Svenska – Turkiska – İsveççe – Türkçe – språk studie – dil çalışması – Människan och Universum 1 – İnsan ve Kainat – Första Kapitlet – Första Punkten

Svenska – Turkiska - İsveççe - Türkçe - språk studie - dil çalışması - Människan och Universum 1 - İnsan ve Kainat - Första Kapitlet - Birinci Mebhas - Första Punkten - Birinci Nokta

Svenska – Turkiska - İsveççe - Türkçe - språk studie - dil çalışması - Människan och Universum 1 - İnsan ve Kainat - Första Kapitlet - Birinci Mebhas - Första Punkten - Birinci Nokta
Svenska – Turkiska – İsveççe – Türkçe – språk studie – dil çalışması – Människan och Universum 1 – İnsan ve Kainat – Första Kapitlet – Birinci Mebhas – Första Punkten – Birinci Nokta

 

Svenska – Turkiska

İsveççe – Türkçe

Språk Studie –  Dil Çalışması

Människan och Universum 1

 İnsan ve Evren 1

Första Kapitlet – Första Punkten

 İlk Bölüm – Birinci Nokta

Det tjugotredje ordet från Master Bediuzzaman Said Nursis “Ord från Risale-i Nur Collection”.

Üstad Bediüzzaman Said Nursi’nin Risale-i Nur Külliyatı’ndan Sözler isimli eserinden Yirmi Üçüncü Söz.

Denna svenska – turkiska språk studie täcker första punkten i kapitel ett.

Bu İsveççe – Türkçe dil çalışması birinci bölümdeki ilk noktayı kapsamaktadır.

Vi hoppas att denna språkstudie kommer att vara användbar för dig som studerar svenska – turkiska eller turkiska – svenska.

Bu dil çalışmasının İsveççe – Türkçe veya Türkçe – İsveççe öğrenenler için faydalı olacağını umuyoruz.

Vi tror att denna språkstudie kommer att vara användbar även vid översättning från svenska till turkiska eller från turkiska till svenska.

Bu dil çalışmasının İsveççe’den Türkçe’ye veya Türkçe’den İsveççe’ye çeviri yaparken de faydalı olacağına inanıyoruz.

I denna del av boken, som har huvudtiteln människan och universum, nämns att människan är ett antikt konstverk.

İnsan ve kainat ana başlığını taşıyan kitabın bu bölümünde insanın antika bir sanat eseri olduğundan bahsedilmektedir.

NOTERA:

NOT:

Medan den här studien genomfördes inleddes den först med en svensk mening.

Bu çalışma yapılırken önce İsveççe bir cümle ile başladı.

Sedan översattes den från Google Translate.

Daha sonra Google Translate’den çevrildi.

Därför förekom det enstaka förkortningar av meningar och semantiska skiftningar i översättningar.

Bu nedenle, zaman zaman cümle kısaltmaları ve çevirilerde anlam kaymaları yaşandı.

Av denna anledning ingår originaltexten till det tjugotredje ordet, som översatts från turkiska till svenska med namnet Människan och universum.

Bu nedenle İnsan ve Kainat adıyla Türkçeden İsveççeye çevrilen Yirmi Üçüncü Söz’ün orijinal metnine yer verilmiştir.

Betydelsen av de ord vars betydelse är okänd från originaltexten anges precis under meningen.

Orijinal metinden anlamı bilinmeyen kelimelerin anlamı cümlenin hemen altında verilmiştir.

Meningar som översatts från Google Translas ges på den blå bakgrunden.

Google Çeviri’den çevrilen cümleler mavi arka planda verilmiştir.

De ursprungliga meningarna ges på den gula marken.

Orijinal cümleler sarı zeminde verilmiştir.

Dessutom översattes originaltexterna från turkiska till svenska med Google Translate.

Ayrıca orijinal metinler Google Translate ile Türkçeden İsveççeye çevrilmiştir.

Dessa översättningar ges på en grå bakgrund.

Bu çeviriler gri bir arka plan üzerinde verilmiştir.

Dessa översättningar från svenska till turkiska med Google Translate och andra översatta meningar ges också på grön bakgrund.

Google Translate ile İsveççe’den Türkçe’ye yapılan bu çeviriler ve diğer çevrilmiş cümleler de yeşil bir arka plan üzerinde verilmektedir.

Det tjugotredje ordet

Yirmi üçüncü kelime

Yirmi Üçüncü Söz

Detta Ord innehåller två kapitel.

Bu Söz iki bölümden oluşmaktadır.

Şu Sözün iki Mebhası vardır.

mebhas: bahis, konu

Detta ord har två satsningar.

Bu kelimenin iki bahsi var.

 لَقَدْ خَلَقْنَا اْلاِنْسَانَ فِۤى اَحْسَنِ تَقْوِيمٍ 

    ثُمَّ رَدَدْنَاهُ اَسْفَلَ سَافِلِينَ 

    اِلاَّ الَّذِينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ    

I GUDS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN

RAHMAN, RAHİM OLAN ALLAH’IN ADINA

Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

I Allahs namn, den Nådigaste och Barmhärtige.

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

[95:4] Vi har sannerligen skapat människan i den bästa skepnad

Andolsun, biz insanı en güzel surette yarattık.

Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık. ﴾4﴿

Vi har verkligen skapat människan i bästa form.

Biz insanı gerçekten en güzel şekilde yarattık.

[95:5] men därefter låtit henne sjunka lägre än de lägsta,

ama sonra en alttan daha aşağı batmasına izin verin,

Sonra onu, aşağıların aşağısına indirdik. ﴾5﴿

Sedan tog vi ner honom nedanför.

Sonra onu aşağıya indirdik.

[95:6] utom dem som tror och lever ett rättskaffens liv; ja, deras lön skall vara utan ände!

Ancak iman edip salih bir hayat yaşayanlar; evet, mükafatları sonsuz olacak!

Ancak iman edip dünya ve âhiret için yararlı işler yapanlar başka; onlar için kesintisiz bir ödül vardır. ﴾6﴿

Utom för dem som tror och gör användbara gärningar för världen och livet efter detta; för dem finns en oavbruten belöning.

İnanıp dünya ve ahiret için faydalı işler yapanlar müstesna; onlar için kesintisiz bir mükâfat vardır.

FÖRSTA KAPITLET

İLK BÖLÜM

Birinci Mebhas

mebhas: bahis, konu

Första satsningen

İlk bahis

Vi ska i fem punkter förklara endast fem av trons tusentals skönheter.

Biz beş maddede imanın binlerce güzelinden sadece beşini açıklayacağız.

İMANIN binler mehâsininden yalnız beşini, Beş Nokta içinde beyan ederiz.

mehâsin: güzellikler                                                                     beyan: açıklama 

Vi förklarar bara fem av TROENS tusentals välsignelser i de fem punkterna.

İNANÇ’ın binlerce nimetinden sadece beşini beş noktada açıklıyoruz.

FÖRSTA PUNKTEN

İLK NOKTA

BİRİNCİ NOKTA

FÖRSTA PUNKT

İLK NOKTA

Genom trons ljus stiger människan högre än de högsta och uppnår ett värde värdig Paradiset.

İnsan, imanın nuru ile en yüksekten yükselir ve Cennete lâyık bir değere kavuşur.

İnsan, nur-u iman ile âlâ-yı illiyyîne çıkar, Cennete lâyık bir kıymet alır.

nur-u iman: iman nuru      âlâ-yı illiyyîn: yücelerin en yücesi

Människan stiger upp till den högsta av höga höjder med sitt trosljus och får ett värde som är värdigt Paradiset.

İnsan, iman nuru ile yükseklerin en yükseğine çıkar ve Cennete layık bir değer kazanır.

Och genom förnekandets mörker sjunker hon lägre än de längsta och faller till en position som passar Helvetet.

Ve inkarın karanlığında en yüksekten daha aşağı batar ve cehenneme yakışır bir konuma düşer.

Ve zulmet-i küfür ile esfel-i sâfilîne düşer, Cehenneme ehil olacak bir vaziyete girer.

zulmet-i küfür: inkâr karanlığı          esfel-i sâfilîn: aşağıların en aşağısı                              ehil: lâyık

Och med förnekelsens mörker faller han till det lägsta av det lägsta och går in i en situation som kommer att kvalificera sig för helvetet.

Ve inkar karanlığıyla, aşağıların en aşağısına düşer ve cehenneme lâyık olacak bir duruma girer.

För tron förenar människan med den Allhärliga Skaparen.

Çünkü iman insanı Yüce Yaratıcı ile birleştirir.

Çünkü, iman, insanı Sâni-i Zülcelâline nisbet ediyor.

Sâni-i Zülcelâl: yüceliği ve haşmeti sonsuz olan ve herşeyi san’atla yaratan Allah            

nisbet etme: bağlama

Eftersom tron ​​tillskriver människan den Högste, Majestätiska Konstnären.

Çünkü iman insanı Yüce, Görkemli Sanatçıya nispet eder.

Tro är att ansluta sig.

İnanmak bağlanmaktır.

İman bir intisaptır.

intisap: bağlanma

Tro är en bindning.

İnanç bir bağdır.

