DP – Demokrat Parti Eğitim Programı

DEMOKRAT Parti Eğitim Programı
DEMOKRAT Parti Eğitim Programı

Herkes, Hiçbir Ayrımcılığa Tâbi
Tutulmadan Eğitim Alabilmelidir


Mevcut milli eğitim sistemimiz, fırsat eşitliği gibi kulağa hoş gelen güzel sözcükler bir yana, eşitsizlikleri derinleştiren, sadece sınırlı sayıda varlıklı kesimlere iyi eğitim imkânı sağlayan bir yapıdadır ve çocuklarımızın özgüvenlerini zedelemektedir.


1- Eğitim Politikalarımız


1–1 İlk ve Orta Öğretim’e Bakışımız


Türk milli eğitim sistemi, okul öncesi (3–5 yaş grubu), sekiz yıllık ilköğretim (6–14 yaş) ve süresi lise türüne göre hazırlık dahil üç-beş yıl arasında değişen üst ortaöğretim kademelerinden oluşmaktadır.

Üst ortaöğretim kademesi, ülkemizde, öğrencileri hem iş hayatına, hem de yükseköğretime hazırlayan genel eğitim ve mesleki ve teknik eğitim gibi iki ana kulvara ayrılmakta olup, ortaöğretim kademesinde ya da yüksek öğretim sayılmayan orta öğretim sonrası düzeyde, öğrencileri doğrudan iş hayatına hazırlayan programlar bulunmamaktadır.

Demokrat Parti, mevcut milli eğitim sistemimizde, okul öncesi eğitim, temel eğitim, özel okulların payı, öğrenci/öğretmen oranı, mesleki ve teknik eğitim kulvarları arasındaki dağılım gibi çok önemli konularda yaşanan yetersizliklerin bilincindedir.

Demokrat Parti’nin yüce milletimize arzı, tüm bu olumsuzlukların, yetersizliklerin, süratle ve bir “alma mater” (kendi evladı gibi yetiştiren anne) inanç ve özeniyle giderilecekleri sözüdür.

Demokrat Parti olarak, yenilenen Türkiye vizyonumuz çerçevesinde ve odağında “fırsat eşitliği” nin yer alacağı bir “eğitim seferberliği” başlatmak ve bu suretle en değerli varlığımız
olan çocuklarımız ve gençlerimizin büyük Atatürk”ün “hayatta en hakiki mürşit ilimdir” sözünün ışığında, akıl ve bilim yolunun yolcuları olmalarını sağlamaya kararlıyız;

Bu cümleden olarak, Demokrat Parti’nin ilk icraatlarından biri, temel düzenlemelere paralel olarak, kişisel gelişim, kavramsal ve analitik düşüncenin başladığı, ilgi alanlarının belirginleştiği “okul öncesi eğitim”i de, “zorunlu temel eğitim”in ayrılmaz bir parçası
olarak düzenlemek ve böylece de, kademeli olarak zorunlu temel eğitimi 5-17 yaşlarını kapsayacak şekilde 12 yıla çıkarmak olacaktır.

Demokrat Parti için eğitim, ideolojik düşünce ve amaçların gerçekleştirilmesine yönelik kullanılabilecek bir araç değil, aksine, küreselleşen dünya gerçeğinde Türkiye’nin varoluş mücadelesinin en etkin, stratejik bir imkânı ve silahıdır.

Demokrat Parti’ye göre eğitim, hiçbir ayırımcı veya kısıtlayıcı uygulama olmaksızın herkesin yetenekleri ölçüsünde bireysel gelişiminin sağlanmasının en etkin ve adil aracıdır ve bu özelliği ile de, toplumsal bütünleşmenin ve dayanışmanın en önemli taşıyıcı sütunlarından biridir..

Demokrat Parti’ye göre, herkesin okul öncesinden yükseköğretime kadar, hiçbir engel ve ayrımcılığa tabi olmadan eğitim alabilmesi, temel bir insan hakkıdır. Bu haktan herkesin eşit olarak yararlanabilmesini teminen devlet, bir taraftan dar gelirli ailelerin çocukları için parasız yatılı okul kapasitesini arttırırken, diğer taraftan kredi ve karşılıksız burs imkânlarını, ihtiyacı olan tüm öğrencileri kapsayacak biçimde genişletecektir.

Özellikle özürlülerle ekonomik gücü yeterli olamayan ailelerin çocuklarına yetenekleriyle doğru orantılı bir eğitim imkânı sağlanmasını da, Anayasamızda belirtilen “sosyal devlet”in görevi olarak görüyoruz. Bu cümleden olarak, tüm eğitim kurumlarının hizmet alanlarını, engellilerin de yararlanabilecekleri şekilde düzenlemeleri yanında, okul, eğitim kadrosu, ders araç ve gereçleriyle ülkenin her köşesinde aynı kalitede eğitim hizmeti sunulmasını da, vazgeçilmez bir hedef olarak değerlendiriyoruz.

Demokrat Parti’nin eğitim modelinde, çocuklarımızın ve gençlerimizin, sadece kendi ülkemizde ve ağırlıklı olarak kamu sektöründe istihdam edilmek üzere yetiştirilmeleri anlayışı terk edilecek, ezberciliğe ve gerçek yaşam ile ilgisi olmayan gereksiz bilgilere son verilecek, çocuklarımızın kişilik, ilgi ve yeteneklerinin farklı olduğu gerçeğinden hareketle onlara kavramsal düşünme ile analiz-sentez yeteneği kazandırmaya yönelik çağdaş bir sistem dâhilinde bilgiye erişme yani “öğrenme” öğretilecektir.

Mevcut milli eğitim sitemimiz, değişime ayak uydurmak bir yana, çocuklarımızın ve gençlerimizin ilgi ve yetenekleriyle yaratıcı kapasitelerini açığa çıkarmak, desteklemek ve geliştirmekten uzaktır. Mevcut milli eğitim düzeninde okul, eğitimin beşiği olmaktan
çıkmak üzeredir.

Mevcut milli eğitim sistemimiz, fırsat eşitliği gibi kulağa hoş gelen, gönülleri ferahlatan güzel sözcükler bir yana, eşitsizlikleri derinleştiren, sadece sınırlı sayıda varlıklı kesimlere iyi eğitim imkânı sağlayan bir yapıdadır ve çocuklarımızın özgüvenlerini zedeleyebilecek uygulamalar içermektedir. Bugün varılan noktada, çoktan seçmeli test usulü sınavın vahim sonuçlar doğurabilecek tahribatının da etkisiyle kendini yazılı ve sözlü ifade edemeyen, genel kültür düzeyi çok düşük, analiz-sentez yeteneğinden yoksun nesiller yetiştirilmektedir. Lise diplomalarının değerinin ise, ”üniversite giriş sınavı belgesi”ne indirgenmiş olduğu gerçeği de unutulmamalıdır.

