Resurrection and the Hereafter 1 – UPPSTÅNDELSEN OCH LIVET EFTER DETTA 1 / The Tenth Word 1 – Det tionde ordet 1 / ENGLISH – SWEDISH LANGUAGE STUDY / ENGELSKA – SVENSKA SPRÅK STUDIE /

ENGLISH – SWEDISH LANGUAGE STUDY / ENGELSKA – SVENSKA SPRÅK STUDIE / The Tenth Word 1 - Det tionde ordet 1 - Resurrection and the Hereafter 1 - UPPSTÅNDELSEN OCH LIVET EFTER DETTA 1

This English – Swedish language study is about “Resurrection and the Hereafter”. Its author is Bediuzzaman Said Nursi. This page is just an introduction to this topic. Some pages are shared each time.

Den här engelska – svenska språkstudien handlar om UPPSTÅNDELSEN OCH LIVET EFTER DETTA. Författaren är Bediüzzaman Said Nursi. Den här sida är bara en inledning om det. Varje gång delas en del av sidor.   

ENGLISH – SWEDISH LANGUAGE STUDY / ENGELSKA – SVENSKA SPRÅK STUDIE / The Tenth Word 1 - Det tionde ordet 1 - Resurrection and the Hereafter 1 - UPPSTÅNDELSEN OCH LIVET EFTER DETTA 1
ENGLISH – SWEDISH LANGUAGE STUDY / ENGELSKA – SVENSKA SPRÅK STUDIE / The Tenth Word 1 – Det tionde ordet 1 – Resurrection and the Hereafter 1 – UPPSTÅNDELSEN OCH LIVET EFTER DETTA 1

ENGLISH – SWEDISH LANGUAGE STUDY / ENGELSKA – SVENSKA SPRÅK STUDIE

The Tenth Word 1

Det tionde ordet 1

Resurrection and the Hereafter 1

UPPSTÅNDELSEN OCH LIVET EFTER DETTA 1

NOTE

The reasons for my writing these treatises in the form of metaphors, comparisons and stories are to facilitate comprehension and to show how rational, appropriate, well-founded and coherent are the truths of Islam.

NOTERA

Anledningen till att jag skriver dessa metaforer och jämförelser i form av berättelser är att underlätta förståelsen och visa hur rationell, lämplig, välgrundad och sammanhängande islams sanning är.

The meaning of the stories is contained in the truths that conclude them; each story is like an allusion pointing to its concluding truth. Therefore, they are not mere fictitious tales, but veritable truths.

Berättelsernas betydelse återfinns i de sanningar som avslutar dem, där varje berättelse är en anspelning på den avslutande sanningen. Därför är de inte fiktiva berättelser utan verkliga sanningar.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فَانْظُرْ إِلَى آثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

In the Name of God, the Compassionate, the Merciful.

Look, then, to the signs of God’s mercy —how He restores life to the earth after its death— verily He it is Who quickens the dead, for He is powerful over all things. (Quran 30:50)

“I Guds den Nåderikes, den Barmhärtiges namn!”

“Se där tecknen på Guds nåd – hur Han ger nytt liv åt jorden som varit död! Nytt liv skall Han [också] ge åt de döda! Han har allt i Sin makt.” Koranen, 30:50.

Brother, if you wish for a discussion of resurrection and the hereafter in simple and common language, in a straightforward style, then listen to the following comparison, together with my own soul.

Broder, om du önskar en förklaring om uppståndelsen och livet efter detta på ett enkelt och lättförståeligt språk som är tydligt, lyssna då på följande jämförelse tillsammans med min själ.

Once two men were travelling through a land as beautiful as Paradise (by that land, we intend the world).

En gång reste två män till ett land så vackert som paradiset (med detta land avser vi världen).

Looking around them, they saw that everyone had left open the door of his home and his shop and was not paying attention to guarding it.

Runt om sig såg de att alla hade lämnat dörren öppen till sina hem och butiker, de brydde sig inte om att vakta dem.

Money and property were readily accessible, without anyone to claim them.

Pengar och egendom var lättåtkomliga utan att någon gjorde anspråk på dem.

One of the two travellers grasped hold of all that he fancied, stealing it and usurping it.

En av de två resenärerna började roffa åt sig av allt han ville ha genom att stjäla och tillskanska sig.

Following his inclinations, he committed every kind of injustice and abomination.

Han följde sin lust och gjorde all grymhet och liderlighet.

None of the people of that land moved to stop him. But his friend said to him:

Ingen av landets invånare försökte stoppa honom. Hans vän sade till honom:

“What are you doing? You will be punished, and I will be dragged into misfortune along with you. All this property belongs to the state.

“Vad gör du? Du kommer att straffas och jag kommer att dras in i trubbel tillsammans med dig. All denna egendom tillhör staten.

The people of this land, including even the children, are all soldiers or government servants.

Folket i detta land, även barn, är alla soldater eller statliga tjänstemän.

It is because they are at present civilians that they are not interfering with you.

Anledningen till att de inte ingriper mot dig är att de för närvarande är civila.

But the laws here are strict. The king has installed telephones everywhere and his agents are everywhere. Go quickly, and try to settle the matter.”

Men lagarna är strikta. Kungen har försett alla med en telefon och hans agenter finns överallt. Gå nu snabbt och försök ordna upp saken.”

But the empty-headed man said in his obstinacy: “No, it is not state property; it belongs instead to some endowment, and has no clear or obvious owner.

Men den enfaldiga mannen sade i sin envishet: “Nej, det är inte statlig egendom utan tillhör allmänheten och har ingen uppenbar ägare.

Everyone can make use of it as he sees fit. I see no reason to deny myself the use of these fine things.

Alla kan utnyttja det som man finner lämpligt. Jag ser ingen anledning till att jag ska förnekas utnyttja dessa fina saker.

I will not believe they belong to anyone unless I see him with my own eyes.”

Jag kommer inte att tro att detta tillhör någon förrän jag ser ägaren med mina egna ögon.”

He continued to speak in this way, with much philosophical sophistry, and an earnest discussion took place between them.

På detta sätt fortsatta han att genom filosofiska spetsfundigheter tala och de diskuterade alvarligt frågan.

First the empty-headed man said: “Who is the king here? I can’t see him,” and then his friend replied:

Den enfaldiga mannen sade först: “Vem är kung här? Jag känner inte honom”, och hans vän svarade:

“Every village must have its headman; every needle must have its manufacturer and craftsman. And, as you know, every letter must be written by someone. How, then, can it be that so extremely well-ordered a kingdom should have no ruler?

“Varje by måste ha sin ledare, liksom varje nål måste ha sin hantverkare och ägare. Och varje bokstav skrivas av någon. Hur kan det då komma sig att ett så extremt välordnat kungarike inte kan ha någon härskare?

 And how can so much wealth have no owner, when every hour a train1 arrives filled with precious and artful gifts, as if coming from the realm of the unseen?

—————————

¹ Indicates the cycle of a year. Indeed, every spring is a carload of provisions coming from the realm of the unseen.

Och hur kan så mycket rikedom inte ha en ägare, när det varje timme anländer ett tåg¹ fyllt med värdefulla och konstnärliga gåvor som om de kom från ett osynligt rike?

————————–

¹ Indikerar en årscykel. I sanning, är varje vår en vagnlast fylld med proviant kommande från det osynliga riket.

And all the announcements and proclamations, all the seals and stamps, found on all those goods, all the coins and the flags waving in every corner of the kingdom — can they be without an owner?

Och alla tillkännagivanden och kungörelser, alla sigiller och stämplar som finns på alla dessa varor, alla mynt och flaggor som viftar i varje hörn av riket – kan de vara utan ägare?

It seems you have studied foreign languages a little, and are unable to read this Islamic script.

Det verkar som om du har studerat en aning utländska språk men är oförmögen att läsa denna islamiska skrift.

In addition, you refuse to ask those who are able to read it. Come now, let me read to you the king’s supreme decree.”

Dessutom vägrar du fråga dem som har kunskapen att läsa den. Kom nu. Låt mig läsa för dig kungens högsta dekret.”

The empty-headed man then retorted: “Well, let us suppose there is a king; what harm can he suffer from the minute use I am making of all his wealth?

Den enfaldiga mannen svarade då: “Nå, låt oss anta att det finns en kung, vilken skada gör det om jag använder en liten del av all hans rikedom?

Will his treasury decrease on account of it? In any event, I can see nothing here resembling prison or punishment.”

Kommer hans skatt att minska på grund av det? Hur som helst kan jag inte se något som liknar ett fängelse eller en bestraffning.”

His friend replied: “This land that you see is a manoeuvering ground. It is, in addition, an exhibition of his wonderful royal arts.

Hans vän svarade: “Detta land som du ser är en prövningsplats.. Det är dessutom en utställning i underbar kunglig konst.

Then again it may be regarded as a temporary hospice, one devoid of foundations. Do you not see that every day one caravan arrives as another departs and vanishes?

Det kan betraktas som ett tillfälligt härberge, som saknar grund. Ser du inte att det varje dag anländer en karavan samtidigt som en annan avgår och försvinner.

It is being constantly emptied and filled. Soon the whole land will be changed; its inhabitants will depart for another and more lasting realm.

Snart kommer hela landet att ha förändrats, dess invånare kommer att lämna till ett annat och mer varaktigt rike.

There everyone will be either rewarded or punished in accordance with his services.”

Där kommer man antingen att belönas eller bestraffas i enlighet med vad man förtjänar.”

That treacherous empty-headed one retorted rebelliously: “I don’t believe it. Is it at all possible that a whole land should perish, and be transferred to another realm?”

Denna förrädiska enfaldiga man invände envist: “Det tror jag inte alls på. Är det alls möjligt att det här landet skulle kunna försvinna och förflyttas till ett annat rike?”

His faithful friend then replied: “Since you are so obstinate and rebellious, come, let me demonstrate to you, with twelve out of the innumerable proofs available, that there is a Supreme Tribunal, a realm of reward and generosity and a realm of punishment and incarceration, and that just as this world is partially emptied every day, so too a day shall come when it will be totally emptied and destroyed.

Hans trogna vän svarade då: “Eftersom du är så envis och enveten, kom, låt mig visa dig med tolv av de otaliga bevis som finns att det finns en Högsta Instans, en värld av belöning och godhet ochen värld av straff och fängslande. Precis som denna värld delvis töms varje dag skall även en dag komma då den helt kommer att tömmas och förstöras.

• First Aspect:  

Is it at all possible that in any kingdom, and particularly so splendid a kingdom as this, there should be no reward for those who serve obediently and no punishment for those who rebel?

Reward and punishment are virtually non-existent here; there must therefore be a Supreme Tribunal somewhere else.

o Första aspekten

Är det alls möjligt att det i varje rike, och särskilt ett sådant fantastiskt rike som detta, inte skulle finnas någon belöning för de som lydigt tjänar och inget straff för de som gör uppror?

Belöning och straff är praktiskt taget obefintliga här och därför måste det någon annanstans finnas en Högsta Instans.

(To be continued)

(Fortsättning följer)

Resources

Källor

Uppståndelsen och livet efter detta, Bediüzzaman Said Nursi, buken ursprungliga namn Haşir Rısalesi (İsveççe), redigering Erdoğan Nil, översättning Thomas Keresturi, redaktör Hülya Altınkaya, ansvarig vid bokförlag Rejhan Publication, tryckort Irmak Ofset, augusti 2013.

http://www.erisale.com/index.jsp?locale=en#content.en.201.59

https://www.sozler.com.tr/urun/hasir-risalesi-isvecce


SVENSKA / İSVEÇÇE / SWEDISHOm människor fick en tom planet, skulle de kunna förvandla den till en värld?

Om människor fick en tom planet, skulle de kunna förvandla den till en värld?
Om människor fick en tom planet, skulle de kunna förvandla den till en värld?
Om människor fick en tom planet, skulle de kunna förvandla den till en värld?

Om människor fick en tom planet, skulle de kunna förvandla den till en värld?

Kan de skapa hav, floder, träd, djur, fåglar, atmosfär, regn, berg, bakterier och otaliga andra saker och hantera dem i harmoni med varandra?

Hur kan man tro att alla dessa kom till av sig själva när det inte är möjligt att skapa dem ens med det mänskliga sinnet!


https://dersdunyasi.net/category/svenska/affischer/

The Arrival of Mary and Jesus in the Qur’an with Abstract Marbling Art – Marias och Jesus ankomst i Koranen med abstrakt marmorerings konst

The Arrival of Mary and Jesus in the Qur'an with Abstract Marbling Art - Marias och Jesus ankomst i Koranen med abstrakt marmorerings konst

Christmas party in Eoshallen

Eos Cares together with Given has invited everyone to the Christmas party in Eoshallen!

This year’s Christmas party was on December 18 in Eoshallen from 17:00-20:30.

In collaboration with UNICEF, UN, Tamam, Rädda Barnen, LIPS, and BIS was a whole evening with good food, music, games, dancing and many fun activities for children, young people and adults.

In addition, those who want to watch the World Championships final in football on a large-screen projector, they came at 15:30 to Eoshallen!

Julgivenfest i Eoshallen
Christmas party in Eoshallen – Julgivenfest i Eoshallen

Julgivenfest i Eoshallen

Eos Cares tillsammans med Given har bjudit alla in till Julgivenfest i Eoshallen! 

Årets Julgivenfest var den 18 december i Eoshallen klockan 17:00-20:30.

I samarbete med UNICEF, FN, Tamam, Rädda Barnen, LIPS, och BIS  var en helkväll med god mat, musik, spel, dans och många roliga aktiviteter för barn, ungdomar och vuxna.

Desutom de som vill titta på VM-finalen i fotboll på storbildsprojektor, så kom de klockan 15:30 till Eoshallen! 

PROGRAM FOR CHRISTMAS PARTY 2022!

It started with a little Christmas coffee with mulled wine and gingerbread.

The politicians in the different parties talked in the Christmas parti.

There was a Lucia train, dancing around the tree, a children’s choir, food and lots of Christmas fun.

In collaboration with Interkultur in Lund, the evening was filled with activities in the A-hall, culture and exhibitors from different countries.

Julgivenfest came with great joy to welcome Nadin Al Khalidi نادين الخالدي at 20:00 in the A-hall.

Nadine’s lyrics are internationally known and she, together with her group Tarabband, has a large audience in Egypt, Iraq, Jordan and North Africa, among others.

In 2014, Nadin won the award for “tradition bearer of the year” at the Folk and World Music Festival.

There were Christmas crafts, gingerbread decoration, an obstacle course, and many fun activities for children in the B hall.

Det blev luciatåg, dans runt granen, barnkör, mat och massor av julmys.
There was a Lucia train, dancing around the tree, a children’s choir, food and lots of Christmas fun. – Det blev luciatåg, dans runt granen, barnkör, mat och massor av julmys.

PROGRAM FÖR JULGIVENFEST 2022!