Således får människan sitt värde i kraft av den Gudomliga Namn som uppenbaras henne genom tron.

Böylece insan, iman yoluyla kendisine indirilen İlâhi İsmi ile değerini alır.

Öyle ise, insan, iman ile insanda tezahür eden san’at-ı İlâhiye ve nukuş-u esmâ-i Rabbâniye itibarıyla bir kıymet alır.

tezahür: ortaya çıkma, görünme      san’at-ı İlâhiye: Allah’ın san’atı        nukuş-u esmâ-i Rabbâniye: Allah’ın güzel isimlerinin nakışları

I så fall får en person ett värde i termer av den gudomliga konsten och nukuş-u esmâ-i Rabbâniye som manifesteras i människan genom tro.

O halde insan, ilâhî sanat açısından bir değer kazanır ve nukuş-u esmâ-i Rabbâniye, imanla insanda tecelli eder.

Förnekande bryter den anslutningen och på grund av detta brott döljs den Gudomliga konsten.

İnkar bu bağı koparır ve bu kopukluktan dolayı İlâhi sanat gizlenir.

Küfür o nisbeti kat’ eder. O kat’dan, san’at-ı Rabbâniye gizlenir.

küfür: inkâr, inançsızlık      nisbet etme: bağlama       kat’ etmek: kesmek           san’at-ı Rabbâniye: Allah’ın san’atı

Förnekelse upphäver det förhållandet. I den frånkopplingen förblir Herrens konst dold.

İnkar, bu ilişkiyi iptal eder. Bu kopuklukta Rab’bin sanatı gizli kalır.

Hennes värde blir då endast det av en materia.

Onun değeri o zaman yalnızca bir maddenin değeri olur.

Kıymeti dahi yalnız madde itibarıyla olur.

Dess värde är endast i termer av materia.

Değeri sadece madde bakımındandır.

Och eftersom detta tillstånd endast är av ett flyktigt, övergående, tillfälligt djurliv är dess värde ingenting.

Ve bu koşul, yalnızca geçici, geçici, geçici bir hayvan yaşamına ait olduğundan, değeri hiçbir şey değildir.

Madde ise, hem fâniye, hem zâile, hem muvakkat bir hayat-ı hayvanî olduğundan, kıymeti hiç hükmündedir.

fâniye: gelip geçici             zâile: geçip giden               muvakkat: geçici               hayat-ı hayvanî: hayvanî hayat

Materia, å andra sidan, har inget värde, eftersom det är både ett dödligt, ett dött och ett tillfälligt djurliv.

Maddenin ise hiçbir değeri yoktur, çünkü hem ölümlü, hem ölü, hem de geçici bir hayvan yaşamıdır.

Vi ska förklara detta mysterium genom en jämförelse.

Bu gizemi bir karşılaştırma ile açıklayacağız.

Bu sırrı bir temsille beyan edeceğiz.

sır: gizem, gizli gerçek       temsil: kıyaslama tarzında benzetme, analoji              beyan: açıklama

Vi kommer att förklara denna hemlighet med en representation.

Bu sırrı bir temsille açıklayacağız.

Till exempel: bland människans konst är värdet av det material som används och konstverket helt annorlunda.

Örneğin: İnsan sanatı arasında kullanılan malzeme ile sanat eserinin değeri birbirinden tamamen farklıdır.

Meselâ, insanların san’atları içinde, nasıl ki maddenin kıymetiyle san’atın kıymeti ayrı ayrıdır.

Till exempel i människors konst, precis som materiens värde och konstens värde är åtskilda.

Örneğin insan sanatında, tıpkı maddenin değeri ile sanatın değeri birbirinden ayrı olduğu gibi.

Ibland är de jämlika, ibland är materialet mer värdefullt och ibland händer det att man i material värt fem kurush som järn finna konst värt fem lira.

Bazen eşittir, bazen malzeme daha değerlidir ve bazen de demir gibi beş kuruşluk bir malzemede beş liralık sanat bulursunuz.

Bazan müsavi, bazan madde daha kıymettar; bazan oluyor ki, beş kuruşluk demir gibi bir maddede beş liralık bir san’at bulunuyor. 

müsavi: eşit                                      kıymettar: değerli

Ibland är det lika, ibland är materia mer värdefullt; Ibland finns det en konst på fem lira i ett föremål som ett fem centsjärn.

Bazen eşittir, bazen madde daha değerlidir; Bazen beş kuruşluk demir gibi bir eşyada beş liralık bir sanat vardır.

Ibland kan också ett antikt konstverk vara värt en miljon medan materialet det består av inte ens är värt fem kurush.

Bazen bir antika eser de bir milyon değerinde olabilirken, yapıldığı malzeme beş kuruş bile değil.

Belki, bazan, antika olan bir san’at bir milyon kıymeti aldığı halde, maddesi beş kuruşa da değmiyor.

Ibland kanske en antik konst är värd en miljon, men föremålet är inte värt fem öre.

Bazen bir antika sanat bir milyon değerinde olabilir, ancak nesne beş kuruş değerinde değildir.

Om ett sådant konstverk tas till antikmarknaden och tillskrivs en briljant och skicklig konstnär från förr och presenteras med att nämna konstnären och konstverket, så kan det säljas för en miljon liras.

Böyle bir eser antikacıya götürülür ve geçmişin parlak ve maharetli bir sanatçısına atfedilir ve sanatçının adı ve eseriyle birlikte sunulursa bir milyon liraya satılabilir.

İşte, öyle antika bir san’at, antikacıların çarşısına gidilse, hârika-pîşe ve pek eski, hünerver san’atkârına nisbet ederek, o san’atkârı yad etmekle ve o san’atla teşhir edilse, bir milyon fiyatla satılır.

hârika-pîşe: olağanüstü işler yapan                              hünerver: becerikli            nisbet etmek: bağ kurmak

yad etmek: anmak             teşhir edilme: sergilenme

Här skulle en sådan antik konst säljas för ett miljonpris om man gick till antikhandlarens basar och ställdes ut med den konsten och tillskrev den en mycket gammal och begåvad hantverkare som gjorde extraordinära verk.

Burada antikacıların çarşısına gidip o sanatı sergileseniz ve onu olağanüstü işler yapan çok eski ve yetenekli bir ustaya atfetseniz, böyle bir antika sanat bir milyon fıyata satardı.

Om den däremot tas till skrothandlaren kommer det enda priset man får vara de fem kurush som järnet är värt.

Ancak hurdacıya götürülürse, alacağınız tek fiyat demirin beş kuruş değeri olacaktır.

Eğer kaba demirciler çarşısına gidilse, beş kuruşluk bir demir bahasına alınabilir.

baha: kıymet, değer, fıyat

Går du på grovsmedsbasaren kan den köpas till priset av ett femcentsjärn.

Demirciler çarşısına giderseniz, beş kuruş demir fiyatına satın alınabilir.

Människan är således ett sådant antikt konstverk av Gud den Allsmäktige.

Dolayısıyla insan, Yüce Allah’ın çok eski bir sanat eseridir.

İşte, insan, Cenâb-ı Hakkın böyle antika bir san’atıdır.

Cenâb-ı Hak: Hakkın tâ kendisi olan, şeref ve azamet sahibi yüce Allah

Människan är en sådan antik konst av Allah den Allsmäktige.

İnsan, Yüce Allah’ın çok eski bir sanatıdır.

Genom Hans makt är människan det mest subtila och eleganta mirakel som Han skapat för att manifestera alla Sina Namn och deras inskription i form av ett minityrexemplar av universum.

İnsan, O’nun kudretiyle, O’nun bütün isimlerini ve onların yazıtlarını evrenin minyatür bir örneği şeklinde tecelli etmek için yarattığı en ince ve zarif mucizedir.

Ve en nazik ve nazenin bir mu’cize-i kudretidir ki, insanı bütün esmâsının cilvesine mazhar ve nakışlarına medar ve kâinata bir misal-i musağğar suretinde yaratmıştır.

nazik: ince, zarif    nâzenin: ince, nazik, nazlı     mu’cize-i kudret: Allah’ın sonsuz kudretiyle bir mu’cize eseri olarak yarattığı şey 

esmâ: isimler         cilve: yansıma                       mazhar: yansıma ve görünme yeri           medar: eksen, vesile     

kâinat: evren, yaratılmış herşey                          misal-i musağğar: küçültülmüş nümune, örnek

Och det är maktens mest eleganta och milda mirakel; Han skapade människan med reflektion av alla hennes namn och som ett medel att brodera och ett reducerat exempel för universum.

Ve bu, gücün en zarif ve nazik mucizesidir; İnsanı, tüm isimlerinin yansımasıyla, işleme aracı ve evren için küçültülmüş bir örnek olarak yarattı.

Om människans väsen fylls med trons ljus kan alla dessa betydelsfulla inskriptioner läsas av henne.

İnsanın varlığı iman nuru ile dolmuşsa, bütün bu önemli yazıtlar onun tarafından okunabilir.

Eğer nur-u iman, içine girse, üstündeki bütün mânidar nakışlar, o ışıkla okunur.

nur-u iman: iman nuru, aydınlığı                                                  mânidar: anlamlı

Om trons ljus kommer in i dig läses alla meningsfulla broderier på det med det ljuset.