Mesleki ve teknik eğitim programlarına devam eden öğrencilerin de aynı sistemde yükseköğretime yönlendirilmeleri, ülkemizde ara kademe insan gücü yetiştirilmesine yönelik programların tercih edilebilirliğine olumsuz etki etmiş ve böylece ara kademe
insan gücü ihtiyacımız karşılanamaz hale gelmiştir.

Bu durumun devamı halinde, uygar dünyanın güçlü ve saygın bir üyesi olmak bir yana, büyük Atatürk’ün “çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmak hatta onu aşmak” şeklindeki vizyonunu da unutmak zorunda kalarak, dünyanın “ucuz işgücü deposu” olarak kalmaya mahkûm olacağız.

Demokrat Parti, istihdam değeri olmayan mesleki ve teknik eğitim programlarını ayıklayarak, ülkenin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücü ile eğitim programları arasında uyum sağlamayı temel politika olarak benimsemektedir. Bir sonraki adım olarak da mesleki
ve teknik eğitimin, ortaöğretim sonrası düzeyde ve çağdaş bilimsel temellere dayalı olarak yapılmasıdır.

Demokrat Parti’nin eğitim anlayışının temelinde, “herkesin kendi ana dilini, din ve inancını öğrenme hakkının, temel bir insan hakkı olduğu” düşünce ve değerlendirmesi yatar; Ancak, resmi dil yani eğitim dili Türkçe’dir ve Türkçe olarak kalacaktır.

Demokrat Parti iktidarında, eğitim-istihdam arasındaki gerekli uyum da dikkate alınarak, küresel bilgi ekonomisinin yaygınlaşmasına paralel şekilde, ders kitaplarının yenilenmesi yanında, müfredat içeriklerinde yapılması zorunlu değişiklere temel oluşturmak üzere, temel fen ve sosyal bilimler alan bilgileriyle yabancı dil ve bilgi teknolojilerine ilişkin ders ve programların ortaöğretimdeki ağırlığının arttırılması sağlanacaktır.

Demokrat Parti’nin mesleki eğitime ilişkin nihai hedefi, öncelikli olarak piyasaların ihtiyaçları dikkate alınarak, uluslararası standart ve kalitede meslek erbabı yetiştirmek üzere yeniden yapılandırılacak olan mesleki eğitim sürecine, başta işverenler olmak üzere meslek örgütleri ve sendikalar gibi paydaşları da katmak; giderek, ortaöğretimde mesleki-akademik eğitim ayırımını ortadan kaldırarak, mesleki teknik eğitimi, ağırlıklı olarak yükseköğretim düzeyine çıkarmaktır.

Sanayimizin ihtiyaç duyduğu nitelikli ara kademe işgücünün yetiştirilmesine yönelik olarak, meslek okulları, yükseköğretim hakkı vermeyen, piyasaların esnekliğine uygun yapıda, programların belirlenmesi ve uygulanmasına paydaşların da katıldığı, eğitimin, ilke olarak okul-sanayi işbirliği ile işbaşında, uygulamalı olarak yapıldığı, mezunlarına, sadece aynı meslekte ve yetenekleri ölçüsünde olmak kaydıyla yükseköğretim imkânı da sunan
eğitim birimlerinin kurulması, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması da, Demokrat Parti’nin öngördüğü önemli bir yeniliktir.

Özel sektörün, daha etkin olarak eğitim alanında yer alması yanında, işveren örgütlerinin kendi mesleki alanlarında iki ya da dört yıllık meslek yüksekokulu veya yüksekokul kurmalarının özel araçlarla teşvik edilmesi, entegre mesleki ve teknik eğitim kurumlarının, özellikle organize sanayi bölgeleri gibi, mal ve hizmet üretiminin yoğun olduğu bölgelerde kurulması gibi hususlar, Demokrat Parti’nin önceliklerindendir.

Demokrat Parti’nin bir diğer önemli yeniliği, yaşam boyu eğitime yönelik uygulamalarında gözlenecektir. Demokrat Parti olarak, yüce milletimizin sürekli eğitimlerine katkı amacıyla mahalli yönetimlerin imkânları yanında, özellikle yaygın eğitimin çeşitlendirilmesi ve kapsamının genişletilmesi ile açık eğitim uygulamalarının yaygınlaştırılması, bu amaca yönelik olarak gerekirse uygun devlet okullarının fiziki mekânlarının da kullanıma açılması suretiyle bu önemli, çağdaş hizmeti sunmakta kararlıyız.

Demokrat Parti, eğitime ilişkin tüm planlamalarında ve faaliyetlerinde, yurtdışında bulunan vatandaşlarımızın ve çocuklarının, milli birlik ve beraberliklerinin sağlanması ile öz benliklerinin muhafazası ve geliştirilmesine yönelik düzenlemeleri de özenle dikkate alacaktır.

Demokrat Parti, ülkemizin geleceği bakımından hayati önemi haiz uygulamalara, fedakâr öğretmenlerimizin eğitimleri, kişisel ve mesleki gelişimleri için hizmet içi eğitimleri ve yaşam standartlarının yükseltilmesi hususları ile birlikte, Milli Eğitim Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatların da gerekli düzenlemeler ve yenileştirmeler ile başlayacaktır.

1–2 Yükseköğretime Bakışımız

Ülkelerin sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmelerine kaynaklık, böylece toplumsal değişime de öncülük eden üniversiteler, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal hizmetler gibi işlevleriyle çok önemli bir itici güçtür. Üniversiteler, rekabetin her alana damgasını vurduğu günümüzün küreselleşmiş dünyasında, adeta “bilgi üretim merkezleri, bilgi ekonomisinin beynidir”.

Halen Türkiye’de 45’i vakıf, 94’ü devlet olmak üzere, toplam 139 üniversite bulunmaktadır ve bu sayı sürekli olarak artmak zorundadır. Zira yükseköğretimdeki okullaşma oranımız, gelişmiş ülkelerin çok gerisindedir. Ancak, sadece üniversite açmak yeterli değildir. Bu ilim-irfan yuvalarını, kapılarında “üniversite” yazan “yüksek lise” olmaktan da kurtarmak lazımdır.

Demokrat Parti, yarınlarımızın güvencesi olan gençlerimizin, çağdaş gelişmelere ayak uydurabilecek şekilde organize olmuş, yapılanmış çağdaş üniversitelerde, dünya ölçeğinde oyunun kurallarına hâkim, bu kuralları uygulayarak oyun oynayabilme kapasitesine sahip beyinler olarak eğitilebilmelerini sağlamak amacıyla geliyor.

