Ateş Topu – Fireball – Göktaşı Meteor Yağmuru- Yıldız Kayması – Şeytan Taşlama – Dünyadan Uzaya Gidip Gelme ve Uzaydan Dünyaya İnip Çıkma – Cumartesi Dersleri 15. 5.

https://dersdunyasi.net/ olarak düzenlediğimiz bu haftaki Cumartesi Derslerinde “Ateş Topu – Fireball – Göktaşı Meteor Yağmuru- Yıldız Kayması – Şeytan Taşlama – Dünyadan Uzaya Gidip Gelme ve Uzaydan Dünyaya İnip Çıkma” konusu ele alınmaktadır. Üstad Bediüzzaman Said Nursi’nin Risale-i Nur Külliyatı’ından Sözler isimli eserinden On Beşinci Söz’den Beşinci Basamak.

Ateş Topu - Fireball - Göktaşı Meteor Yağmuru- Yıldız Kayması - Şeytan Taşlama - Dünyadan Uzaya Gidip Gelme ve Uzaydan Dünyaya İnip Çıkma - Cumartesi Dersleri 15. 5.
Ateş Topu – Fireball – Göktaşı Meteor Yağmuru- Yıldız Kayması – Şeytan Taşlama – Dünyadan Uzaya Gidip Gelme ve Uzaydan Dünyaya İnip Çıkma – Cumartesi Dersleri 15. 5.

KISA VİDEO

UZUN VİDEO

On Beşinci Söz

BEŞİNCİ BASAMAK

Madem arzdan semâya gidip gelmek var. Semâdan arza inip çıkmak oluyor; ehemmiyetli levazımat-ı arziye oradan gönderiliyor. Ve madem ervâh-ı tayyibeler


arz: yer, dünya

ervâh-ı tayyibe: temiz ve iyi ruhlar (bk. r-v-ḥ)
levazımat-ı arziye: dünyanın ihtiyaçları, dünyevî ihtiyaçlarsema: gök (bk. s-m-v)

semâya gidiyorlar. Elbette, ervâh-ı habîse dahi, ahyârı takliden semâvât memleketine gitmeye teşebbüs edecekler. Çünkü vücutça letafet ve hiffetleri var. Hem şüphesiz tard ve red edilecekler. Çünkü mahiyetçe şeraret ve nuhusetleri vardır.

Hem, bilâşek velâ şüphe, şu muamele-i mühimmenin, şu mübareze-i mâneviyenin, âlem-i şehadette bir alâmeti, bir işareti bulunacaktır. Çünkü, saltanat-ı Rububiyetin hikmeti iktiza eder ki, zîşuur için, bahusus en mühim vazifesi müşahede ve şehadet ve dellâllık ve nezaret olan insan için tasarrufat-ı gaybiyenin mühimlerine bir işaret koysun, birer alâmet bıraksın. (Nasıl ki, nihayetsiz bahar mucizatına yağmuru işaret koymuş ve havârık-ı san’atına esbab-ı zahiriyeyi alâmet etmiş.) Ta âlem-i şehadet ehlini işhad etsin. Belki o acip temâşâya, umum ehl-i semâvât ve sekene-i arzın enzâr-ı dikkatlerini celb etsin. Yani, o koca semâvâtı, etrafında nöbettarlar dizilmiş, burçları tezyin edilmiş bir kale hükmünde, bir şehir suretinde gösterip haşmet-i Rububiyetini tefekkür ettirsin.

Madem şu mübareze-i ulviyenin ilânı, hikmeten lâzımdır. Elbette ona bir işaret vardır. Halbuki, hadisat-ı cevviye ve semâviye içinde, şu ilâna münasip hiçbir hadise görünmüyor. Bundan daha ensebi yoktur. Zira, yüksek kalelerin muhkem burçlarından atılan mancınıklar ve işaret fişeklerine benzeyen şu hadise-i necmiye, bu recm-i şeytana ne kadar ensep düştüğü bedâheten anlaşılır. Halbuki, şu hadisenin, bu hikmetten ve şu gayeden başka, ona münasip bir hikmeti bilinmiyor. Sair hadisat öyle değil. Hem şu hikmet, zaman-ı Âdemden beri meşhurdur ve ehl-i hakikat için meşhuddur.