İçine iman nuru girerse, üzerindeki bütün manalı nakışlar o nurla okunur.

Som en troende läser hon dem medvetet och genom denna anslutning får hon andra att läsa dem.

Bir mümin olarak bunları bilinçli olarak okur ve bu bağlantıyla başkalarının okumasını sağlar.

O mü’min, şuurla okur ve o intisapla okutur.

mü’min: iman etmiş, inanmış           şuur: bilinç, idrak, anlayış                 intisap: bağlanma

Den troende läser medvetet och får det att läsa med entusiasm.

Mümin bilinçli olarak okur ve şevkle okutur.

Människan som ett av Gud skapat konstverk blir därmed uppenbar genom uttryck som, “Jag är den Allhärlige Skaparens värk och skapelse. Jag manifesterar Hans barmhärtighet och frikostighet.”

İnsan, Allah’ın yarattığı bir sanat eseri olarak, “Ben, Yüce Yaratıcı’nın eseri ve eseriyim. Ben O’nun rahmetini ve lütfunu ortaya koyuyorum.

Yani, “Sâni-i Zülcelâlin masnuuyum, mahlûkuyum, rahmet ve keremine mazharım” gibi mânâlarla, insandaki san’at-ı Rabbâniye tezahür eder.

Sâni-i Zülcelâl: herşeyi san’atlı bir şekilde yaratan, sonsuz haşmet ve yücelik sahibi Allah                            

masnû: san’at eseri varlık                mahlûk: yaratık     rahmet: şefkat, merhamet              kerem: lütuf, ikram, iyilik          

mazhar: yansıma ve görünme yeri                               san’at-ı Rabbâniye: Allah’ın san’atı                              tezahür: görünme, ortaya çıkma

Det vill säga med betydelser som “Jag är den Allsmäktiges konst, jag är hans skapelse, jag är mottagaren av hans barmhärtighet och nåd”, manifesterar Herrens konst i människan.

Yani “Ben Yüce Allah’ın sanatıyım, O’nun yarattıklarındanım, O’nun rahmet ve ihsanına sahibim” gibi anlamlarla Rabbin sanatı insanda tecelli eder.

Det är alltså tron, vilken består i att förena sig med Skaparen, som uppenbarar människan som ett konstverk.

Bu nedenle insanı bir sanat eseri olarak ortaya çıkaran, Yaradan ile birleşmeyi içeren inançtır.

Demek, Sâniine intisaptan ibaret olan iman, insandaki bütün âsâr-ı san’atı izhar eder.

Sâni: herşeyi san’atlı bir şekilde yaratan Allah             intisap: bağlanma          âsâr-ı san’at: san’at eserleri       izhar: gösterme

Det vill säga, tron, som består av intimitet med Skaparen, avslöjar alla konstverk i människan.

Yani Yaradan ile yakınlıktan oluşan iman, insandaki tüm sanat eserlerini ortaya çıkarır.

Människans värde består i att vara ett av Gud skapat konstverk och i kraft av att vara en spegling av den Ädla Enheten.

İnsanın değeri, Allah’ın yarattığı bir sanat eseri olması ve Yüce Birliğin bir yansıması olması nedeniyledir.

İnsanın kıymeti, o san’at-ı Rabbâniyeye göre olur; ve âyine-i Samedâniye itibarıyladır.

san’at-ı Rabbâniye: Allah’ın san’atı              

âyine-i Samedâniye: hiçbir şeye muhtaç olmayan ve herkes Ona muhtaç olan Allah’ın eserlerini gösteren ayna

Människans värde är enligt den gudomliga konsten; och för att det är en spegel som visar Allah, vem behöver ingenting.

İnsanın değeri ilahi sanata göredir; ve hiçbir şeye ihtiyacı olmayan Allah’ı gösteren bir ayna olduğu için.

I detta avseende blir den obetydliga människan Guds adressat och Upprätthållarens gäst värdig Paradiset och överlägsen alla andra skapelser.

Bu bakımdan önemsiz insan, Allah’ın muhatabı ve Rabbinin misafiri olur, Cennete lâyık ve bütün mahlûkatlardan üstün olur.

O halde, şu ehemmiyetsiz olan insan, şu itibarla bütün mahlûkat üstünde bir muhatab-ı İlâhî ve Cennete lâyık bir misafir-i Rabbânî olur.

misafir-i Rabbânî: Allah’ın misafiri                     muhatab-ı İlâhî: Allah’a muhatap olan

I så fall blir denna obetydliga person en gudomlig samtalspartner framför alla varelser och en gäst värdig Paradiset.

Bu durumda bu önemsiz kişi, tüm varlıkların önünde ilahi bir muhatap ve Cennete layık bir misafir olur.

Skulle emellertid förnekande, som är ett brott av anslutningen, drabba människans väsen försänks alla dessa betydelsefulla inskriptioner av Gudomliga Namn ner i mörker och blir oläsliga.

Ancak, bir bağın kopması olan inkar, insanın özüne isabet ederse, bütün bu önemli İlâhi İsimler kitabeleri karanlığa gömülür ve okunmaz hale gelir.

Eğer kat’-ı intisaptan ibaret olan küfür, insanın içine girse, o vakit bütün o mânidar nukuş-u esmâ-i İlâhiye karanlığa düşer, okunmaz.

kat’-ı intisap: mensubiyet bağını kesme       küfür: inkâr, inançsızlık                     mânidar: anlamlı               

nukuş-u esmâ-i İlâhiye: Allah’ın güzel isimlerinin nakışları 

Om hädelsen, som består i att bryta hans band, kommer in i en person, då faller de meningsfulla broderierna av alla dessa namn på Allah i mörker och kan inte läsas.

Bağını koparmak olan küfür insana girerse, Allah’ın bütün bu isimlerinin manalı işlemeleri karanlığa düşer ve okunamaz.

För om Skaparen glöms bort kommer de andliga sidorna av Honom inte att begripas utan kommer att falla.

Çünkü Yaradan unutulursa, O’nun manevi yönleri anlaşılmaz, düşer.

Zira, Sâni unutulsa, Sânie müteveccih mânevî cihetler de anlaşılmaz, adeta başaşağı düşer.

Sâni: herşeyi san’atlı bir şekilde yaratan Allah             müteveccih: yönelik          cihet: yön

För om Konstnären glöms bort är de andliga aspekterna gentemot Konstnären också obegripliga och faller nästan upp och ner.

Çünkü Sanatçı unutulursa Sanatçıya yönelik manevi yönler de anlaşılmaz ve adeta alt üst olur.

De flesta av dessa betydelsefulla sublima konstverk och upphöjda inskriptioner kommer att döljas.

Bu önemli ulvi sanat eserlerinin ve kabartma kitabelerin çoğu gizlenecektir.

O mânidar âli san’atların ve mânevî âli nakışların çoğu gizlenir. 

mânidar: anlamlı                âli: yüce

De flesta av dessa meningsfulla sublima konster och andligt sublima broderier kommer att döljas.

Bu manalı ulvi sanatların ve manevî ulvi nakışların çoğu gizlenecektir.

Återstoden, och en stor del av det som kan ses med ögat, kommer att tillskrivas obetydliga saker, som naturen och slumpen, och slutligen helt att förlora sitt värde.

Geri kalan ve gözle görülenlerin büyük bir kısmı tabiat ve tesadüf gibi önemsiz şeylere atfedilecek ve sonunda tamamen değerini kaybedecektir.

Bâki kalan ve gözle görülen bir kısmı ise, süflî esbaba ve tabiata ve tesadüfe verilip, nihayet sukut eder.

bâki: kalan kısım                süflî: aşağı                       esbab: sebepler                 

tabiat: doğa, canlı cansız varlıklar; maddî âlem           sukut etme: düşme, alçalma

Den återstående och synliga delen, å andra sidan, ges till vidriga orsaker, natur och tillfälligheter, och sjunker så småningom.

Geriye kalan ve görünen kısım ise aşağılık sebeplere, tabiata ve tesadüflere verilir ve yavaş yavaş batar.

De briljantslipade diamanterna blir matta bitar av glas.

Zekice kesilmiş elmaslar donuk cam parçaları haline gelir.

Herbiri birer parlak elmas iken, birer sönük şişe olurlar.

Medan var och en är en ljus diamant, blir de en tömd flaska.

Her biri parlak birer elmas iken, boş bir şişeye dönüşüyorlar.

Människans betydelse ses bara från hennes djuriska, fysiska existens.

İnsanın önemi, yalnızca hayvani, fiziksel varlığından anlaşılır.

Ehemmiyeti yalnız madde-i hayvaniyeye bakar. 

madde-i hayvaniye: hayvanî madde

Dess betydelse ser bara på djurets material.

Anlamı sadece hayvanın malzemesine bakar.

Som sagt är syftet och frukten av hennes fysiska existens endast att genomgå ett kort liv som det mest oförmögna, behövande och sörjande av djur.