Küreselleşme sürecinin doğal bir sonucu da, dünyada, yükseköğretimin giderek küresel bir faaliyet haline gelmesidir; Bu süreçte, akademik değerlendirme, diploma denkliği, kalite kontrolü, akreditasyon, yaşam boyu eğitim, yeniden eğitim, tam gerektiği zaman eğitim gibi kavramlar, eğitim dünyasının gündeminde ön sıralarda yer almaktadır.

Demokrat Parti olarak, yükseköğretime ilişkin tüm çalışmalarımızı, Avrupa yükseköğretim sistemleri arasındaki farklı uygulamalara son vererek, olabildiğince birbiriyle uyumlu, yeknesak bir yükseköğretim sistemine geçilmesi yanında, ortak bir Avrupalı bilinci ve kültürünün yaratılması ve üniversiteler arasında işbirliği yoluyla bilim ve teknolojide rekabet gücünün geliştirilmesi gibi amaçlarla, Haziran 1999’da başlatılan ve ana faaliyet alanları, “diploma ve derecelerin tanınması, kalite güvencesi, yükseköğretim yeterlikler çerçevesi, öğrenci katılımı ve sosyal boyut” olarak belirlenen, Bologna Süreci’ne özel bir önem ve dikkat atfederek sürdürüyoruz..

Bu süreçlerde ele alınan veya karara bağlanan “Avrupa kredi transfer sistemi, diploma eki, yükseköğretimde kalite güvencesinin sağlanmasına yönelik işbirliği, öğrencilerin sürece
aktif katılımları, yaşam boyu eğitimin geliştirilmesi ve Avrupa’ da sınırlar ötesi eğitim imkânlarının sağlanması” gibi konuları da özenle değerlendiriyoruz.

Demokrat Parti iktidarında üniversitelerimiz, özgün bilgiyi üreten, işleyen, değerlendirerek sadece ülkemizin değil, tüm insanlığın yararına sunan, bunun için de öncelikle fikirlerin özgürce geliştiği, insan sermayesinin, insan aklının, insanın fark yaratma güdüsünün ön plana çıkarıldığı, insan beyninin düşünce odaklı çalışmasının teşvik edildiği, öğrencisi, öğretmeni ve çalışanıyla mensubu olmaktan onur duyulan yükseköğretim kurumları haline
getirilecektir.

Demokrat Parti, üniversitelerimizi, lider kişilikli, girişimci, evrensel değerlere açık, çağdaş, analitik düşünceye ve kavramsal beceriye sahip, özgüveni yüksek, demokrat, laik ve Türkiye
Cumhuriyeti’nin bölünmez bütünlüğünü savunan gençlerin rağbet edecekleri bir ilim-irfan yuvalarına dönüştürecektir.

Demokrat Parti, üniversitelerimizi, ülkemizin geleceğinin şekillenmesine yönelik en etken ve belirleyici kurumlardan biri olarak görmektedir ve yükseköğretim sistemimizi, dünyanın sayılı üniversite ve yüksek okulları ile rekabet edebilecek seviyeye getirebilmek amacı ile yeniden yapılandırmaya hazırdır.

Demokrat Parti iktidarında üniversitelerimiz, mezun olan öğrencilerine en az bir yabancı dil öğreten, bilgisayar okuryazarı olmalarını sağlayan, mesleki alanda verilen derinliğe paralel olarak, ihtiyaç halinde yeni mesleklere de adapte olabilmeleri için en az bir başka alanda da genişlik verilmesi yanında, ekip çalışması yapabilme fonksiyonunu da kazandırabilen, çağdaş bilim yuvaları olacaktır.

Demokrat Parti’nin yeniden yapılandıracağı yükseköğretimin önde gelen amacı, “lisan bilen, bilgisayar kullanan, olayları global ölçekte değerlendirebilen, ya da olaylara hem makro, hem de mikro açılardan bakabilen, süratli ve verimli çalışmanın metodolojisine vakıf, bilimsel bilgiyi ekonomik değere dönüştürebilecek donanıma sahip, sistemin, hızını ve bilgisini sürekli artırıp yenileyerek geliştiremeyeni eleyeceğinin bilincinde öğrenciler yetiştirip,
sadece Türkiye’ye değil, dünya piyasalarına sunabilmek olacaktır.

Demokrat Parti’nin amacı, uluslararası düzeyde eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme faaliyetleri sürdürülecek üniversite gençliğinde, kişisel ilgi, istek ve yetenekler de dikkate alınarak “bilgi ve öğrenme açlığı” yaratmak ve böylece kendilerini, okuyan, öğrenen, düşünen, tartışan, sorgulayan, kişisel sorumluluk duygusuyla araştırma, geliştirme ve sorun çözme yeteneği gelişmiş, yeni fikirlere açık, kültürel değerlere önem veren, gerektiğinde
demokratik tavırlar sergileyebilen, beceri düzeyi yüksek insanlar olarak topluma kazandırmaktır.

Demokrat Parti olarak atılım yapma arzusuyla dolu, çıkış arayan, fırsat penceresi kollayan gençleri, kendileriyle çevreleriyle ve tüm dünya ile barışık, olaylara geniş bir açıdan bakabilen, yeni eğilimleri iyi kavramış, inisiyatif alabilen, liderlik ve sorun çözebilme
yetenekleri gelişmiş insanlar olarak yetiştirecektir.

Demokrat Parti, yükseköğretime ilişkin olarak, ilgili ve gerekli paydaşları da katarak, dünyadaki son gelişmeler paralelinde ülkemizin ihtiyaç imkân ve koşullarına uygun, Anayasa’mızın 1. 2. ve 3. maddelerinde yer alan “Cumhuriyetimizin temel ilkeleri” ile Atatürk Devrimleri’nin ateşleyici gücünü oluşturan “aklın ve bilimin üstünlüğü” ışığında, bir “yükseköğretim stratejisi” hazırlamak ve devamında “yükseköğretim reformu” yaparak işe başlayacaktır.

Demokrat Parti, sosyo-ekonomik politikalar bağlamında ele aldığı ve yeniden yapılandıracağı üniversitelerin, yükseköğretimin yarı kamusal özelliği de dikkate alınarak, devlet, öğretim üyeleri, öğrenci birlikleri ve piyasa temsilcileri başta olmak üzere, diğer
paydaşlar arasında kurulacak bir denge çerçevesinde yönetilmelerini teminen, ihtiyaç duyulacak düzenlemelerle 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Yasası’nda gerekli değişiklikleri yapacaktır.

YÖK Yasası’nda yapılacak değişiklikler çerçevesinde, Yükseköğretim Kurulu’nun bileşimi ile ÖSS sınavı ve rektör seçimleri başta olmak üzere, yükseköğretimin idari yapısında köklü değişiklikler yapılacak ve YÖK, ağırlıklı olarak bir planlama, koordinasyon ve denetleme kurumu olarak görev yapacak, özellikle akademik işler ve kararlara ilişkin olarak “Üniversitelerarası Kurul” un görev ve yetkileri artırılacaktır.

