Några “First Lady” i Koranen – TILL MINNE AV DEN 8 MARS 2023 INTERNATIONELLA KVINNODAG – LIVSLÅNGT LÄRANDE

Några "First Lady" i Koranen – TILL MINNE AV DEN 8 MARS 2023 INTERNATIONELLA KVINNODAG – LIVSLÅNGT LÄRANDE
Några “First Lady” i Koranen – TILL MINNE AV DEN 8 MARS 2023 INTERNATIONELLA KVINNODAG – LIVSLÅNGT LÄRANDE

  

 

LIVSLÅNGT LÄRANDE

– TILL MINNE AV DEN 8 MARS 2023 INTERNATIONELLA KVINNODAG –   

Några “First Lady” i Koranen

I GUDS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN

ADAM OCH EVA

 [2:35] Och Vi sade: “Adam! Tag, du och din hustru, er boning i denna lustgård och ät som ni har lust till av dess [frukter]; men närma er inte detta träd; då kan ni hemfalla åt synd!”

[2:36] Men Djävulen kom dem att överträda detta [förbud] och orsakade så deras fall. Och Vi sade: “Bort, alla, härifrån! Fiender skall ni vara inbördes! Under en tid skall ni ha er boning och ert uppehälle på jorden.”

[2:37] [Sedan] nåddes Adam av ord från sin Herre och Han tog emot [Adams] ånger – Han är Den som går den ångerfulle till mötes, den Barmhärtige.

https://www.koranensbudskap.se/translations.aspx?chapterID=2&langID=1&p=3

[4:1] MÄNNISKOR! Frukta er Herre som har skapat er av en enda varelse och av denna har skapat dess make och låtit dessa två [föröka sig] och sprida sig [över jorden] i väldiga skaror av män och kvinnor. Frukta Gud, i vars namn ni innerligt och enträget ber varandra [om hjälp], och [visa aktning för] de nära släktskapsbanden. Gud vakar över er.

https://www.koranensbudskap.se/translations.aspx?chapterID=4&langID=1

[7:19] [Till Adam sade Gud]: “Adam! Lev nu, du och din hustru, i denna lustgård och ät vad ni önskar [av dess frukter]. Men kom inte nära detta träd! Annars kan ni råka i synd.”

[7:20] Men genom listiga antydningar lät Djävulen dem förstå något som de hade varit omedvetna om, nämligen att de var nakna. Och han sade till dem: “Er Herre har förbjudit er [att komma nära] detta träd just för att hindra er att bli änglar eller [sådana] väsen som lever för evigt.”

[7:21] Och han svor och bedyrade för dem: “Jag är er gode rådgivare [som vill ert väl]!”

[7:22] Så bedrog han dem med sitt listiga tal. Och när de hade smakat av trädets [frukt] blev de medvetna om sin nakenhet och försökte skyla sig med blad från lustgården som de fäste ihop. Men då kallade deras Herre på dem: “Har Jag inte förbjudit er [att gå nära] detta träd och varnat er att Djävulen är er svurne fiende?”

[7:23] De svarade: “Herre! Vi har gjort oss själva orätt. Om Du inte ger oss Din förlåtelse och förbarmar Dig över oss är vi helt visst [för alltid] förlorade.”

[7:24] [Gud] sade: “Ned, alla, [härifrån]! Fiender skall ni vara inbördes. På jorden skall ni under en tid ha er boning och er nödtorftiga försörjning.”

[7:25] [Och Han] sade: “Där skall ni leva och där skall ni dö och ur denna [jord] skall ni kallas att stiga fram [på nytt].”

https://www.koranensbudskap.se/translations.aspx?chapterID=7&langID=1&p=2

[7:189] DET ÄR Han som har skapat er ur en enda varelse och som av denna skapade dess make, så att [mannen] kan finna ro hos [sin hustru]. När han har slutit henne i sin famn, får hon en lätt börda att bära och hon fortsätter att bära den tills den börjar kännas tung och de anropar Gud, sin Herre: “Om Du skänker oss ett [barn], sunt till kropp och själ, skall vi sannerligen visa tacksamhet!”

https://www.koranensbudskap.se/translations.aspx?chapterID=7&verseNr=189&langID=1

[20:116] När Vi befallde änglarna att falla ned på sina ansikten inför Adam lydde de [alla] utom Iblees; han vägrade.

[20:117] Vi sade då: “Adam! Denne är din och din hustrus fiende; [var på din vakt] så att han inte [blir orsak till] er förvisning från lustgården och orsakar er elände.

[20:118] Här skall du aldrig uppleva hunger och aldrig känna dig naken

[20:119] och här skall du aldrig plågas av törst eller av solens hetta.”

[20:120] Men Djävulen viskade till honom och sade: “Adam! Skall jag leda dig till det eviga livets träd och till ett rike som aldrig skall gå under?”

[20:121] Och de åt båda av dess [frukt] och blev på detta sätt medvetna om sin nakenhet och de försökte skyla sig med hopfästade blad från lustgården. Adam bröt [alltså] mot sin Herres befallning och slog in på en förbjuden väg.

[20:122] [Efter en tid] utsåg hans Herre honom att [åter] få erfara Hans nåd och tog emot hans ånger och gav honom vägledning.

[20:123] [Men i lustgården] sade Han: “Ned härifrån, båda! Ni skall alla, [ni och era efterkommande, ha er boning på jorden och] vara varandras fiender! Men om ni nås av Min vägledning – och ni kommer att nås av den – skall den som följer Min vägledning inte gå vilse och han skall besparas lidande [i det kommande livet].

[20:124] Men den som vänder ryggen åt Mig [och Mina budskap] skall få ett eländigt liv och på Uppståndelsens dag skall Vi låta honom stiga fram blind.”

https://www.koranensbudskap.se/translations.aspx?chapterID=20&langID=1&p=8

NOAS HUSTRU

[66:10] Gud har utpekat Noas hustru och Lots hustru som varnande exempel för dem som framhärdar i att förneka sanningen; deras män var två av Våra rättfärdiga tjänare och de svek dem. Men [männen] kunde inte skydda dem mot Guds [straff] och [på Domens dag] skall de få höra dessa ord: “Gå in i Elden med de [övriga fördömda]!”

https://www.koranensbudskap.se/translations.aspx?chapterID=66&langID=1

ABRAHAMS FRUAR

[11:69] OCH VÅRA budbärare kom till Abraham med ett glatt budskap. De hälsade honom “Fred!” och han svarade: “Fred [vare med er]!” Och han skyndade sig att bära fram en helstekt kalv.

[11:70] Men när han såg att de inte sträckte sina händer mot födan, blev han rädd [att de hade onda avsikter]. [Men] de sade: “Var inte orolig! Vi har sänts till Lots folk.”

[11:71] Och hans hustru som stod [i närheten] log förnöjt. Då gav Vi henne det glada budskapet om Isaks [födelse] och om Jakob [som skulle födas] efter Isak.

[11:72] Hon sade: “Skall jag, arma kvinna, föda en son, gammal och svag som jag är och min man har uppnått hög ålder? Detta är sannerligen märkligt!”

[11:73] [Budbärarna] sade: “Förvånas du över Guds beslut? Guds nåd och välsignelser skall vara med er alla i detta hus! Honom tillhör allt lov och pris!”

https://www.koranensbudskap.se/translations.aspx?chapterID=11&langID=1&p=5

[14:35] OCH SE, Abraham [bad till Gud och] sade: “Herre! Gör detta land till en trygg tillflykt och bevara mig och mina söner från att återfalla i avgudadyrkan –

[14:36] hur många människor, Herre, har inte dessa [avgudar] lett vilse! Jag skall därför [bara] räkna den som följer mig i tron till de mina; den som inte lyder mig [får hoppas på Din barmhärtighet], eftersom Du är ständigt förlåtande, barmhärtig.