Bununla birlikte, fiziksel varlığının amacı ve meyvesi, hayvanların en çaresiz, muhtaç ve kederlisi olarak kısa bir ömür geçirmekten başka bir şey değildir.

Maddenin gayesi ve meyvesi ise, dediğimiz gibi, kısacık bir ömürde, hayvânâtın en âcizi ve en muhtacı ve en kederlisi olduğu bir halde, yalnız cüz’î bir hayat geçirmektir. 

cüz’î: az          hayvânât: hayvanlar     âciz: güçsüz

Ändamålet och frukten av materien är, som vi har sagt, att bara leva ett litet liv på ett kort liv, när det är det svagaste, mest behövande och sorgligaste av djuren.

Maddenin maksadı ve meyvesi, dediğimiz gibi, hayvanların en zayıfı, en muhtaçı, en hüzünlü olduğu kısacık ömürde azıcık bir hayat yaşamaktır.

För att sedan sönderfalla och förgås.

Daha sonra parçalanmak ve yok olmak.

Sonra tefessüh eder, gider. 

tefessüh: bozulma, kokuşma

Sedan andas han ut och går.

Sonra nefes verir ve gider.

Se hur förnekande förstör den mänskliga naturen och förvandlar diamant till kol.

İnkarın insan doğasını nasıl yok ettiğini ve elması nasıl kömüre çevirdiğini görün.

İşte, küfür böyle mahiyet-i insaniyeyi yıkar, elmastan kömüre kalb eder.

mahiyet-i insaniye: insana ait temel özellikler, insanın içyapısı                      kalb etmek: dönüştürmek

Det är så otro förstör den mänskliga naturen och förvandlar den till kol från diamanter.

İşte inançsızlık insan doğasını böyle bozar ve elmastan karbona dönüştürür.

RESURSER

KAYNAKLAR

Risale-i Nur Külliyatı, Sözler, Yirmi Üçüncü Söz, Bediüzzaman Said Nursi, Söz Basım Yayın Ltd. Şti., Mart 2012, İstanbul.

Människan och Universum, Det tjugotredje ordet, Bediuzzaman Said Nursi, Rejhan Publication, Översättning: Thomas Keresturi, Tryckort: Imak Ofset Yenibosna / Istanbul, Februari, 2013.

https://www.koranensbudskap.se/translations.aspx?chapterID=95&langID=1

https://kuran.diyanet.gov.tr/mushaf/kuran-meal-2/duha-suresi-93/ayet-4/diyanet-isleri-baskanligi-meali-1

http://www.erisale.com/#content.tr.1.417

https://www.sozler.com.tr/urun/23-soz-isvecce

Johannes, Ängeln och Sakarias: Svenska – Turkiska Studie

I denna svenska och turkiska studie diskuteras kapitlet om Johannes, Ängeln och Sakarias i Surah Maria. Bu İsveççe ve Türkçe çalışmada Meryem Suresinde geçen Yahya, Melek ve Zekeriya ile ilgili bölüm ele alınmıştır.

I denna svenska och turkiska studie diskuteras kapitlet om Johannes, Ängeln och Sakarias i Surah Maria.

Bu İsveççe ve Türkçe çalışmada Meryem Suresinde geçen Yahya, Melek ve Zekeriya ile ilgili bölüm ele alınmıştır.

Verserna gavs på svenska först. Sedan visades dess översättning från Google Translate på en blå bakgrund. Slutligen gavs den turkiska översättningen av Koranen som tillhör Turkiets presidentskap för religiösa frågor på en gul bakgrund.

Ayetler önce İsveççe verildi. Ardından, Google Translate’den çevirisi mavi bir arka planda görüntülendi. Son olarak Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı’na ait Kuran-ı Kerim’in Türkçe tercümesi sarı zemin üzerine verildi.

I denna svenska och turkiska studie diskuteras kapitlet om Johannes, Ängeln och Sakarias i Surah Maria. Bu İsveççe ve Türkçe çalışmada Meryem Suresinde geçen Yahya, Melek ve Zekeriya ile ilgili bölüm ele alınmıştır.
Johannes, Ängeln och Sakarias – svenska turkiska studie

Johannes, Ängeln och Sakarias

Yahya, Melek ve Zekeriya

Svenska – Turkiska Studie

I denna svenska och turkiska studie diskuteras kapitlet om Johannes, Ängeln och Sakarias i Surah Maria.

Bu İsveççe ve Türkçe çalışmada Meryem Suresinde geçen Yahya, Melek ve Zekeriya ile ilgili bölüm ele alınmıştır.

Verserna gavs på svenska först. Sedan visades dess översättning från Google Translate på en blå bakgrund. Slutligen gavs den turkiska översättningen av Koranen som tillhör Turkiets presidentskap för religiösa frågor på en gul bakgrund.

Ayetler önce İsveççe verildi. Ardından, Google Translate’den çevirisi mavi bir arka planda görüntülendi. Son olarak Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı’na ait Kuran-ı Kerim’in Türkçe tercümesi sarı zemin üzerine verildi.

Maryam (Maria)

I GUDS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN

RAHİM, RAHİM OLAN ALLAH’IN ADINA

Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

[19:1] Kaf ha ya ayn Saad.

Det finns några bokstäver som kallas “al-hurûfu’l-mukattaa” i början av några av koranens suror, och dessa är en vers från suran där den finns.

Kur’an sûrelerinden bazılarının başında “el-hurûfu’l-mukattaa” denilen birtakım harfler vardır ve bunlar bulunduğu sûreden bir âyettir.

Verser vars betydelser inte är klara kallas mutashabih.

Böyle manası açık olmayan âyetlere “müteşâbih” denir.

Endast Allah känner till den sanna innebörden av mutashabih-versen. Vissa forskare “tolkar” dem.

Müteşâbih olan âyetin gerçek manasını ancak Allah bilir. Bazı âlimler ise onları “tevil” ederler.

[19:2] [Detta är] en berättelse om hur din Herre bevisade Sin tjänare Sakarias Sin nåd.

[Bu,] Rabbinin, kulu Zekeriya’ya rahmetini nasıl gösterdiğinin bir hikayesidir.

 Bu, Rabbinin, Zekeriya kuluna olan merhametinin anılmasıdır.

[19:3] När han i en tyst [innerlig] bön bad till sin Herre,

Sessizce [içten] dua ederken Rabbine dua etti:

Hani o Rabbine gizli bir sesle yalvarmıştı.

[19:4] sade han: “Herre! Min kropp har blivit svag och mitt huvud har vitnat, men aldrig har Du, Herre, låtit mig gå ohörd ifrån Dig.

dedi ki: “Rabbim! Bedenim zayıfladı, başım bembeyaz oldu, ama sen, ya Rabbi, beni Senden habersiz bırakmadın.

O şöyle demişti: “Rabbim! Şüphesiz kemiklerim gevşedi. Saçım sakalım ağardı. Sana yaptığım dualarda (cevapsız bırakılarak) hiç mahrum olmadım.”

[19:5] Jag oroar mig vid tanken på vad mina närmaste och mina medbröder [kan företa sig] när jag är borta. Min hustru har varit ofruktsam. Skänk mig av nåd en [son och] efterföljare,

Gittiğimde en yakınlarım ve en sevdiklerimin ne yapabileceğini düşünerek endişeleniyorum. Karım kısırdı. Bana lütuf ile bir [oğul ve] halef bağışla,

[19:6] som kan bli min arvinge och arvinge till Jakobs hus; och gör honom sådan att Du finner behag i honom!”

benim varisim ve Yakup evinin varisi olabilecek; ve onu öyle kıl ki, ondan zevk alacaksın!”

“Gerçek şu ki ben, benden sonra gelecek akrabalarım(ın isyankâr olmaların)dan korkuyorum. Karım ise kısırdır. Bana kendi tarafından; bana ve Yakub hanedanına varis olacak bir çocuk bağışla ve onu hoşnutluğuna ulaşmış bir kimse kıl!” 

[19:7] [Svaret gavs av änglarna:] ”Hör, Sakarias, det glada budskapet vi ger dig! En son [skall födas åt dig], som skall bära namnet Johannes. ‘Vi har inte gett någon före honom detta namn,’ [säger Gud].”

[Cevap melekler tarafından verildi:] “Ey Zekeriya, sana müjdeliyoruz! Adı John olacak bir oğul [senden doğacak]. ‘Bu ismi ondan önce hiç kimseye vermedik’ [Allah diyor].”

(Allah şöyle dedi:) “Ey Zekeriyya! Haberin olsun ki biz sana Yahya adlı bir oğul müjdeliyoruz. Daha önce onun adını kimseye vermedik.” 

[19:8] [Sakarias] sade: “Herre! Hur skulle jag kunna få en son, när min hustru är ofruktsam och jag är en skröplig och orkeslös åldring?”

[Zekeriya] dedi ki: “Efendim! Karım kısırken ve ben çelimsiz ve çelimsiz bir ihtiyarken benim nasıl oğlum olabilir?”

Zekeriyya, “Rabbim!” “Hanımım kısır ve ben de ihtiyarlığın son noktasına ulaşmış iken, benim nasıl çocuğum olur?” 