Demokrat Parti, yükseköğretim politikalarını, üniversitelerin, eğitim- öğretim ve AR-GE faaliyetlerinin doğrudan sonucu olarak, ülkenin rekabet gücünü, yani geleceğini belirleyen, başka bir ifadeyle “ülke geleceğinin yol haritasının çizildiği” en önemli odaklardan biri olmaları nedeniyle de, ağır, toplumsal sorumluluk altında bulunduklarının bilincindedir.
“Üniversite Özerkliği” ve “Akademik Hürriyet” kavramlarına özel önem veren Demokrat Parti, özerkliğe ilişkin olarak, eğitim-öğretim, araştırma- geliştirme faaliyetlerinin olmazsa olmazı olan özgürlük ve hoşgörü ile toplumsal sorumluluk ve mali kaynak sağlamaktan kaynaklanan “Denetim Hakkı” arasındaki hassas dengeyi kuracak; “Akademik Hürriyet” derken de, bilimsellik ve ülke kanunlarının dışında hiçbir kısıtlamaya izin vermeyecektir.

Demokrat Parti’nin hedefi, Türk üniversite sisteminin aşırı merkeziyetçi yapısını değiştirerek, “kendi kriterlerini belirleyebilen üniversite” modeline geçmektir.
Demokrat Parti’nin “demokrat” sıfatına yakışır biçimde, üniversiteler, idari ve mali konularda karar alıp uygulayabilme yetkileri ile donatılacaklardır.

Demokrat Parti’nin, yükseköğretimin finansmanı ve kaynak tahsisine ilişkin nihai hedefi, çıktı bazlı performansa dayalı kamu finansmanı temelinde, havuz bütçe anlayışı içinde, kalemler arasında serbestçe geçişlerin yapılabileceği” tam esnekliktir.

Demokrat Parti’nin gerçekleştireceği yükseköğretim reformunun temel ilkeleri:

• Çağdaş dünyanın benimsediği üniversite kavramı çerçevesine ifadesini ve anlamını bulan, etkinlik, etkililik, katılımcılık, şeffaflık, etkili bir iç ve dış iletişim mekanizmasının kurulması, kalite, kalite güvencesi, sürdürülebilirlik, hesap verebilirlik, gibi çağdaş yönetişim kavramları ön plana çıkarılacaktır.

• Üniversitelerin, birbirinin tıpa tıp aynısı olmalarının yerine, kalite ve verilen hizmet özellikleri bozulmadan, farklı misyonlar üstlenerek, işbölümü anlayışı içinde faaliyet göstermeleri teşvik edilecektir.

•Yükseköğretim, toplumun ihtiyaçlarına göre yönlendirilecek, eğitim-istihdam ilişkisi mutlaka kurulacak ve üniversite mezunlarının, problem çözebilme, takım çalışması, iş disiplini, yaratıcı olma gibi özellikleri eğitim ve insan gücü planlamalarında dikkate
alınacaktır.

• Vakıf üniversiteleri teşvik edilecek, özel sektörün payı artırılacak, kurum dışı kurullar ve üniversite dışı paydaşların da, yönetime katkı ve destek sunmaları sağlanacaktır.

• Üniversitelerin, kaynak yaratarak bu kaynağı bizzat kullanabilmelerinin önündeki tüm engeller kaldırılacak, kendi gider bütçelerini yapabilmeleri temin edilecek, akademik performansa bağlı ek ücret takdir edebilmeleri ve öğrencilerini desteklemek
amacıyla burs fonu oluşturabilmeleri imkânı getirilecektir.

Demokrat Parti, yükseköğretim reformunu, hızlı ve istikrarlı kalkınmanın temelinde aklın doğru kullanılmasının yattığı gerçeğinden hareketle beşeri sermayenin nitelikli insan kaynağına dönüştürülmesi zarureti çerçevesinde, üniversitelerin, rekabetçi bilgi tabanlı güç olabilme hedefinin odak noktasında yer aldıklarını da dikkate alarak, “ciddi bir gelecek tasarımı” olarak ele alıyor, değerlendiriyor ve planlıyor.

Demokrat Parti için eğitim, en önemli milli önceliktir.


KAYNAK

https://www.dp.org.tr/parti-programi

GP – Gelecek Partisi Eğitim Programı

GELECEK Partisi Eğitim Programı
GELECEK Partisi Eğitim Programı

GELECEK Partisi Eğitim Programı

Eğitim: Zihni Varoluş


Partimiz eğitimi en temel insan haklarından biri olarak görür. İyi bir eğitim ile şahsiyetini geliştirememiş bireylerin insan hakları bilincine ulaşması mümkün değildir. Bireysel gelişimin temeli de, toplumun her meselesinin çözümünün anahtarı da eğitimdir.

Dünyada insan kaynağından daha önemli ve kalıcı bir güç yoktur. Ülkemizin insan kaynağını çağdaş dünya ile rekabet edebilir donanıma kavuşturan bir süreç olarak gördüğümüz eğitimi, insani kalkınmamızın odağına yerleştireceğiz.

Eğitimi bir insan devşirme alanı olarak değil, nitelikli insan yetiştirme alanı olarak görüyor ve eğitimi günlük siyasi tartışmaların dışında gören bir anlayışı benimsiyoruz.

21. yüzyıl nesillerinin dar kalıplara sokulamayacağını, şekillendirilemeyeceğini öngörüyoruz. Başta eğitim sistemimizde olmak üzere korkulardan, tabulardan, farklılıklara tahammülsüzlükten, ahlâk ve adalet üretemeyen yaklaşımlardan arındığımız ölçüde gençlerimiz potansiyellerini gerçekleştirme imkânına kavuşacaktır.

Gençlerimizin düşünen, sorgulayan; demokratik ve evrensel ahlâkî değerleri içselleştirmiş, farklılıklara saygılı, ahlâkî bir duruşla her türlü ayrımcılığın karşısında duracak, çağdaş dünyanın bilgisine hâkim ve sorumluluk alabilen bireyler olmasını arzuluyoruz.

Kaliteli eğitim, bireysel ve toplumsal refahı gerçekleştirmenin en önemli aracıdır. Bundan dolayı, eğitime ilişkin en temel ilkemiz, tüm çocuklarımız için kaliteli bir eğitim sunmaktır. Kaliteli bir eğitim için, öğrencilere herhangi bir resmî veya tanımlanmış ideolojinin dayatılmasını reddediyoruz. Çocuklarımız ideolojilerin deli gömleklerine mahkûm edilemeyecek kadar kıymetlidir.

Özgür düşüncenin önündeki tüm korkular ve tabular yıkılacaktır. Okullar, eleştirel fikirlerin rahatlıkla dile getirildiği ve tartışıldığı mekânlar olacaktır. Demokratik, çoğulcu ve farklılıkları zenginlik olarak gören bir eğitim sistemi inşa edilecektir.