Det startade med lite julig fika med glögg och pepparkakor. 

Polikerna i olika partienerna pratade i julgivenfest.

Det blev luciatåg, dans runt granen, barnkör, mat och massor av julmys.

I samarbete med Interkultur i Lund kom kvällen att fyllas av aktiviteter i A-hallen, kultur och utställare från olika länder.

Julgivenfest kom med stor glädje välkomna Nadin Al Khalidi نادين الخالدي kl.20:00 i A-hallen.  

Nadins sångtexter är internationellt kända och hon har tillsammans med sin grupp Tarabband en stor publik i bl.a Egypten, Irak, Jordanien samt Nordafrika.

Nadin vann 2014 pris för “årets traditionsbärare” vid Folk- och Världsmusikgalan.

Det blev julpyssel, pepparkaksdekoration, hinderbana, och många roliga aktiviteter för barn i B-hallen.

This marbling art and exhibition:

There have been various exhibitions. There were Christmas crafts, home crafts, marbling art, etc.

Det här marmorerings konst och utställning:

Det har funnits olika utställningar. Det var julpyssel, hemslöjd, marmorerings konst mm.

Marmorering
Marbling – Marmorering
Marmorerings konst
Marbling art – Marmorerings konst
Det här marmorerings konst och utställning:
This marbling art and exhibition – Det här marmorerings konst och utställning
The Arrival of Mary and Jesus in the Qur'an with Abstract Marbling Art - Marias och Jesus ankomst i Koranen med abstrakt marmorerings konst
The Arrival of Mary and Jesus in the Qur’an with Abstract Marbling Art – Marias och Jesus ankomst i Koranen med abstrakt marmorerings konst

 

The Arrival of Mary and Jesus in the Qur’an with Abstract Marbling Art

Marias och Jesus ankomst i Koranen med abstrakt marmorerings konst

This art study is about Mary and Jesus in the Koran but this is not them about all things. This is only about Jesus coming into the world as he is without a father. It is customary to paint or draw figures of holy people with abstract art and with calligraphy art in Islam. So using the abstract art marbling about Mary, Jesus and Angels in this study.

Det här konst studie handlar om Marias och Jesus I Koranen men det här finns inte dem om allt saker. Det här finns bara om Jesus ankomst till världen som han är utan far. Det brukas måla eller rita figurer om heliga människor med abstrakt konst och med kalligrafi konst i islam. Så användande det abstrakt konst marmorering om Maria, Jesus och Ängla i det här studie. 

19 – MARİUM

In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful.

19. MARYAM (MARİA)

I GUDS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN

Relate in the Book (the story of) Mary, when she withdrew from her family to a place in the East. 19:16

[19:16] OCH MINNS [vad] denna Skrift [har att säga om] Maria. Hon drog sig ifrån de sina till ett [avskilt] rum i öster

She placed a screen (to screen herself) from them; then We sent her our angel, and he appeared before her as a man in all respects. 19:17

[19:17] och lät dem förstå att hon ville vara i ostördhet genom [att anbringa] ett förhänge. Och Vi sände till henne Vår ingivelses ängel som uppenbarade sig för henne i en välskapad mans skepnad.

She said: “I seek refuge from thee to (Allah) Most Gracious: (come not near) if thou dost fear Allah.” 19:18

[19:18] Då ropade hon: “Jag ber om den Nåderikes beskydd mot dig! [Kom inte nära mig] om du fruktar Gud!”

He said: “Nay, I am only a messenger from thy Lord, (to announce) to thee the gift of a holy son. 19:19

[19:19] [Ängeln] sade: ”Jag är ingenting annat än en budbärare från din Herre [med hälsningen:] ‘Jag skall skänka dig en son, ren och rättfärdig.’”

She said: “How shall I have a son, seeing that no man has touched me, and I am not unchaste?” 19:20

[19:20] Hon sade: “Hur skulle jag, som ingen man har rört, kunna få en son? Jag har aldrig fört ett lösaktigt liv!”

He said: “So (it will be): Thy Lord saith, ‘that is easy for Me: and (We wish) to appoint him as a Sign unto men and a Mercy from Us’: It is a matter (so) decreed.” 19:21

[19:21] [Ängeln] svarade: ”Det skall bli [som jag har sagt]. Din Herre säger: ‘Detta är lätt för Mig och [det sker] för att han skall bli ett tecken för människorna och [en symbol för] Vår nåd. Så har [Vi] beslutat!’”

So she conceived him, and she retired with him to a remote place. 19:22

[19:22] Och hon blev havande och drog sig undan med sin börda till en avlägsen trakt.

And the pains of childbirth drove her to the trunk of a palm-tree: She cried (in her anguish): “Ah! would that I had died before this! would that I had been a thing forgotten and out of sight!” 19:23

[19:23] Och [när hennes tid var inne] drev henne födslovåndorna [att ta stöd] mot en palmstam och hon utbrast: “Ack om jag hade fått dö och överlämnas åt glömskan innan detta [skedde]!”

But (a voice) cried to her from beneath the (palm-tree): “Grieve not! for thy Lord hath provided a rivulet beneath thee; 19:24

[19:24] Då [hörde hon någon] som ropade nedifrån [palmens rot]: “Sörj inte! Din Herre har låtit en bäck rinna upp under dina [fötter];

“And shake towards thyself the trunk of the palm-tree: It will let fall fresh ripe dates upon thee. 19:25

[19:25] och ruska på palmstammen så skall mogna och saftiga dadlar falla ner omkring dig.

“So eat and drink and cool (thine) eye. And if thou dost see any man, say, ‘I have vowed a fast to (Allah) Most Gracious, and this day will I enter into not talk with any human being'” 19:26

[19:26] Ät och drick och var vid gott mod! Och om du skulle bli varse en mänsklig varelse, låt honom då veta att du har avlagt ett löfte till den Nåderike att avhålla dig [från tal], och att du därför i dag inte skall tala till någon människa.”

At length she brought the (babe) to her people, carrying him (in her arms). They said: “O Mary! truly an amazing thing hast thou brought! 19:27

[19:27] I sinom tid återvände hon till de sina med barnet på armen. Då sade de: “Maria, du har gjort något oerhört!

“O sister of Aaron! Thy father was not a man of evil, nor thy mother a woman unchaste!” 19:28

[19:28] Du Arons syster! Din fader var inte en dålig människa och din moder var inte en lösaktig slampa!”

But she pointed to the babe. They said: “How can we talk to one who is a child in the cradle?” 19:29

[19:29] Då pekade hon på barnet. [Men] de svarade: “Hur skulle vi kunna tala till ett spädbarn [som ligger] i sin linda?”

He said: “I am indeed a servant of Allah: He hath given me revelation and made me a prophet; 19:30

[19:30] [Då talade] han [till dem]: “Jag är Guds tjänare. Han har gett mig uppenbarelsen och kallat mig till profet;

“And He hath made me blessed wheresoever I be, and hath enjoined on me Prayer and Charity as long as I live; 19:31

[19:31] Han har välsignat mig, var jag än befinner mig, och befallt mig att så länge jag lever förrätta bönen och ta mig an de fattiga

“(He) hath made me kind to my mother, and not overbearing or miserable; 19:32

[19:32] och att älska min moder och visa henne aktning – och Han har inte gjort mig till en eländig tyrann.

“So peace is on me the day I was born, the day that I die, and the day that I shall be raised up to life (again)”! 19:33

[19:33] [Guds] fred var med mig den dag jag föddes och skall vara med mig den dag jag dör och den dag då jag skall uppväckas från de döda.”

Such (was) Jesus the son of Mary: (it is) a statement of truth, about which they (vainly) dispute. 19:34

[19:34] DETTA ÄR med sanna ord Jesus, Marias son, om vars [natur] de tvistar.

It is not befitting to (the majesty of) Allah that He should beget a son. Glory be to Him! when He determines a matter, He only says to it, “Be”, and it is. 19:35

[19:35] Guds [majestät] förbjuder att Han skulle ha en son; stor är Han i Sin härlighet! När Han beslutar att något skall vara, säger Han endast till det: “Var!” – och det är.

Verily Allah is my Lord and your Lord: Him therefore serve ye: this is a Way that is straight. 19:36

[19:36] Och [Jesus själv sade:] “Gud är min Herre och er Herre – Honom skall ni dyrka! Detta är en rak väg.”

But the sects differ among themselves: and woe to the unbelievers because of the (coming) Judgment of a Momentous Day! 19:37

[19:37] Men de sekter [som uppstod genom splittringen bland efterföljarna av äldre uppenbarelser] är sinsemellan oense [om Jesus]. Varna dem som förnekade sanningen! En olycksdiger Dag kommer de att få bevittna fruktansvärda ting!

How plainly will they see and hear, the Day that they will appear before Us! but the unjust today are in error manifest! 19:38

[19:38] Hör deras rop och se [hur de beter sig] när de förs fram inför Oss! Men i dag, i denna värld, är de orättfärdiga uppenbarligen helt [fångna] i sina misstag.

But warn them of the Day of Distress, when the matter will be determined: for (behold,) they are negligent and they do not believe! 19:39

[19:39] Varna dem därför för Jämmerns och grämelsens dag, då [allt skall fullbordas och Guds] domar falla; nu gör de sig inga bekymmer [för denna Dag] – de tror inte [ens att den skall komma].


(ENGLISH) QURAN BY A. YUSUF ALİ ( BY A. YUSUF ALİ )

https://quran.com/19?startingVerse=1&translations=77%2C22

Copyright © IslamGuiden med tillstånd från Proprius förlag AB

https://www.koranensbudskap.se/translations.aspx?chapterID=19&langID=&p=2


ENGLISHSVENSKA / İSVEÇÇE / SWEDISH


“INVANDRARE” – TRETTON VÄGAR ATT TITTA PÅ EN INVANDRARE – MÖTEN ATT SKRIVA MED PRISVINNANDE FÖRFATTAREN QUYNH TRAN – Tretton sätt att betrakta en koltrast (Walter Stevens)

INVANDRARE - TRETTON VÄGAR ATT TITTA PÅ EN INVANDRARE - MÖTEN ATT SKRIVA MED PRISVINNANDE FÖRFATTAREN QUYNH TRAN - Tretton sätt att betrakta en koltrast (Walter Stevens)

Det här studie handlar om flera skrivuppgifter en invandrare som han har gjort med prisvinnande författaren Quynh Tran och i en skrivargrupp och i en skrivarcirkel i Kävlinge Biblioteket. Rubriken är “Invandrare – Tretton väger att titta på en invandrare” att inspirera från “Tretton sätt att betrakta en koltrast (Walter Stevens).”

INVANDRARE - TRETTON VÄGAR ATT TITTA PÅ EN INVANDRARE - MÖTEN ATT SKRIVA MED PRISVINNANDE FÖRFATTAREN QUYNH TRAN - Tretton sätt att betrakta en koltrast (Walter Stevens)
INVANDRARE – TRETTON VÄGAR ATT TITTA PÅ EN INVANDRARE – MÖTEN ATT SKRIVA MED PRISVINNANDE FÖRFATTAREN QUYNH TRAN – Tretton sätt att betrakta en koltrast (Walter Stevens)

 

MÖTEN ATT SKRIVA MED PRISVINNANDE FÖRFATTAREN QUYNH TRAN

Tretton sätt att betrakta en koltrast (Walter Stevens) –

“INVANDRARE” – TRETTON VÄGAR ATT TITTA PÅ EN INVANDRARE

FÖRSTA MÖTET

Det fanns en aktivitet höst av 2022 i Kävlinge Bibliotek.

Det aktivitetsnamn var “Skrivarcirkel med Quynh Tran”

Annonsen sa att det:

“Kom igång med ditt skrivprojket tillsammans med prisvinnande författaren Quynh Tran (Borås tidnings debutantpris 2022 för sin roman Skugga och svalka.)

Quynh Tran är med vid båda träffarna –  – uppstart lördag 10 september & uppföljning 19 november. …”

Författare Quynh gav första uppgift till deltagare 10 september i första mötet. Uppgiften var att skriva en flödesskrivning.

Alla deltagare har skrivit någonting. I skrivargrupp säger och skriver en deltagare:

“Jag kom på biblioteket idag för att träffa en författare, en prisbelönt författare.

En grupp personer sitter med honom i rummet på biblioteket. Jag säger  “Hej alla!” och jag sitter bredvid honom. Han är ung och jättesnäll.

Vi börjar prata och presenterar varandra. Alla talar om sig själva och sina tankar.

Och han gav första uppgiften. Skrivuppgift.

Uppgiften är att skriva för flödesskrivning. Jag börjar skriva men jag vet inte vad jag skall skriva. Plötsligt tänker jag skriva om idag.

Hur kom jag hit? Hur hörde eller såg jag denna aktivitet? Varför kom jag hit? Vad vill jag göra? Jag tänker och tänker.

Jag såg en annons en gång på biblioteket. Och andra dagen, på en annan plats såg jag annonsen igen. Ja, jag vill gå dit, till den aktiviteten när jag såg annonsen, för aktiviteten lät intressant. Jag tänkte att det är bra för mig att gå till den aktiviteten.

Jag har en webbsida som jag skriver och designer. En aktivitet med en prisbelönt författare skulle kunna bli jättebra för mig och min webbsida.

Mitt liv ändrades en gång förut när jag träffade en författare som heter Bediuzzaman Said Nursi i Turkiet. Hans böcker heter Risale-i Nur. Eftersom jag såg hans böcker blev detta en helt ny värld för mig.

Om jag möter författare Quynh Tran och läser hans böcker, blir det kanske ett nytt liv och en ny värld för mig en gång till. Han ger oss inspiration att skriva och läsa böcker.

Vem vet?”

ANDRA MÖTET

Skrivargruppen som heter “Skrivarcirkel med Quynh Tran” bestämde sig för att träffas en eller flera gånger och prata innan nästa möte med Quynh den 19 november på biblioteket.

Ny träff var tisdagen den 10 oktober 2022 klockan 18:30. Författaren Quynh Tran skulle inte komma. Men han skickade en ny uppgift. Den här:

“Hej på er!

Hoppas ni har det bra i höstsolen. Idag kommer jag inte att vara med, men jag vill dela med mig av en skrivövning som förhoppningsvis kommer att få i gång er!

Instruktion:

Tänk ut en sak ni vill skriva om.

Det är bra om man utgår från en konkret sak,

till exempel “bord” eller “träd” eller “säng” eller “arm”.

När ni har bestämt er för vad ni vill skriva om ska ni beskriva den saken på 13 olika sätt.

Hur ni gör bestämmer ni själva, men tanken är ni ska ha en text bestående av 13 punkter när ni är klara.

En punkt kanske bara blir några ord medan en annan kan växa och bli hur lång som helst.

Försök skriva alla 13!

Skriv i minst 10 minuter!

Pause inte!