[19:9] [Ängeln] svarade: ”Det skall bli [som jag har sagt]. Din Herre säger: ‘Detta är lätt för Mig; Jag har förut skapat dig ur ingenting!’”

[Melek] cevap verdi: “[Dediğim gibi] olacak. Rabbin diyor ki: ‘Bu bana kolaydır; Ben seni daha önce yoktan yarattım!”

٩(Vahiy meleği) dedi ki: “Evet, öyle. (Ancak) Rabbin diyor ki: “Bu bana göre kolaydır. Nitekim daha önce, hiçbir şey değil iken seni de yarattım.

[19:10] [Sakarias] sade: “Herre, ge mig ett tecken!” [Ängeln] svarade: “Det tecken du begär är att du under tre dagar inte skall tala till människor [fastän din tunga är hel].

[Zekeriya] dedi ki, “Rab, bana bir işaret ver!” [Melek] cevap verdi: “Dilediğiniz alâmet, [diliniz bütün olduğu halde] üç gün boyunca insanlarla konuşmamanızdır.

Zekeriyya, “Rabbim, öyleyse bana (çocuğumun olacağına)bir işaret ver”, dedi.  Allah da, “Senin işaretin, sapasağlam olduğun halde insanlarla (üç gün) üç gece konuşamamandır” dedi. 

[19:11] Och han gick ut ur helgedomen till sitt folk och tecknade åt dem att de morgon och afton skulle lovprisa Gud.

Ve mukaddes yerden kavmine çıktı ve onlara o sabah ve akşam Allah’a hamd etmelerini emretti.

Derken Zekeriya ibadet yerinden halkının karşısına çıktı. (Konuşmak istedi, konuşamadı) ve onlara “Sabah akşam Allah’ı tespih edin” diye işaret etti. 

[19:12] [När sonen fötts och växt upp, sade Vi:] “Johannes! Håll med kraft fast vid [Vår] Skrift!” – Och Vi skänkte honom visdom [redan] i hans tidiga ungdom

[Oğul doğup büyüdüğünde, dedik ki:] “Yahya! [Bizim] Kitabımıza sımsıkı sarılın!” – Ve biz ona gençliğinde [zaten] hikmet verdik.

[19:13] och, som Vår särskilda gåva, ett ömt sinne och [viljan till] renhet, och han fruktade Gud

ve özel hediyemiz olarak, hassas bir zihin ve saflık [iradesi] ve Tanrı’dan korktu.

[19:14] och var en god [son] tillgiven sina föräldrar och visade sig aldrig övermodig eller trotsig.

ve ailesine bağlı iyi bir [oğul] ve kendini asla küstah veya meydan okuyan göstermedi.

[När sonen fötts och växt upp, sade Vi:] “Johannes! Håll med kraft fast vid [Vår] Skrift!” – Och Vi skänkte honom visdom [redan] i hans tidiga ungdom och, som Vår särskilda gåva, ett ömt sinne och [viljan till] renhet, och han fruktade Gud och var en god [son] tillgiven sina föräldrar och visade sig aldrig övermodig eller trotsig.

[Oğul doğup büyüdüğünde, dedik ki:] “Yahya! [Bizim] Kitabımıza sımsıkı sarılın!” – Ve biz ona gençliğinde [zaten] hikmet ve özel hediyemiz olarak yumuşak bir akıl ve temizlik [iradesi] verdik ve Allah’tan korktu ve ana-babasına bağlı iyi bir [evlat] oldu ve kendini asla göstermedi kibirli veya meydan okuyan.

(Yahya dünyaya gelip büyüyünce onu peygamber yaptık ve kendisine) “Ey Yahya kitaba sımsıkı sarıl” dedik. Biz ona daha çocuk iken hikmet ve katımızdan kalp yumuşaklığı ve ruh temizliği vermiştik. O, Allah’tan sakınan, anne babasına iyi davranan bir kimse idi. İsyancı bir zorba değildi.

[19:15] [Guds] fred var med honom den dag han föddes och skall vara med honom den dag han dör och den dag då han skall uppväckas från de döda.

[Allah’ın] selâmı, doğduğu gün onunla idi ve öleceği gün ve diriltileceği gün de onunla olacaktır.

Doğduğu gün, öleceği gün ve diriltileceği gün ona selam olsun!

KAYNAK:

https://www.koranensbudskap.se/translations.aspx?chapterID=19&langID=1

https://kuran.diyanet.gov.tr/mushaf/kuran-meal-1/meryem-suresi-19/ayet-1/diyanet-isleri-baskanligi-meali-1

OM NATUREN – 1 – Svenska – Turkiska språkstudier

OM NATUREN – 1 – Svenska – Turkiska språkstudier
OM NATUREN – 1 – Svenska – Turkiska språkstudier
OM NATUREN – 1 – Svenska – Turkiska språkstudier

Svenska – Turkiska språkstudier

I dessa språkstudier studerades första delen av boken Turkish Nature Treatise, som översatts från turkiska till svenska.

Bu dil çalışmalarında Türkçeden İsveççeye tercüme edilen Türk Tabiat Risalesi kitabının birinci bölümü incelenmiştir.

NOTERA:

Medan den här studien genomfördes inleddes den först med en svensk mening.

Sedan översattes den från Google Translate.

Därför förekom det enstaka förkortningar av meningar och semantiska skiftningar i översättningar.

Av denna anledning inkluderades originaltexten till Nature Risalesi, som översatts från turkiska till svenska.

Ord vars betydelse är okänd i originaltexten placerades också under meningarna i form av en liten ordbok.


NOT:

Bu çalışma yapılırken ilk önce İsveççe cümle ile başlandı.

Ardından Google Translate’ten çevirisi konuldu.

Bu yüzden çevirilerde zaman zaman cümle düşüklükleri ve anlam kaymaları oldu.

Bu nedenle en son Türkçe’den İsveççe’ye çevirisi yapılan Tabiat Risalesi’nin original metni konuldu.

Orijinal metinde anlamı bilinmeyen kelimelerin de küçün bir sözlük şeklinde cümlelerin altına yerleştirildi.


OM NATUREN – 1

DOĞA HAKKINDA – 1

Tabiat Risalesi – 1


FÖRSTA SÄTTET:

İLK YOL:

AMMA BİRİNCİ YOL


Detta är föreställa sig att bildandet av ting och förekomsten av skapelser sker genom en samverkan av orsaker i universum.

Bu, şeylerin oluşumunun ve yaratılmışların varlığının, evrendeki nedenlerin etkileşimi yoluyla gerçekleştiğini hayal etmektir.

ki, esbab-ı âlemin içtimaıyla teşkil-i eşya ve vücud-u mahlûkattır.


esbab-ı âlem: bu âlemdeki sebepler

içtima: toplanma, bir araya gelme

teşkil-i eşya: varlıkların oluşması, meydana gelmesi

vücud-u mahlûkat: yaratılmışların varlığı


Vi skall bara nämna tre av dess många omöjligheter.

Biz onun pek çok imkânsızlığından yalnızca üçünü zikredeceğiz.

Pek çok muhâlâtından yalnız üç tanesini zikrediyoruz.


muhâlât: olması imkânsız şeyler

zikretmek: anlatmak


Första omöjligheten

İlk imkansızlık

BİRİNCİSİ


Föreställ dig ett apotek där det finns hundratals burkar och flaskor fyllda med helt olika ämnen och en levande dryck och ett botemedel behöver framställas ur dessa läkemedel.

Birbirinden farklı maddelerle dolu yüzlerce kavanoz ve şişenin olduğu ve bu ilaçlardan bir canlı iksir ve tedavi yapılması gereken bir eczane düşünün.

Bir eczahanede, gayet muhtelif maddelerle dolu, yüzer kavanoz şişeler bulunuyor. O edviyelerden, zîhayat bir macun istenildi. Hem hayattar, harika bir tiryak, onlardan yapılmak icap etti. 


ecza: parçalar

muhtelif: değişik, çeşitli

edviye: devâlar, ilâçlar

zîhayat: hayat sahibi, canlı

macun: karışım halinde ilaç

hayattar: canlı

tiryak: ilâç

icap etmek: gerekmek


Så vi går till apoteket, undersöker varje dryck och finner att ingredienserna finns där i överflöd.

Bu yüzden eczaneye gidiyoruz, her iksiri inceliyoruz ve malzemelerin bolca orada olduğunu görüyoruz.

Geldik, o eczahanede, o zîhayat macunun ve hayattar tiryakın çoklukla efradını gördük. O macunlardan herbirisini tetkik ettik.

efrad: fertler, bireyler

tetkik etmek: incelemek

Vi ser att ingredienserna har tagits i varierande men exakta mängder från varje bruk och flaska, ett uns från denna, tre från den andra, sju från nästa, och så vidare.

Malzemelerin her değirmenden ve şişeden farklı ama kesin miktarlarda, bundan bir ons, diğerinden üç, diğerinden yedi vb. alındığını görüyoruz.