Türkiye, tüm OECD ülkeleri içerisinde en merkeziyetçi sisteme sahip ülkedir. Her önemli kararın merkezden alındığı ve sık sık değişen eğitim sistemi miadını doldurmuştur. Eğitimde esas aktörlerin ve karar alıcıların merkezdeki bürokratlar olduğu bir yaklaşımı reddediyoruz. Eğitimde esas aktörlerin öğrenciler, öğretmenler ve veliler olduğuna inanıyoruz.

Yeterince tartışılmadan üretilen eğitim politikalarının bir süre sonra iflas etmesi kaçınılmazdır. Eğitimde istikrar ve sürdürülebilirlik için, politikaların katılımcılıkla ve geniş müzakereler sonucunda belirlenmesi şarttır. Türkiye’de eğitime ilişkin şimdiye kadar izlenen politikaların çoğu, günü kurtarmaya yönelik palyatif ve tutarsız müdahalelerden öteye gidememiştir. Bundan dolayı, Türkiye’de eğitim alanında tam anlamıyla bir ‘sistem’ inşa edilememiştir. İzlenen yanlış eğitim politikaları ile eğitimin tüm kademeleri neredeyse kilitlenmiştir.

Bu çerçevede, eğitim politikaları tüm toplumsal kesimlerin katılımı ile belirlenecektir. Eğitim sisteminde yapılacak değişiklikler belirli bir planlama ve toplumsal mutabakat sonrasında zamanla uygulamaya geçirilecektir. Eğitim sisteminin sürekli değişikliklerle yap-boz tahtası hâline gelmesinin önüne geçilecektir.

Türkiye’de yoksul ailelerden gelen çocukların çoğunluğu, varlıklı ailelerden gelen akranlarına göre daha az kaliteli eğitim almakta ve dolayısıyla daha az gelir elde etmektedirler. Diğer yandan, cinsiyet eşitsizliği de devam etmektedir. Kızlar genelde okullarda erkeklerden daha başarılı oldukları halde, onlardan daha az oranlarda istihdam edilmekte ve/veya daha az gelir elde etmektedir.

Türkiye’nin eğitim sistemi diğer OECD ülkeleriyle rekabet edebilir olmaktan uzaktır. OECD tarafından yapılan PISA ve PIACC çalışmaları ile diğer uluslararası kuruluşlar tarafından yapılan TIMSS ve PIRLS gibi değerlendirmeler, Türkiye’nin eğitim sisteminin kalitesinin uluslararası ortalamadan düşük olduğunu açıkça göstermektedir. Türkiye’de yapılan lise geçiş sınavı ve üniversite giriş sınavı sonuçları da genel bir kalite sorunu ve okullar arasında kalite uçurumu olduğunu ortaya koymaktadır. Kısacası gerek ulusal gerekse uluslararası değerlendirmeler, Türkiye’de çocukların önemli bir kısmının temel becerileri kazanmadan eğitim sisteminden mezun olduğunu ortaya koymaktadır. Bunun sonucunda, eğitim sisteminde mevcut eşitsizlikler devam etmektedir.

Genç bir nüfusa sahip Türkiye’nin her yönüyle güçlü ve müreffeh olmasında nitelikli eğitimin yeri yadsınamaz. İş imkânlarının oluşturulması, verimliliğin, yeniliğin ve rekabet edebilirliğin artırılmasına katkı sağlaması nedeniyle, eğitim bir ülkedeki ekonomik büyümenin ve istihdamın temel lokomotifidir.

Ayrıca, nitelikli eğitimin kişilerin yoksulluk döngüsünü kırmaları ve dolayısıyla toplumdaki eşitsizliğin azaltılmasında önemli yeri ve işlevi bulunmaktadır. Bundan dolayı her çocuğun kaliteli eğitime erişmesini hedeflemekteyiz. İlköğretim ve ortaöğretimden mezun olan tüm öğrencilerin asgari bilgi ve becerileri kazanmasını sağlamak temel hedefimiz olacaktır.

Milletimizi güçlendiren farklılıklarımızın en önemli zenginliğimiz olduğuna inanıyoruz. Tarihsel birikimimizi oluşturan farklılıklarımız, Cumhuriyetimizi kurarak ülkemizi bugünlere taşımıştır. Bugün de korkulardan ve tabulardan beslenen her türlü hizmet ayrımcılığının önüne geçerek eğitim sistemimiz içerisinde farklılıkları temsil edecek demokratik taleplerin tartışılması ve çağdaş hukuk devletine yakışır çözümlerin bulunması gerektiğini düşünüyoruz. Bugün dünyanın gelişmiş birçok ülkesi çok dilli ve çok kültürlü eğitim ve öğretimle oldukça ciddi mesafe almışken Türkiye’nin farklılıklarının zenginliğini çok kıymetli bir sermaye olarak görmesi gerektiğine inanıyoruz.

Toplumsal barış için toplumun tüm kesimlerinin en iyi şekilde ve en adil koşullarda eğitim sistemine dâhil olmaları önemlidir. Eğitim sisteminin rehabilite edilmesinde toplumun tüm kesimlerini içerecek katılımcı bir yaklaşıma ihtiyaç vardır. Bu yaklaşımın özünü imtiyazlı ideoloji ve grupların olmadığı, tarafsız devlet anlayışının tam anlamıyla benimsendiği bir
eğitim sistemi oluşturmalıdır.

Eğitimde evrensel değerleri ve insan haklarını merkeze alan, farklılıkları bir zenginlik olarak gören, tek tipçi değil, çoğulcu bir yaklaşımı benimseyerek tüm kesimleri kucaklayan demokratik bir yaklaşım benimsenecektir. Bu çerçevede, tüm öğretim programları ve ders kitapları, evrensel değerler ve insan haklarını esas alan bir yaklaşımla güncellenecektir.

Birleşmiş Milletler Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi, Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde de vurgulandığı gibi, eğitim tüm çocuklar için vazgeçilmez temel bir haktır. Bu doğrultuda, eğitime hak temelli bir bakışı esas almaktayız.

Cinsiyeti, etnik kimliği, inancı ve sosyokültürel arka planı ne olursa olsun her bir bireyin nitelikli eğitime erişimini sağlama hedefiyle yola çıkıyoruz. Hiçbir bireyi dışlamayan ve herkese kaliteli eğitim sunmayı hedefleyen kapsayıcı eğitim anlayışını esas alıyoruz.

Eğitimi resmi ya da tanımlı herhangi bir ideolojinin yuvası olarak gören her anlayışı reddediyoruz. Farklılıkları bir imkân, okulu birlikte yaşamanın merkezi olarak görüyoruz.