ahyâr: hayırlı kimseler (bk. ḫ-y-r)
âlem-i şehadet: görünen âlem, dünya (bk. a-l-m; ş-h-d)
bahusus: özellikle
bedâheten: ap açık bir şekilde
beşer: insan
bilâşek velâ şüphe: şeksiz ve şüphesiz (bk. lâ)
celb etmek: çekmek
cühud: bilerek inkâr etme
dellal: davetçi, ilan edici
ehl-i hakikat: doğru ve hak yolda olanlar (bk. ḥ-ḳ-ḳ)
ehl-i semavat: semavat ehli, melekler ve ruhanîler (bk. s-m-v)
enseb: daha uygun (bk. n-s-b)
enzâr-ı dikkat: dikkatli bakışlar (bk. n-ẓ-r)
ervâh-ı habîse: kötü ruhlar (bk. r-v-ḥ)
esbab-ı zahiriye: görünen sebepler (bk. s-b-b; ẓ-h-r)
hadisat-ı cevviye ve semaviye: hava ve gök olayları (bk. s-m-v)
hadisat-ı necmiye: yıldız olayları (bk. ḥ-d-s̱)
haşmet-i Rububiyet: Cenab-ı Hakkın bütün varlıkları merhamet ve şefkatle beslemesi, terbiye edip idaresi ve egemenliği altında tutmasının ihtişamı (bk. r-b-b)
havârık-ı san’at: sanat harikaları (bk. ṣ-n-a)
hiffet: hafiflik
hikmet: herşeyin belirli gayelere yönelik olarak, mânâlı, faydalı ve tam yerli yerinde olması (bk. ḥ-k-m)
hikmeten: hikmet gereği (bk. ḥ-k-m)
i’cazkâr: mu’cizeli (bk. a-c-z)
iktiza: gerektirme
işhad: şahit gösterme (bk. ş-h-d)
letafet: maddî ağırlık ve sınırlamalarla kısıtlı olmama (bk. l-ṭ-f)
mahiyet: esas, nitelik, içyapı
mancınık: eskiden kale kuşatmalarında ağır taşlar fırlatmak için kullanılan savaş âleti
meşhud: görünen, bilinen (bk. ş-h-d)
mu’cizat: mu’cizeler (bk. a-c-z)
muamele-i mühimme: önemli davranış
mübareze-i mâneviye: mânevî mücadele ve çatışma (bk. a-n-y)
mübareze-i ulviye: yüce mücadele
muhkem: sağlam (bk. ḥ-k-m)
münasip: uygun (bk. n-s-b)
müşahede: gözlemleme (bk. ş-h-d)
müstaid: istidatlı, kabiliyetli (bk. a-d-d)
nezaret: gözetim (bk. n-ẓ-r)
nöbettar: nöbetçi
nuhuset: uğursuzluk
recm-i şeytan: şeytan taşlama
sair: diğer
saltanat-ı Rububiyet: Allah’ın herbir varlığa yaratılış gayelerine ulaşmaları için muhtaç olduğu şeyleri vermesi, onları terbiye edip idaresi ve egemenliği altında bulundurması (bk. s-l-ṭ; r-b-b)
sekene-i arz: dünyalılar (bk. s-k-n)
semâ: gök (bk. s-m-v)
semavat: gökler (bk. s-m-v)
şer: kötülük
şeraret: şerlilik, kötülük
suret: şekil, görüntü (bk. ṣ-v-r)
tard: kovma, uzaklaştırma
tasarrufat-ı gaybiye: görünmeyen âlemlerden gelen tasarruflar (bk. ğ-y-b; ṣ-r-f)
tefekkür etmek: düşünmek (bk. f-k-r)
temâşâ: seyir
temerrüd: inat etme, direnme
tezyin edilmek: süslenmek (bk. z-y-n)
tuğyan: azgınlık, taşkınlık, zulüm ve küfürde çok ileri gitme (bk. ṭ-ğ-y)
zaman-ı Âdem: Âdem peygamberin zamanı
zîşuur: şuurlu, bilinçli (bk. ẕî; ş-a-r)

KAYNAKLAR

Risale-i Nur Külliyatı, Sözler, On Beşinci Söz, Beşinci Basamak, Söz Basım Yayın Ltd. Şti., Mart 2012, İstanbul.

http://www.erisale.com/#content.tr.1.253

Feel free to comment. Yorum yapmaktan çekinmeyin.

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.