Görüyoruz ki, o kavanoz şişelerden herbirisinden, bir mizan-ı mahsusla, bir iki dirhem bundan, üç dört dirhem ötekinden, altı yedi dirhem başkasından, ve hâkezâ, muhtelif miktarlarda eczalar alınmış.

mizan-ı mahsus: özel ölçü

dirhem: eskiden kullanılan ve 3 gramlık ağırlığa karşılık gelen bir ölçü birimi

hâkezâ: bunun gibi

muhtelif: değişik, çeşitli

ecza: parçalar

Om ett uns för mycket eller för lite hade tagits så hade den levande drycken inte varit levande och skulle inte uppvisat sin speciella egenskap.

Bir ons çok fazla veya çok az alınmış olsaydı, canlı iksir canlı olmazdı ve özel niteliğini göstermezdi.

Eğer birinden, bir dirhem ya noksan veya fazla alınsa, o macun zîhayat olamaz, hâsiyetini gösteremez. 

macun: karışım halinde ilaç

zîhayat: hayat sahibi, canlı

hâsiyet: özellik

Därefter studerar vi det botemedlet.

Sonra, bu çareyi inceliyoruz.

Hem o hayattar tiryakı da tetkik ettik.

hayattar: canlı

tiryak: ilâç

tetkik etmek: incelemek

Återigen har ingredienserna tagits från burkarna med en viss mängd så om även den minsta mängd för mycket eller för lite hade tagits skulle botemedlet förlorat sin speciella egenskap.

Yine, malzemeler kavanozlardan belli bir oranda alınmış olduğundan, en ufak bir miktarı bile çok fazla veya çok az alınsa, çare özel özelliğini kaybedecektir.

Herbir kavanozdan bir mizan-ı mahsusla bir madde alınmış ki, zerre miktarı noksan veya ziyade olsa, tiryak hassasını kaybeder.

mizan-ı mahsus: özel ölçü

zerre miktarı: çok az miktar

ziyade: çok

tiryak: ilâç

hassa: özellik

Burkarna är fler än 50 och ingredienserna har tagits från var och en eftermått och mängd som alla är olika.

Kutular 50’den fazladır ve malzemeler her biri farklı ölçü ve miktarlardan alınmıştır.

O kavanozlar elliden ziyade iken, herbirisinden ayrı bir mizanla alınmış gibi, ayrı ayrı miktarda eczaları alınmış.

ziyade: çok

mizan: ölçü, tartı

ecza: kısımlar, parçalar

Är det på något sätt möjligt eller troligt att flaskorna och burkarna skulle ha slagits omkull av slumpen eller en plötslig vindpust och att endast de exakta men olika måtten hade tagits från var och en av dem när det spilldes ut för att sedan ordna sig själv och samverka för att bilda drycken? 

Şişelerin ve teneke kutuların tesadüfen veya ani bir rüzgarla devrilmesi ve her birinden döküldüğü sırada alınan kesin ama farklı ölçümlerin olması, herhangi bir şekilde mümkün veya muhtemel midir? İçmek?

Acaba hiçbir cihette imkân ve ihtimal var mı ki, o şişelerden alınan muhtelif miktarlar, şişelerin garip bir tesadüf veya fırtınalı bir havanın çarpmasıyla devrilmesinden, herbirisinden alınan miktar kadar, yalnız o miktar aksın, beraber gitsinler ve toplanıp o macunu teşkil etsinler?

cihet: yön

muhtelif: değişik, çeşitli

macun: karışım halinde ilaç

teşkil etmek: meydana getirmek, oluşturmak

Finns det något mer vidskepligt, omöjligt och absurt än detta?

Bundan daha batıl, imkansız ve saçma bir şey var mı?

Acaba bundan daha hurafe, muhal, bâtıl birşey var mı? 

hurafe: delile dayanmayan saçma inanış

muhal: imkânsız

bâtıl: hak olmayan, boş

Om en åsna kunde tala, skulle den säga: ”Jag kan inte acceptera denna ide”, för att sedan galoppera iväg!

Bir eşek konuşabilseydi, “Bu fikri kabul edemem” der ve sonra dörtnala koşardı!

Eşek muzaaf bir eşekliğe girse, sonra insan olsa, “Bu fikri kabul etmem” diye kaçacaktır.

muzaaf: kat kat, katmerli

På samma sätt kan varje levande skapelse liktas vid den levande drycken i jämförselsen och varje växt vid ett levande botemedel.

Aynı şekilde her canlı, kıyasın canlı içeceğine, her bitki de canlı bir devaya benzetilebilir.

İşte bu misal gibi, herbir zîhayat, elbette zîhayat bir macundur. Ve herbir nebat, hayattar bir tiryak gibidir ki,

zîhayat: canlı; hayat sahibi

macun: karışım halinde ilaç

nebat: bitki

hayattar: canlı

tiryak: ilâç

För de består av materia som har tagits i de mest exakta mått från verkligt många ich verkligen olika ämnen.

Çünkü onlar gerçekten çok farklı maddelerden en kesin ölçülerde alınmış maddelerden oluşurlar.

çok müteaddit eczalardan, çok muhtelif maddelerden, gayet hassas bir ölçüyle alınan maddelerden terkip edilmiştir.

müteaddit: türlü türlü, çeşitli

ecza: kısımlar, parçalar

muhtelif: değişik, çeşitli

terkip etmek: birleştirmek, sentez yapmak

Om dessa tillskrivs orsakerna och beståndsdelarna och det påstår att, ”orsakerna skapade dessa,” så är det orimligt, omöjligt och absurt hundra gånger om, precis som det var att hävda att drycken på apoteket kom till genom att flaskorna knuffades omkull av misstag.

Eğer bunlar sebeplere ve bileşenlere atfedilirse ve “nedenler bunları meydana getirdi” denilirse, o zaman bu, tıpkı eczacıdaki iksirin ortaya çıktığını iddia etmek gibi, mantıksız, imkânsız ve yüz kere saçmadır. şişelerin kazayla devrilmesiyle oluşur.

Eğer esbaba, anâsıra isnad edilse ve “Esbab icad etti” denilse, aynen eczahanedeki macunun, şişelerin devrilmesinden vücut bulması gibi, yüz derece akıldan uzak, muhal ve bâtıldır.

esbab: sebepler

anâsır: unsurlar, elementler

isnad: dayandırma

icad etmek: var etmek, yaratmak

macun: karışım halinde ilaç

vücut bulmak: meydana gelmek; var olmak

muhal: imkânsız

bâtıl: hak olmayan, boş

Kortsagt: De livsnödvändiga ämnena i detta väldiga universums apotek, som mäts med den Allvise och Eviges ödesvåg kan bara bli till genom gränslös visdom, oändlig kunskap och allomfattande vilja.

Özetle: Kaderin Hakim ve Ebedi dalgasıyla ölçülen bu geniş evrenin eczanesindeki hayati maddeler, ancak sonsuz bir akıl, sonsuz bir ilim ve her şeyi kuşatan irade ile var olurlar.

Elhasıl, şu eczahane-i kübrâ-yı âlemde, Hakîm-i Ezelînin mizan-ı kazâ ve kaderiyle alınan mevâdd-ı hayatiye, hadsiz bir hikmet ve nihayetsiz bir ilim ve herşeye şâmil bir irade ile vücut bulabilir.

elhasıl: kısaca, özetle

eczahane-i kübrâ-yı âlem: büyük bir eczane olan âlem, kâinat

Hakîm-i Ezelî: her işini hikmetle yapan ve varlığının başlangıcı olmayıp zamanla sınırlı olmayan Allah

mizan-ı kazâ ve kader: kazâ ve kader terazisi

mevâdd-ı hayatiye: hayat için gerekli maddeler

hadsiz: sınırsız, sayısız

hikmet: her şeyin yerli yerinde ve anlamlı olması ve bir hedefe yönelik olarak yaratılması

nihayetsiz: sınırsız

şâmil: kapsamlı

irade: dileme, tercih etme

vücut bulmak: meydana gelmek; var olmak

Den stackare som menar det är verket av beståndsdelar, orsaker och naturen som rinner lik en blind, döv och ändlös å är dummare än den dåraktiga, yrande person som hävdar att det underbara botemedel hällde ut sig själv när flaskorna slogs omkull och bildade sig själv.

Kör, sağır ve sonsuz bir ırmak gibi akan elementlerin, sebeplerin ve tabiatın eseri olduğunu zanneden zavallı, harika şifanın şişeler devrilip kendi kendine oluştuğunu iddia eden budala, çılgından daha aptaldır.

“Kör, sağır, hudutsuz, sel gibi akan küllî anasır ve tabâyi ve esbabın işidir” diyen bedbaht, “O tiryak-ı acip, kendi kendine, şişelerin devrilmesinden çıkıp olmuştur” diyen divane bir hezeyancı, sarhoş bulunan bir ahmaktan daha ziyade ahmaktır.

hudutsuz: sınırsız

küllî: geniş, kapsamlı               

anâsır: unsurlar, elementler

tabâyi: tabiatlar

esbab: sebepler

bedbaht: talihsiz, kötü

tiryak-ı acip: hayret verici ilâç

divane: akılsız, deli

hezeyancı: boş söz söyleyen, saçmalayan

ziyade: çok

Ja, denna förnekelse är idiotisk, meningslös och absurt nonsens.