Skrivövningen är inspirerad av en dikt av Wallace Stevens som heter Thirteen Ways of Looking at a Blackbird (1917).

Jag skickar med den svenska översättningen (Tretton sätt att betrakta en koltrast).

Om ni vill läsa den tillsammans kan ni gå varvet runt och alla läser en punkt var, tills dikten tagit slut.

Vid nästa träff (19 november) kommer vi att prata om hur det har gått med ert skrivande;  om ni har skrivit eller inte skrivit, och hur det känns.

Om ni har skrivit – ta gärna med något av det!

Ni får också gärna ställa frågor om allt möjligt som har med skrivande att göra;

skrivprocessen, förlagsvärlden, litteratur i allmänhet … Vad som helst egentligen!

Jag ser fram emot att träffa er igen.

Varma hälsningar.

Quynh”

Tretton sätt att betrakta en koltrast (Walter Stevens)

1

Bland tjugo snöiga berg,

det enda som rörde sig

var koltrastens öga.

2

Jag hade tre medvetanden,

som ett träd

i vilket det finns tre koltrastar.

3

Koltrasten virvlade i höstvindarna.

Det var en liten del av pantomimen.

4

En man och en kvinna

är ett.

En man och en kvinna och en koltrast

är ett.

5

Jag vet inte vilket jag föredrar,

skönheten i tonfall

eller skönheten i antydningar,

koltrastens visslande

eller strax efter.

6

Istappar fyllde det långa fönstret

med barbariskt glas.

Koltrastens skugga

korsade det, av och an.

Lynnet

skönjde i skuggan

en outgrundlig sak.

7

Om magra män från Haddam,

varför drömmer ni om gyllne fåglar?

Ser ni inte hur koltrasten

vandrar kring kvinnornas

fötter omkring er?

8

Jag känner upphöjda tonfall

och klara oundvikliga rytmer;

men jag känner även

att koltrasten är förbunden

med vad jag känner.

9

När koltrasten flög ur sikte

markerade det randen

till en av många cirklar.

10

Vid åsynen av koltrastar

flygande i ett grönt sken

vill även välljudets kopplerskor

skrika skarpt.

11

Han åkte över Connecticut

i en glasvagn.

En gång trängde fruktan sig på

i det han misstog

skuggan av sitt ekipage

för koltrastar.

12

Floden är i rörelse.

Koltrasten måste flyga.

13

Det var kväll hela eftermiddagen.

Det snöade

och det skulle bli mer snö.

Koltrasten satt

på cederns grenar.

Tisdagskvällen den 10 oktober 2022 träffades skrivargruppen utan författare Quynh. Skrivargruppen pratade om den nya uppgiften som författaren Quynhs gav dem.

Till nästa möte måste de skriva sina exempel. De bestämde nästa träff till tisdagskvällen den 8 november 2022 klockan 18:30-20:00.

TREDJE MÖTET

Den 8 november skulle alla berätta vad de har skrivit. En av dem är:

“INVANDRARE”

TRETTON VÄGAR ATT TITTA PÅ EN INVANDRARE

1

Varför skulle människan bli invandrare, tänker ni.

Varför skulle man lämna sitt hemland där man är född och som man älskar?

Kanske letar hen efter någonting.

Men vad är det?

2

Att bli invandrare är svårt,

Men man måste ge sig iväg,

Eftersom man är hungrig,

Det finns inga jobb,

Eftersom det inte finns någon soppa eller annan mat.

3

Invandrare måste gå,

Eftersom de som inte vill ha dig i landet,

Eftersom det regnar bomber i från luften varje dag.

Varför dödar man?

Man vet inte varför de dödar.

Man vet inte!

4

Invandrare måste åka,

Man döms till fängelse om man inte åker,

Om man inte åker kommer man inte att kunna tala fritt.

Alltid kommer man att bli tystad.

Om man inte åker blir man inte sig själv.

5

Invandrare behöver åka,

De letar efter en ny värld,

Hen letar efter lugn och ro,

Hen undrar,

Vad händer i andra världar?

6

Men när du är invandrare börjar allt igen.

Faktiskt börjar allt igen!

Ett nytt land,

Ett nytt språk,

En ny kultur,

Kanske får man börjar leva från noll igen.

7

Att bli invandrare är svårt,

Eftersom man seglar till en annan värld, som man inte vet någonting om.

Man vet inte vem man ska träffa,

Kanske bli man beskjuten från motsatta håll.

Kanske kommer man att drunkna i en flod eller i ett kallt hav.

Kanske ska de tortera en i ett annat land? Vi letar efter lugn och ro.

Att bli invandrare är svårt,

Men en förhoppning, kanske …

8

Invandrare vill överleva.

Invandrare vill inte vara en påfrestning för någon,

Invandrare, vill känna att hen existerar,

Bara leva,

Självständigt,

Med sina egna värden,

Men man måste integrera med samhället, i harmoni.

9

Invandrare vill älska, älska de också,

Både, landet de från kom,

Och landet de åkte till,

Eftersom de har fötts i ett land, har växt upp, de har sina minnen,

För att man lever i ett annat land, man skapar nya minnen.

10

Invandrare har drömmar,

En ny värld, en ny värld,

I fred, lugn och ro,

En ny värld.

11

Invandrare är en passagerare faktiskt,

Egentligen är alla människor en resande.

Från själars värld,

Från din mammas mage,

Från barndom,

Från ungdom,

Från ålderdom,

Från död,

Från grav,

Från uppståndelse,

Från bron till paradiset,

Till evigheten är en resande på en väg.

Man skulle inte stanna längre i det landet.

Hen ska åka till den andra världen,

Snart, en önskan att åka till paradiset.

12

Invandrare önskar inte paradiset, men evighet.

Att leva i evighet.

13

Egentligen letar invandrare efter en sak,

Den som har skapat oss,

Det är evinnerligt,

Det är evigt,

Letar efter oändlig kärlek,

Gud, Allah.

FJÄRDE MÖTET

Sista mötet var lördagen den 19 november 2022 och de som skrivargrupp var alla tillsammans med författaren Quynh Tran i Kävlinge Bibliotek. Alla pratade om de hade klarat skrivuppgiften innan. De berättade om sina känslor om skrivuppgifter för varandra.

Quynh Tran gav dem sedan en ny skrivuppgift. Den var att skriva om framtiden men de måste skriva i en minut vad tänker om den. Quynh hade hållit tid en minut och alla har skrivit snabb. När minuten var slut stannade alla. Och alla sa vad har skrivit. I skrivargrupp säger och skriver en deltagare:

“Jag tänker att framtiden skulle kunna bli jättebra. Jag hoppas det blir frid, lugn och ro.”

Sedan fortsatte alla att skriva om framtiden. Efter fem minuter slutade alla eftersom som författaren Quynh Tran hade hållit tid. Alla hade skrivit om framtid mellan fem minuter. I skrivargrupp en deltagare har fortsatt:

“Jag tänker att framtid skulle kunna bli jättebra. Jag hoppas det blir frid, lugn och ro.

Eftersom människan letar efter lugn och ro, fred, frid och … (tre punkter)

Man vill inte dö, man vill leva i en framtid i lugn och ro. Man vill få oändlig kärlek, man vill hitta den.

Vem skapade oss?

Man kommer till världen och man lever en kort tid i världen då man går. Efter?

Var man går efter döden?

Vet någon det?

Kanske några vet det. Kanske profeter vet det.

Vi måste fråga dem. …”

Alla berättade om vad de har skrivit. Alla hade blivit glada att de hade skrivit. Ibland skrattade de alla, ibland tänkte, ibland log …

Skrivuppgifterna var mycket bra för alla. De tackade författaren Quynh Tran mycket, som också tackade alla deltagare, som skrivit och lyssnat på varandra.


SVENSKA / İSVEÇÇE / SWEDISH


https://www.koranensbudskap.se/translations.aspx?chapterID=4&langID=1&p=3
Svenska – Turkiska – İsveççe – Türkçe – språk studie – dil çalışması – Människan och Universum 1 – İnsan ve Kainat – Första Kapitlet – Första Punkten

Svenska – Turkiska - İsveççe - Türkçe - språk studie - dil çalışması - Människan och Universum 1 - İnsan ve Kainat - Första Kapitlet - Birinci Mebhas - Första Punkten - Birinci Nokta

Svenska – Turkiska - İsveççe - Türkçe - språk studie - dil çalışması - Människan och Universum 1 - İnsan ve Kainat - Första Kapitlet - Birinci Mebhas - Första Punkten - Birinci Nokta
Svenska – Turkiska – İsveççe – Türkçe – språk studie – dil çalışması – Människan och Universum 1 – İnsan ve Kainat – Första Kapitlet – Birinci Mebhas – Första Punkten – Birinci Nokta

 

Svenska – Turkiska

İsveççe – Türkçe

Språk Studie –  Dil Çalışması

Människan och Universum 1

 İnsan ve Evren 1

Första Kapitlet – Första Punkten

 İlk Bölüm – Birinci Nokta

Det tjugotredje ordet från Master Bediuzzaman Said Nursis “Ord från Risale-i Nur Collection”.

Üstad Bediüzzaman Said Nursi’nin Risale-i Nur Külliyatı’ndan Sözler isimli eserinden Yirmi Üçüncü Söz.

Denna svenska – turkiska språk studie täcker första punkten i kapitel ett.

Bu İsveççe – Türkçe dil çalışması birinci bölümdeki ilk noktayı kapsamaktadır.

Vi hoppas att denna språkstudie kommer att vara användbar för dig som studerar svenska – turkiska eller turkiska – svenska.

Bu dil çalışmasının İsveççe – Türkçe veya Türkçe – İsveççe öğrenenler için faydalı olacağını umuyoruz.

Vi tror att denna språkstudie kommer att vara användbar även vid översättning från svenska till turkiska eller från turkiska till svenska.

Bu dil çalışmasının İsveççe’den Türkçe’ye veya Türkçe’den İsveççe’ye çeviri yaparken de faydalı olacağına inanıyoruz.

I denna del av boken, som har huvudtiteln människan och universum, nämns att människan är ett antikt konstverk.

İnsan ve kainat ana başlığını taşıyan kitabın bu bölümünde insanın antika bir sanat eseri olduğundan bahsedilmektedir.

NOTERA:

NOT:

Medan den här studien genomfördes inleddes den först med en svensk mening.

Bu çalışma yapılırken önce İsveççe bir cümle ile başladı.

Sedan översattes den från Google Translate.

Daha sonra Google Translate’den çevrildi.

Därför förekom det enstaka förkortningar av meningar och semantiska skiftningar i översättningar.

Bu nedenle, zaman zaman cümle kısaltmaları ve çevirilerde anlam kaymaları yaşandı.

Av denna anledning ingår originaltexten till det tjugotredje ordet, som översatts från turkiska till svenska med namnet Människan och universum.

Bu nedenle İnsan ve Kainat adıyla Türkçeden İsveççeye çevrilen Yirmi Üçüncü Söz’ün orijinal metnine yer verilmiştir.

Betydelsen av de ord vars betydelse är okänd från originaltexten anges precis under meningen.

Orijinal metinden anlamı bilinmeyen kelimelerin anlamı cümlenin hemen altında verilmiştir.

Meningar som översatts från Google Translas ges på den blå bakgrunden.

Google Çeviri’den çevrilen cümleler mavi arka planda verilmiştir.

De ursprungliga meningarna ges på den gula marken.

Orijinal cümleler sarı zeminde verilmiştir.

Dessutom översattes originaltexterna från turkiska till svenska med Google Translate.

Ayrıca orijinal metinler Google Translate ile Türkçeden İsveççeye çevrilmiştir.

Dessa översättningar ges på en grå bakgrund.

Bu çeviriler gri bir arka plan üzerinde verilmiştir.

Dessa översättningar från svenska till turkiska med Google Translate och andra översatta meningar ges också på grön bakgrund.

Google Translate ile İsveççe’den Türkçe’ye yapılan bu çeviriler ve diğer çevrilmiş cümleler de yeşil bir arka plan üzerinde verilmektedir.

Det tjugotredje ordet

Yirmi üçüncü kelime

Yirmi Üçüncü Söz

Detta Ord innehåller två kapitel.

Bu Söz iki bölümden oluşmaktadır.

Şu Sözün iki Mebhası vardır.

mebhas: bahis, konu

Detta ord har två satsningar.

Bu kelimenin iki bahsi var.

 لَقَدْ خَلَقْنَا اْلاِنْسَانَ فِۤى اَحْسَنِ تَقْوِيمٍ 

    ثُمَّ رَدَدْنَاهُ اَسْفَلَ سَافِلِينَ 

    اِلاَّ الَّذِينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ    

I GUDS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN

RAHMAN, RAHİM OLAN ALLAH’IN ADINA

Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

I Allahs namn, den Nådigaste och Barmhärtige.

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

[95:4] Vi har sannerligen skapat människan i den bästa skepnad

Andolsun, biz insanı en güzel surette yarattık.

Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık. ﴾4﴿

Vi har verkligen skapat människan i bästa form.

Biz insanı gerçekten en güzel şekilde yarattık.

[95:5] men därefter låtit henne sjunka lägre än de lägsta,

ama sonra en alttan daha aşağı batmasına izin verin,

Sonra onu, aşağıların aşağısına indirdik. ﴾5﴿

Sedan tog vi ner honom nedanför.

Sonra onu aşağıya indirdik.

[95:6] utom dem som tror och lever ett rättskaffens liv; ja, deras lön skall vara utan ände!

Ancak iman edip salih bir hayat yaşayanlar; evet, mükafatları sonsuz olacak!

Ancak iman edip dünya ve âhiret için yararlı işler yapanlar başka; onlar için kesintisiz bir ödül vardır. ﴾6﴿

Utom för dem som tror och gör användbara gärningar för världen och livet efter detta; för dem finns en oavbruten belöning.

İnanıp dünya ve ahiret için faydalı işler yapanlar müstesna; onlar için kesintisiz bir mükâfat vardır.

FÖRSTA KAPITLET

İLK BÖLÜM

Birinci Mebhas

mebhas: bahis, konu

Första satsningen

İlk bahis

Vi ska i fem punkter förklara endast fem av trons tusentals skönheter.

Biz beş maddede imanın binlerce güzelinden sadece beşini açıklayacağız.

İMANIN binler mehâsininden yalnız beşini, Beş Nokta içinde beyan ederiz.

mehâsin: güzellikler                                                                     beyan: açıklama 

Vi förklarar bara fem av TROENS tusentals välsignelser i de fem punkterna.

İNANÇ’ın binlerce nimetinden sadece beşini beş noktada açıklıyoruz.

FÖRSTA PUNKTEN

İLK NOKTA

BİRİNCİ NOKTA

FÖRSTA PUNKT

İLK NOKTA

Genom trons ljus stiger människan högre än de högsta och uppnår ett värde värdig Paradiset.