Partimiz, fırsat eşitliğini artırmaya ve kamu eğitimini güçlendirmeye özel bir önem vermektedir. Bundan dolayı, eğitim sisteminde paralı özel ders ve kurs merkezlerine olan talebi azaltacak tedbirler alınacaktır. Devlet okullarının standartları, gelir veya yetenek düzeyi ne olursa olsun tüm öğrencilerin eğitimsel ihtiyaçlarının karşılanacağı şekilde modernize edilecektir.

En önemli önceliklerimiz arasında öğretmenlik mesleğinin güçlendirilmesine ağırlık vermek ve okul öncesi eğitimi yaygınlaştırmak gelmektedir. Öğretmen eğitimi, geleceğin nesillerini inşa edecek donanım ve niteliklere sahip örnek öğretmenler yetiştirmek üzere gözden geçirilip yeniden düzenlenecektir. Kaliteli eğitimi yaygınlaştırmanın olmazsa olmaz koşulu, nitelikli öğretmenlerin okul türleri arasında ve tüm yurt sathında dengeli dağılımıdır. Öğretmenlik mesleğini yüksek standartlı, daha saygın ve özerk hale getirecek bir yasal düzenleme yapılacaktır. Tüm atama ve terfiler liyakate dayalı ve nesnel kriterlere göre yapılacaktır.

Okul öncesi eğitim, çocuklarımızı temel eğitime hazırlayan en önemli kademedir ve ülke çapında yaygınlaştırılması gerekir. Bu kapsamda, okul öncesi eğitimin herkes için ulaşılabilir olması sağlanacaktır.

Tüm bireylerin bilgi ve becerilerini geliştirmek hedefiyle Türkiye’de tüm kademelerde eğitimin kalitesinin artırılması için topyekûn bir seferberlik başlatacağız. Bu kapsamda, dezavantajlı il ve okullara sağlanan destekleri artıracak ve tüm düzeylerde kaliteli eğitime erişim sorununu ortadan kaldıracağız. Zorunlu eğitimi bitiren her bireyin modern bir toplumda hayatını sürdürmesi için gerekli temel bilgi ve becerilere sahip olması sağlanacaktır.

Ayrıca, dünyadaki teknolojik ve mesleki gelişmelere paralel olarak okullardaki programların sürekli güncellenmesi ve işlevsel bir meslek eğitim sisteminin kurulması son derece önemlidir. Başta sanayi olmak üzere işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu becerilere sahip nitelikli kişilerin yetiştirilmesi istihdam oranlarını artıracaktır.

Daha kaliteli bir yükseköğretim sistemi tesis etmek için ilk olarak akademik özgürlükler garanti altına alınacaktır. Evrensel hukuk normları esas alınarak, öğrenci ve akademisyenlerin akademik özgürlüğünü kısıtlayan tüm sınırlandırmalar sonlandırılacaktır. 12 Eylül askeri darbesinin bir ürünü olan YÖK (Yükseköğretim Kurulu) kayıtsız şartsız kaldırılacaktır. Daha şeffaf, topluma hesap verebilirliği yüksek yeni bir yükseköğretim sistemi tesis edilecektir. Yükseköğretim kurumlarının özerklikleri artırılacaktır.

Tüm göstergeler, Türkiye’nin eğitimde yeni bir paradigma ihtiyacı olduğunu göstermektedir. Kapsayıcı bir yaklaşımla her bir çocuğun temel becerileri en iyi şekilde öğrenmesini sağlayacak bir eğitim sistemine ihtiyaç vardır. Türkiye’de eğitimin partiler üstü bir yaklaşımla ve çocuğun üstün yararı doğrultusunda ele alınması bir zorunluluktur. Bu çerçevede, eğitim
sistemi ile ilgili konularda farklı toplumsal kesimlerin birlikte müzakere ederek oluşturacağı ve uzlaşı ile kabul edeceği bir yöntem benimseyeceğiz. Bunun için, eğitimi ideolojik ve siyasi çekişmelerin arenası olmaktan çıkartacağız. Yeni eğitim paradigmamız siyasi çekişmelere değil toplumumuzun ortak özlemlerine ve gelecek beklentilerine dayanan, evrensel
insanlık birikimi ile toplumumuzun tarihi tecrübelerini özgün bir senteze kavuşturan çağdaş bir anlayışla oluşturulacaktır.


KAYNAK

https://gelecekpartisi.org.tr/partimiz/program


DSP – Demokratik Sol Parti Eğitim Programı

https://www.dsp.org.tr/dsp/program/program-bolum-5-insan-ve-toplum/

EĞİTİM KÜLTÜR SPOR VE SANAT

Eğitim, kültür, sanat ve spor alanlarında, DEMOKRATİK SOL’un özgürlükçü, eşitlikçi ve demokratik kurullarına göre dü­zenlemeler yapılacaktır:

