ENGELSKA – SVENSKA SPRÅK STUDIE: Johannes, Ängeln och Sakarias – ENGLISH – SWEDISH LANGUAGE STUDY: John (Yahya), the Angel and Zechariah (Zakariya)

ENGLISH – SWEDISH LANGUAGE STUDY:

John (Yahya), the Angel and Zechariah (Zakariya)

ENGELSKA – SVENSKA SPRÅK STUDIE:

Johannes, Ängeln och Sakarias

In this English and Swedish language study, the chapter on John, the Angel and Zechariah in Surah Marium (Mary – Maria – Maryam) is discussed.

I denna engelska och svenska språk studie diskuteras kapitlet om Johannes, Ängeln och Sakarias i Surah Maria (Mary – Maryam – Merium).

The verses of the Qur’an were first given in English. Then the translation from Google Translate to Swedish was displayed on a blue background. Finally, the Swedish translation of the Holy Quran located at https://www.koranensbudskap.se/translations.aspx?chapterID=19&langID= is given on a yellow background.

Koranens verser gavs först på engelska. Sedan visades översättningen från Google Translate till svenska på blå bakgrund. Slutligen ges den svenska översättningen av den Heliga Koranen på https://www.koranensbudskap.se/translations.aspx?chapterID=19&langID=  på gul bakgrund.

19 – Marium – Maryam (Maria)

In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful.

I Allahs namn, den Nådigaste, Den Barmhärtiges.

I GUDS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN

1. Kaf. Ha. Ya. ´Ain. Sad.

[19:1] Kaf ha ya ayn Saad.

There are some letters called “al-hurûfu’l-mukattaa” at the beginning of some of the surahs of the Qur’an, and these are a verse from the surah in which it is found.

Det finns några bokstäver som kallas “al-hurûfu’l-mukattaa” i början av några av koranens suror, och dessa är en vers från suran där den finns.

Verses whose meanings are not clear are called mutashabih.

Verser vars betydelser inte är klara kallas mutashabih.

Only Allah knows the true meaning of the mutashabih verse. Some scholars “interpret” them.

Endast Allah känner till den sanna innebörden av mutashabih-versen. Vissa forskare “tolkar” dem.

2. (This is) a mention of the Mercy of thy Lord to His servant Zakariya.

(Detta är) ett omnämnande av din Herres barmhärtighet till hans tjänare Zakariya.

[19:2] [Detta är] en berättelse om hur din Herre bevisade Sin tjänare Sakarias Sin nåd.

3. Behold! he cried to his Lord in secret,

Skåda! han ropade till sin Herre i hemlighet,

 [19:3] När han i en tyst [innerlig] bön bad till sin Herre,

4. Praying: “O my Lord! infirm indeed are my bones, and the hair of my head doth glisten with gray: but never am I unblest, O my Lord, in my prayer to Thee!

I bön: “O min Herre! svaga är sannerligen mina ben, och håret på mitt huvud glänser av grått: men jag är aldrig olycklig, o min Herre, i min bön till Dig!

[19:4] sade han: “Herre! Min kropp har blivit svag och mitt huvud har vitnat, men aldrig har Du, Herre, låtit mig gå ohörd ifrån Dig.

5. “Now I fear (what) my relatives (and colleagues) (will do) after me: but my wife is barren: so give me an heir as from Thyself,-

“Nu fruktar jag (vad) mina släktingar (och kollegor) (kommer att göra) efter mig: men min hustru är ofruktbar: så ge mig en arvinge som från dig själv,-

[19:5] Jag oroar mig vid tanken på vad mina närmaste och mina medbröder [kan företa sig] när jag är borta. Min hustru har varit ofruktsam. Skänk mig av nåd en [son och] efterföljare,

 6. “(One that) will (truly) inherit me, and inherit the posterity of Jacob; and make him, O my Lord! one with whom Thou art well-pleased!”

“(En som) ska (sannligen) ärva mig och ärva Jakobs efterkommande; och gör honom, o min Herre! till en som du har välbehag i!”

[19:6] som kan bli min arvinge och arvinge till Jakobs hus; och gör honom sådan att Du finner behag i honom!”

7. (His prayer was answered): “O Zakariya! We give thee good news of a son: His name shall be Yahya: (John) on none by that name have We conferred distinction before.”

(Hans bön besvarades): “O Zakariya! Vi ger dig goda nyheter om en son: Hans namn skall vara Yahya: (Johannes) till ingen med det namnet har Vi tidigare givit utmärkelse.”

[19:7] [Svaret gavs av änglarna:] ”Hör, Sakarias, det glada budskapet vi ger dig! En son [skall födas åt dig], som skall bära namnet Johannes. ‘Vi har inte gett någon före honom detta namn,’ [säger Gud].”