İnsan, imanın nuru ile en yüksekten yükselir ve Cennete lâyık bir değere kavuşur.

İnsan, nur-u iman ile âlâ-yı illiyyîne çıkar, Cennete lâyık bir kıymet alır.

nur-u iman: iman nuru      âlâ-yı illiyyîn: yücelerin en yücesi

Människan stiger upp till den högsta av höga höjder med sitt trosljus och får ett värde som är värdigt Paradiset.

İnsan, iman nuru ile yükseklerin en yükseğine çıkar ve Cennete layık bir değer kazanır.

Och genom förnekandets mörker sjunker hon lägre än de längsta och faller till en position som passar Helvetet.

Ve inkarın karanlığında en yüksekten daha aşağı batar ve cehenneme yakışır bir konuma düşer.

Ve zulmet-i küfür ile esfel-i sâfilîne düşer, Cehenneme ehil olacak bir vaziyete girer.

zulmet-i küfür: inkâr karanlığı          esfel-i sâfilîn: aşağıların en aşağısı                              ehil: lâyık

Och med förnekelsens mörker faller han till det lägsta av det lägsta och går in i en situation som kommer att kvalificera sig för helvetet.

Ve inkar karanlığıyla, aşağıların en aşağısına düşer ve cehenneme lâyık olacak bir duruma girer.

För tron förenar människan med den Allhärliga Skaparen.

Çünkü iman insanı Yüce Yaratıcı ile birleştirir.

Çünkü, iman, insanı Sâni-i Zülcelâline nisbet ediyor.

Sâni-i Zülcelâl: yüceliği ve haşmeti sonsuz olan ve herşeyi san’atla yaratan Allah            

nisbet etme: bağlama

Eftersom tron ​​tillskriver människan den Högste, Majestätiska Konstnären.

Çünkü iman insanı Yüce, Görkemli Sanatçıya nispet eder.

Tro är att ansluta sig.

İnanmak bağlanmaktır.

İman bir intisaptır.

intisap: bağlanma

Tro är en bindning.

İnanç bir bağdır.

Således får människan sitt värde i kraft av den Gudomliga Namn som uppenbaras henne genom tron.

Böylece insan, iman yoluyla kendisine indirilen İlâhi İsmi ile değerini alır.

Öyle ise, insan, iman ile insanda tezahür eden san’at-ı İlâhiye ve nukuş-u esmâ-i Rabbâniye itibarıyla bir kıymet alır.

tezahür: ortaya çıkma, görünme      san’at-ı İlâhiye: Allah’ın san’atı        nukuş-u esmâ-i Rabbâniye: Allah’ın güzel isimlerinin nakışları

I så fall får en person ett värde i termer av den gudomliga konsten och nukuş-u esmâ-i Rabbâniye som manifesteras i människan genom tro.

O halde insan, ilâhî sanat açısından bir değer kazanır ve nukuş-u esmâ-i Rabbâniye, imanla insanda tecelli eder.

Förnekande bryter den anslutningen och på grund av detta brott döljs den Gudomliga konsten.

İnkar bu bağı koparır ve bu kopukluktan dolayı İlâhi sanat gizlenir.

Küfür o nisbeti kat’ eder. O kat’dan, san’at-ı Rabbâniye gizlenir.

küfür: inkâr, inançsızlık      nisbet etme: bağlama       kat’ etmek: kesmek           san’at-ı Rabbâniye: Allah’ın san’atı

Förnekelse upphäver det förhållandet. I den frånkopplingen förblir Herrens konst dold.

İnkar, bu ilişkiyi iptal eder. Bu kopuklukta Rab’bin sanatı gizli kalır.

Hennes värde blir då endast det av en materia.

Onun değeri o zaman yalnızca bir maddenin değeri olur.

Kıymeti dahi yalnız madde itibarıyla olur.

Dess värde är endast i termer av materia.

Değeri sadece madde bakımındandır.

Och eftersom detta tillstånd endast är av ett flyktigt, övergående, tillfälligt djurliv är dess värde ingenting.

Ve bu koşul, yalnızca geçici, geçici, geçici bir hayvan yaşamına ait olduğundan, değeri hiçbir şey değildir.

Madde ise, hem fâniye, hem zâile, hem muvakkat bir hayat-ı hayvanî olduğundan, kıymeti hiç hükmündedir.

fâniye: gelip geçici             zâile: geçip giden               muvakkat: geçici               hayat-ı hayvanî: hayvanî hayat

Materia, å andra sidan, har inget värde, eftersom det är både ett dödligt, ett dött och ett tillfälligt djurliv.

Maddenin ise hiçbir değeri yoktur, çünkü hem ölümlü, hem ölü, hem de geçici bir hayvan yaşamıdır.

Vi ska förklara detta mysterium genom en jämförelse.

Bu gizemi bir karşılaştırma ile açıklayacağız.

Bu sırrı bir temsille beyan edeceğiz.

sır: gizem, gizli gerçek       temsil: kıyaslama tarzında benzetme, analoji              beyan: açıklama

Vi kommer att förklara denna hemlighet med en representation.

Bu sırrı bir temsille açıklayacağız.

Till exempel: bland människans konst är värdet av det material som används och konstverket helt annorlunda.

Örneğin: İnsan sanatı arasında kullanılan malzeme ile sanat eserinin değeri birbirinden tamamen farklıdır.

Meselâ, insanların san’atları içinde, nasıl ki maddenin kıymetiyle san’atın kıymeti ayrı ayrıdır.

Till exempel i människors konst, precis som materiens värde och konstens värde är åtskilda.

Örneğin insan sanatında, tıpkı maddenin değeri ile sanatın değeri birbirinden ayrı olduğu gibi.

Ibland är de jämlika, ibland är materialet mer värdefullt och ibland händer det att man i material värt fem kurush som järn finna konst värt fem lira.

Bazen eşittir, bazen malzeme daha değerlidir ve bazen de demir gibi beş kuruşluk bir malzemede beş liralık sanat bulursunuz.

Bazan müsavi, bazan madde daha kıymettar; bazan oluyor ki, beş kuruşluk demir gibi bir maddede beş liralık bir san’at bulunuyor. 

müsavi: eşit                                      kıymettar: değerli

Ibland är det lika, ibland är materia mer värdefullt; Ibland finns det en konst på fem lira i ett föremål som ett fem centsjärn.

Bazen eşittir, bazen madde daha değerlidir; Bazen beş kuruşluk demir gibi bir eşyada beş liralık bir sanat vardır.

Ibland kan också ett antikt konstverk vara värt en miljon medan materialet det består av inte ens är värt fem kurush.

Bazen bir antika eser de bir milyon değerinde olabilirken, yapıldığı malzeme beş kuruş bile değil.

Belki, bazan, antika olan bir san’at bir milyon kıymeti aldığı halde, maddesi beş kuruşa da değmiyor.

Ibland kanske en antik konst är värd en miljon, men föremålet är inte värt fem öre.

Bazen bir antika sanat bir milyon değerinde olabilir, ancak nesne beş kuruş değerinde değildir.

Om ett sådant konstverk tas till antikmarknaden och tillskrivs en briljant och skicklig konstnär från förr och presenteras med att nämna konstnären och konstverket, så kan det säljas för en miljon liras.

Böyle bir eser antikacıya götürülür ve geçmişin parlak ve maharetli bir sanatçısına atfedilir ve sanatçının adı ve eseriyle birlikte sunulursa bir milyon liraya satılabilir.

İşte, öyle antika bir san’at, antikacıların çarşısına gidilse, hârika-pîşe ve pek eski, hünerver san’atkârına nisbet ederek, o san’atkârı yad etmekle ve o san’atla teşhir edilse, bir milyon fiyatla satılır.

hârika-pîşe: olağanüstü işler yapan                              hünerver: becerikli            nisbet etmek: bağ kurmak

yad etmek: anmak             teşhir edilme: sergilenme

Här skulle en sådan antik konst säljas för ett miljonpris om man gick till antikhandlarens basar och ställdes ut med den konsten och tillskrev den en mycket gammal och begåvad hantverkare som gjorde extraordinära verk.

Burada antikacıların çarşısına gidip o sanatı sergileseniz ve onu olağanüstü işler yapan çok eski ve yetenekli bir ustaya atfetseniz, böyle bir antika sanat bir milyon fıyata satardı.

Om den däremot tas till skrothandlaren kommer det enda priset man får vara de fem kurush som järnet är värt.

Ancak hurdacıya götürülürse, alacağınız tek fiyat demirin beş kuruş değeri olacaktır.

Eğer kaba demirciler çarşısına gidilse, beş kuruşluk bir demir bahasına alınabilir.

baha: kıymet, değer, fıyat

Går du på grovsmedsbasaren kan den köpas till priset av ett femcentsjärn.

Demirciler çarşısına giderseniz, beş kuruş demir fiyatına satın alınabilir.

Människan är således ett sådant antikt konstverk av Gud den Allsmäktige.

Dolayısıyla insan, Yüce Allah’ın çok eski bir sanat eseridir.

İşte, insan, Cenâb-ı Hakkın böyle antika bir san’atıdır.

Cenâb-ı Hak: Hakkın tâ kendisi olan, şeref ve azamet sahibi yüce Allah

Människan är en sådan antik konst av Allah den Allsmäktige.

İnsan, Yüce Allah’ın çok eski bir sanatıdır.

Genom Hans makt är människan det mest subtila och eleganta mirakel som Han skapat för att manifestera alla Sina Namn och deras inskription i form av ett minityrexemplar av universum.

İnsan, O’nun kudretiyle, O’nun bütün isimlerini ve onların yazıtlarını evrenin minyatür bir örneği şeklinde tecelli etmek için yarattığı en ince ve zarif mucizedir.

Ve en nazik ve nazenin bir mu’cize-i kudretidir ki, insanı bütün esmâsının cilvesine mazhar ve nakışlarına medar ve kâinata bir misal-i musağğar suretinde yaratmıştır.

nazik: ince, zarif    nâzenin: ince, nazik, nazlı     mu’cize-i kudret: Allah’ın sonsuz kudretiyle bir mu’cize eseri olarak yarattığı şey 

esmâ: isimler         cilve: yansıma                       mazhar: yansıma ve görünme yeri           medar: eksen, vesile     

kâinat: evren, yaratılmış herşey                          misal-i musağğar: küçültülmüş nümune, örnek

Och det är maktens mest eleganta och milda mirakel; Han skapade människan med reflektion av alla hennes namn och som ett medel att brodera och ett reducerat exempel för universum.

Ve bu, gücün en zarif ve nazik mucizesidir; İnsanı, tüm isimlerinin yansımasıyla, işleme aracı ve evren için küçültülmüş bir örnek olarak yarattı.

Om människans väsen fylls med trons ljus kan alla dessa betydelsfulla inskriptioner läsas av henne.

İnsanın varlığı iman nuru ile dolmuşsa, bütün bu önemli yazıtlar onun tarafından okunabilir.

Eğer nur-u iman, içine girse, üstündeki bütün mânidar nakışlar, o ışıkla okunur.

nur-u iman: iman nuru, aydınlığı                                                  mânidar: anlamlı

Om trons ljus kommer in i dig läses alla meningsfulla broderier på det med det ljuset.

İçine iman nuru girerse, üzerindeki bütün manalı nakışlar o nurla okunur.

Som en troende läser hon dem medvetet och genom denna anslutning får hon andra att läsa dem.

Bir mümin olarak bunları bilinçli olarak okur ve bu bağlantıyla başkalarının okumasını sağlar.

O mü’min, şuurla okur ve o intisapla okutur.

mü’min: iman etmiş, inanmış           şuur: bilinç, idrak, anlayış                 intisap: bağlanma

Den troende läser medvetet och får det att läsa med entusiasm.

Mümin bilinçli olarak okur ve şevkle okutur.

Människan som ett av Gud skapat konstverk blir därmed uppenbar genom uttryck som, “Jag är den Allhärlige Skaparens värk och skapelse. Jag manifesterar Hans barmhärtighet och frikostighet.”

İnsan, Allah’ın yarattığı bir sanat eseri olarak, “Ben, Yüce Yaratıcı’nın eseri ve eseriyim. Ben O’nun rahmetini ve lütfunu ortaya koyuyorum.

Yani, “Sâni-i Zülcelâlin masnuuyum, mahlûkuyum, rahmet ve keremine mazharım” gibi mânâlarla, insandaki san’at-ı Rabbâniye tezahür eder.

Sâni-i Zülcelâl: herşeyi san’atlı bir şekilde yaratan, sonsuz haşmet ve yücelik sahibi Allah                            

masnû: san’at eseri varlık                mahlûk: yaratık     rahmet: şefkat, merhamet              kerem: lütuf, ikram, iyilik          

mazhar: yansıma ve görünme yeri                               san’at-ı Rabbâniye: Allah’ın san’atı                              tezahür: görünme, ortaya çıkma

Det vill säga med betydelser som “Jag är den Allsmäktiges konst, jag är hans skapelse, jag är mottagaren av hans barmhärtighet och nåd”, manifesterar Herrens konst i människan.

Yani “Ben Yüce Allah’ın sanatıyım, O’nun yarattıklarındanım, O’nun rahmet ve ihsanına sahibim” gibi anlamlarla Rabbin sanatı insanda tecelli eder.

Det är alltså tron, vilken består i att förena sig med Skaparen, som uppenbarar människan som ett konstverk.

Bu nedenle insanı bir sanat eseri olarak ortaya çıkaran, Yaradan ile birleşmeyi içeren inançtır.

Demek, Sâniine intisaptan ibaret olan iman, insandaki bütün âsâr-ı san’atı izhar eder.

Sâni: herşeyi san’atlı bir şekilde yaratan Allah             intisap: bağlanma          âsâr-ı san’at: san’at eserleri       izhar: gösterme

Det vill säga, tron, som består av intimitet med Skaparen, avslöjar alla konstverk i människan.

Yani Yaradan ile yakınlıktan oluşan iman, insandaki tüm sanat eserlerini ortaya çıkarır.

Människans värde består i att vara ett av Gud skapat konstverk och i kraft av att vara en spegling av den Ädla Enheten.

İnsanın değeri, Allah’ın yarattığı bir sanat eseri olması ve Yüce Birliğin bir yansıması olması nedeniyledir.

İnsanın kıymeti, o san’at-ı Rabbâniyeye göre olur; ve âyine-i Samedâniye itibarıyladır.

san’at-ı Rabbâniye: Allah’ın san’atı              

âyine-i Samedâniye: hiçbir şeye muhtaç olmayan ve herkes Ona muhtaç olan Allah’ın eserlerini gösteren ayna

Människans värde är enligt den gudomliga konsten; och för att det är en spegel som visar Allah, vem behöver ingenting.

İnsanın değeri ilahi sanata göredir; ve hiçbir şeye ihtiyacı olmayan Allah’ı gösteren bir ayna olduğu için.