Evet, bu inkar aptalca, anlamsız ve absürt bir saçmalıktır.

Evet, o küfür ahmakane, sarhoşâne, divanece bir hezeyandır.

küfür: Allah’ın varlığını inkâr etme

ahmakane: aptalca

sarhoşane: sarhoşça

divanece: akılsızca, delice

hezeyan: boş söz, saçmalama

Andra omöjligheten

İkinci imkansızlık

İKİNCİ MUHAL

Om allt inte tillskrivits den Enda Enheten och Allhärlige, måste det då i varje levande skapelses kropp finnas otaliga beståndsdelar och orsaker som ingriper.

Eğer her şey bir tek ve şanlı olana isnad edilmediyse, o halde her canlının vücudunda sayısız unsur ve araya giren sebepler olmalıdır.

Eğer herşey, Vâhid-i Ehad olan Kadîr-i Zülcelâle verilmezse, belki esbaba isnad edilse, lâzım gelir ki, âlemin pek çok anâsır ve esbabı, herbir zîhayatın vücudunda müdahalesi bulunsun. 

Vâhid-i Ehad: bir olan ve birliği her bir şeyde tecellî eden Allah

Kadîr-i Zülcelâl: sonsuz haşmet ve yücelik sahibi ve herşeye gücü yeten, kudret sahibi Allah

esbab: sebepler

isnad: dayandırma

âlem: dünya, evren

anâsır: unsurlar, elementler

zîhayat: canlı; hayat sahibi

Även i en liten skapelses kropp, som en flugas är allt i fullständig ordning med den finaste balans och perfekta harmoni.

Sinek gibi küçücük bir canlının bedeninde bile her şey en ince denge ve mükemmel uyumla eksiksiz bir düzen içindedir.

Halbuki, sinek gibi bir küçük mahlûkun vücudunda, kemâl-i intizamla, gayet hassas bir mizan ve tamam bir ittifakla,

mahlûk: varlık

kemâl-i intizam: mükemmel ve eksiksiz düzen

mizan: terazi, ölçü

ittifak: birleşme

Det finns inga olika och ömsesidigt motsatta motstridiga orsaker.

Farklı ve birbiriyle çatışan nedenler yoktur.

muhtelif ve birbirine zıt, mübâyin esbabın içtimaı

muhtelif: değişik, çeşitli

mübâyin: farklı, birbirinin zıddı

esbab: sebepler

içtima: toplanma, bir araya gelme

Det är en sådan uppenbar omöjlighet att till och med någon med en tillstymmelse av medvetande sulle säga: ” Detta är omöjligt, det kan inte vara så!”.

O kadar açık bir imkansızlıktır ki, bir nebze şuur sahibi bile, “Bu olmaz, olamaz!” diyebilir.

o kadar zâhir bir muhaldir ki, sinek kanadı kadar şuuru bulunan, “Bu muhaldir, olamaz” diyecektir.

zâhir: açıkça görünen

muhal: imkânsız

şuur: anlayış, idrâk, bilme, farkına varma

Flugans lilla kropp hänger samman med de flesta av universums beståndsdelar och orsaker, den kanske är i själva verket är en sammanfattning av dessa.

Sineğin küçük gövdesi, evrenin birçok unsuru ve nedeni ile bağlantılıdır, aslında bunların bir özeti olabilir.

Evet, bir sineğin küçücük cismi, kâinatın esker anâsır ve esbabıyla alâkadardır, belki bir hülâsasıdır.

kâinat: evren

ekser: pek çok

anâsır: unsurlar, elementler

esbab: sebeple

alâkadar: ilgili, bağlantılı

Om detta inte tillskrivs den Evige och Allsmäktige så måste dessa materiella orsaker av sig själv vara närvarande i flugans omedelbara närhet, inträda i dess lilla kropp och/eller en cell i dess ögon, som är ett litet exempel av dess kropp.

Eğer bu, Ebedi ve Cenâb-ı Hakk’a nispet edilmezse, bu maddî sebeplerin, sineğin yakın çevresinde, küçücük bedenine ve/veya vücudunun küçücük bir örneği olan gözündeki bir hücreye girmesi gerekir.

Eğer Kadîr-i Ezelîye verilmezse, o esbab-ı maddiye, onun vücudu yanında bizzat hazır bulunmak lâzım; belki onun küçücük cismine girmek gerektir. Belki, cisminin küçük bir nümunesi olan gözündeki bir hücresine girmeleri icap ediyor.

Kadîr-i Ezelî: herşeye gücü yeten, varlığının başlangıcı olmayıp zamanla sınırlı olmayan Allah

esbab-ı maddiye: maddî sebepler

vücud: varlık

nümune: örnek

icap etmek: gerekli olmak

För om en orsak är av materiell natur så är det nödvändigt att den är i omedelbar närhet, och inuti, för att kunna påverka.

Çünkü bir neden maddi nitelikteyse, etki edebilmesi için yakın çevresinde ve içinde olması gerekir.

Çünkü, sebep maddî ise, müsebbebin yanında ve içinde bulunması lâzım geliyor.

müsebbeb: sebebin neticesi

Detta kräver att man acceptera den materiella världens grundkomponenter och naturen är fysiskt närvarande inuti den lilla cellen, där det inte ens finns plats för två flugors fingrar, och arbetar där som en mästare.

Bu, maddi dünyanın temel bileşenlerini kabul etmeyi gerektirir ve doğa, iki sineğin parmaklarına bile yer olmayan küçücük hücrenin içinde fiziksel olarak bulunur ve orada bir usta gibi çalışır.

Şu halde, iki sineğin iğne ucu gibi parmakları yerleşmeyen o hücrecikte, erkân-ı âlem ve anâsır ve tabâyiin, maddeten içinde bulunup, usta gibi içinde çalıştıklarını kabul etmek lâzım geliyor.

erkân-ı âlem: maddî âlemin temel unsurları

anâsır: unsurlar, elementler

tabâyi: tabiatlar

Ett sådant sätt skulle även de mest dåraktiga av skeptiker skämmas över.

Böyle bir yol, en aptal şüphecileri bile utandırırdı.

İşte, Sofestâînin en eblehleri dahi böyle bir meslekten utanıyor.

Sofestâîler: kâinatın yaratıcısını kabul etmemek için herşeyi, hattâ kendilerini dahi inkâr edenler

ebleh: ahmak; geri zekâlı

meslek: gidilen yol, metod

Tredje omöjligheten

Üçüncü imkansızlık

ÜÇÜNCÜ MUHAL

Det är en etablerad regel att, ”Om ett väsen har enhet, kan det bara ha utgått från ett enda väsen, från en hand”.

“Bir varlığın birliği varsa, ancak tek bir varlıktan, tek elden çıkmış olabilir” kuralı yerleşmiş bir kaidedir.

اَلْوَاحِدُ لاَ يَصْدُرُ اِلاَّ عَنِ الْوَاحِدِ  kaide-i mukarreresiyle, “Bir mevcudun vahdeti varsa, elbette bir vâhidden, bir elden sudur edebilir.” 

kaide-i mukarrere: kesinleşmiş kural

mevcud: varlık

vahdet: birlik

vâhid: bir olan ve birliği herşeyi kaplayan

sudur etmek: ortaya çıkmak

Särskilt om det uppvisar ett fullständigt liv, med en perfekt ordning och känslig balans, visar det att det inte inte utgick från flera händer, vilket skulle vara orsak till konflikter och förvirring, utan från en hand som är Allmäktig och Allvis.

Hele hele mükemmel bir düzen ve hassas bir denge ile tam bir hayat sergiliyorsa, onun ihtilaf ve karışıklığa sebep olacak birkaç elden değil, üstün ve hikmet sahibi tek elden çıktığını gösterir.

Hususan o mevcut, gayet mükemmel bir intizam ve hassas bir mizan içinde ve câmi bir hayata mazhar ise, bilbedâhe, sebeb-i ihtilâf ve keşmekeş olan müteaddit ellerden çıkmadığını, belki gayet kadîr, hakim olan birtek elden çıktığını gösterdiği halde;

hususan: bilhassa, özellikle

intizam: tertip, düzen

mizan: terazi, ölçü

câmi: kapsamlı, geniş

mazhar: erişme, sahip olma

bilbedâhe: açık bir şekilde

sebeb-i ihtilâf: anlaşmazlık ve uyuşmazlık sebebi

keşmekeş: karışıklık

müteaddit: birden fazla, çok sayıda

kadîr: güç ve kudret sahibi

hakîm: her işini hikmetle ve belli bir gaye ile yapan

Att därför  tillskriva ett sådant enhetligt välordnat och välbalanserat väsen ett virrvarr av otaliga händer, livlösa, okunniga, aggresssiva, omedvetna, kaotiska, blinda och döva naturliga orsaker, en blindhet och dövhet som ökar med deras samverkan och sammanblanding mellan de otaliga möjligheternas sätt är att acceptera otaliga omöjligheter på samma gång.