[14:37] Herre! Jag har låtit några av de mina bosätta sig i en dal, som inte är lämpad för jordbruk, nära Ditt heliga hus, Herre, och där skall de förrätta regelbunden bön. Låt människornas hjärtan fyllas av tillgivenhet för dem [och av längtan att besöka dem] så att de kan få [hjälp av dem till] sin försörjning och därför känna tacksamhet [mot Dig].

[14:38] Herre! Du vet vad vi håller hemligt och vad vi öppet tillkännager – ingenting kan förbli dolt för Gud, vare sig på jorden eller i himlen!

[14:39] Jag lovar och prisar Gud, som på min ålders höst har gett mig Ismael och Isak! Min Herre hör sannerligen [människornas] bön.

[14:40] Herre! Gör mig [stark] så att jag förrättar bönen utan att förtröttas och gör att några bland mina efterkommande [likaså är uthålliga i bönen]! Herre, hör min bön

[14:41] och ge mig, Herre, mig och mina föräldrar och alla troende, Din förlåtelse den Dag då räkenskap skall avläggas!”

https://www.koranensbudskap.se/translations.aspx?chapterID=14&langID=1&p=3

[51:24] HAR DU hört berättelsen om Abrahams himmelska gäster?

[51:25] När de kom till honom och hälsade “Fred!”, svarade han: “Fred [vare med er]! Ni är [tydligtvis] främlingar [här]?”

[51:26] Efter ett kort samråd med husfolket kom han ut med en [helstekt] gödkalv;

[51:27] som han satte framför dem och bad dem ta för sig.

[51:28] [När han såg att de inte åt] blev han rädd att de [hade ont i sinnet]. Men då sade de: “Du har ingenting att frukta!” – och de gav honom det glada budskapet om en son [som skulle födas åt honom och bli en man] med stor visdom.

[51:29] Då närmade sig hans hustru och slog sig för pannan med ett jämmerrop och utbrast: “En gammal orkeslös och ofruktsam kvinna [som jag]!”

[51:30] De svarade: “Så har din Herre beslutat. Han är den Allvise, den Allvetande!”

https://www.koranensbudskap.se/translations.aspx?chapterID=51&langID=1&p=2

LOTS HUSTRU

[7:80] OCH [MINNS] Lot som sade till sitt folk: “Måste ni begå sådana skamliga handlingar som ingen i världen har begått före er

[7:81] Ni går, upptända av lust, till män i stället för till kvinnor! Nej, ni driver verkligen era utsvävningar för långt!

[7:82] Hans folk svarade inte, men de sade [till varandra]: “Vi måste driva bort dem ur vår stad! De är människor som vill hålla sig rena!”

[7:83] Och Vi räddade honom och hela hans hus utom hans hustru, som var bland dem som dröjde sig kvar,

[7:84] när Vi lät ett regn [av död och förintelse] falla över dem. Se där hur slutet blev för dessa obotfärdiga syndare!

https://www.koranensbudskap.se/translations.aspx?chapterID=7&langID=1&p=6

[15:56] [Abraham] sade: “Vem – utom den som helt har gått vilse – ger upp hoppet om sin Herres nåd?”

[15:57] [Och] han fortsatte: “Vilka [andra] ärenden för er hit, ärade budbärare?”

[15:58] De svarade: “Vi är sända till ett folk av obotfärdiga syndare [som skall förintas].

[15:59] Lot och hela hans hus skall dock räddas –

[15:60] utom hans hustru som skall bli kvar – så har Gud beslutat – tillsammans med de övriga.”

[15:61] OCH NÄR de utsända kom till Lot

[15:62] sade han: “Jag känner er inte.”

[15:63] De svarade: “Nej, [vi är Guds utsända och] vi har kommit till dig med det som [dessa människor] aldrig ville tro på;

[15:64] ja, vi har gett dig ett sant besked – var förvissad om att vi säger sanningen.

[15:65] Gå härifrån med din familj i skydd av nattmörkret – gå [själv] sist [för säkerhets skull] och låt ingen se tillbaka – och fortsätt i den riktning som skall anvisas er.”

[15:66] Och Vi uppenbarade för honom detta [Vårt] beslut: “När dagen bryter in, skall alla dessa syndare ha förintats.”

https://www.koranensbudskap.se/translations.aspx?chapterID=15&langID=1&p=4

[27:54] OCH [MINNS] Lot, som sade till sitt folk: “Begår ni dessa skamlösa handlingar med öppna ögon?

[27:55] Måste ni gå, upptända av lust, till andra män i stället för till kvinnor? Nej, ni saknar alla begrepp [om rätt och orätt]!”

[27:56] Hans folk gav inget annat svar än att de sade [till varandra]: “Låt oss driva ut Lots anhang ur staden! De är människor som vill hålla sig rena!”

[27:57] Och Vi räddade honom och hela hans hus utom hans hustru, som enligt Vår vilja var en bland dem som stannade kvar;

[27:58] och över dem lät Vi ett regn [av död och förintelse] falla – Ett olycksbringande regn, det som faller över dem som har varnats [förgäves]!

https://www.koranensbudskap.se/translations.aspx?chapterID=27&langID=1&p=4

[29:28] OCH [MINNS] att Lot sade till sitt folk: “Ni begår sådana skamlösa handlingar som ingen i världen någonsin begått före er!

[29:29] Ni nalkas ju män, [upptända av lust], och går tvärs emot naturens vägar. Och ni gör det [öppet], när ni samlas till era skamliga sammankomster!” Hans folks enda svar var: “Be då Gud straffa oss, om du talar sanning!”

[29:30] [Då] bad han: “Herre! Hjälp mig mot dem som stör ordningen på jorden och sprider [sådant] sedefördärv!”

[29:31] Och när Våra sändebud kom till Abraham med det glada budskapet [om Isaks födelse], sade de: “Vi skall förinta folket i detta land; de är sannerligen onda människor.”

[29:32] [Abraham] sade: “Lot är [bosatt] där” – och de svarade: “Vi vet mycket väl vem som bor där; vi skall helt visst rädda honom och [hela] hans familj med undantag av hans hustru, som skall vara bland dem som blir kvar.”

[29:33] Och när Våra sändebud kom till Lot såg han att han inte hade möjlighet att skydda dem och blev bedrövad; men de sade: “Var inte bekymrad och sörj inte! Vi skall rädda dig och de dina utom din hustru, som är bland dem som skall bli kvar.

[29:34] Vi är utsända [för att låta] ett straff från ovan [drabba] folket i detta land på grund av deras synd och deras trots.”

[29:35] Och av [detta straff] har Vi efterlämnat spår som ett tydligt tecken för dem som använder sitt förstånd.

https://www.koranensbudskap.se/translations.aspx?chapterID=29&langID=1&p=2

[37:133] ÄVEN LOT var en av [Våra] budbärare.

[37:134] Vi räddade honom och hela hans familj

[37:135] utom en gammal kvinna, som var bland dem som dröjde sig kvar,

[37:136] och därpå lät Vi de övriga gå under.

[37:137] Ni passerar [ännu i dag] deras [ödelagda boplatser] tidigt om morgonen

[37:138] och när natten faller på. Vill ni inte använda ert förstånd

https://www.koranensbudskap.se/translations.aspx?chapterID=37&langID=1&p=9

[66:10] Gud har utpekat Noas hustru och Lots hustru som varnande exempel för dem som framhärdar i att förneka sanningen; deras män var två av Våra rättfärdiga tjänare och de svek dem. Men [männen] kunde inte skydda dem mot Guds [straff] och [på Domens dag] skall de få höra dessa ord: “Gå in i Elden med de [övriga fördömda]!”

https://www.koranensbudskap.se/translations.aspx?chapterID=66&langID=1

JOSEPH OCH ZELİHA ELLER ZULEYHA

[12:19] OCH EN karavan kom och sände ut sin vattenhämtare; och just som han skulle sänka sitt ämbar i brunnen [fick han se Josef och] utropade: “Vilken överraskning! Här står en yngling [livs levande]!” Och de gömde honom bland varorna [i hopp om att kunna sälja honom] – och Gud visste vad de gjorde.