I detta avseende blir den obetydliga människan Guds adressat och Upprätthållarens gäst värdig Paradiset och överlägsen alla andra skapelser.

Bu bakımdan önemsiz insan, Allah’ın muhatabı ve Rabbinin misafiri olur, Cennete lâyık ve bütün mahlûkatlardan üstün olur.

O halde, şu ehemmiyetsiz olan insan, şu itibarla bütün mahlûkat üstünde bir muhatab-ı İlâhî ve Cennete lâyık bir misafir-i Rabbânî olur.

misafir-i Rabbânî: Allah’ın misafiri                     muhatab-ı İlâhî: Allah’a muhatap olan

I så fall blir denna obetydliga person en gudomlig samtalspartner framför alla varelser och en gäst värdig Paradiset.

Bu durumda bu önemsiz kişi, tüm varlıkların önünde ilahi bir muhatap ve Cennete layık bir misafir olur.

Skulle emellertid förnekande, som är ett brott av anslutningen, drabba människans väsen försänks alla dessa betydelsefulla inskriptioner av Gudomliga Namn ner i mörker och blir oläsliga.

Ancak, bir bağın kopması olan inkar, insanın özüne isabet ederse, bütün bu önemli İlâhi İsimler kitabeleri karanlığa gömülür ve okunmaz hale gelir.

Eğer kat’-ı intisaptan ibaret olan küfür, insanın içine girse, o vakit bütün o mânidar nukuş-u esmâ-i İlâhiye karanlığa düşer, okunmaz.

kat’-ı intisap: mensubiyet bağını kesme       küfür: inkâr, inançsızlık                     mânidar: anlamlı               

nukuş-u esmâ-i İlâhiye: Allah’ın güzel isimlerinin nakışları 

Om hädelsen, som består i att bryta hans band, kommer in i en person, då faller de meningsfulla broderierna av alla dessa namn på Allah i mörker och kan inte läsas.

Bağını koparmak olan küfür insana girerse, Allah’ın bütün bu isimlerinin manalı işlemeleri karanlığa düşer ve okunamaz.

För om Skaparen glöms bort kommer de andliga sidorna av Honom inte att begripas utan kommer att falla.

Çünkü Yaradan unutulursa, O’nun manevi yönleri anlaşılmaz, düşer.

Zira, Sâni unutulsa, Sânie müteveccih mânevî cihetler de anlaşılmaz, adeta başaşağı düşer.

Sâni: herşeyi san’atlı bir şekilde yaratan Allah             müteveccih: yönelik          cihet: yön

För om Konstnären glöms bort är de andliga aspekterna gentemot Konstnären också obegripliga och faller nästan upp och ner.

Çünkü Sanatçı unutulursa Sanatçıya yönelik manevi yönler de anlaşılmaz ve adeta alt üst olur.

De flesta av dessa betydelsefulla sublima konstverk och upphöjda inskriptioner kommer att döljas.

Bu önemli ulvi sanat eserlerinin ve kabartma kitabelerin çoğu gizlenecektir.

O mânidar âli san’atların ve mânevî âli nakışların çoğu gizlenir. 

mânidar: anlamlı                âli: yüce

De flesta av dessa meningsfulla sublima konster och andligt sublima broderier kommer att döljas.

Bu manalı ulvi sanatların ve manevî ulvi nakışların çoğu gizlenecektir.

Återstoden, och en stor del av det som kan ses med ögat, kommer att tillskrivas obetydliga saker, som naturen och slumpen, och slutligen helt att förlora sitt värde.

Geri kalan ve gözle görülenlerin büyük bir kısmı tabiat ve tesadüf gibi önemsiz şeylere atfedilecek ve sonunda tamamen değerini kaybedecektir.

Bâki kalan ve gözle görülen bir kısmı ise, süflî esbaba ve tabiata ve tesadüfe verilip, nihayet sukut eder.

bâki: kalan kısım                süflî: aşağı                       esbab: sebepler                 

tabiat: doğa, canlı cansız varlıklar; maddî âlem           sukut etme: düşme, alçalma

Den återstående och synliga delen, å andra sidan, ges till vidriga orsaker, natur och tillfälligheter, och sjunker så småningom.

Geriye kalan ve görünen kısım ise aşağılık sebeplere, tabiata ve tesadüflere verilir ve yavaş yavaş batar.

De briljantslipade diamanterna blir matta bitar av glas.

Zekice kesilmiş elmaslar donuk cam parçaları haline gelir.

Herbiri birer parlak elmas iken, birer sönük şişe olurlar.

Medan var och en är en ljus diamant, blir de en tömd flaska.

Her biri parlak birer elmas iken, boş bir şişeye dönüşüyorlar.

Människans betydelse ses bara från hennes djuriska, fysiska existens.

İnsanın önemi, yalnızca hayvani, fiziksel varlığından anlaşılır.

Ehemmiyeti yalnız madde-i hayvaniyeye bakar. 

madde-i hayvaniye: hayvanî madde

Dess betydelse ser bara på djurets material.

Anlamı sadece hayvanın malzemesine bakar.

Som sagt är syftet och frukten av hennes fysiska existens endast att genomgå ett kort liv som det mest oförmögna, behövande och sörjande av djur.

Bununla birlikte, fiziksel varlığının amacı ve meyvesi, hayvanların en çaresiz, muhtaç ve kederlisi olarak kısa bir ömür geçirmekten başka bir şey değildir.

Maddenin gayesi ve meyvesi ise, dediğimiz gibi, kısacık bir ömürde, hayvânâtın en âcizi ve en muhtacı ve en kederlisi olduğu bir halde, yalnız cüz’î bir hayat geçirmektir. 

cüz’î: az          hayvânât: hayvanlar     âciz: güçsüz

Ändamålet och frukten av materien är, som vi har sagt, att bara leva ett litet liv på ett kort liv, när det är det svagaste, mest behövande och sorgligaste av djuren.

Maddenin maksadı ve meyvesi, dediğimiz gibi, hayvanların en zayıfı, en muhtaçı, en hüzünlü olduğu kısacık ömürde azıcık bir hayat yaşamaktır.

För att sedan sönderfalla och förgås.

Daha sonra parçalanmak ve yok olmak.

Sonra tefessüh eder, gider. 

tefessüh: bozulma, kokuşma

Sedan andas han ut och går.

Sonra nefes verir ve gider.

Se hur förnekande förstör den mänskliga naturen och förvandlar diamant till kol.

İnkarın insan doğasını nasıl yok ettiğini ve elması nasıl kömüre çevirdiğini görün.

İşte, küfür böyle mahiyet-i insaniyeyi yıkar, elmastan kömüre kalb eder.

mahiyet-i insaniye: insana ait temel özellikler, insanın içyapısı                      kalb etmek: dönüştürmek

Det är så otro förstör den mänskliga naturen och förvandlar den till kol från diamanter.

İşte inançsızlık insan doğasını böyle bozar ve elmastan karbona dönüştürür.

RESURSER

KAYNAKLAR

Risale-i Nur Külliyatı, Sözler, Yirmi Üçüncü Söz, Bediüzzaman Said Nursi, Söz Basım Yayın Ltd. Şti., Mart 2012, İstanbul.

Människan och Universum, Det tjugotredje ordet, Bediuzzaman Said Nursi, Rejhan Publication, Översättning: Thomas Keresturi, Tryckort: Imak Ofset Yenibosna / Istanbul, Februari, 2013.

https://www.koranensbudskap.se/translations.aspx?chapterID=95&langID=1

https://kuran.diyanet.gov.tr/mushaf/kuran-meal-2/duha-suresi-93/ayet-4/diyanet-isleri-baskanligi-meali-1

http://www.erisale.com/#content.tr.1.417

https://www.sozler.com.tr/urun/23-soz-isvecce

ENGELSKA – SVENSKA SPRÅK STUDIE: Johannes, Ängeln och Sakarias – ENGLISH – SWEDISH LANGUAGE STUDY: John (Yahya), the Angel and Zechariah (Zakariya)

ENGELSKA – SVENSKA SPRÅK STUDIE Johannes, Ängeln och Sakarias – ENGLISH – SWEDISH LANGUAGE STUDY John (Yahya), the Angel and Zechariah (

ENGLISH – SWEDISH LANGUAGE STUDY:

John (Yahya), the Angel and Zechariah (Zakariya)

ENGELSKA – SVENSKA SPRÅK STUDIE:

Johannes, Ängeln och Sakarias

In this English and Swedish language study, the chapter on John, the Angel and Zechariah in Surah Marium (Mary – Maria – Maryam) is discussed.

I denna engelska och svenska språk studie diskuteras kapitlet om Johannes, Ängeln och Sakarias i Surah Maria (Mary – Maryam – Merium).

The verses of the Qur’an were first given in English. Then the translation from Google Translate to Swedish was displayed on a blue background. Finally, the Swedish translation of the Holy Quran located at https://www.koranensbudskap.se/translations.aspx?chapterID=19&langID= is given on a yellow background.

Koranens verser gavs först på engelska. Sedan visades översättningen från Google Translate till svenska på blå bakgrund. Slutligen ges den svenska översättningen av den Heliga Koranen på https://www.koranensbudskap.se/translations.aspx?chapterID=19&langID=  på gul bakgrund.

19 – Marium – Maryam (Maria)

In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful.

I Allahs namn, den Nådigaste, Den Barmhärtiges.

I GUDS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN

1. Kaf. Ha. Ya. ´Ain. Sad.

[19:1] Kaf ha ya ayn Saad.

There are some letters called “al-hurûfu’l-mukattaa” at the beginning of some of the surahs of the Qur’an, and these are a verse from the surah in which it is found.

Det finns några bokstäver som kallas “al-hurûfu’l-mukattaa” i början av några av koranens suror, och dessa är en vers från suran där den finns.

Verses whose meanings are not clear are called mutashabih.

Verser vars betydelser inte är klara kallas mutashabih.

Only Allah knows the true meaning of the mutashabih verse. Some scholars “interpret” them.

Endast Allah känner till den sanna innebörden av mutashabih-versen. Vissa forskare “tolkar” dem.

2. (This is) a mention of the Mercy of thy Lord to His servant Zakariya.

(Detta är) ett omnämnande av din Herres barmhärtighet till hans tjänare Zakariya.

[19:2] [Detta är] en berättelse om hur din Herre bevisade Sin tjänare Sakarias Sin nåd.

3. Behold! he cried to his Lord in secret,

Skåda! han ropade till sin Herre i hemlighet,

 [19:3] När han i en tyst [innerlig] bön bad till sin Herre,

4. Praying: “O my Lord! infirm indeed are my bones, and the hair of my head doth glisten with gray: but never am I unblest, O my Lord, in my prayer to Thee!

I bön: “O min Herre! svaga är sannerligen mina ben, och håret på mitt huvud glänser av grått: men jag är aldrig olycklig, o min Herre, i min bön till Dig!

[19:4] sade han: “Herre! Min kropp har blivit svag och mitt huvud har vitnat, men aldrig har Du, Herre, låtit mig gå ohörd ifrån Dig.

5. “Now I fear (what) my relatives (and colleagues) (will do) after me: but my wife is barren: so give me an heir as from Thyself,-

“Nu fruktar jag (vad) mina släktingar (och kollegor) (kommer att göra) efter mig: men min hustru är ofruktbar: så ge mig en arvinge som från dig själv,-

[19:5] Jag oroar mig vid tanken på vad mina närmaste och mina medbröder [kan företa sig] när jag är borta. Min hustru har varit ofruktsam. Skänk mig av nåd en [son och] efterföljare,

 6. “(One that) will (truly) inherit me, and inherit the posterity of Jacob; and make him, O my Lord! one with whom Thou art well-pleased!”

“(En som) ska (sannligen) ärva mig och ärva Jakobs efterkommande; och gör honom, o min Herre! till en som du har välbehag i!”

[19:6] som kan bli min arvinge och arvinge till Jakobs hus; och gör honom sådan att Du finner behag i honom!”

7. (His prayer was answered): “O Zakariya! We give thee good news of a son: His name shall be Yahya: (John) on none by that name have We conferred distinction before.”

(Hans bön besvarades): “O Zakariya! Vi ger dig goda nyheter om en son: Hans namn skall vara Yahya: (Johannes) till ingen med det namnet har Vi tidigare givit utmärkelse.”

[19:7] [Svaret gavs av änglarna:] ”Hör, Sakarias, det glada budskapet vi ger dig! En son [skall födas åt dig], som skall bära namnet Johannes. ‘Vi har inte gett någon före honom detta namn,’ [säger Gud].”

8. He said: “O my Lord! How shall I have a son, when my wife is barren and I have grown quite decrepit from old age?”

Han sade: “O min Herre! Hur ska jag få en son, när min hustru är ofruktbar och jag har blivit alldeles förfallen från ålderdom?”

[19:8] [Sakarias] sade: “Herre! Hur skulle jag kunna få en son, när min hustru är ofruktsam och jag är en skröplig och orkeslös åldring?”

9. He said: “So (it will be) thy Lord saith, ‘That is easy for Me: I did indeed create thee before, when thou hadst been nothing!’ “

Han sade: “Så (det kommer att bli) din Herre säger: ‘Det är lätt för mig: jag skapade dig verkligen förut, när du inte hade varit något!’ “

[19:9] [Ängeln] svarade: ”Det skall bli [som jag har sagt]. Din Herre säger: ‘Detta är lätt för Mig; Jag har förut skapat dig ur ingenting!’”

10. (Zakariya) said: “O my Lord! give me a Sign.” “Thy Sign,” was the answer, “Shall be that thou shalt speak to no man for three nights, although thou art not dumb.”

(Zakariya) sa: “O min Herre! ge mig ett tecken.” “Ditt tecken”, var svaret, “skal vara att du inte ska tala med någon på tre nätter, fastän du inte är utan språk”

[19:10] [Sakarias] sade: “Herre, ge mig ett tecken!” [Ängeln] svarade: “Det tecken du begär är att du under tre dagar inte skall tala till människor [fastän din tunga är hel].

11. So Zakariya came out to his people from him chamber. He told them by signs to celebrate Allah’s praises in the morning and in the evening.

Så kom Zakariya ut till sitt folk från hans kammare. Han sa till dem genom tecken att fira Allahs lovprisningar på morgonen och på kvällen.

[19:11] Och han gick ut ur helgedomen till sitt folk och tecknade åt dem att de morgon och afton skulle lovprisa Gud.

12. (To his son came the command): “O John! take hold of the Book with might”: and We gave him Wisdom even as a youth,

(Till hans son kom befallningen): “O Johannes! ta tag i boken med kraft”: och Vi gav honom visdom även som ung,

[19:12] [När sonen fötts och växt upp, sade Vi:] “Johannes! Håll med kraft fast vid [Vår] Skrift!” – Och Vi skänkte honom visdom [redan] i hans tidiga ungdom

13. And pity (for all creatures) as from Us, and purity: He was devout,

Och medlidande (för alla varelser) som från Oss, och renhet: Han var from,

[19:13] och, som Vår särskilda gåva, ett ömt sinne och [viljan till] renhet, och han fruktade Gud

14. And kind to his parents, and he was not overbearing or rebellious.

Och snäll mot sina föräldrar, och han var inte övermodig eller upprorisk.

[19:14] och var en god [son] tillgiven sina föräldrar och visade sig aldrig övermodig eller trotsig.

(To his son came the command): “O John! take hold of the Book with might”: and We gave him Wisdom even as a youth, And pity (for all creatures) as from Us, and purity: He was devout, And kind to his parents, and he was not overbearing or rebellious.

(Till hans son kom budet): “O Johannes! greppa boken med kraft”: och Vi gav honom Visdom även som ung, Och medlidande (för alla varelser) som från Oss, och renhet: Han var from, Och snäll mot sina föräldrar, och han var inte övermodig eller upprorisk.

[När sonen fötts och växt upp, sade Vi:] “Johannes! Håll med kraft fast vid [Vår] Skrift!” – Och Vi skänkte honom visdom [redan] i hans tidiga ungdom och, som Vår särskilda gåva, ett ömt sinne och [viljan till] renhet, och han fruktade Gud och var en god [son] tillgiven sina föräldrar och visade sig aldrig övermodig eller trotsig.

15. So Peace on him the day he was born, the day that he dies, and the day that he will be raised up to life (again)!

Så frid över honom dagen då han föddes, dagen då han dör, och dagen då han kommer att uppstå till liv (igen)!

[19:15] [Guds] fred var med honom den dag han föddes och skall vara med honom den dag han dör och den dag då han skall uppväckas från de döda.

KAYNAK:

https://www.theholyquran.org/?x=s_main&y=s_middle&kid=14&sid=19

https://www.koranensbudskap.se/translations.aspx?chapterID=19&langID=1

Johannes, Ängeln och Sakarias: Svenska – Turkiska Studie

I denna svenska och turkiska studie diskuteras kapitlet om Johannes, Ängeln och Sakarias i Surah Maria. Bu İsveççe ve Türkçe çalışmada Meryem Suresinde geçen Yahya, Melek ve Zekeriya ile ilgili bölüm ele alınmıştır.

I denna svenska och turkiska studie diskuteras kapitlet om Johannes, Ängeln och Sakarias i Surah Maria.

Bu İsveççe ve Türkçe çalışmada Meryem Suresinde geçen Yahya, Melek ve Zekeriya ile ilgili bölüm ele alınmıştır.

Verserna gavs på svenska först. Sedan visades dess översättning från Google Translate på en blå bakgrund. Slutligen gavs den turkiska översättningen av Koranen som tillhör Turkiets presidentskap för religiösa frågor på en gul bakgrund.

Ayetler önce İsveççe verildi. Ardından, Google Translate’den çevirisi mavi bir arka planda görüntülendi. Son olarak Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı’na ait Kuran-ı Kerim’in Türkçe tercümesi sarı zemin üzerine verildi.

I denna svenska och turkiska studie diskuteras kapitlet om Johannes, Ängeln och Sakarias i Surah Maria. Bu İsveççe ve Türkçe çalışmada Meryem Suresinde geçen Yahya, Melek ve Zekeriya ile ilgili bölüm ele alınmıştır.
Johannes, Ängeln och Sakarias – svenska turkiska studie

Johannes, Ängeln och Sakarias

Yahya, Melek ve Zekeriya

Svenska – Turkiska Studie

I denna svenska och turkiska studie diskuteras kapitlet om Johannes, Ängeln och Sakarias i Surah Maria.

Bu İsveççe ve Türkçe çalışmada Meryem Suresinde geçen Yahya, Melek ve Zekeriya ile ilgili bölüm ele alınmıştır.

Verserna gavs på svenska först. Sedan visades dess översättning från Google Translate på en blå bakgrund. Slutligen gavs den turkiska översättningen av Koranen som tillhör Turkiets presidentskap för religiösa frågor på en gul bakgrund.

Ayetler önce İsveççe verildi. Ardından, Google Translate’den çevirisi mavi bir arka planda görüntülendi. Son olarak Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı’na ait Kuran-ı Kerim’in Türkçe tercümesi sarı zemin üzerine verildi.

Maryam (Maria)

I GUDS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN

RAHİM, RAHİM OLAN ALLAH’IN ADINA

Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

[19:1] Kaf ha ya ayn Saad.

Det finns några bokstäver som kallas “al-hurûfu’l-mukattaa” i början av några av koranens suror, och dessa är en vers från suran där den finns.

Kur’an sûrelerinden bazılarının başında “el-hurûfu’l-mukattaa” denilen birtakım harfler vardır ve bunlar bulunduğu sûreden bir âyettir.

Verser vars betydelser inte är klara kallas mutashabih.

Böyle manası açık olmayan âyetlere “müteşâbih” denir.

Endast Allah känner till den sanna innebörden av mutashabih-versen. Vissa forskare “tolkar” dem.

Müteşâbih olan âyetin gerçek manasını ancak Allah bilir. Bazı âlimler ise onları “tevil” ederler.

[19:2] [Detta är] en berättelse om hur din Herre bevisade Sin tjänare Sakarias Sin nåd.

[Bu,] Rabbinin, kulu Zekeriya’ya rahmetini nasıl gösterdiğinin bir hikayesidir.

 Bu, Rabbinin, Zekeriya kuluna olan merhametinin anılmasıdır.

[19:3] När han i en tyst [innerlig] bön bad till sin Herre,

Sessizce [içten] dua ederken Rabbine dua etti:

Hani o Rabbine gizli bir sesle yalvarmıştı.

[19:4] sade han: “Herre! Min kropp har blivit svag och mitt huvud har vitnat, men aldrig har Du, Herre, låtit mig gå ohörd ifrån Dig.

dedi ki: “Rabbim! Bedenim zayıfladı, başım bembeyaz oldu, ama sen, ya Rabbi, beni Senden habersiz bırakmadın.

O şöyle demişti: “Rabbim! Şüphesiz kemiklerim gevşedi. Saçım sakalım ağardı. Sana yaptığım dualarda (cevapsız bırakılarak) hiç mahrum olmadım.”

[19:5] Jag oroar mig vid tanken på vad mina närmaste och mina medbröder [kan företa sig] när jag är borta. Min hustru har varit ofruktsam. Skänk mig av nåd en [son och] efterföljare,

Gittiğimde en yakınlarım ve en sevdiklerimin ne yapabileceğini düşünerek endişeleniyorum. Karım kısırdı. Bana lütuf ile bir [oğul ve] halef bağışla,

[19:6] som kan bli min arvinge och arvinge till Jakobs hus; och gör honom sådan att Du finner behag i honom!”

benim varisim ve Yakup evinin varisi olabilecek; ve onu öyle kıl ki, ondan zevk alacaksın!”

“Gerçek şu ki ben, benden sonra gelecek akrabalarım(ın isyankâr olmaların)dan korkuyorum. Karım ise kısırdır. Bana kendi tarafından; bana ve Yakub hanedanına varis olacak bir çocuk bağışla ve onu hoşnutluğuna ulaşmış bir kimse kıl!” 

[19:7] [Svaret gavs av änglarna:] ”Hör, Sakarias, det glada budskapet vi ger dig! En son [skall födas åt dig], som skall bära namnet Johannes. ‘Vi har inte gett någon före honom detta namn,’ [säger Gud].”

[Cevap melekler tarafından verildi:] “Ey Zekeriya, sana müjdeliyoruz! Adı John olacak bir oğul [senden doğacak]. ‘Bu ismi ondan önce hiç kimseye vermedik’ [Allah diyor].”

(Allah şöyle dedi:) “Ey Zekeriyya! Haberin olsun ki biz sana Yahya adlı bir oğul müjdeliyoruz. Daha önce onun adını kimseye vermedik.” 

[19:8] [Sakarias] sade: “Herre! Hur skulle jag kunna få en son, när min hustru är ofruktsam och jag är en skröplig och orkeslös åldring?”

[Zekeriya] dedi ki: “Efendim! Karım kısırken ve ben çelimsiz ve çelimsiz bir ihtiyarken benim nasıl oğlum olabilir?”

Zekeriyya, “Rabbim!” “Hanımım kısır ve ben de ihtiyarlığın son noktasına ulaşmış iken, benim nasıl çocuğum olur?” 

[19:9] [Ängeln] svarade: ”Det skall bli [som jag har sagt]. Din Herre säger: ‘Detta är lätt för Mig; Jag har förut skapat dig ur ingenting!’”

[Melek] cevap verdi: “[Dediğim gibi] olacak. Rabbin diyor ki: ‘Bu bana kolaydır; Ben seni daha önce yoktan yarattım!”

٩(Vahiy meleği) dedi ki: “Evet, öyle. (Ancak) Rabbin diyor ki: “Bu bana göre kolaydır. Nitekim daha önce, hiçbir şey değil iken seni de yarattım.

[19:10] [Sakarias] sade: “Herre, ge mig ett tecken!” [Ängeln] svarade: “Det tecken du begär är att du under tre dagar inte skall tala till människor [fastän din tunga är hel].

[Zekeriya] dedi ki, “Rab, bana bir işaret ver!” [Melek] cevap verdi: “Dilediğiniz alâmet, [diliniz bütün olduğu halde] üç gün boyunca insanlarla konuşmamanızdır.

Zekeriyya, “Rabbim, öyleyse bana (çocuğumun olacağına)bir işaret ver”, dedi.  Allah da, “Senin işaretin, sapasağlam olduğun halde insanlarla (üç gün) üç gece konuşamamandır” dedi. 

[19:11] Och han gick ut ur helgedomen till sitt folk och tecknade åt dem att de morgon och afton skulle lovprisa Gud.

Ve mukaddes yerden kavmine çıktı ve onlara o sabah ve akşam Allah’a hamd etmelerini emretti.

Derken Zekeriya ibadet yerinden halkının karşısına çıktı. (Konuşmak istedi, konuşamadı) ve onlara “Sabah akşam Allah’ı tespih edin” diye işaret etti. 

[19:12] [När sonen fötts och växt upp, sade Vi:] “Johannes! Håll med kraft fast vid [Vår] Skrift!” – Och Vi skänkte honom visdom [redan] i hans tidiga ungdom

[Oğul doğup büyüdüğünde, dedik ki:] “Yahya! [Bizim] Kitabımıza sımsıkı sarılın!” – Ve biz ona gençliğinde [zaten] hikmet verdik.

[19:13] och, som Vår särskilda gåva, ett ömt sinne och [viljan till] renhet, och han fruktade Gud

ve özel hediyemiz olarak, hassas bir zihin ve saflık [iradesi] ve Tanrı’dan korktu.

[19:14] och var en god [son] tillgiven sina föräldrar och visade sig aldrig övermodig eller trotsig.

ve ailesine bağlı iyi bir [oğul] ve kendini asla küstah veya meydan okuyan göstermedi.

[När sonen fötts och växt upp, sade Vi:] “Johannes! Håll med kraft fast vid [Vår] Skrift!” – Och Vi skänkte honom visdom [redan] i hans tidiga ungdom och, som Vår särskilda gåva, ett ömt sinne och [viljan till] renhet, och han fruktade Gud och var en god [son] tillgiven sina föräldrar och visade sig aldrig övermodig eller trotsig.

[Oğul doğup büyüdüğünde, dedik ki:] “Yahya! [Bizim] Kitabımıza sımsıkı sarılın!” – Ve biz ona gençliğinde [zaten] hikmet ve özel hediyemiz olarak yumuşak bir akıl ve temizlik [iradesi] verdik ve Allah’tan korktu ve ana-babasına bağlı iyi bir [evlat] oldu ve kendini asla göstermedi kibirli veya meydan okuyan.

(Yahya dünyaya gelip büyüyünce onu peygamber yaptık ve kendisine) “Ey Yahya kitaba sımsıkı sarıl” dedik. Biz ona daha çocuk iken hikmet ve katımızdan kalp yumuşaklığı ve ruh temizliği vermiştik. O, Allah’tan sakınan, anne babasına iyi davranan bir kimse idi. İsyancı bir zorba değildi.

[19:15] [Guds] fred var med honom den dag han föddes och skall vara med honom den dag han dör och den dag då han skall uppväckas från de döda.

[Allah’ın] selâmı, doğduğu gün onunla idi ve öleceği gün ve diriltileceği gün de onunla olacaktır.

Doğduğu gün, öleceği gün ve diriltileceği gün ona selam olsun!

KAYNAK:

https://www.koranensbudskap.se/translations.aspx?chapterID=19&langID=1

https://kuran.diyanet.gov.tr/mushaf/kuran-meal-1/meryem-suresi-19/ayet-1/diyanet-isleri-baskanligi-meali-1

OM NATUREN – 1 – Svenska – Turkiska språkstudier

OM NATUREN – 1 – Svenska – Turkiska språkstudier
OM NATUREN – 1 – Svenska – Turkiska språkstudier
OM NATUREN – 1 – Svenska – Turkiska språkstudier

Svenska – Turkiska språkstudier

I dessa språkstudier studerades första delen av boken Turkish Nature Treatise, som översatts från turkiska till svenska.

Bu dil çalışmalarında Türkçeden İsveççeye tercüme edilen Türk Tabiat Risalesi kitabının birinci bölümü incelenmiştir.

NOTERA:

Medan den här studien genomfördes inleddes den först med en svensk mening.

Sedan översattes den från Google Translate.

Därför förekom det enstaka förkortningar av meningar och semantiska skiftningar i översättningar.

Av denna anledning inkluderades originaltexten till Nature Risalesi, som översatts från turkiska till svenska.

Ord vars betydelse är okänd i originaltexten placerades också under meningarna i form av en liten ordbok.


NOT:

Bu çalışma yapılırken ilk önce İsveççe cümle ile başlandı.

Ardından Google Translate’ten çevirisi konuldu.

Bu yüzden çevirilerde zaman zaman cümle düşüklükleri ve anlam kaymaları oldu.

Bu nedenle en son Türkçe’den İsveççe’ye çevirisi yapılan Tabiat Risalesi’nin original metni konuldu.

Orijinal metinde anlamı bilinmeyen kelimelerin de küçün bir sözlük şeklinde cümlelerin altına yerleştirildi.


OM NATUREN – 1

DOĞA HAKKINDA – 1

Tabiat Risalesi – 1


FÖRSTA SÄTTET:

İLK YOL:

AMMA BİRİNCİ YOL


Detta är föreställa sig att bildandet av ting och förekomsten av skapelser sker genom en samverkan av orsaker i universum.