Bu nedenle, böylesine düzenli ve dengeli bir varlığa, cansız, cahil, saldırgan, bilinçsiz, kaotik, kör ve sağır doğal nedenlerin oluşturduğu karmakarışık bir varlığa, birbirleriyle etkileşimi ve birbirine karışmasıyla artan bir körlük ve sağırlık yüklemek. Sayısız olasılığın kipleri, sayısız olanaksızlığı aynı anda kabul etmektir.

hadsiz ve câmid ve cahil, mütecaviz, şuursuz, karmakarışıklık içinde, kör, sağır esbab-ı tabiiyenin karmakarışık ellerine—hadsiz imkânat yolları içinde ve içtima ve ihtilâtla o esbabın körlüğü, sağırlığı ziyadeleştiği halde—o muntazam ve mevzun ve vâhid bir mevcudu onlara isnad etmek, yüz muhali birden kabul etmek gibi akıldan uzaktır.

hadsiz: sınırsız, sayısız

câmid: cansız

mütecaviz: saldırgan, haddi aşan

şuursuz: bilinçsiz

esbab-ı tabiiye: tabiî, doğal sebepler

hadsiz: sınırsız, sayısız

imkânat: olabilirlikler; varlığı ile yokluğu imkân dahilinde olanlar

içtima: toplanma, bir araya gelme

ihtilât: karışıklık

esbab: sebepler

ziyadeleşmek: artmak, çoğalmak

muntazam: düzenli, tertipli

mevzun: ölçülü, dengeli

vâhid: bir olan ve birliği herşeyi kaplayan

mevcud: varlık

isnad etmek: dayandırmak

muhal: imkânsız

Vi lämnar denna omöjlighet åt sidan och antar att materiella orsaker har effekter och att dessa effekter endast kand uppstå genom direkt kontakt och beröring.

Bu imkansızlığı bir kenara bırakıyoruz ve maddi sebeplerin etkilerinin olduğunu ve bu etkilerin ancak doğrudan temas ve dokunma ile meydana gelebileceğini varsayıyoruz.

Haydi, bu muhalden kat-ı nazar, esbab-ı maddiyenin elbette tesirleri, mübaşeretle ve temasla olur.

muhal: imkânsız

kat-ı nazar: görmezden gelme

esbab-ı maddiye: maddî sebepler

tesir: etki

mübaşeret: doğrudan temas

Dock sker de naturliga orsakernas kontakt genom levande skapelsers yttre.

Ancak, doğal nedenler, canlı yaratılışın dışından temas eder.

Halbuki, o esbab-ı tabiiyenin temasları, zîhayat mevcutların zâhirleriyledir.

esbab-ı tabiiye: tabiî, doğal sebepler

zîhayat: canlı

mevcut: varlık

zahir: açık, görünen

Och ändå ser vi att sådana skapelsers inre, där de materiella orsakernas händer varken kan nå eller vidröra, är likt ett konstverk tio gånger mer känsligt, välordnat och perfekt än dess yttre.

Ama yine de görüyoruz ki, maddî sebeplerin ellerinin ulaşamadığı, dokunamadığı bu tür yaratılmışların içi, bir sanat eseri gibi, dışından on kat daha narin, düzenli ve kusursuzdur.

Halbuki görüyoruz ki, o esbab-ı maddiyenin elleri yetişmediği ve temas edemedikleri o zîhayatın bâtını, on defa zâhirinden daha muntazam, daha lâtif, san’atça daha mükemmeldir. 

esbab-ı maddiye: maddî sebepler

zîhayat: canlı

bâtın: görünmeyen, gizli

zâhirî: açık

muntazam: düzenli, tertipli

lâtif: güzel, hoş

Därför är även de minsta av skapelser, på vilka materiella orsakers händer och organ inte kan sitta eller vidröra deras yttre på samma gång, mer underliga och underbara när det gäller deras konstverk och skapande än de största av skapelser.

Bu nedenle, maddî sebeplerin el ve organlarının aynı anda üzerine oturamadığı veya dış kısımlarına dokunamadığı mahlûkların en küçüğü bile, sanat ve yaratılışlarında, yaratılmışların en büyüğünden daha harikulade ve harikadır.

Esbab-ı maddiyenin elleri ve âletleriyle hiçbir cihetle yerleşemedikleri, belki tam zâhirine de temas edemedikleri küçücük zîhayat, küçücük hayvancıklar, en büyük mahlûklardan daha ziyade san’atça acip, hilkatçe bedî bir surette oldukları halde, 

cihet: yön, taraf

mahlûk: varlık

ziyade: çok

acip: hayret verici

hilkat: yaratılış

bedî: güzel; benzersiz

suret: biçim, görünüş

Att tillskriva livlösa, oventande, grova, avlägsna, vidsträckta, motstridiga, döva och blinda orsaker kand endast vara resultatet av komplett blind och dövhet.

Cansız, habersiz, kaba, uzak, uçsuz bucaksız, çelişkili, sağır ve kör sebepler yüklemek ancak tam körlük ve sağırlığın sonucu olabilir.

o câmid, cahil, kaba, uzak, büyük ve birbirine zıt olan sağır, kör esbaba isnad etmek, yüz derece kör, bin derece sağır olmakla olur.

câmid: cansız, katı

esbab: sebepler

isnad etmek: dayandırmak

KAYNAKLAR

Om Naturen, Said Nursi, Sözler Neşriyat, İstanbul.

https://www.sozler.com.tr/urun/tabiat-risalesi-isvecce

http://www.erisale.com/#content.tr.3.293

Svenska – turkiska språkstudier: I Koranen, Profeten Hz. Yusuf (Josef) (Aleyhisselam)

Svenska - turkiska språkstudier I Koranen, Profeten Hz. Yusuf (Josef) (Aleyhisselam)
Svenska – turkiska språkstudier I Koranen, Profeten Hz. Yusuf (Josef) (Aleyhisselam)


Svenska – turkiska språkstudier: I Koranen, Profeten Hz. Yusuf (Josef) (Aleyhisselam) – 1 – Logga in

Svenska subst.  
〈svenska, svenskan〉
İsveççe
Turkiskasubst.  
〈turkiska, turkiskan〉
Türkçe
språkstudierdil çalışmaları
dil sanatları
I prep. içinde, -de, – da  (“mekan içinde durumu bildirir”)
KoranennamnKuran
Profetensubst.  
〈profet, profeten, profeter〉
peygamber
Hz. Josef (Aleyhisselam)Hz. Yusuf (Aleyhisselam)
Svenska - turkiska språkstudier I Koranen, Profeten Hz. Yusuf (Josef) (Aleyhisselam)
Svenska – turkiska språkstudier I Koranen, Profeten Hz. Yusuf (Josef) (Aleyhisselam)

12. Yusuf (Josef)

I GUDS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN

Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

GUDSnamn  
de kristnas gud
Tanrı, Allah
tio Guds bud – Allahın on buyruğu
DENpron.  
〈den, det, dess, de, dom, deras〉
O 
NÅDERIKESçok acıyan, lütufta bulunan
BARMHÄRTIGESadj.  
〈barmhärtig, barmhärtigt, barmhärtiga〉
acıması olan, merhametli  (“yüksek dile özgü”) (insaflı)

Avledningar:
barmhärtighet – merhamet
NAMNsubst.  
〈namn, namnet, namn, namnen〉
ad, isim

[12:1] Alif lam ra. DETTA ÄR budskap ur Skriften, som är klar i sig själv och som klart framställer sanningen.

Elif-lâm-râ. Bunlar apaçık kitabın âyetleridir. 
﴾1﴿

DETTApron.  
〈denna, denne, detta, dessa〉
bu
ÄRverb  
〈är, var, varit, var, vara〉
-dır, -dir 
olmak, var olmak, bulunmak 
budskapsubst.  
〈budskap, budskapet, budskap, budskapen〉
haber, ileti, mesaj 
urprep.  
ut från (det inre av)
çıkma  
Exempel:
ta upp ur fickan – cebinden çıkarmak
stiga upp ur vattnet – sudan çıkmak
fly ur landet – ülkeden kaçmak
ur många synpunkter – birçok açıdan
Skriftensubst.  
〈skrift, skriften, skrifter〉
alfabe; yazı işaretleri, yazı
yayımlanmış çalışma, kitapçık
somkonj.gibi, kadar, olarak  (“karşılaştırmalarda da kullanılır”) (sıfatıyla)
klaradj.  
〈klar, klart, klara〉
berrak, parlak; saydam
açık, kolay anlaşılır, apaçık
hazır 
sig pron. üçüncü tekil ve çoğul kişi için dönüşlü adıl 
själv adj.  
〈själv, självt, själva〉
kendi başına, yardımsız
kendi, bizzat 
ochkonj. ve, ile, ayrıca 
framställerverb  
〈framställer, framställde, framställt, framställ, framställa〉
tanıtmak, göstermek, tanımlamak 
yapmak, üretmek, elde etmek
sanningensubst.  
〈sanning, sanningen, sanningar〉
doğruluk, gerçeklik; doğru   (gerçek)

BIBLIOGRAFIER KAYNAKÇA

https://www.koranensbudskap.se/translations.aspx?chapterID=4&langID=1&p=3

https://kuran.diyanet.gov.tr/mushaf/kuran-meal-2/yusuf-suresi-12/ayet-1/kuran-yolu-meali-5