8. He said: “O my Lord! How shall I have a son, when my wife is barren and I have grown quite decrepit from old age?”

Han sade: “O min Herre! Hur ska jag få en son, när min hustru är ofruktbar och jag har blivit alldeles förfallen från ålderdom?”

[19:8] [Sakarias] sade: “Herre! Hur skulle jag kunna få en son, när min hustru är ofruktsam och jag är en skröplig och orkeslös åldring?”

9. He said: “So (it will be) thy Lord saith, ‘That is easy for Me: I did indeed create thee before, when thou hadst been nothing!’ “

Han sade: “Så (det kommer att bli) din Herre säger: ‘Det är lätt för mig: jag skapade dig verkligen förut, när du inte hade varit något!’ “

[19:9] [Ängeln] svarade: ”Det skall bli [som jag har sagt]. Din Herre säger: ‘Detta är lätt för Mig; Jag har förut skapat dig ur ingenting!’”

10. (Zakariya) said: “O my Lord! give me a Sign.” “Thy Sign,” was the answer, “Shall be that thou shalt speak to no man for three nights, although thou art not dumb.”

(Zakariya) sa: “O min Herre! ge mig ett tecken.” “Ditt tecken”, var svaret, “skal vara att du inte ska tala med någon på tre nätter, fastän du inte är utan språk”

[19:10] [Sakarias] sade: “Herre, ge mig ett tecken!” [Ängeln] svarade: “Det tecken du begär är att du under tre dagar inte skall tala till människor [fastän din tunga är hel].

11. So Zakariya came out to his people from him chamber. He told them by signs to celebrate Allah’s praises in the morning and in the evening.

Så kom Zakariya ut till sitt folk från hans kammare. Han sa till dem genom tecken att fira Allahs lovprisningar på morgonen och på kvällen.

[19:11] Och han gick ut ur helgedomen till sitt folk och tecknade åt dem att de morgon och afton skulle lovprisa Gud.

12. (To his son came the command): “O John! take hold of the Book with might”: and We gave him Wisdom even as a youth,

(Till hans son kom befallningen): “O Johannes! ta tag i boken med kraft”: och Vi gav honom visdom även som ung,

[19:12] [När sonen fötts och växt upp, sade Vi:] “Johannes! Håll med kraft fast vid [Vår] Skrift!” – Och Vi skänkte honom visdom [redan] i hans tidiga ungdom

13. And pity (for all creatures) as from Us, and purity: He was devout,

Och medlidande (för alla varelser) som från Oss, och renhet: Han var from,

[19:13] och, som Vår särskilda gåva, ett ömt sinne och [viljan till] renhet, och han fruktade Gud

14. And kind to his parents, and he was not overbearing or rebellious.

Och snäll mot sina föräldrar, och han var inte övermodig eller upprorisk.

[19:14] och var en god [son] tillgiven sina föräldrar och visade sig aldrig övermodig eller trotsig.

(To his son came the command): “O John! take hold of the Book with might”: and We gave him Wisdom even as a youth, And pity (for all creatures) as from Us, and purity: He was devout, And kind to his parents, and he was not overbearing or rebellious.

(Till hans son kom budet): “O Johannes! greppa boken med kraft”: och Vi gav honom Visdom även som ung, Och medlidande (för alla varelser) som från Oss, och renhet: Han var from, Och snäll mot sina föräldrar, och han var inte övermodig eller upprorisk.

[När sonen fötts och växt upp, sade Vi:] “Johannes! Håll med kraft fast vid [Vår] Skrift!” – Och Vi skänkte honom visdom [redan] i hans tidiga ungdom och, som Vår särskilda gåva, ett ömt sinne och [viljan till] renhet, och han fruktade Gud och var en god [son] tillgiven sina föräldrar och visade sig aldrig övermodig eller trotsig.

15. So Peace on him the day he was born, the day that he dies, and the day that he will be raised up to life (again)!

Så frid över honom dagen då han föddes, dagen då han dör, och dagen då han kommer att uppstå till liv (igen)!

[19:15] [Guds] fred var med honom den dag han föddes och skall vara med honom den dag han dör och den dag då han skall uppväckas från de döda.

KAYNAK:

https://www.theholyquran.org/?x=s_main&y=s_middle&kid=14&sid=19

https://www.koranensbudskap.se/translations.aspx?chapterID=19&langID=1

“ENGELSKA – SVENSKA SPRÅK STUDIE: Johannes, Ängeln och Sakarias – ENGLISH – SWEDISH LANGUAGE STUDY: John (Yahya), the Angel and Zechariah (Zakariya)” için 2 yanıt

Feel free to comment. Yorum yapmaktan çekinmeyin.

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.