Bu, şeylerin oluşumunun ve yaratılmışların varlığının, evrendeki nedenlerin etkileşimi yoluyla gerçekleştiğini hayal etmektir.

ki, esbab-ı âlemin içtimaıyla teşkil-i eşya ve vücud-u mahlûkattır.


esbab-ı âlem: bu âlemdeki sebepler

içtima: toplanma, bir araya gelme

teşkil-i eşya: varlıkların oluşması, meydana gelmesi

vücud-u mahlûkat: yaratılmışların varlığı


Vi skall bara nämna tre av dess många omöjligheter.

Biz onun pek çok imkânsızlığından yalnızca üçünü zikredeceğiz.

Pek çok muhâlâtından yalnız üç tanesini zikrediyoruz.


muhâlât: olması imkânsız şeyler

zikretmek: anlatmak


Första omöjligheten

İlk imkansızlık

BİRİNCİSİ


Föreställ dig ett apotek där det finns hundratals burkar och flaskor fyllda med helt olika ämnen och en levande dryck och ett botemedel behöver framställas ur dessa läkemedel.

Birbirinden farklı maddelerle dolu yüzlerce kavanoz ve şişenin olduğu ve bu ilaçlardan bir canlı iksir ve tedavi yapılması gereken bir eczane düşünün.

Bir eczahanede, gayet muhtelif maddelerle dolu, yüzer kavanoz şişeler bulunuyor. O edviyelerden, zîhayat bir macun istenildi. Hem hayattar, harika bir tiryak, onlardan yapılmak icap etti. 


ecza: parçalar

muhtelif: değişik, çeşitli

edviye: devâlar, ilâçlar

zîhayat: hayat sahibi, canlı

macun: karışım halinde ilaç

hayattar: canlı

tiryak: ilâç

icap etmek: gerekmek


Så vi går till apoteket, undersöker varje dryck och finner att ingredienserna finns där i överflöd.

Bu yüzden eczaneye gidiyoruz, her iksiri inceliyoruz ve malzemelerin bolca orada olduğunu görüyoruz.

Geldik, o eczahanede, o zîhayat macunun ve hayattar tiryakın çoklukla efradını gördük. O macunlardan herbirisini tetkik ettik.

efrad: fertler, bireyler

tetkik etmek: incelemek

Vi ser att ingredienserna har tagits i varierande men exakta mängder från varje bruk och flaska, ett uns från denna, tre från den andra, sju från nästa, och så vidare.

Malzemelerin her değirmenden ve şişeden farklı ama kesin miktarlarda, bundan bir ons, diğerinden üç, diğerinden yedi vb. alındığını görüyoruz.

Görüyoruz ki, o kavanoz şişelerden herbirisinden, bir mizan-ı mahsusla, bir iki dirhem bundan, üç dört dirhem ötekinden, altı yedi dirhem başkasından, ve hâkezâ, muhtelif miktarlarda eczalar alınmış.

mizan-ı mahsus: özel ölçü

dirhem: eskiden kullanılan ve 3 gramlık ağırlığa karşılık gelen bir ölçü birimi

hâkezâ: bunun gibi

muhtelif: değişik, çeşitli

ecza: parçalar

Om ett uns för mycket eller för lite hade tagits så hade den levande drycken inte varit levande och skulle inte uppvisat sin speciella egenskap.

Bir ons çok fazla veya çok az alınmış olsaydı, canlı iksir canlı olmazdı ve özel niteliğini göstermezdi.

Eğer birinden, bir dirhem ya noksan veya fazla alınsa, o macun zîhayat olamaz, hâsiyetini gösteremez. 

macun: karışım halinde ilaç

zîhayat: hayat sahibi, canlı

hâsiyet: özellik

Därefter studerar vi det botemedlet.

Sonra, bu çareyi inceliyoruz.

Hem o hayattar tiryakı da tetkik ettik.

hayattar: canlı

tiryak: ilâç

tetkik etmek: incelemek

Återigen har ingredienserna tagits från burkarna med en viss mängd så om även den minsta mängd för mycket eller för lite hade tagits skulle botemedlet förlorat sin speciella egenskap.

Yine, malzemeler kavanozlardan belli bir oranda alınmış olduğundan, en ufak bir miktarı bile çok fazla veya çok az alınsa, çare özel özelliğini kaybedecektir.

Herbir kavanozdan bir mizan-ı mahsusla bir madde alınmış ki, zerre miktarı noksan veya ziyade olsa, tiryak hassasını kaybeder.

mizan-ı mahsus: özel ölçü

zerre miktarı: çok az miktar

ziyade: çok

tiryak: ilâç

hassa: özellik

Burkarna är fler än 50 och ingredienserna har tagits från var och en eftermått och mängd som alla är olika.

Kutular 50’den fazladır ve malzemeler her biri farklı ölçü ve miktarlardan alınmıştır.

O kavanozlar elliden ziyade iken, herbirisinden ayrı bir mizanla alınmış gibi, ayrı ayrı miktarda eczaları alınmış.

ziyade: çok

mizan: ölçü, tartı

ecza: kısımlar, parçalar

Är det på något sätt möjligt eller troligt att flaskorna och burkarna skulle ha slagits omkull av slumpen eller en plötslig vindpust och att endast de exakta men olika måtten hade tagits från var och en av dem när det spilldes ut för att sedan ordna sig själv och samverka för att bilda drycken? 

Şişelerin ve teneke kutuların tesadüfen veya ani bir rüzgarla devrilmesi ve her birinden döküldüğü sırada alınan kesin ama farklı ölçümlerin olması, herhangi bir şekilde mümkün veya muhtemel midir? İçmek?

Acaba hiçbir cihette imkân ve ihtimal var mı ki, o şişelerden alınan muhtelif miktarlar, şişelerin garip bir tesadüf veya fırtınalı bir havanın çarpmasıyla devrilmesinden, herbirisinden alınan miktar kadar, yalnız o miktar aksın, beraber gitsinler ve toplanıp o macunu teşkil etsinler?

cihet: yön

muhtelif: değişik, çeşitli

macun: karışım halinde ilaç

teşkil etmek: meydana getirmek, oluşturmak

Finns det något mer vidskepligt, omöjligt och absurt än detta?

Bundan daha batıl, imkansız ve saçma bir şey var mı?

Acaba bundan daha hurafe, muhal, bâtıl birşey var mı? 

hurafe: delile dayanmayan saçma inanış

muhal: imkânsız

bâtıl: hak olmayan, boş

Om en åsna kunde tala, skulle den säga: ”Jag kan inte acceptera denna ide”, för att sedan galoppera iväg!

Bir eşek konuşabilseydi, “Bu fikri kabul edemem” der ve sonra dörtnala koşardı!

Eşek muzaaf bir eşekliğe girse, sonra insan olsa, “Bu fikri kabul etmem” diye kaçacaktır.

muzaaf: kat kat, katmerli

På samma sätt kan varje levande skapelse liktas vid den levande drycken i jämförselsen och varje växt vid ett levande botemedel.

Aynı şekilde her canlı, kıyasın canlı içeceğine, her bitki de canlı bir devaya benzetilebilir.

İşte bu misal gibi, herbir zîhayat, elbette zîhayat bir macundur. Ve herbir nebat, hayattar bir tiryak gibidir ki,

zîhayat: canlı; hayat sahibi

macun: karışım halinde ilaç

nebat: bitki

hayattar: canlı

tiryak: ilâç

För de består av materia som har tagits i de mest exakta mått från verkligt många ich verkligen olika ämnen.

Çünkü onlar gerçekten çok farklı maddelerden en kesin ölçülerde alınmış maddelerden oluşurlar.

çok müteaddit eczalardan, çok muhtelif maddelerden, gayet hassas bir ölçüyle alınan maddelerden terkip edilmiştir.

müteaddit: türlü türlü, çeşitli

ecza: kısımlar, parçalar

muhtelif: değişik, çeşitli

terkip etmek: birleştirmek, sentez yapmak

Om dessa tillskrivs orsakerna och beståndsdelarna och det påstår att, ”orsakerna skapade dessa,” så är det orimligt, omöjligt och absurt hundra gånger om, precis som det var att hävda att drycken på apoteket kom till genom att flaskorna knuffades omkull av misstag.

Eğer bunlar sebeplere ve bileşenlere atfedilirse ve “nedenler bunları meydana getirdi” denilirse, o zaman bu, tıpkı eczacıdaki iksirin ortaya çıktığını iddia etmek gibi, mantıksız, imkânsız ve yüz kere saçmadır. şişelerin kazayla devrilmesiyle oluşur.

Eğer esbaba, anâsıra isnad edilse ve “Esbab icad etti” denilse, aynen eczahanedeki macunun, şişelerin devrilmesinden vücut bulması gibi, yüz derece akıldan uzak, muhal ve bâtıldır.

esbab: sebepler

anâsır: unsurlar, elementler

isnad: dayandırma

icad etmek: var etmek, yaratmak

macun: karışım halinde ilaç

vücut bulmak: meydana gelmek; var olmak

muhal: imkânsız

bâtıl: hak olmayan, boş

Kortsagt: De livsnödvändiga ämnena i detta väldiga universums apotek, som mäts med den Allvise och Eviges ödesvåg kan bara bli till genom gränslös visdom, oändlig kunskap och allomfattande vilja.

Özetle: Kaderin Hakim ve Ebedi dalgasıyla ölçülen bu geniş evrenin eczanesindeki hayati maddeler, ancak sonsuz bir akıl, sonsuz bir ilim ve her şeyi kuşatan irade ile var olurlar.

Elhasıl, şu eczahane-i kübrâ-yı âlemde, Hakîm-i Ezelînin mizan-ı kazâ ve kaderiyle alınan mevâdd-ı hayatiye, hadsiz bir hikmet ve nihayetsiz bir ilim ve herşeye şâmil bir irade ile vücut bulabilir.

elhasıl: kısaca, özetle

eczahane-i kübrâ-yı âlem: büyük bir eczane olan âlem, kâinat

Hakîm-i Ezelî: her işini hikmetle yapan ve varlığının başlangıcı olmayıp zamanla sınırlı olmayan Allah

mizan-ı kazâ ve kader: kazâ ve kader terazisi

mevâdd-ı hayatiye: hayat için gerekli maddeler

hadsiz: sınırsız, sayısız

hikmet: her şeyin yerli yerinde ve anlamlı olması ve bir hedefe yönelik olarak yaratılması

nihayetsiz: sınırsız

şâmil: kapsamlı

irade: dileme, tercih etme

vücut bulmak: meydana gelmek; var olmak

Den stackare som menar det är verket av beståndsdelar, orsaker och naturen som rinner lik en blind, döv och ändlös å är dummare än den dåraktiga, yrande person som hävdar att det underbara botemedel hällde ut sig själv när flaskorna slogs omkull och bildade sig själv.

Kör, sağır ve sonsuz bir ırmak gibi akan elementlerin, sebeplerin ve tabiatın eseri olduğunu zanneden zavallı, harika şifanın şişeler devrilip kendi kendine oluştuğunu iddia eden budala, çılgından daha aptaldır.

“Kör, sağır, hudutsuz, sel gibi akan küllî anasır ve tabâyi ve esbabın işidir” diyen bedbaht, “O tiryak-ı acip, kendi kendine, şişelerin devrilmesinden çıkıp olmuştur” diyen divane bir hezeyancı, sarhoş bulunan bir ahmaktan daha ziyade ahmaktır.

hudutsuz: sınırsız

küllî: geniş, kapsamlı               

anâsır: unsurlar, elementler

tabâyi: tabiatlar

esbab: sebepler

bedbaht: talihsiz, kötü

tiryak-ı acip: hayret verici ilâç

divane: akılsız, deli

hezeyancı: boş söz söyleyen, saçmalayan

ziyade: çok

Ja, denna förnekelse är idiotisk, meningslös och absurt nonsens.

Evet, bu inkar aptalca, anlamsız ve absürt bir saçmalıktır.

Evet, o küfür ahmakane, sarhoşâne, divanece bir hezeyandır.

küfür: Allah’ın varlığını inkâr etme

ahmakane: aptalca

sarhoşane: sarhoşça

divanece: akılsızca, delice

hezeyan: boş söz, saçmalama

Andra omöjligheten

İkinci imkansızlık

İKİNCİ MUHAL

Om allt inte tillskrivits den Enda Enheten och Allhärlige, måste det då i varje levande skapelses kropp finnas otaliga beståndsdelar och orsaker som ingriper.

Eğer her şey bir tek ve şanlı olana isnad edilmediyse, o halde her canlının vücudunda sayısız unsur ve araya giren sebepler olmalıdır.

Eğer herşey, Vâhid-i Ehad olan Kadîr-i Zülcelâle verilmezse, belki esbaba isnad edilse, lâzım gelir ki, âlemin pek çok anâsır ve esbabı, herbir zîhayatın vücudunda müdahalesi bulunsun. 

Vâhid-i Ehad: bir olan ve birliği her bir şeyde tecellî eden Allah

Kadîr-i Zülcelâl: sonsuz haşmet ve yücelik sahibi ve herşeye gücü yeten, kudret sahibi Allah

esbab: sebepler

isnad: dayandırma

âlem: dünya, evren

anâsır: unsurlar, elementler

zîhayat: canlı; hayat sahibi

Även i en liten skapelses kropp, som en flugas är allt i fullständig ordning med den finaste balans och perfekta harmoni.

Sinek gibi küçücük bir canlının bedeninde bile her şey en ince denge ve mükemmel uyumla eksiksiz bir düzen içindedir.

Halbuki, sinek gibi bir küçük mahlûkun vücudunda, kemâl-i intizamla, gayet hassas bir mizan ve tamam bir ittifakla,

mahlûk: varlık

kemâl-i intizam: mükemmel ve eksiksiz düzen

mizan: terazi, ölçü

ittifak: birleşme

Det finns inga olika och ömsesidigt motsatta motstridiga orsaker.

Farklı ve birbiriyle çatışan nedenler yoktur.

muhtelif ve birbirine zıt, mübâyin esbabın içtimaı

muhtelif: değişik, çeşitli

mübâyin: farklı, birbirinin zıddı

esbab: sebepler

içtima: toplanma, bir araya gelme

Det är en sådan uppenbar omöjlighet att till och med någon med en tillstymmelse av medvetande sulle säga: ” Detta är omöjligt, det kan inte vara så!”.

O kadar açık bir imkansızlıktır ki, bir nebze şuur sahibi bile, “Bu olmaz, olamaz!” diyebilir.

o kadar zâhir bir muhaldir ki, sinek kanadı kadar şuuru bulunan, “Bu muhaldir, olamaz” diyecektir.

zâhir: açıkça görünen

muhal: imkânsız

şuur: anlayış, idrâk, bilme, farkına varma

Flugans lilla kropp hänger samman med de flesta av universums beståndsdelar och orsaker, den kanske är i själva verket är en sammanfattning av dessa.

Sineğin küçük gövdesi, evrenin birçok unsuru ve nedeni ile bağlantılıdır, aslında bunların bir özeti olabilir.

