimam gösterilecektir. Türkçe, bilim, edebiyat, sanat, din ve düşünce/felsefe dili olarak işlenmiş bir dil haline getirilecektir. Yeni nesillerin Batı
kültürüyle temasından ötürü yaşadığı kültür şoku ve kimlik bunalımına düşmeleri
engellenmesi için milli kültür eserlerinin yeniden çağdaş formlarda üretilmesi için
gençlerimiz teşvik edilecek, gençlere kültür sanat ve estetik zevki kazandırılacaktır.
Kültür Bakanlığı öncülük etmelidir. Geleneksel sanatlar ve folklor ürünleri korunacak,
geliştirilecek ve kentsel bir kültür halinde kitlelerle buluşturulacaktır. Eserlerimizin
korunması ve bakımı önceliğimiz olacak, Türk mimarisi, musikisi ve edebiyatı, yüksek
değerlerimiz olarak devlet tarafından sahiplenilecektir. Sinema, medya ve basında
kültürel değerlerimizin işlenerek yaşaması ve yaşatılmasına dair yayınlar ve eserler
desteklenecek ve teşvik edilecek, kültürümüze ve genel ahlaka mugayir yapım ve
eserlere müsaade edilmeyecektir. Kültür ve sanat alanında yetenekli ve ilgili gençlerimiz
desteklenecek ve ilgili kadrolarla beraber gelecek kaygısı taşımadan sanatlarını icra
etmeleri sağlanacaktır.


7-Spor ve Sporcu Eğitimi Eğitim felsefemiz açısından spor ve sportif etkinlikler ruh ve
beden dengesi yerinde, sağlıklı nesiller yetiştirme programımızın bir parçası olup,
ilköğretimden yüksek öğrenime her düzeyde eğitim ve öğretim hayatında yer alacaktır.
Sportif faaliyetler için gerekli eğitim ve alt yapı yatırımları yapılacaktır. Çünkü spor
kültürü bireysel ve toplumsal hayatta işlevlere sahiptir. Örneğin, bireysel sporlar,
insanların sağlıklı, mutlu ve fiziki anlamda güçlü olmasını; kötü alışkanlıklardan uzak
durmayı; kişide arkadaşlık, liderlik, hoşgörülü olma, iç disiplin ve iradeyi kuvvetlendirme,
yapıcı, yaratıcı olmayı teşvik ettiği bilinmektedir. Özellikle, engelli insanların topluma
katılmasında sportif etkinlikler bir hayli etkili olmaktadır. Toplumsal olarak ise, özellikle
takım sporlarında, spor, barış, kardeşlik, birlik ve beraberlik, çalışma, rekabet gibi insani
özellikleri geliştirirken; uluslar arası düzeyde ise ülkenin tanıtılması için bir reklam ve
propaganda aracı olmaktadır.

KAYNAK


SİYASİ PARTİLERİN EĞİTİM PROGRAMLARI

2023 Türkiye seçimleri ve oy pusulası sıralaması: Hangi parti ve ittifaklar kaçıncı sırada?
2023 Türkiye seçimleri ve oy pusulası sıralaması: Hangi parti ve ittifaklar kaçıncı sırada?

Feel free to comment. Yorum yapmaktan çekinmeyin.

Ders Dünyası - WORLD OF COURSES sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya devam et