 • Eğitim kurumlarında tek yanlı öğretimden çok, öğrenciyle öğretmen arasında diyaloga, iletişime ve etkileşime ağırlık verilecektir.
  • Eğitimin her dalında çağdaş eğitim yöntemleri uygulanacak ve bu yöntemlerin geliştirilmesine öğretmen ve öğrencilerin ortak kat­kıları özendirilecektir.
  • Eğitimde kişiliğin, özgür düşünceliliğin, demokratik davranışın ve katılımın, araştırmacılığın, yaratıcılığın, yapıcılığın ve üretken­liğin, çocukluktan başlayarak gelişmesi özendirilecektir.
  • Üniversite özerkliğine gerçeklik kazandırılırken, öğretim üye­lerinin ve öğrencilerin, yönetime ve program düzenlemelerine de­mokratik ve yapıcı katılımları sağlanacaktır.
  • Eğitim her yaşta herkese açık, sürekli ve parasız olacaktır.
  • Gençlerin, yetişecekleri alanları seçme özgürlüğü genişletile­cektir.
  • Gençlerin gelecekleri, eğitim kurumlarının giriş kapılarındaki sınavlardan çok, eğitim sürecinde ortaya çıkacak eğilim ve yete­neklere göre belirlenecektir.
  • Gerek üniversitelerde, gerek orta eğitim kurumlarında geniş ders geçme serbestliği tanınacaktır.
 • Askeri okullar dışında tüm orta eğitim kurumları tek çatı al­tında toplanacaktır.Böylece ders seçme olanakları arttırılacağı gibi, öğretim üyele­rinin, yapıların ve ders araç ve gereçlerinin ortak değerlendirilme­si yoluyla, orta eğitim kurumları arasındaki denksizlik de giderile­bilecektir.Yine bu yoldan, eğitimde birlik kendiliğinden güvence altına alınacak; değişik dallarda yetişen gençlerin birbirini daha iyi tanı­yıp anlamaları sağlanacak; ve toplumsal dayanışmanın temelleri okullarda atılmaya başlamış olacaktır.
 • Çağdaş eğitim ve iletişim teknolojilerinden yararlanılarak, ki­taplıklar ve kitap ödünç verme sistemi yurdun her köşesine eriştirile­rek, eğitici video ve teyp arşivleri oluşturularak, her düzeyde eğitim, tüm yurttaşların yararına sunulacaktır.Çağdaş eğitim teknolojisinden yararlanılarak yapılan uzaktan eğitim yüz yüze eğitimle desteklenecektir. Bu amaçla değişik yöre­lerde süreli kurslar düzenlenecektir ve gezici eğitim ekipleri kuru­lacaktır.Köykentlerin kurulmasıyla birlikte, tüm eğitim olanaklarından, köylüler de, kentlerde yaşayanlar kadar yararlanabilecektir.Toplum kalkınmasına gençliğin katkısı, yaparak ve yaşayarak eğitimde ve öğrenim çağındaki gençlerin toplumsal ilişkilerinde önemli bir öğe olarak değerlendirilecektir.Eğitim, gelişmenin gerektirdiği insan gücü gereksinmesini kar­şılayacak biçimde planlanacaktır.Ekonomik yapıda değişimlere ve teknolojik yeniliklere herkesin uyum sağlanmasını ve meslek veya sanat edinimini kolaylaştırıcı, her yaş grubuna yönelik eğitim programlarıyla, işsizliğin önlenme­sine eğitimin katkısı artırılacaktır.Çocuk yuvalan yaygınlaştırılarak okul öncesi eğitim kurumla­rına dönüştürülecektir.Emeklilere ve genel olarak yaşlılara, boş zamanların üretici ve yaratıcı çalışmalarla değerlendirmeyi özendirici eğitim programları sunulacaktır.
 • Özürlülerin eğitimine ve eğitim yoluyla kişilik ve yeteneklerini geliştirmelerine, meslek veya sanat edinmelerine özen gösterecektir. Özürlülerin, kültür, sanat, ve spor çalışmalarına katılabilmeleri sağ­lanacaktır.Körler için zengin bir kabartma yazılı kitaplık ve teyp arşiv oluşturulacaktır.Yönetim için gerekli bilgiler halka en geniş ölçüde ulaştırıla­rak, bu bilgiler, ayrıcalıklı çevrelerin tekelinde bir egemenlik aracı olmaktan çıkarılacaktır.Başta sendikalar ve kooperatifler olmak üzere, çalışan halk ke­simlerinin toplumsal örgütleri, halkın kültür düzeyini yükseltmek ve demokrasi bilincini geliştirmek için, halka örgütlenme, yönetim kooperatifçilik ve işletmecilik bilgisi ve eğitimi vermek için, mes­lek ve sanat edinimine katkıda bulunmak için, gençlere, yetişkinle­re, işsizlere ve özürlülere yönelik eğitim ve kültür çalışmalarına özendirilecektir.Bu amaçla, eğitim ve kültür merkezleri, halka açık toplantı sa­lonları kurmaları desteklenecektir.

BBP – Büyük Birlik Partisi Eğitim Programı

EĞİTİM
Eğitim anlayışımız, millî ve manevî değerlere sahip, çağın ilim
ve teknolojisiyle mücehhez, hür düşünceli, üretken, ahlâklı ve yeni-
likçi nesiller yetiştirmektir.
Eğitim sistemi, fertlere millî kültürün aktarılması yanında, fert-
lerin kabiliyetlerinin ortaya çıkmasını sağlayacak bir uygulamanın
içinde olacaktır.
Eğitim meselesinin çözümünde temel etken unsur olan
öğretmenlerimizin yetiştirilmesi için gerekli müesseseler
oluşturulacaktır.
Öğretmenlere eğitim ve öğretimde azamî verimli olabilmeleri
için gerekli bütün imkânlar sağlanacaktır.
Eğitimin her kademesinde çağın şartlarına ve teknolojisine
uygun okullaşma temin edilecektir.
Eğitimde fırsat eşitliği sağlanacaktır. Bölgeler arası dengesizlik-
ler ortadan kaldırılacak, sivil toplum kuruşlarıyla gerekli koordina-
syon sağlanarak, eğitime katkıları azamî düzeye çıkarılacaktır.
Eğitimde hür düşünce esas alınacaktır. Düşünce ve inanç
hürriyetini engeleyici kısıtlamalar kaldırılacaktır. Eğitim ve
öğretimin her kademesinde kılık ve kıyafet hürriyeti sağlanacaktır.
Eğitimde merkezî yönetim uygulamasından vazgeçilecek, bu ko-
nuda halkın inisiyatifi artırılacaktır.
Yabancı dil bilgisi, nitelikli insan gücünün ifadesidir. Bu
meyanda yabancı dil öğretimi teşvik edilecektir. Ancak yabancı
dille eğitime son verilecektir.
Türkçenin uluslararası kurulu ve topluluklarda kullanılan bir
dil olması için gerekli hassasiyet gösterilecektir.
Üniversitelerin gerçek anlamda ilmî araştırmalar yapan ve tek-
noloji üreten ilmî kuruluşlar özelliğini kazanması sağlanacaktır.

Eğitimin GSMH ve Konsolide devlet bütçesi içindeki payı
arttırılacaktır. MEB’ın payı yüzde 25’in üzerine çıkarılacaktır.
Eğitim sistemimiz ülke gerçeklerine uygun biçimde 21. Asrı
Türk ve islâm asrı kılacak, nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi hu-
susunda düzenlenecektir.

https://acikerisim.tbmm.gov.tr/xmlui/handle/11543/758

SP – Saadet Partisi Eğitim Programı

Eğitim

İnsana ait değerler eğitim, bilgi ve ilim yoluyla belli hedeflere yönlendirilir. Böylece insana ait beceri ve kabiliyetler ortaya çıkar. İnsan unsuru ne kadar sağlamsa ne kadar ahlak ve karakter sahibi ise toplum da o kadar güçlü olur.

Eğitim bir milletin hem dünü hem bugünü hem de yarınıdır. Bilim ve teknolojide öncü ülkelerin diğer ülkeler ile mesafeyi açtığı bir çağda zamanı ve dünyayı iyi okuyan, sorgulayan, özgür düşünen, mesleki donanıma sahip, dijital okuryazarlık ve yabancı dil başta olmak üzere analitik becerileri yüksek bireyler yetiştirmek önceliğimizdir.

Milli ve manevi değerlerle donatılmış, herkes için adalet ve özgürlüğü savunan ve bütün insanlığa faydalı olmayı ilke edinmiş nitelikli insanlardan oluşan bir toplum inşa etmeyi hedef olarak benimsemekteyiz.