Evet, bir sineğin küçücük cismi, kâinatın esker anâsır ve esbabıyla alâkadardır, belki bir hülâsasıdır.

kâinat: evren

ekser: pek çok

anâsır: unsurlar, elementler

esbab: sebeple

alâkadar: ilgili, bağlantılı

Om detta inte tillskrivs den Evige och Allsmäktige så måste dessa materiella orsaker av sig själv vara närvarande i flugans omedelbara närhet, inträda i dess lilla kropp och/eller en cell i dess ögon, som är ett litet exempel av dess kropp.

Eğer bu, Ebedi ve Cenâb-ı Hakk’a nispet edilmezse, bu maddî sebeplerin, sineğin yakın çevresinde, küçücük bedenine ve/veya vücudunun küçücük bir örneği olan gözündeki bir hücreye girmesi gerekir.

Eğer Kadîr-i Ezelîye verilmezse, o esbab-ı maddiye, onun vücudu yanında bizzat hazır bulunmak lâzım; belki onun küçücük cismine girmek gerektir. Belki, cisminin küçük bir nümunesi olan gözündeki bir hücresine girmeleri icap ediyor.

Kadîr-i Ezelî: herşeye gücü yeten, varlığının başlangıcı olmayıp zamanla sınırlı olmayan Allah

esbab-ı maddiye: maddî sebepler

vücud: varlık

nümune: örnek

icap etmek: gerekli olmak

För om en orsak är av materiell natur så är det nödvändigt att den är i omedelbar närhet, och inuti, för att kunna påverka.

Çünkü bir neden maddi nitelikteyse, etki edebilmesi için yakın çevresinde ve içinde olması gerekir.

Çünkü, sebep maddî ise, müsebbebin yanında ve içinde bulunması lâzım geliyor.

müsebbeb: sebebin neticesi

Detta kräver att man acceptera den materiella världens grundkomponenter och naturen är fysiskt närvarande inuti den lilla cellen, där det inte ens finns plats för två flugors fingrar, och arbetar där som en mästare.

Bu, maddi dünyanın temel bileşenlerini kabul etmeyi gerektirir ve doğa, iki sineğin parmaklarına bile yer olmayan küçücük hücrenin içinde fiziksel olarak bulunur ve orada bir usta gibi çalışır.

Şu halde, iki sineğin iğne ucu gibi parmakları yerleşmeyen o hücrecikte, erkân-ı âlem ve anâsır ve tabâyiin, maddeten içinde bulunup, usta gibi içinde çalıştıklarını kabul etmek lâzım geliyor.

erkân-ı âlem: maddî âlemin temel unsurları

anâsır: unsurlar, elementler

tabâyi: tabiatlar

Ett sådant sätt skulle även de mest dåraktiga av skeptiker skämmas över.

Böyle bir yol, en aptal şüphecileri bile utandırırdı.

İşte, Sofestâînin en eblehleri dahi böyle bir meslekten utanıyor.

Sofestâîler: kâinatın yaratıcısını kabul etmemek için herşeyi, hattâ kendilerini dahi inkâr edenler

ebleh: ahmak; geri zekâlı

meslek: gidilen yol, metod

Tredje omöjligheten

Üçüncü imkansızlık

ÜÇÜNCÜ MUHAL

Det är en etablerad regel att, ”Om ett väsen har enhet, kan det bara ha utgått från ett enda väsen, från en hand”.

“Bir varlığın birliği varsa, ancak tek bir varlıktan, tek elden çıkmış olabilir” kuralı yerleşmiş bir kaidedir.

اَلْوَاحِدُ لاَ يَصْدُرُ اِلاَّ عَنِ الْوَاحِدِ  kaide-i mukarreresiyle, “Bir mevcudun vahdeti varsa, elbette bir vâhidden, bir elden sudur edebilir.” 

kaide-i mukarrere: kesinleşmiş kural

mevcud: varlık

vahdet: birlik

vâhid: bir olan ve birliği herşeyi kaplayan

sudur etmek: ortaya çıkmak

Särskilt om det uppvisar ett fullständigt liv, med en perfekt ordning och känslig balans, visar det att det inte inte utgick från flera händer, vilket skulle vara orsak till konflikter och förvirring, utan från en hand som är Allmäktig och Allvis.

Hele hele mükemmel bir düzen ve hassas bir denge ile tam bir hayat sergiliyorsa, onun ihtilaf ve karışıklığa sebep olacak birkaç elden değil, üstün ve hikmet sahibi tek elden çıktığını gösterir.

Hususan o mevcut, gayet mükemmel bir intizam ve hassas bir mizan içinde ve câmi bir hayata mazhar ise, bilbedâhe, sebeb-i ihtilâf ve keşmekeş olan müteaddit ellerden çıkmadığını, belki gayet kadîr, hakim olan birtek elden çıktığını gösterdiği halde;

hususan: bilhassa, özellikle

intizam: tertip, düzen

mizan: terazi, ölçü

câmi: kapsamlı, geniş

mazhar: erişme, sahip olma

bilbedâhe: açık bir şekilde

sebeb-i ihtilâf: anlaşmazlık ve uyuşmazlık sebebi

keşmekeş: karışıklık

müteaddit: birden fazla, çok sayıda

kadîr: güç ve kudret sahibi

hakîm: her işini hikmetle ve belli bir gaye ile yapan

Att därför  tillskriva ett sådant enhetligt välordnat och välbalanserat väsen ett virrvarr av otaliga händer, livlösa, okunniga, aggresssiva, omedvetna, kaotiska, blinda och döva naturliga orsaker, en blindhet och dövhet som ökar med deras samverkan och sammanblanding mellan de otaliga möjligheternas sätt är att acceptera otaliga omöjligheter på samma gång.

Bu nedenle, böylesine düzenli ve dengeli bir varlığa, cansız, cahil, saldırgan, bilinçsiz, kaotik, kör ve sağır doğal nedenlerin oluşturduğu karmakarışık bir varlığa, birbirleriyle etkileşimi ve birbirine karışmasıyla artan bir körlük ve sağırlık yüklemek. Sayısız olasılığın kipleri, sayısız olanaksızlığı aynı anda kabul etmektir.

hadsiz ve câmid ve cahil, mütecaviz, şuursuz, karmakarışıklık içinde, kör, sağır esbab-ı tabiiyenin karmakarışık ellerine—hadsiz imkânat yolları içinde ve içtima ve ihtilâtla o esbabın körlüğü, sağırlığı ziyadeleştiği halde—o muntazam ve mevzun ve vâhid bir mevcudu onlara isnad etmek, yüz muhali birden kabul etmek gibi akıldan uzaktır.

hadsiz: sınırsız, sayısız

câmid: cansız

mütecaviz: saldırgan, haddi aşan

şuursuz: bilinçsiz

esbab-ı tabiiye: tabiî, doğal sebepler

hadsiz: sınırsız, sayısız

imkânat: olabilirlikler; varlığı ile yokluğu imkân dahilinde olanlar

içtima: toplanma, bir araya gelme

ihtilât: karışıklık

esbab: sebepler

ziyadeleşmek: artmak, çoğalmak

muntazam: düzenli, tertipli

mevzun: ölçülü, dengeli

vâhid: bir olan ve birliği herşeyi kaplayan

mevcud: varlık

isnad etmek: dayandırmak

muhal: imkânsız

Vi lämnar denna omöjlighet åt sidan och antar att materiella orsaker har effekter och att dessa effekter endast kand uppstå genom direkt kontakt och beröring.

Bu imkansızlığı bir kenara bırakıyoruz ve maddi sebeplerin etkilerinin olduğunu ve bu etkilerin ancak doğrudan temas ve dokunma ile meydana gelebileceğini varsayıyoruz.

Haydi, bu muhalden kat-ı nazar, esbab-ı maddiyenin elbette tesirleri, mübaşeretle ve temasla olur.

muhal: imkânsız

kat-ı nazar: görmezden gelme

esbab-ı maddiye: maddî sebepler

tesir: etki

mübaşeret: doğrudan temas

Dock sker de naturliga orsakernas kontakt genom levande skapelsers yttre.

Ancak, doğal nedenler, canlı yaratılışın dışından temas eder.

Halbuki, o esbab-ı tabiiyenin temasları, zîhayat mevcutların zâhirleriyledir.

esbab-ı tabiiye: tabiî, doğal sebepler

zîhayat: canlı

mevcut: varlık

zahir: açık, görünen

Och ändå ser vi att sådana skapelsers inre, där de materiella orsakernas händer varken kan nå eller vidröra, är likt ett konstverk tio gånger mer känsligt, välordnat och perfekt än dess yttre.

Ama yine de görüyoruz ki, maddî sebeplerin ellerinin ulaşamadığı, dokunamadığı bu tür yaratılmışların içi, bir sanat eseri gibi, dışından on kat daha narin, düzenli ve kusursuzdur.

Halbuki görüyoruz ki, o esbab-ı maddiyenin elleri yetişmediği ve temas edemedikleri o zîhayatın bâtını, on defa zâhirinden daha muntazam, daha lâtif, san’atça daha mükemmeldir. 

esbab-ı maddiye: maddî sebepler

zîhayat: canlı

bâtın: görünmeyen, gizli

zâhirî: açık

muntazam: düzenli, tertipli

lâtif: güzel, hoş

Därför är även de minsta av skapelser, på vilka materiella orsakers händer och organ inte kan sitta eller vidröra deras yttre på samma gång, mer underliga och underbara när det gäller deras konstverk och skapande än de största av skapelser.

Bu nedenle, maddî sebeplerin el ve organlarının aynı anda üzerine oturamadığı veya dış kısımlarına dokunamadığı mahlûkların en küçüğü bile, sanat ve yaratılışlarında, yaratılmışların en büyüğünden daha harikulade ve harikadır.

Esbab-ı maddiyenin elleri ve âletleriyle hiçbir cihetle yerleşemedikleri, belki tam zâhirine de temas edemedikleri küçücük zîhayat, küçücük hayvancıklar, en büyük mahlûklardan daha ziyade san’atça acip, hilkatçe bedî bir surette oldukları halde, 

cihet: yön, taraf

mahlûk: varlık

ziyade: çok

acip: hayret verici

hilkat: yaratılış

bedî: güzel; benzersiz

suret: biçim, görünüş

Att tillskriva livlösa, oventande, grova, avlägsna, vidsträckta, motstridiga, döva och blinda orsaker kand endast vara resultatet av komplett blind och dövhet.

Cansız, habersiz, kaba, uzak, uçsuz bucaksız, çelişkili, sağır ve kör sebepler yüklemek ancak tam körlük ve sağırlığın sonucu olabilir.

o câmid, cahil, kaba, uzak, büyük ve birbirine zıt olan sağır, kör esbaba isnad etmek, yüz derece kör, bin derece sağır olmakla olur.

câmid: cansız, katı

esbab: sebepler

isnad etmek: dayandırmak

KAYNAKLAR

Om Naturen, Said Nursi, Sözler Neşriyat, İstanbul.

https://www.sozler.com.tr/urun/tabiat-risalesi-isvecce

http://www.erisale.com/#content.tr.3.293

Svenska – turkiska språkstudier: I Koranen, Profeten Hz. Yusuf (Josef) (Aleyhisselam)

Svenska - turkiska språkstudier I Koranen, Profeten Hz. Yusuf (Josef) (Aleyhisselam)
Svenska – turkiska språkstudier I Koranen, Profeten Hz. Yusuf (Josef) (Aleyhisselam)


Svenska – turkiska språkstudier: I Koranen, Profeten Hz. Yusuf (Josef) (Aleyhisselam) – 1 – Logga in

Svenska subst.  
〈svenska, svenskan〉
İsveççe
Turkiskasubst.  
〈turkiska, turkiskan〉
Türkçe
språkstudierdil çalışmaları
dil sanatları
I prep. içinde, -de, – da  (“mekan içinde durumu bildirir”)
KoranennamnKuran
Profetensubst.  
〈profet, profeten, profeter〉
peygamber
Hz. Josef (Aleyhisselam)Hz. Yusuf (Aleyhisselam)
Svenska - turkiska språkstudier I Koranen, Profeten Hz. Yusuf (Josef) (Aleyhisselam)
Svenska – turkiska språkstudier I Koranen, Profeten Hz. Yusuf (Josef) (Aleyhisselam)

12. Yusuf (Josef)

I GUDS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN

Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

GUDSnamn  
de kristnas gud
Tanrı, Allah
tio Guds bud – Allahın on buyruğu
DENpron.  
〈den, det, dess, de, dom, deras〉
O 
NÅDERIKESçok acıyan, lütufta bulunan
BARMHÄRTIGESadj.  
〈barmhärtig, barmhärtigt, barmhärtiga〉
acıması olan, merhametli  (“yüksek dile özgü”) (insaflı)

Avledningar:
barmhärtighet – merhamet
NAMNsubst.  
〈namn, namnet, namn, namnen〉
ad, isim

[12:1] Alif lam ra. DETTA ÄR budskap ur Skriften, som är klar i sig själv och som klart framställer sanningen.

Elif-lâm-râ. Bunlar apaçık kitabın âyetleridir. 
﴾1﴿

DETTApron.  
〈denna, denne, detta, dessa〉
bu
ÄRverb  
〈är, var, varit, var, vara〉
-dır, -dir 
olmak, var olmak, bulunmak 
budskapsubst.  
〈budskap, budskapet, budskap, budskapen〉
haber, ileti, mesaj 
urprep.  
ut från (det inre av)
çıkma  
Exempel:
ta upp ur fickan – cebinden çıkarmak
stiga upp ur vattnet – sudan çıkmak
fly ur landet – ülkeden kaçmak
ur många synpunkter – birçok açıdan
Skriftensubst.  
〈skrift, skriften, skrifter〉
alfabe; yazı işaretleri, yazı
yayımlanmış çalışma, kitapçık
somkonj.gibi, kadar, olarak  (“karşılaştırmalarda da kullanılır”) (sıfatıyla)
klaradj.  
〈klar, klart, klara〉
berrak, parlak; saydam
açık, kolay anlaşılır, apaçık
hazır 
sig pron. üçüncü tekil ve çoğul kişi için dönüşlü adıl 
själv adj.  
〈själv, självt, själva〉
kendi başına, yardımsız
kendi, bizzat 
ochkonj. ve, ile, ayrıca 
framställerverb  
〈framställer, framställde, framställt, framställ, framställa〉
tanıtmak, göstermek, tanımlamak 
yapmak, üretmek, elde etmek
sanningensubst.  
〈sanning, sanningen, sanningar〉
doğruluk, gerçeklik; doğru   (gerçek)

BIBLIOGRAFIER KAYNAKÇA

https://www.koranensbudskap.se/translations.aspx?chapterID=4&langID=1&p=3

https://kuran.diyanet.gov.tr/mushaf/kuran-meal-2/yusuf-suresi-12/ayet-1/kuran-yolu-meali-5