[12:20] Och de sålde honom för en obetydlig summa, några få silvermynt – så litet värde satte de på honom!

[12:21] Och mannen från Egypten, som köpte honom, sade till sin hustru: “Behandla honom väl – som en gäst! Vi kan [en dag] få nytta av honom; men vi skulle också kunna uppta honom som vår son.” Så gav Vi Josef en fast punkt på jorden; Vi ville nämligen låta honom få en djupare förståelse av innebörden i det som sker. Gud genomför [alltid] Sin vilja, men om detta är de flesta okunniga.

[12:22] Och när han hade nått mogen ålder skänkte Vi honom visdom och kunskap [i andliga ting]; så belönar Vi dem som gör det goda och det rätta.

[12:23] Men [det hände sig att] kvinnan, i vars hus han bodde, försökte förföra honom; hon reglade dörrarna och sade: “Kom nu till mig!” [Josef] svarade: “Gud är mitt fäste! Min husbonde har behandlat mig väl och den som begår sådan orätt kommer att råka illa ut!”

[12:24] Hon hade fattat begär till honom och även han kände begär till henne; om han inte hade sett ett tecken från sin Herre [kunde han ha gett efter för frestelsen]. – Vi ville hålla allt ont och all skamlöshet borta från honom eftersom han var en av Våra sant hängivna tjänare.      

[12:25] Och båda sprang mot dörren. Hon [grep tag i] hans skjorta bakifrån och rev itu den; men i dörren mötte de hennes man. Hon sade: “Hur skall den lönas som hade onda avsikter mot din hustrus [dygd] om inte med fängelse eller med ett plågsamt straff?”

[12:26] [Josef] sade: “Det var hon som ville förföra mig!” Då sade en [man] som hörde till huset och som var i närheten: “Om hans skjorta har rivits sönder framifrån har hon talat sanning och han har ljugit,

[12:27] men om skjortan har rivits sönder bakifrån, då har hon ljugit och han har talat sanning.”

[12:28] Och när [hennes man] såg att [Josefs] skjorta hade rivits itu bakifrån utbrast han: “Här ser vi kvinnans list! Kvinnor, er list är i sanning stor!”

[12:29] – [Och till Josef:] “Låt nu detta vara glömt!” Och [vänd till hustrun, sade han]: “Be om förlåtelse för din synd, för du har begått ett allvarligt felsteg!”

[12:30] OCH STADENS kvinnor [skvallrade om detta och] sade: “Hustrun till denne högt uppsatte man vill förföra sin unge slav; hon brinner av kärlek till honom och har helt förlorat förståndet!”

[12:31] Och när hon fick veta vad deras elaka tungor sladdrade skickade hon bud till dem [med inbjudan] till en festmåltid som hon lät laga till åt dem. Hon gav var och en av dem en kniv [och till Josef] sade hon: “Kom ut [och visa dig] för dem!” Och när kvinnorna fick se honom häpnade de över hans [skönhet]; och [deras förvirring var så stor att] deras knivar slant och de skar sig i händerna. Och de utbrast: “Måtte Gud förlåta oss! Detta är ingen vanlig dödlig man – han kan inte vara annat än en ängel [från ovan]!”

[12:32] [Då] sade hon: “Här ser ni nu den för vars skull ni har förtalat mig. Ja, jag försökte förföra honom, men han motstod frestelsen. Men om han nu inte gör vad jag befaller honom skall han minsann kastas i fängelse och han skall få dela de föraktades och förödmjukades lott!”

[12:33] [Josef] bad: “Herre! Hellre går jag i fängelse än jag gör det som dessa [kvinnor] vill locka mig att göra; men om Du inte befriar mig ur deras snaror kan det hända att jag ger efter för dem och blir en av dem som inte vet [vad rätt och orätt är].”

[12:34] Och hans Herre bönhörde honom och befriade honom ur deras snaror. – Han är Den som hör allt, vet allt.

[12:35] Därefter, trots att de hade sett alla bevis [för Josefs oskuld], ansåg de [ändå] bäst att för en tid sätta honom i fängelse.

https://www.koranensbudskap.se/translations.aspx?chapterID=12&langID=1&p=2

[12:47] [Josef] svarade: “Ni skall så som ni brukar under sju år men lämna allt det ni skördar otröskat utom en mindre mängd, som ni använder till föda.

[12:48] Efter dessa [goda år] kommer sedan sju svåra [år], som kommer att sluka vad ni med tanke på dessa [år] lagt upp [i förråd, allt] utom en liten mängd av det som ni sparar [till utsäde].

[12:49] Efter dessa [svåra år] kommer sedan ett år då folket välsignas med regn [och rika skördar] och då druv- och oljepressarna skall arbeta [på nytt].”

[12:50] [När kungen hörde vad Josef sagt] befallde han: “För honom till mig!” Men då budbäraren kom till honom sade han: “Gå tillbaka till din herre och fråga honom om kvinnorna som skar sig i händerna. [Ingen utom] Gud, min Herre, har kännedom om deras onda anslag [mot mig].”

[12:51] [Kungen sände efter kvinnorna och] frågade dem: “Vad hade ni i sikte när ni försökte förföra Josef?” De svarade: “Måtte Gud förlåta oss! Det fanns ingenting ont i honom.” [Då] sade den högt uppsatte mannens hustru: “Nu har det verkliga förhållandet kommit i dagen! Det var jag som försökte förföra honom och han har sagt sanningen.”

[12:52] [När Josef hörde vad som hänt sade han: “Jag har begärt] detta för att [min husbonde] skulle få veta att jag inte har bedragit honom bakom hans rygg och att Gud inte vägleder förrädare som gillrar fällor.

[12:53] Jag påstår inte att jag är utan skuld – [något i] människans inre driver henne mot det onda, [och ingen går fri från detta] utom den som min Herre i Sin nåd förbarmar sig över. Min Herre är ständigt förlåtande, barmhärtig!”

https://www.koranensbudskap.se/translations.aspx?chapterID=12&langID=1&p=4

MOSES MAMMA OCH SYSTER

[20:38] då Vi gav din moder denna ingivelse:

[20:39] ‘Lägg honom i en kista och sätt ut den i floden; floden skall föra [kistan] till stranden och en som är Min fiende och hans fiende skall [finna honom och] ta sig an honom.’ Och Jag omgav dig med Min kärlek och du växte upp under Mina ögon..

[20:40] Och då gick din syster [till Farao palats] och sade: ‘Skall jag visa er till [en kvinna] som kan ta hand om honom [och amma honom]?’ Så gav Vi dig tillbaka till din moder, så att hennes ögon fick glädjas och hon glömde sin sorg.[När du hade nått vuxen ålder] dödade du en man. Vi befriade dig från ångesten [över detta] men prövade dig med [andra svåra] prövningar. Därpå vistades du flera år hos folket i Madyan; och nu, Moses, har du enligt Mitt beslut kommit [till Vårt möte];

https://www.koranensbudskap.se/translations.aspx?chapterID=20&langID=1&p=3

[28:7] Och Vi ingav Moses moder: “Amma honom, men när du tror att hans liv är i fara, sätt då ut honom i [Nilen]. Oroa dig inte och sörj inte; Vi skall låta honom återvända till dig och Vi skall göra honom till en av [Våra] budbärare!”

[28:8] Och [en som hörde till] Faraos hus fann honom och tog upp honom – [Vi hade nämligen bestämt att] han skulle bli deras fiende och [orsaka] dem sorg; Farao, Haman och deras män var djupt ogudaktiga människor.

[28:9] Faraos hustru sade: “[Barnet kan bli] till glädje för mig och för dig. Låt ingen döda det! Han kan vara oss till nytta, ja, vi kan uppta honom som vår son!” Men de anade inte [vad framtiden bar i sitt sköte].

