BBP – Büyük Birlik Partisi Eğitim Programı

EĞİTİM
Eğitim anlayışımız, millî ve manevî değerlere sahip, çağın ilim
ve teknolojisiyle mücehhez, hür düşünceli, üretken, ahlâklı ve yeni-
likçi nesiller yetiştirmektir.
Eğitim sistemi, fertlere millî kültürün aktarılması yanında, fert-
lerin kabiliyetlerinin ortaya çıkmasını sağlayacak bir uygulamanın
içinde olacaktır.
Eğitim meselesinin çözümünde temel etken unsur olan
öğretmenlerimizin yetiştirilmesi için gerekli müesseseler
oluşturulacaktır.
Öğretmenlere eğitim ve öğretimde azamî verimli olabilmeleri
için gerekli bütün imkânlar sağlanacaktır.
Eğitimin her kademesinde çağın şartlarına ve teknolojisine
uygun okullaşma temin edilecektir.
Eğitimde fırsat eşitliği sağlanacaktır. Bölgeler arası dengesizlik-
ler ortadan kaldırılacak, sivil toplum kuruşlarıyla gerekli koordina-
syon sağlanarak, eğitime katkıları azamî düzeye çıkarılacaktır.
Eğitimde hür düşünce esas alınacaktır. Düşünce ve inanç
hürriyetini engeleyici kısıtlamalar kaldırılacaktır. Eğitim ve
öğretimin her kademesinde kılık ve kıyafet hürriyeti sağlanacaktır.
Eğitimde merkezî yönetim uygulamasından vazgeçilecek, bu ko-
nuda halkın inisiyatifi artırılacaktır.
Yabancı dil bilgisi, nitelikli insan gücünün ifadesidir. Bu
meyanda yabancı dil öğretimi teşvik edilecektir. Ancak yabancı
dille eğitime son verilecektir.
Türkçenin uluslararası kurulu ve topluluklarda kullanılan bir
dil olması için gerekli hassasiyet gösterilecektir.
Üniversitelerin gerçek anlamda ilmî araştırmalar yapan ve tek-
noloji üreten ilmî kuruluşlar özelliğini kazanması sağlanacaktır.

Eğitimin GSMH ve Konsolide devlet bütçesi içindeki payı
arttırılacaktır. MEB’ın payı yüzde 25’in üzerine çıkarılacaktır.
Eğitim sistemimiz ülke gerçeklerine uygun biçimde 21. Asrı
Türk ve islâm asrı kılacak, nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi hu-
susunda düzenlenecektir.

https://acikerisim.tbmm.gov.tr/xmlui/handle/11543/758

Feel free to comment. Yorum yapmaktan çekinmeyin.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: