CHP – Cumhuriyet Halk Partisi Eğitim Programı

Bu sayfada CHP – Cumhuriyet Halk Partisi Eğitim Programı yer almaktadır. Kaynak olarak partinin kendi internet sitesi kullanılmıştır.

CHP - Cumhuriyet Halk Partisi Eğitim Programı
CHP – Cumhuriyet Halk Partisi Eğitim Programı

CHP – Cumhuriyet Halk Partisi Eğitim Programı

EĞİTİM, AYDINLIĞIN YOLUDUR


Eğitim en temel insan haklarındandır. Eğitim hak, olanak
ve özgürlüğünü çocuklarına, gençlerine yeterince sağla-
mayan toplumların çağı paylaşabilmeleri olası değildir.
Cumhuriyet Halk Partisi’nin eğitimde temel hedefi ;
ATATÜRK’ün öngördüğü gibi, fi kri hür, vicdanı hür, irfanı
hür bir nesil yetiştirmektir.
Türk Milli Eğitiminin Temel İlkeleri’ni Temel Eğitim
Yasası’nda yer alan şekliyle, eksiksiz, kesintisiz ve bütünlük
içinde uygulamaktır.
Eğitimi, devletin ve toplumun her kesiminin ortak sorum-
luluğu olarak gören CHP, öğrenim ve öğretim sürecini
siyasi etkilerden arındırıp, bir devlet politikasına dönüş-
türme hedefindedir.


İNSAN MERKEZLİ ÇAĞDAŞ EĞİTİM REFORMU


Türkiye’yi her yönüyle, özgür, bağımsız, gelişmiş, modern
ve lider bir ülkeye dönüştürmek için hedefi miz ÇAĞDAŞ
EĞİTİM REFORMU’dur.
Eğitimde fırsat eşitliği sağlanacak: Kimse maddi olanaksızlıklar nedeniyle, öğretimin hiçbir aşamasında, eği-
tim hakkından mahrum olmayacak, eğitime zorunlu bağış
uygulaması kaldırılacak,
Kimse yaşamının hiçbir aşamasında eğitim için geç kalmış
sayılmayacak,
Eğitimin hiçbir dalında ve aşamasında, kimsenin önü tı-
kanmayacak, başarı tek kriter olacaktır.


İNSAN MERKEZLİ ÇAĞDAŞ EĞİTİM GERÇEKLEŞTİRİLECEK:


Bireye özgüven kazandıran, onu öğrenmeye ve idealizme
özendiren, cezalandırıcı değil ödüllendirici olan,
Bilgiyi aktarmayı değil, özümsemeyi ve yaşamda uygula-
mayı esas alan,
Özgür düşünebilen, bilimsel düşünceyi, yaratıcılığı ve ye-
teneklerin geliştirilmesini temel alan,
Yeniliklere açık, sorgulamayı, katılımcılığı ve paylaşımcılığı
öngören,
Geçmişin deneyimlerini geleceğe taşımayı, geleceği kur-
gulamayı ve planlamayı öğreten,
Doğal çevre ile uyum içinde yaşayabilen,
Estetik duyarlığı gelişmiş,

Yurttaşlık hak ve sorumluluklarını bilen ve sahip çıkan,
Atatürkçü düşünceyi, ulusal duyarlılıkları ve evrensel etik
değerleri özümseten,
bir Eğitim Reformu hayata geçirilecektir.


İNSAN MERKEZLİ ÇAĞDAŞ EĞİTİM REFORMU


Bağnazlıktan uzak, insan haklarına saygılı, demokrat, se-
vecen ve rasyonel düşünen bir nesil yetiştirilecektir.
Gençler hayata etkin ve üretken bireyler olarak hazırla-
nacak; onların bilimin, sanatın, kültürün ve uygarlığın de-
ğerlerinden ve aydınlığından yararlanmaları hedef alına-
caktır.
İlköğretim ve Lise Sisteminin, hedefl enen başarı çizgisine
gelebilmesi için, ekonomik, teknolojik ve eğitsel açıdan ih-
tiyaç duyulan destekler devlet tarafından öncelikli olarak
sağlanacak, eğitime aktarılan kamu ve özel kaynakların
Ulusal Eğitim Politikaları doğrultusunda en verimli şekilde
kullanılması gerçekleştirilecektir.
Bu doğrultuda, eğitim sektörünün eksikliklerinin kapatıla-
bilmesine yönelik özel yatırımlar ve girişimciler de, devle-
tin yakın denetimi altında özendirilecektir.
Eğitim planlaması etkinleştirilerek, insan gücü kaynakla-
rından rasyonel çerçevede yararlanılması, ülke genelinde
öğretmen ve yardımcı personel ihtiyacının dengeli şekilde
karşılanması, bu amaçla Devlet Planlama Teşkilatı’nın yeniden etkin olarak devreye sokulması sağlanacaktır.


ÇAĞDAŞ, NİTELİKLİ EĞİTİM


Laik demokratik eğitim ortamı: Okullarda güvenli ve
huzurlu eğitim ortamı sağlanacak; okullarda ve yurtlarda
cemaat baskısına, laik milli eğitim ilkelerine aykırı yapılan-
malara son verilecektir.
Milli Eğitim Bakanlığı cemaatlerin etki alanı olmaktan kur-
tarılacak, eğitim kadrosunun her düzeyinde liyakat esası
uygulanacaktır.
Demokrasi, insan hakları, hoşgörü kültürünü okul süre-
cinde yaşayarak öğrenmek ve özümsemek için Demokra-
si Bilinci konusu, okullarda uygulamalı ders olarak okutu-
lacaktır.
Öğrencilere uzman rehber öğretmen desteği: Bu ko-
nuda eksik olan kadronun ve teknik altyapının yeterli hale
gelmesi sağlanacaktır.
Her lise öğrencisi en az bir yabancı dili öğrenecek:
Çağdaş yabancı dillerin eğitimine önem verilecek, akade-
mik veya mesleki liseyi bitirenlerin en az bir yabancı dili iyi
bilmelerini sağlayacak düzeyde nitelikli eğitim verilecek.
Doğu ve güneydoğu’da nitelikli eğitim: Başta Doğu ve
Güneydoğu Anadolu olmak üzere, özellikle kırsal bölge-
lerde, yoksul kesimlerin yoğun olduğu yörelerde, Yatılı
İlköğretim Bölge Okulları (YİBO) sayılarının artırılması (bölgelerarası kalkınmışlık farkı giderilinceye kadar) hedef alınacaktır.
Zorunlu hallerde taşımalı eğitim: Eğitim kurumlarının
eğitim görecek çocuk ve gençlerin yaşadıkları yerleşim
birimlerinde eğitim görmeleri esas olacak, ancak istisnai
durumlarda taşımalı eğitim yoluna gidilecektir.
Yetişkinlere sürekli eğitim olanağı yaygınlaştırılacak:
Normal eğitim çağında yeterli eğitim alma olanağını elde
edememiş veya okur yazar konumda olmayan yetişkinle-
re eğitim sağlama amacıyla ilgili üniversiteler ve belediye-
lerle işbirliği içinde sürdürülecek olan yetişkinlere sürekli
eğitim programı uygulanacaktır.
Okuma yazma bilmeyen kalmayacak: Okuma yazma
seferberliği kapsamında okuma yazma kursları ile ülke
genelinde okuma yazma bilmeyen kalmayacaktır.


DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK EĞİTİMİ


Özgürlük, ancak laik eğitim ortamında anlam ve değer
kazanabilir, sürekliliğini koruyabilir. Eğitim düzeni laik
bir zemine oturtularak, öğretim birliği çerçevesinde
yürütülerek, bilime, yeniliğe ve değişime açık, gelecek
vizyonu olan, çağdaş bir toplum ve demokratik devlet
yapısı oluşturulur.
Din kültürü eğitimi, bireyin inanç dünyasını geliştiren,
çağdaş gelişmeye açık, manevi ve ahlaki değerleri zengin-
leştiren, insan ve doğa sevgisini artıran nitelikte olacak, dinin siyasi amaçlarla istismarına yol açmayacak şekilde
gerçekleştirilecektir.
Dini duygular istismar edilerek cemaat veya tarikatların
eğitim kurumlarını kuşatması önlenecektir.
İmam-Hatip eğitimi, din görevlisi sayısına duyulmakta
olan ihtiyaç çerçevesinde düzenlenecektir.
İlk ve ortaöğretim kurumlarında verilen din kültürü ve ah-
lak bilgisi dersinin Anayasanın öngördüğü amaca uygun
bir müfredatla verilmesi sağlanacaktır.
Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı Kuran Kursları dışındaki
Kuran Kursları veya benzeri hizmet sunan kuruluşlara izin
verilmemesi, tüm Kuran Kurslarının etkin olarak denetlen-
mesi sağlanacaktır.
Azınlıklara din adamı yetiştirme olanağı sağlanacak:
Azınlıkların dini ihtiyaçlarını karşılamak üzere yüksek dü-
zeyde din adamı yetiştirilmesi için ilgili devlet üniversite-
lerinin ilahiyat fakültelerine bağlı, eğitimin genel ilkeleri
çerçevesinde yüksek okullar açılabilecektir.


OKUL ÖNCESİ İKİ YILLIK EĞİTİM


CHP, okul öncesi eğitimi, çocukların zihinsel, fiziksel ve
duygusal yönleriyle daha sağlıklı gelişmesinin koşulu,
çağdaş eğitim anlayışının zorunlu bir kademesi olarak
görmektedir.

İlköğretim öncesinde çocuklarımızı eğitim sürecine hazır-
lamak için, Okul Öncesi 2 yıllık Eğitim tüm ülkemizde
zorunlu hale dönüştürülecektir.
Çalışan annelerin çocuklarına öncelik: Okul Önce-
si Eğitimde, özellikle, kentlerin sosyal gelişme açısından
yetersiz bölgelerine, çalışan kadınların, memur ve emek-
çilerin çocuklarına öncelik verilecek; kamunun doğrudan
sorumluluğuna ek olarak, yerel yönetimlerin öncülüğü ve
gönüllü kuruluşların katkıları ile yeterince çocuk yuvası ve
anaokulu açılması sağlanacaktır.
Eğitime katılıma destek ödemesi: Geçiş döneminde,
Vatandaşlık Hakkı ödemesi kapsamı içindeki ailelerden
çocuklarını Okul Öncesi 2 yıllık Eğitime gönderenlere
Katılıma Destek Ödemesi yapılacaktır.


10 YILLIK KESİNTİSİZ VE ZORUNLU TEMEL
EĞİTİM (İLKÖĞRETİM)


Öğrencilerimizin ideal bir temel eğitim süreci geçirebil-
meleri için; Kesintisiz ve Zorunlu Temel Eğitim (İlköğ-
retim) 8 yıldan 10 yıla çıkartılacak, bunun için gerekli
çalışmalar ülke genelinde hızla tamamlanacaktır.
Temel Eğitimin 9. ve 10. sınıfl arında, bölgesel özellikleri
gözeten, meslek tanıtımını, yetenek ölçümünü ve mesle-
ğe yönlendirmeyi esas alan iki yıllık ‘’Mesleki Yönlendir-
me Programı’’ uygulanacaktır.
Öğrencilerin, genel kültür, sosyal bilimler, fen ve matematik alanlarındaki yetenekleri ve meslek derslerine olan ilgi
ve başarıları uzman öğreticiler tarafından değerlendirme-
ye alınacaktır. Öğrenciler, 10. sınıfın sonunda yapılacak
bir Genel Değerlendirme Sınavı’nın sonuçları ve başarı
puanlaması esasına göre, İki Yıllık Akademik Liseye veya
Meslek Lisesine yönlendirilecektir.


İKİ YILLIK AKADEMİK LİSE VE MESLEK LİSESİ


Akademik veya Mesleki Lise eğitiminin nitelikli ve etkin
şekilde verilmesi sağlanacaktır. İki yıl süresince yapıla-
cak değerlendirme ve yönlendirmeler sonucu, öğrenci-
lerimizin yaklaşık üçte birinin üniversitelere, diğerlerinin
ise meslek yüksek okullarına yönlendirilmesi hedefl ene-
cektir.


• 2 YILLIK MESLEK LİSELERİ


Mesleki teknik eğitim veren liselerin diplomalarının onayı
için Ulusal Meslek Standartları Kurumu kurulacaktır.
Mesleki Teknik Eğitim ile istihdam ilişkisini sağlamak için,
ders programları, eğitici ve staj konularında yol gösterici
olmak üzere, Milli Eğitim Bakanlığı, YÖK ve Sanayi, Ticaret, Esnaf Odaları temsilcilerinin katılımı ile Danışma
Kurulları oluşturulacaktır. Danışma Kurulları, Üst Kurul
ve İl Mesleki Eğitim Danışma Kurulları olarak yapılandırı-
lacaktır.
Meslek Lisesi eğitimi gören öğrenciler, teşvik ve destek amacıyla, 2 yıl süre ile tam gün sigorta kapsamına alına-
cak, primleri devlet tarafından ödenecektir. Özel meslek
liselerini de kapsayacak olan bu özendirici sigorta uygu-
lamasında primlerin yarısı ilgili eğitim kurumunca, diğer
yarısı ise devlet tarafından karşılanacaktır.
Mesleki teknik liselere yerleştirilecek öğrenciler sınavsız
olarak iki yıllık Meslek Yüksek Okullarına geçiş hakkına sa-
hip olacaklardır.


• 2 YILLIK AKADEMİK LİSELER


2 Yıllık çok programlı akademik liseler yüksek öğ-
retime geçişin köprüsü olacak: 10 Yıllık Temel eğitimin
sonunda Genel Değerlendirme Sınavı sonuçları doğrul-
tusunda Çok Programlı Akademik Liselere yönelecek öğ-
renciler, Türkçe öğretimine özel önem verilerek, Sosyal
bilgiler, Fen, Matematik, Bilişim ve Bilgi Teknolojileri, Ya-
bancı Dil, Sanat ve Spor gibi dallarda alan seçimi yaparak
eğitimlerini, tercih ettikleri programlar çerçevesinde sür-
düreceklerdir.
Öğrenci seçme sınavı (ÖSS) kaldırılacak: Akademik
Liseden sonra yükseköğretim kurumlarına devam etmek
isteyen öğrenciler, Lise başarısı ve Yetenek Ölçme ve
Değerlendirme Sistemi kapsamında yapılacak sınavların
sonuçlarına göre, doğrudan yüksek öğretime geçiş yap-
ma hakkını elde edeceklerdir. 2 yıllık lise eğitimi sürecin-
de yapılacak ve öğrencilere 4 kez katılma hakkı tanınacak
olan “Yetenek Ölçme ve Değerlendirme Sistemi” sınav-
ları, “Düşünme, Problem Çözme, Dil Becerisi Sınavı” (DPDS) ve “Alan Tercih Sınavı” (ATS) olmak üzere iki seçenekli olacaktır.


YÜKSEKÖĞRETİM


CHP, bilimsel, mali ve idari özerkliği olan, Türkiye gerçe-
ğinden kopmayan, ancak her alanda evrenselliği yakala-
yan, akademik rekabet ve demokratik katılım ilkelerini be-
nimseyen, bilgi çağının üniversitelerini hedef almaktadır.
Üniversitelere çağdaş evrensel kriterler: Yüksek öğreti-
min yapılandırılmasında AB’nin Bologna süreci ile OECD’nin
özerklik kriterleri önemle dikkate alınacaktır.
Kamu ve vakıf üniversitelerinin tümü dünyadaki çağdaş
üniversiteler düzeyinde yüksek nitelikli eğitim-öğretim ve
bilimsel araştırma yapan, teknolojik ve bilimsel gelişmelere
öncülük eden bir düzeye getirilecektir.
Üniversiteler, daha iyi eğitim için eğitim kadroları, eğitimin
içeriği ve araştırma potansiyelleri açısından kendi arala-
rında yarışan, toplumla, bulundukları yöreyle bütünleşen,
sanayi kesimleri ve sivil toplum örgütleriyle işbirliği yapan,
yerel araştırmalara ve toplumsal değişime katkıda bulunan
kurumlar haline getirilecektir.
Üniversiteye giriş sistemi yeniden yapılandırılacaktır:
Öğrenciler YÖK’ün eşgüdümünde üniversiteler tarafından
belirlenecek toplam ve bölüm kontenjanları çerçevesinde
lise aşamasında, yüksek okul ve üniversitelere yönlendirile-
ceklerdir. Belirli üniversitelere ve bölümlere taleplerin yoğunluğu halinde üniversiteler zorunlu yönlendirme testleri
uygulayabileceklerdir.
YÖK kaldırılacak üniversiteler arası kurul etkin konuma
getirilecektir.
Üniversiteler arası eşgüdüm sağlama ve yüksek öğretim
stratejileri geliştirme görevi üniversiteler arası kurula devre-
dilecektir. Üniversiteler arası Kurul kendi içinden bir başkan
ve yürütme kurulu seçecek ve bu kurul sürekli görev yapa-
caktır.
Üniversite rektörleri üniversite öğretim üyeleri tara-
fından seçilecek: Bu seçimlerde adayların yetenekleri esas
alınacak, hiçbir şekilde iç politika tercihlerinin etkin olma-
sına izin verilmeyecektir. Dekanların, Enstitü Başkanlarının
ve diğer Fakülte yöneticilerinin seçiminde de aynı esaslar
geçerli olacaktır.
Akademik yükseltmelerde temel kriter araştırma per-
formansı olacak: Üniversite öğretim üyelerinin ulusal ve
uluslararası niteliklerde bilimsel araştırma performansı, ata-
malarda öncelikli ölçüt olarak dikkate alınacaktır.
Lisans üstü eğitim gören öğrenciler desteklenecek:
Lisans üstü eğitimini yurt içi ve yurt dışında gerçekleştire-
cek olan öğrencilere ek destek sağlanacak; çağımızın yeni
disiplin, branş ve sektörlerinde doktora düzeyinde eğitim
almaları için her yıl gençlerimiz tümüyle kamu kaynakları ile
desteklenecek; bu öğrencilerin eğitim ve gelişimi yakından
izlenecektir.

Üniversitelerimize ve araştırma kuruluşlarımıza ge-
rekli kadro ve kaynak sağlanacak: Üniversitelerimize
ve diğer araştırma kuruluşlarımıza ihtiyaç duydukları kad-
rolar öncelikle tahsis edilecek, bilimsel yayın ve araştırma
için ihtiyaç duydukları kaynaklar sağlanacaktır. Yurt dışın-
daki Türk bilim adamları ve Türkiye üzerinde araştırma ya-
pan yabancı uyruklu bilim adamlarıyla çok yakın işbirliği
yapılacak, onların araştırmaları ve yayınları devletçe des-
teklenecektir.


ÖĞRETMENE SAYGI


İnsanlığa saygıyı, ülke ve ulusa sevgiyi, toplumla daya-
nışma ve paylaşma duygusunu öğretmen öğretir. Öğ-
retmenlere sahip çıkılması, öğretmenliğin yeniden say-
gın ve çekici bir meslek haline getirilmesi için yapısal
değişiklikler yapılması, CHP’nin öncelikli hedefi dir.
Öğretmenlerin Milli Eğitimin amaçlarını gerçekleştirebi-
lecek ve eğitim programlarını başarı ile uygulayabilecek
nitelikte yetiştirilme ve çalıştırılmalarına yönelik ilkeler ve
altyapı yeniden düzenlenecektir.
Öğretmen atamaları ve haklarını düzenleyen yeni
çerçeve yasa: Eğitim personelinin atanma, yer değiştir-
me ve görevde yükselme işlemleri yeni yapılanmaya uy-
gun olarak düzenlenecek; öğretmenlerin sürekli eğitimi,
çalışma, atanma ve özlük hakları konularında tüm ilkeleri
kapsayan bir “çerçeve yasa” çıkartılacaktır.
Öğretmensiz okul ve ders bırakılmayacak: Sözleşmeli öğretmenlik uygulaması kaldırılacak, eğitim sistemimizin
ihtiyaç duyduğu sayıda nitelikli öğretmen yetiştirilerek
kadroya alınmaları sağlanacak; ülkenin bütününde öğret-
mensiz okul ve ders bırakılmayacaktır.
Veli dernekleri aktif hale getirilecek: Eğitim süreci
çerçevesinde; Milli Eğitim Bakanlığı ve yerel yönetim ile
okul, çevre, veli ve öğretmenler arasındaki ilişkiler güç-
lendirilecek, katılımcı bir anlayışla yetki ve sorumlulukları
paylaşmaları sağlanacaktır.
Öğretmen örgütlerinin eğitim sürecine katkısı sağ-
lanacak: Milli Eğitim Bakanlığı’nca, eğitim yöntemlerinin
uygulanmasında ve geliştirilmesinde, programların hazırlanmasında, eğitim amaçlarının saptanmasında, eğitim-
öğretim ve yönetimle ilgili çalışmalarda demokratik katılım
süreçleri geliştirilerek, öğretmen örgütlerinin de katkıları-
nın sağlanmasına özen gösterilecektir.
Öğretmenler geçimlerini temin için ikinci bir iş yap-
ma zorunluluğundan kurtarılacak: Öğretmenlerin,
hakları ve ekonomik koşulları iyileştirilecek, onurlu bir ya-
şam için gerekli özlük hakları sağlanacaktır. Öğretmenle-
rin eşleriyle aynı yerleşim birimlerinde çalışmaları güven-
ce altına alınacaktır.
Öğretmenlere zorunlu periyodik, hizmet içi eğitim:
Bütün öğretmenlerin her yıl bir ay hizmet içi eğitim gör-
meleri sağlanacak, bu eğitimin sürdürülmesinde ilgili üni-
versiteler ile işbirliği yapılacaktır. Yabancı dil bilen öğret-
menlerin tatil aylarında ileri ülkelerdeki meslektaşlarına bir araya gelmelerini sağlayan ve Batı ülkelerinde uygu-
lanan değişim programlarından yararlanmaları destekle-
necektir.

KAYNAK

Parti Programı:

http://egitimpolitikalari.chp.org.tr


SİYASİ PARTİLERİN EĞİTİM PROGRAMLARI

2023 Türkiye seçimleri ve oy pusulası sıralaması: Hangi parti ve ittifaklar kaçıncı sırada?
2023 Türkiye seçimleri ve oy pusulası sıralaması: Hangi parti ve ittifaklar kaçıncı sırada?

Feel free to comment. Yorum yapmaktan çekinmeyin.

Ders Dünyası - WORLD OF COURSES sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya devam et