[28:10] Och Moses moder kände en gnagande tomhet i sitt hjärta och hon skulle säkert ha röjt vem han var om Vi inte hade gett henne kraft [att utstå prövningen] och stärkt henne i tron.

[28:11] Hon sade till hans syster: “Följ efter honom!” Och hon [följde efter honom och] såg på avstånd vad som hände honom utan att de märkte [henne].

[28:12] Och Vi lät honom från första stund vägra att dia en amma och då sade [systern]: “Skall jag visa er till en familj som kan ta hand om honom för er räkning och ge honom kärlek och god vård?”

[28:13] Så gav Vi honom tillbaka till hans moder, så att hennes ögon fick glädjas och hon kunde glömma sin sorg och för att hon skulle veta att Guds löfte är sanning – [vilket] de flesta inte vet.

https://www.koranensbudskap.se/translations.aspx?chapterID=28&langID=1

DÖTTER TILL SHUAYB OCH MOSES FRU

[20:9] HAR DU [Muhammad] hört berättelsen om Moses?

[20:10] Han hade sett en eld [på avstånd] och sade till de sina: “Stanna här! Jag har upptäckt en eld; kanske kan jag hämta en fackla åt er därifrån eller råka [någon] vid elden som visar oss vägen.”

[20:11] Men när han närmade sig kallade en röst på honom: “Moses!

[20:12] Jag är din Herre! Tag av dina sandaler; du står nämligen i den heliga dalen Tuwa.

https://www.koranensbudskap.se/translations.aspx?chapterID=20&langID=1

[27:7] [MINNS] att Moses sade till de sina [i öknen]: “Jag ser en eld i fjärran. Där kan jag kanske få upplysning [om vägen] eller hämta några glödande kol, så att ni kan värma er.”

[27:8] Men när han närmade sig Elden [hörde han en röst som] ropade: “Välsignade är de som står intill elden och de som befinner sig i dess närhet! Stor är Gud, världarnas Herre, i Sin härlighet!”

[27:9] [Och Gud talade till Moses och sade:] “Moses! Jag är Gud, den Allsmäktige, den Vise!”

https://www.koranensbudskap.se/translations.aspx?chapterID=27&langID=1

[28:23] OCH NÄR han anlände till Madyans brunnar, fann han en hel hop män som vattnade [sina hjordar] och, ett stycke därifrån, två kvinnor som höll tillbaka [sina djur från vattenstället]. Han frågade [dem]: “Är det något som bekymrar er?” De svarade: “Innan vi kan vattna [våra djur] måste vi vänta till dess herdarna driver hem [sina hjordar]; vår fader är en gammal man.”

[28:24] Och han vattnade [deras djur] åt dem. Därefter drog han sig undan till en skuggig plats [för att be] och han sade: “Herre! Jag är i stort behov av vad det än är av [Ditt] goda, som Du vill ge mig!”

[28:25] Strax därpå kom en av de två [unga kvinnorna] emot honom med skygga steg och sade: “Min fader ber dig komma till oss; han vill ge dig en belöning för att du vattnade [våra djur] åt oss.” Och när [Moses] kom och berättade [sin] historia [för fadern], sade denne: “Oroa dig inte! Du har nu kommit ifrån dessa orättfärdiga människor.”

[28:26] En av de två [döttrarna] sade: “Fader! Låt honom arbeta för dig; du kan inte få en bättre man [än han]; han är både stark och pålitlig.”

[28:27] [En dag] sade [fadern]: “Jag vill ge dig en av mina döttrar till hustru, på villkor att du stannar i min tjänst i åtta år; men om du önskar får du gärna stanna tio år. Jag skall inte göra svårigheter för dig. Om Gud vill, skall du finna en hederlig, rättsinnig man i mig.”

[28:28] [Moses] svarade: “Det får bli så [som du har sagt] mellan mig och dig! Låt ingen ovänskap uppstå mellan oss, vare sig jag stannar den kortare eller den längre tiden! Gud skall vaka över [att vi fullföljer] vår överenskommelse!”

[28:29] OCH NÄR Moses hade fullgjort sitt åtagande begav han sig i väg med sin familj. [En dag] såg han på avstånd en eld på sluttningen av berget Sinai och sade till de sina: “Stanna här! Jag ser en eld; där kan jag kanske hämta en upplysning för oss eller några glödande kol, så att ni kan värma er.”

[28:30] Men när han närmade sig [elden] hördes en röst från högra sidan av dalen ur ett träd, som stod på välsignad mark: “Moses! Jag är Gud, världarnas Herre!”

https://www.koranensbudskap.se/translations.aspx?chapterID=28&langID=1&p=2

FARAOS HUSTRU ASİYE

[28:9] Faraos hustru sade: “[Barnet kan bli] till glädje för mig och för dig. Låt ingen döda det! Han kan vara oss till nytta, ja, vi kan uppta honom som vår son!” Men de anade inte [vad framtiden bar i sitt sköte].

https://www.koranensbudskap.se/translations.aspx?chapterID=28&langID=1&p=1

[66:11] Och som ett [efterföljansvärt] exempel för de troende har Gud framhållit Faraos hustru, som bad: “Herre! Bygg en boning åt mig i paradiset i Din närhet och skydda mig mot Farao och allt [det onda] han har gjort och skydda mig mot alla dem som ständigt begår orätt!”

https://www.koranensbudskap.se/translations.aspx?chapterID=66&langID=1

BELKIS DROTTNING AV SABÉERNAS LAND OCH SULAIMAN

[27:15] OCH VI gav David och Salomo kunskap [om många ting]. Och de sade: “Låt oss lova och prisa Gud, som har skänkt oss Sin nåd i rikare mått än andra troende [Guds] tjänare!”

[27:16] Och Salomo ärvde Davids [profetiska visdom]. Och han sade: “[Hör på,] alla! Vi har fått lära oss förstå fåglarnas språk och något av allt [gott i denna värld] har kommit oss till del – sannerligen ett tydligt tecken på [Guds] nåd!”

[27:17] [En dag] lät Salomo sina arméer av osynliga väsen, människor och fåglar samlas och han formerade dem [till marsch och de marscherade]

[27:18] till dess de kom till Myrornas dal. [Då] hördes en myra ropa: “Myror! Skynda er in i era bostäder så att inte Salomo och hans soldater trampar ihjäl er utan att de [ens] märker det!”

[27:19] Salomo log glatt åt myrans ord och han [bad till Gud och] sade: “Herre! Låt min tacksamhet för Dina välgärningar mot mig och mot mina föräldrar förbli levande, och hjälp mig att leva rättskaffens så att Du kan se [på mina handlingar] med välbehag, och gör mig av nåd till en av Dina rättfärdiga tjänare!”

[27:20] Och [en dag] då han mönstrade sina fåglar sade han: “Varför ser jag inte härfågeln? Är det möjligt att den inte är här

[27:21] Jag skall minsann straffa den strängt, nej, jag skall döda den, om den inte kan ge mig ett gott skäl [för sin frånvaro]!”

[27:22] [Härfågeln] blev inte [borta] länge och [när den återkom] sade den: “Jag har fått veta något som du inte vet: jag har med mig säkra underrättelser till dig från sabéernas land.

[27:23] Jag har fått se att en kvinna härskar över dem; hon har fått allt [av denna världens goda] och hennes tron är en mäktig och lysande [tron].

[27:24] Och jag har fått se hur hon och hennes folk tillber solen i stället för Gud; Djävulen har nämligen utmålat deras handlingar för dem i ett förskönande ljus och han har spärrat vägen för dem och de är helt utan vägledning.

[27:25] [Han har intalat dem] att de inte skall falla ned i tillbedjan inför Gud, som uppenbarar det som är dolt i himlarna och på jorden och som vet allt det ni håller hemligt och det ni öppet tillkännager;

[27:26] Gud, ingen gudom finns utom Han – Herren till härlighetens och allmaktens tron.”

[27:27] [Salomo] sade: “Vi skall se om du har talat sanning eller om du är en lögnare.

[27:28] Flyg med detta brev från mig och kasta ned det till dem; håll dig sedan på avstånd från dem, till dess du ser vad deras svar blir.”

[27:29] [När drottningen läst brevet] sade hon: “Aktade rådgivare! Jag har tagit emot ett brev hållet i högstämda ordalag.

[27:30] Det är från Salomo [som säger:] ‘I Guds den Nåderikes, den Barmhärtiges namn!

[27:31] Uppres er inte i högmod mot mig; kom i stället till mig beredda att underkasta er!’”

[27:32] [Drottningen fortsatte:] “Aktade rådgivare! Låt mig höra er uppfattning i denna sak som jag har att ta ställning till; jag har aldrig avgjort en fråga utan att ha inhämtat ert råd.”

[27:33] De svarade: “Vår militära styrka är avsevärd och våra män har stort mod, men avgörandet ligger hos dig. Tillkännage därför din vilja, när du har tagit saken under övervägande.”         

[27:34] Hon sade: “När kungar erövrar ett land, vållar de förstörelse och förödmjukar folkets ledare. Ja, så går de till väga.

[27:35] Men jag vill sända gåvor till [Salomo och hans hov] och avvakta det [svar] som sändebuden för med sig tillbaka.”

[27:36] Och när [sändebudet] kom till Salomo, sade denne: “Vill ni lägga rikedom till mina rikedomar, fastän det som Gud har skänkt mig överträffar det Han har gett er. Men sola er själva i glansen av er gåva!

[27:37] Återvänd nu till dem [som har sänt dig med detta svar:] “Vi ska sannerligen komma mot dem med styrkor som de inte kan stå emot, och Vi skall driva dem ut ur [deras land], förnedrade och förödmjukade!”

[27:38] [NÄR SALOMO hörde att drottningen avsåg att besöka honom] sade han till [sitt råd]: [”Ärade rådsmedlemmar!] Vem av er kan föra hennes tron till mig innan hon anländer med sitt följe för att tillkännage sin underkastelse?”

[27:39] En listig demon bland de osynliga väsendena sade: “Jag skall hämta den åt dig innan du reser dig från din plats. Jag har styrka nog för detta [uppdrag] och du kan lita på mig!”

[27:40] Den som hade kunskap om uppenbarelsen sade då: “Jag skall föra hit den innan din blick återvänder till ditt öga!” Och när [Salomo] såg den stå framför sig sade han: “Detta är en nåd från min Herre; Han vill pröva mig [och låta mig visa] om jag är tacksam eller otacksam. Den tacksamme har [själv] gott av sin tacksamhet och den som är otacksam [vållar inte Gud någon skada]; min Herre är Sig själv nog och Han är den givmilde Givaren.”

[27:41] [Och] Han sade: “Ändra utseendet på hennes tron [något]. Vi får se om hon [trots detta] låter sig ledas [till sanningen] och känner igen sin tron eller inte.”

[27:42] Och när hon kom, tillfrågades hon: “Är det så din tron ser ut?” Hon svarade: “Den [jag ser här] är mycket lik den.” Och [Salomo sade:] “Vi har fått kunskap före henne och vi har underkastat oss Guds vilja.

[27:43] Men [hon har själv kommit fram till sanningen], trots att hon hindrades av det som hon tidigare dyrkade i stället för Gud; hon tillhör ju ett ogudaktigt folk.”

[27:44] [Då] man bjöd henne att stiga in på palatsets gård trodde hon att det var [en bassäng med] djupt vatten och blottade benen [för att fästa upp sina kjolar]. [Men Salomo] sade: “Det är en gård belagd med glas.” Hon utbrast: “Herre! Jag har gjort orätt mot mig själv [genom att tillbe solen]! Men nu, tillsammans med Salomo, underkastar jag mig Guds, världarnas Herres, vilja!”

https://www.koranensbudskap.se/translations.aspx?chapterID=27&langID=1

ZACHARIAS FRU OCH YAHYAS (JOHNS) MOR

[3:38] Där [i helgedomen] bad Sakarias till Gud: “Herre! Låt mig, som en gåva från Dig, få en [son], sund till kropp och själ! Du bönhör den som ber.”

[3:39] Och änglarna ropade till honom medan han stod i helgedomen, försänkt i bön, och sade: “Gud kungör för dig det glada budskapet om [en son] Johannes, som skall bekräfta ett ord från Gud och [bli] en ledare [för sitt folk], en renlevnadsman och en profet, en av de rättfärdiga.”

[3:40] [Sakarias] sade: “Herre, hur skulle jag kunna få en son? Jag har ju uppnått hög ålder och min hustru är ofruktsam.” [Ängeln] sade: “Så [skall det bli]; Gud gör vad Han vill.”

[3:41] [Sakarias] sade: “Herre! Ge mig ett tecken.” [Ängeln] svarade: “Det tecken [du får är] att du under tre dagar inte skall tala till människor annat än med gester. Och åkalla din Herre utan att förtröttas och prisa Honom morgon och afton.”

https://www.koranensbudskap.se/translations.aspx?chapterID=3&langID=1&p=3

[19:2] [Detta är] en berättelse om hur din Herre bevisade Sin tjänare Sakarias Sin nåd.

[19:3] När han i en tyst [innerlig] bön bad till sin Herre,

[19:4] sade han: “Herre! Min kropp har blivit svag och mitt huvud har vitnat, men aldrig har Du, Herre, låtit mig gå ohörd ifrån Dig.

[19:5] Jag oroar mig vid tanken på vad mina närmaste och mina medbröder [kan företa sig] när jag är borta. Min hustru har varit ofruktsam. Skänk mig av nåd en [son och] efterföljare,

[19:6] som kan bli min arvinge och arvinge till Jakobs hus; och gör honom sådan att Du finner behag i honom!”

[19:7] [Svaret gavs av änglarna:] ”Hör, Sakarias, det glada budskapet vi ger dig! En son [skall födas åt dig], som skall bära namnet Johannes. ‘Vi har inte gett någon före honom detta namn,’ [säger Gud].”

[19:8] [Sakarias] sade: “Herre! Hur skulle jag kunna få en son, när min hustru är ofruktsam och jag är en skröplig och orkeslös åldring?”

[19:9] [Ängeln] svarade: ”Det skall bli [som jag har sagt]. Din Herre säger: ‘Detta är lätt för Mig; Jag har förut skapat dig ur ingenting!’”

[19:10] [Sakarias] sade: “Herre, ge mig ett tecken!” [Ängeln] svarade: “Det tecken du begär är att du under tre dagar inte skall tala till människor [fastän din tunga är hel].

[19:11] Och han gick ut ur helgedomen till sitt folk och tecknade åt dem att de morgon och afton skulle lovprisa Gud.

[19:12] [När sonen fötts och växt upp, sade Vi:] “Johannes! Håll med kraft fast vid [Vår] Skrift!” – Och Vi skänkte honom visdom [redan] i hans tidiga ungdom

[19:13] och, som Vår särskilda gåva, ett ömt sinne och [viljan till] renhet, och han fruktade Gud

[19:14] och var en god [son] tillgiven sina föräldrar och visade sig aldrig övermodig eller trotsig.

[19:15] [Guds] fred var med honom den dag han föddes och skall vara med honom den dag han dör och den dag då han skall uppväckas från de döda.

https://www.koranensbudskap.se/translations.aspx?chapterID=19&langID=1

AL-I IMRAN, IMRANS HUSTRU

[3:33] GUD har utvalt Adam och Noa och Abrahams ätt och `Imrans ätt [och upphöjt dem] över världens alla människor;

[3:34] de stammar [alla] från varandra. Gud hör allt, vet allt.

[3:35] Och `Imrans hustru bad till Gud och sade: “Herre! Jag viger vad jag bär i mitt sköte åt Din tjänst. Tag emot mitt [offer], Du som hör allt, vet allt.

[3:36] Och då hon fött barnet sade hon: “Herre, jag har fött en dotter – fastän Gud noga visste vad hon hade framfött; ett gossebarn är inte som ett flickebarn – och jag har gett henne namnet Maria och jag ber Dig skydda och bevara henne och hennes efterkommande mot Djävulen, den utstötte.”

https://www.koranensbudskap.se/translations.aspx?chapterID=3&langID=1&p=3

MARIA

[3:37] Och hennes Herre tog nådigt emot henne och lät henne växa upp och arta sig väl och uppdrog åt Sakarias att vaka över henne. Var gång Sakarias besökte henne i helgedomen, fann han henne försedd med föda. Och när han frågade henne: “Maria, varifrån har du fått detta?” svarade hon: “Det är från Gud; Gud skänker Sitt goda i överflöd till den Han vill.”

https://www.koranensbudskap.se/translations.aspx?chapterID=3&langID=1&p=3

[3:42] [MINNS] änglarnas ord till Maria: “Gud har utvalt dig och renat dig [och upphöjt] dig över alla världens kvinnor!

[3:43] Maria! Förrätta din andakt inför din Herre med ödmjukhet; fall ned på ditt ansikte [inför Honom] och böj ditt huvud tillsammans med dem som böjer sina huvuden [i bön].”

[3:44] Detta hör till de [för dig, Muhammad] okända ting, som Vi [nu] uppenbarar för dig; du var inte med dem när de kastade lott om vem som skulle ha ansvar för Maria; och du var inte med dem när de tvistade [om detta] med varandra.

[3:45] Och änglarna sade: “Maria! Gud tillkännager för dig det glada budskapet om ett ord från Honom [varigenom du skall föda den] vars namn skall vara Kristus Jesus, Marias son, ärad och lovprisad i denna värld och i det kommande livet och en av dem som skall vara i [Guds] närhet.

[3:46] Han skall tala till människorna i vaggan och i mogen ålder och han skall vara en av de rättfärdiga.”

[3:47] Maria sade: ”Herre! Hur skulle jag kunna få en son, då ingen man har rört mig?” [Ängeln] sade: ”Så [skall det bli]; Gud skapar vad Han vill. Om Han vill att något skall vara, säger Han endast till det: ‘Var!’ – och det är.

[3:48] Han skall undervisa din son i Skriften, [skänka honom] visdom och [ge honom] Tora och Evangelium

[3:49] och [sända honom] till israeliterna som Sitt sändebud.” [Och Jesus sade:] “Jag har kommit till er med ett tecken från er Herre. Jag skall forma åt er i lera något som liknar en fågel och jag skall andas på den och med Guds tillåtelse skall den bli en fågel. Och jag skall bota de blinda och de spetälska och med Guds vilja skall jag väcka de döda till liv. Och jag skall säga er vad ni äter och vad ni lägger upp som förråd i era hus. I detta ligger ett tecken för er – om ni är [sanna] troende.

[3:50] Och [jag har kommit] för att bekräfta vad som ännu består av Tora och för att förklara tillåtet något av det som var förbjudet för er. Och jag har kommit till er med ett tecken från er Herre. Frukta därför Gud och följ mig.

[3:51] Gud är min Herre och er Herre; det är därför Honom ni skall dyrka! Detta är en rak väg.”

[3:52] När Jesus märkte deras ovillighet att tro [på honom], sade han: “Vem vill hjälpa mig [att kalla människorna] till Guds väg?” De vitklädda sade: “Vi är Guds medhjälpare! Vi tror på Gud; vittna du att vi har underkastat oss Hans vilja!

https://www.koranensbudskap.se/translations.aspx?chapterID=3&langID=1&p=3

[19:16] OCH MINNS [vad] denna Skrift [har att säga om] Maria. Hon drog sig ifrån de sina till ett [avskilt] rum i öster

[19:17] och lät dem förstå att hon ville vara i ostördhet genom [att anbringa] ett förhänge. Och Vi sände till henne Vår ingivelses ängel som uppenbarade sig för henne i en välskapad mans skepnad.

[19:18] Då ropade hon: “Jag ber om den Nåderikes beskydd mot dig! [Kom inte nära mig] om du fruktar Gud!”

[19:19] [Ängeln] sade: ”Jag är ingenting annat än en budbärare från din Herre [med hälsningen:] ‘Jag skall skänka dig en son, ren och rättfärdig.’”

[19:20] Hon sade: “Hur skulle jag, som ingen man har rört, kunna få en son? Jag har aldrig fört ett lösaktigt liv!”

[19:21] [Ängeln] svarade: ”Det skall bli [som jag har sagt]. Din Herre säger: ‘Detta är lätt för Mig och [det sker] för att han skall bli ett tecken för människorna och [en symbol för] Vår nåd. Så har [Vi] beslutat!’”

[19:22] Och hon blev havande och drog sig undan med sin börda till en avlägsen trakt.

[19:23] Och [när hennes tid var inne] drev henne födslovåndorna [att ta stöd] mot en palmstam och hon utbrast: “Ack om jag hade fått dö och överlämnas åt glömskan innan detta [skedde]!”

[19:24] Då [hörde hon någon] som ropade nedifrån [palmens rot]: “Sörj inte! Din Herre har låtit en bäck rinna upp under dina [fötter];

[19:25] och ruska på palmstammen så skall mogna och saftiga dadlar falla ner omkring dig.

[19:26] Ät och drick och var vid gott mod! Och om du skulle bli varse en mänsklig varelse, låt honom då veta att du har avlagt ett löfte till den Nåderike att avhålla dig [från tal], och att du därför i dag inte skall tala till någon människa.”

[19:27] I sinom tid återvände hon till de sina med barnet på armen. Då sade de: “Maria, du har gjort något oerhört!

[19:28] Du Arons syster! Din fader var inte en dålig människa och din moder var inte en lösaktig slampa!”

[19:29] Då pekade hon på barnet. [Men] de svarade: “Hur skulle vi kunna tala till ett spädbarn [som ligger] i sin linda?”

[19:30] [Då talade] han [till dem]: “Jag är Guds tjänare. Han har gett mig uppenbarelsen och kallat mig till profet;

[19:31] Han har välsignat mig, var jag än befinner mig, och befallt mig att så länge jag lever förrätta bönen och ta mig an de fattiga

[19:32] och att älska min moder och visa henne aktning – och Han har inte gjort mig till en eländig tyrann.

[19:33] [Guds] fred var med mig den dag jag föddes och skall vara med mig den dag jag dör och den dag då jag skall uppväckas från de döda.”

[19:34] DETTA ÄR med sanna ord Jesus, Marias son, om vars [natur] de tvistar.

[19:35] Guds [majestät] förbjuder att Han skulle ha en son; stor är Han i Sin härlighet! När Han beslutar att något skall vara, säger Han endast till det: “Var!” – och det är.

[19:36] Och [Jesus själv sade:] “Gud är min Herre och er Herre – Honom skall ni dyrka! Detta är en rak väg.”

[19:37] Men de sekter [som uppstod genom splittringen bland efterföljarna av äldre uppenbarelser] är sinsemellan oense [om Jesus]. Varna dem som förnekade sanningen! En olycksdiger Dag kommer de att få bevittna fruktansvärda ting!

[19:38] Hör deras rop och se [hur de beter sig] när de förs fram inför Oss! Men i dag, i denna värld, är de orättfärdiga uppenbarligen helt [fångna] i sina misstag.

https://www.koranensbudskap.se/translations.aspx?chapterID=19&langID=1&p=2

[21:91] OCH [MINNS] henne som bevarade sin jungfrudom. Vi andades in i henne något av Vår ande och Vi gjorde henne och hennes son till ett tecken för alla folk.

https://www.koranensbudskap.se/translations.aspx?chapterID=21&langID=1&p=7

[23:50] Och Vi gjorde Marias son och hans moder till ett tecken [för människorna] och förde dem till en plats på en skyddad höjd som erbjöd vila och som vattnades av friska källor.

https://www.koranensbudskap.se/translations.aspx?chapterID=23&langID=1&p=4

[66:12] Ännu ett exempel har de i Maria, `Imrans dotter; Hon bevarade sin oskuld och Vi andades in i [hennes kropp] något av Vår ande. Hon trodde på sin Herres ord och på Hans uppenbarelser och hon var en av dem som ödmjukt böjer sig under Hans vilja.

https://www.koranensbudskap.se/translations.aspx?chapterID=66&langID=1

HUSTRU TILL ABU LAHAB

[111:1] MÅTTE Abu Lahab förgås! Ja, måtte han [hel och hållen] förgås!

[111:2] Vad hjälper honom [nu] hans rikedomar och allt vad han har förvärvat

[111:3] Han skall brinna i en Eld som blossar högt,

[111:4] och hans hustru, alltid på språng med illvilligt skvaller och förtal,

[111:5] skall bära ett tvinnat rep om sin hals.

https://www.koranensbudskap.se/translations.aspx?chapterID=111&langID=1

MUHAMMED OCH FRUAR

[24:11] Det var en grupp av era egna som spred det illvilliga förtalet. Men anse inte detta som ett ont; nej, det är tvärtom ett gott för er! Var och en av dessa [ryktesspridare] skall stå till svars för sin del i denna synd och den av dem som bär huvudansvaret har ett hårt straff att vänta.

[24:12] Alla troende män och kvinnor borde – då de hör sådant [tal] – tro det bästa om varandra och säga: “Detta är en uppenbar lögn.”

[24:13] Varför [har ni] inte [krävt] fyra vittnen som stöd [för anklagelsen]? – Eftersom de inte hade vittnen är det nu de som inför Gud är lögnare.

[24:14] Om Gud inte visade er godhet och förbarmade sig över er i detta och det kommande livet, skulle förvisso ett hårt straff drabba er för allt [förtal] ni sprider,

[24:15] då ni tar upp på era tungor och för vidare med era munnar sådant som ni inte vet något om; ni anser det vara obetydligheter, men inför Gud är det allvarliga ting.

[24:16] Om ni ändå hade sagt, då ni hörde [ryktet]: “Det är inte rätt av oss att tala om detta. Stor är Du i Din härlighet – detta är avskyvärt förtal!”

[24:17] Gud varnar er för att någonsin återfalla i denna [synd] om ni är [sanna] troende.

[24:18] Gud klargör [Sina] budskap för er. Gud är allvetande, vis.

[24:19] De som gärna ser att skamligt förtal sprids mot de troende har ett plågsamt straff att vänta i denna värld och i det kommande livet. – Gud vet, men ni vet inte [hela sanningen].

[24:20] Ja, [vad vore ni människor] om Gud inte visade er godhet och förbarmade sig över er och inte i Sin barmhärtighet ömmade för er?

https://www.koranensbudskap.se/translations.aspx?chapterID=24&langID=1

[33:6] Profeten är närmare de troende än de är sig själva, och hans hustrur är deras mödrar [i tron]. Men de band som knyter blodsförvanter till varandra är enligt Guds lag fastare än de band av broderskap som nu förenar de troende med dem som har utvandrat, vilket inte hindrar att ni ger era troende bröder och vänner de sedvanliga bevisen på er vänskap. Detta står skrivet i [Guds öppna] bok.

https://www.koranensbudskap.se/translations.aspx?chapterID=33&langID=1

[33:28] PROFET! Säg till dina hustrur: “Om ni längtar efter de glädjeämnen som livet i denna värld [kan erbjuda], kom då [till mig] så skall jag lösa er i godo från det äktenskapliga bandet som ni önskar.

[33:29] Men om ni har sinnet vänt mot Gud och Hans Sändebud och det eviga livets [goda], har Gud en rik belöning i beredskap för dem av er som vill göra det goda och det rätta.”

[33:30] Hustrur till [Vår] Profet! Om någon bland er öppet begår en grovt oanständig handling, har hon ett dubbelt straff att vänta – detta är en lätt sak för Gud.

[33:31] Men den av er som visar ödmjukhet och lydnad för Gud och Hans Sändebud och som lever ett rättskaffens liv skall Vi ge dubbel lön och Vi har sörjt frikostigt för hennes framtida väl.

[33:32] Hustrur till [Vår] Profet! Ni skiljer er från alla andra kvinnor, om ni fruktar Gud. Var inte [för] mjuka och tillmötesgående i ert tal så att den som har ett sjukt hjärta fattar begär [till er], men använd ett artigt och vänligt språk som sig bör.

[33:33] Och stanna i ert hem. Men [om ni måste lämna det] försök inte dra uppmärksamheten till era yttre företräden på det sätt som var vanligt under den hedniska tiden, och förrätta bönen och ge åt de behövande och lyd Gud och Hans Sändebud. Gud vill befria er, ni som står Profeten närmast, från all [jordisk] smuts och göra er renhet fullkomlig.

[33:34] Och bevara i minnet och återge [för andra], vad som läses upp i ert hem av Guds budskap och [Hans] visdom. Gud är den Outgrundlige som genomskådar allt, är underrättad om allt.

[33:35] FÖR DE män och de kvinnor som har underkastat sig Guds vilja, de troende männen och de troende kvinnorna, de män och de kvinnor som visar sann fromhet, de män och de kvinnor som älskar sanningen, de män och de kvinnor som tåligt uthärdar motgång, de män och de kvinnor som visar ödmjukhet, de män och de kvinnor som ger åt de fattiga, de män och de kvinnor som fastar, de män och de kvinnor som lägger band på sin sinnlighet, de män och de kvinnor som alltid har Gud i tankarna – [för dem alla] har Gud i beredskap förlåtelse för deras synder och en rik belöning.

[33:36] Och när en fråga som rör en troende man eller kvinna har avgjorts av Gud och Hans Sändebud, har dessa inte rätt att själva döma i det som rör dem; den som sätter sig upp emot Gud och Hans Sändebud begår ett uppenbart svårt misstag.

[33:37] Minns [Muhammad] vad du sade till honom som Gud visade Sin nåd och som du själv visade stor välvilja: “Behåll din hustru och frukta Gud!” Och av rädsla för människorna gömde du inom dig vad Gud skulle ge till känna, fastän du inte bör frukta någon utom Gud. Men då Zayd skilde sig från henne gav Vi henne som hustru åt dig för att [visa att] ingenting hindrar en troende att ingå äktenskap med sin adoptivsons hustru, sedan bandet mellan dem har upplösts. Guds vilja måste ske.

[33:38] Ingen skuld vilar på Profeten som här handlade så som Gud befallde honom. Så gick Gud till väga mot föregångarna – ja, allas öden formas av Guds beslut –

[33:39] de som [för människorna] förkunnade Guds budskap och som fruktade Honom och inte fruktade någon annan än Gud. Det behövs ingen annan än Gud för att ställa [människorna] till räkenskap.

[33:40] Troende! Muhammad är inte fader till någon av era män. Han är Guds Sändebud och Profetlängdens Sigill. Gud har kunskap om allt.

https://www.koranensbudskap.se/translations.aspx?chapterID=33&langID=1&p=2

[33:50] PROFET! Vi har förklarat dem till vilka du har gett deras brudgåvor som dina lagliga hustrur; de som du rättmätigt besitter [av fångar tagna i krig för trons sak] som Gud har tilldelat dig [kan läggas till dem]. Dina kusiner på din faders sida och din moders sida som utvandrade med dig [till Yathrib har du också rätt att ta till hustrur], och den troende kvinna som vill skänka Profeten sin hand, om Profeten anser äktenskapet lämpligt; detta är en rätt som tillkommer dig ensam med uteslutande av [andra] troende – Vi vet vad Vi har föreskrivit för dem vad gäller deras hustrur och dem som de rättmätigt besitter – [detta klargör Vi] för att befria dig från alla bekymmer; Gud är ständigt förlåtande, barmhärtig.

[33:51] [När det gäller fullgörandet av de äktenskapliga plikterna] får du låta den du vill av [dina hustrur] vänta och den du vill komma till dig, och du gör ingen orätt genom att vända dig till den du vill av dem som du har låtit vänta; på så sätt ökas deras glädje [när de får komma till dig] och minskas deras bedrövelse [när de får vänta] och tillfredsställelsen med vad du ger dem blir större för alla. Gud vet vad ni gömmer i era hjärtan; Gud vet allt och har överseende med era brister.

[33:52] Det är hädanefter inte tillåtet för dig att ta [andra] kvinnor till hustrur eller att låta andra ta [dina nuvarande] hustrurs platser, hur intagen du än kan vara av deras skönhet. [Av andra kvinnor får du] inte [närma dig] någon utöver dem som du rättmätigt besitter. Och Gud vakar över allt.

[33:53] TROENDE! Gå inte in i Profetens hus annat än om ni inbjudits till en måltid och [gå då inte in] förrän vid utsatt tid. Men om ni har inbjudits, stig in [när tiden är inne]. Och ta avsked när måltiden är över och dröj er inte kvar för att samtala i förtrolighet. Det besvärar Profeten, som av finkänslighet [drar sig för att be er gå]. Men Gud drar sig inte för [att säga] sanningen. När ni behöver vända er till [Profetens hustrur] för att be om något, tala då till dem från andra sidan av ett förhänge; detta är bästa sättet för er och för dem att bevara hjärtats renhet. Och företa er ingenting som kunde förarga eller såra Profeten. Och ta inte under några omständigheter [någon av] hans änkor till hustru efter hans död! Inför Gud skulle detta vara en oerhörd handling.

[33:54] Vare sig ni [gör] något öppet eller håller det hemligt, har Gud kännedom om allt.

[33:55] [Profetens hustrur] gör ingenting klandervärt [om de samtalar öppet] med sina fäder eller söner eller bröder eller bröders söner eller systrars söner eller med närstående kvinnor eller dem som de rättmätigt besitter. Men frukta Gud [alla ni kvinnor]! Gud är vittne till allt.

[33:56] Gud och Hans änglar välsignar Profeten; be Gud välsigna honom, ni troende, och hälsa honom med en vördnadsfull hälsning!

[33:57] Gud fördömer dem som smädar och sårar Honom och Hans Sändebud, och Han utestänger dem från Sin nåd i detta liv och i det kommande; Han har ett förnedrande straff i beredskap för dem.

[33:58] Och de som beskyller troende män och troende kvinnor för [handlingar] som de inte har begått, tar på sig ansvaret för grovt förtal och en uppenbar synd.

[33:59] Profet! Säg till dina hustrur och dina döttrar – och till [alla] troende kvinnor – att de [utanför hemmet] noga sveper om sig sina ytterplagg; på så sätt blir de lättare igenkända [som anständiga kvinnor] och undgår att bli ofredade. Gud är ständigt förlåtande, barmhärtig.

[33:60] OM INTE hycklarna och de som har tvivlets sjuka i sina hjärtan och de som vållar oro i [Profetens] stad genom att sprida ut falska rykten – [om de] inte upphör [med sina förehavanden], skall Vi sannerligen låta dig [Muhammad] gå hårt fram mot dem [och] då kommer de inte länge att förbli dina grannar i [staden].

[33:61] De är utestängda från Guds nåd och de skall gripas, var de än påträffas, och dödas utan förskoning.

[33:62] Så gick Gud till väga mot dem som levde före dig och du skall finna att Guds vägar har förblivit desamma.

https://www.koranensbudskap.se/translations.aspx?chapterID=33&langID=1&p=4

[66:1] PROFET! Varför pålägger du [dig själv] – i en önskan att vara dina hustrur till lags – förbud mot det som Gud har förklarat tillåtet för dig? Gud är ständigt förlåtande, barmhärtig.

[66:2] Gud har tillåtit er att frångå eder [vars innehåll strider mot lag och rätt] och att plikta för detta. Gud är er Beskyddare och Han är den Allvetande, den Allvise.

[66:3] Det hände att Profeten i förtroende berättade något för en av sina hustrur och hon förde det vidare; när Gud lät honom veta detta nämnde han något om det [till andra] men undanhöll [en del]. Då han sade det till henne frågade hon: “Vem har låtit dig veta det?” – och han svarade: “Han som vet allt, är underrättad om allt, har låtit mig veta det.”

[66:4] [Det är bäst för er båda] att ni vänder åter till Gud i ånger över [ert handlingssätt], eftersom era hjärtan har avvikit [från pliktens väg]! Om ni gör gemensam sak mot honom [bör ni veta att] Gud är hans Beskyddare och att därför också Gabriel och de främsta bland de troende och [alla] änglar står vid hans sida.

[66:5] Om [Profeten] skulle förskjuta er skänker honom kanske hans Herre bättre hustrur än ni – kvinnor som underkastar sig Guds vilja, sanna troende, ödmjuka inför Gud, som ångrar [sina synder] och troget tillber sin Herre, och som ständigt går [Guds ärenden] – förut gifta eller ungmör.

[66:6] TROENDE! För er egen skull och för deras som står er nära bör ni frukta den Eld som har människor och stenar till bränsle, och som mäktiga och stränga änglar [vakar över, änglar] som aldrig brister i lydnad för Gud, vad Han än befaller dem, och som utför allt som åläggs dem.

https://www.koranensbudskap.se/translations.aspx?chapterID=66&langID=1

KVINNAN SOM KÄMPAR FÖR SIN MAN

[58:1] GUD har helt visst hört hennes ord, hon som vädjar till dig i [tvisten med] sin man och som bönfaller Gud om hjälp. Och Gud hör vad ni båda har haft att anföra – Gud är Den som hör allt, ser allt.

[58:2] De av er som [hädanefter vill] förskjuta sina hustrur [bör inse att de] inte är deras mödrar; deras mödrar är de som födde dem och inga andra. Orden [som yttras enligt denna sed] strider mot rim och reson och är en klar lögn. Men Gud utplånar och förlåter mycken synd.

[58:3] De som på detta sätt förskjuter sin hustru men tar tillbaka sitt ord skall [som bot] skänka en slav friheten, innan samlivet [med den förskjutna] får återupptas. Detta är vad Gud föreskriver för er. Gud är underrättad om vad ni gör.

[58:4] De som inte [är i stånd att lyda denna föreskrift] skall fasta två månader i följd, innan [man och hustru] får återuppta samlivet; och de som inte förmår [fasta] skall ge mat åt sextio nödställda; på så sätt får ni [visa] er tro på Gud och Hans Sändebud. Detta är Guds föreskrifter, och de som inte lyder [dem] har ett plågsamt straff [att vänta].

[58:5] De som sätter sig upp mot Gud och Hans Sändebud skall förödmjukas såsom deras föregångare blev förödmjukade, eftersom Våra budskap är otvetydiga. De som förnekar sanningen har ett förnedrande straff [att vänta]

[58:6] den Dag då Gud skall uppväcka dem alla till nytt liv och låta dem veta vad deras handlingar [var värda]. Gud håller räkning på det som de själva har glömt. Gud är vittne till allt som sker.

https://www.koranensbudskap.se/translations.aspx?chapterID=58&langID=1


SVENSKA / İSVEÇÇE / SWEDISH

Feel free to comment. Yorum yapmaktan çekinmeyin.

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.