Siyasi ve ideolojik mülahazalarla sürekli müdahale edilen ülkemizin eğitim ve sınav sistemi artık başlı başına bir sorun haline gelmiştir. Eğitimde kalite ve başarı oranları düşmüş, fırsat eşitliği ortadan kalkmış hatta devlet kendi okullarını “nitelikli-niteliksiz” diye tanımlamak mecburiyetinde kalmıştır. Eğitim sistemimizin içerisinde bulunduğu keşmekeş reform adı altındaki politik ve günübirlik değişikliklerle giderilemez. Bu keşmekeşten çıkış planlı, programlı ve sistemli bir eğitim seferberliği ile mümkündür.

• Teknolojik gelişmelerin ekonomiyi ve sosyal hayatı nasıl dönüştüreceğini dikkate alarak ülkemizin kalkınma planlarıyla paralel, makro düzeyde medeniyet vizyonumuza uygun, mikro düzeyde gençlerimizin kabiliyetlerini ortaya çıkaran ve yeteneklerini sergilemesine imkân tanıyan bir eğitim politikası oluşturulacaktır.

• Öğrenciyi merkeze alan alternatif okul modelleri oluşturulacaktır. Bu sayede öğrencilerin keşfetme yetenekleri geliştirilecektir.

• Öğrencilerimiz özgür, eleştirel ve analitik düşünen, çözüm odaklı, araştıran, sorgulayan, teknolojiyi etkili kullanan, milli ve manevi değerlere sahip, insan haklarına saygılı, doğaya ve çevreye duyarlı, “faziletli bir insan” olarak yetiştirilecektir.

• Müfredat zihniyet olarak milletimizin değerleriyle barışık, ilmi olarak milletimizi geleceğe umutla taşıyan bir hüviyete kavuşturulacaktır.

Temel Eğitim

• Zorunlu eğitim yerine kademeli eğitim sistemine geçilecektir.

• Okulların eğitim kalitesi artırılacak, teknolojik olanakları geliştirilecektir.

• Temel eğitim müfredatı çağın gereklerine, ihtiyaçlarına ve öğrencilerin kazanacakları donanıma göre yeniden oluşturulacaktır.

• Engelli öğrencilerin okul ortamında eğitim almaları için bütün engeller ortadan kaldırılacaktır.

• Ortaöğretim kurumları eğitim yatırımları bölgeler arasında eşit bir şekilde tahsis edilecektir.

• Meslek liseleri bölgesel farklılıklar göz önüne alınarak organize sanayi, tarım-hayvancılık ve turizm bölgelerine yakın, sektörlerle ortak bir yapıya kavuşturulacaktır.

• Ahilik teşkilatı uygulaması modern bir yapıya dönüştürülerek meslek liselerinde uygulanacaktır. Bu uygulama ile öğrenciler kendi meslekleri ile alakalı çıraklık ve kalfalık sertifikası alarak sektörlerle işbirliğiiçerisinde istihdam edilecektir.

Öğrenci Merkezli Eğitim

• Yeni eğitim sisteminde öğrenci merkeze alınacak ve alternatif okul modelleri oluşturulacaktır.

• Gençlerimize yenilik yapma ve sorunlara ilmi çözüm getirme becerisi kazandırılacaktır.

• Yabancı dil eğitimi metodu baştan sona gözden geçirilecektir.

• Sınav sisteminin sürekli değişmesinin önüne geçilecek, okullar arasındaki kalite farkı açığı kapatılacaktır.

• Sınav baskısı sınav sistemini değiştirerek değil, gençleri yeteneklerine göre gelişmesini sağlayan bir eğitim sistemi inşa edilerek ortadan kaldırılacak, bu bağlamda gereken eğitim anlayışı değişikliği sağlanacaktır.

Öğretmen Eğitimi ve Atama

• Eğitim fakülteleri sayı ve kontenjan açısından ihtiyaç analizine göre yeniden yapılandırılacaktır.

• Öğretmen alımlarında mülakat uygulaması kaldırılacaktır.

• Bölgeler arası öğretmen ihtiyaç tespiti yapılarak herhangi bir eksikliğe sebebiyet vermeden atama ve tayin sistemi oluşturulacaktır.

• Öğretmenin saygınlığı yeniden kazandırılacaktır.

Özel Okullar

• Özel okulların kurulması, işletilmesi ve eğitim uygulamaları bakanlık tarafından etkin bir şekilde denetimlere tabi tutulacaktır.

• Özel okullarda çalışan eğitim personelinin hakları kanuni düzenlemeyle koruma altına alınacaktır.

Yükseköğretim

• Yüksek Öğretim Kurumu bilime ve vasıflı insan yetiştirmeye hizmet edecek bir yapıya kavuşturulacaktır.

• Üniversiteler bulunduğu bölgenin ekonomik ihtiyaçlarına ve coğrafik yapısına göre mevcut imkânları ve ihtiyaçları çerçevesinde yeniden düzenlenerek ülkenin geleceğine katkıda bulunacak bir yapıya dönüştürülecektir.

• Üniversitelerin eğitim ve araştırma kalitesi, bilimsel üretkenliği, uluslararası alanda arzu edilen seviyeye çıkarılacaktır.

https://saadet.org.tr/tr/program-detay/5ed60f0cbebd9/egitim

İYİ Parti Eğitim Programı

3.TOPLUM
EĞİTİM
Eğitimde Genel Olarak Yapılacaklar:
• Türkiye’nin önemli sorunlarının başında gelen eğitim sorunu, ‘’Eğitim Seferberliği’’ ile aşılacak, Türkiye
10 yıl içinde dünyanın örnek ülkelerinden biri olacaktır.
• Eğitim sisteminde ihtiyaç analizleri acilen yapılarak, eğitim programları yeniden yapılandırılacaktır.
• Çocuklarımızın çağdaş, Atatürkçü, milli değerlere sahip iyi insan olarak yetiştirilmeleri ve iyi okullarda,
iyi eğitim almaları amacıyla okullarımızın günümüzün gerektirdiği teknolojik, bilimsel, sosyal ve
kültürel alt yapı standartlarına sahip olması sağlanacaktır.
• Eğitimden başlanarak Cumhuriyetimizin kurucu değerlerinin tesisi sağlanacak, bu çerçevede; öncelikle
milli değerlerimizin sembolü olan milli bayramlarımız coşku içinde kutlanacaktır.
• Alanlarında iyi yetişmiş, dünyayı izleyecek ölçüde yabancı dil bilen, demokratik değerleri, sanat ve
sporu bir hayat felsefesi olarak özümsemiş ve birikimlerini öğrencilerine aktarmak için mesleğine
sevdalı öğretmenlerin yetiştirileceği ‘’Öğretmen Akademileri’’ açılarak öğretmen yetiştirmede yeni
bir başlangıç yapılacaktır. Akademiler temel eğitim kademeleri ile mesleki ve teknik öğretmen
ihtiyacına yönelik olarak yapılanacaktır. Öğretmen liseleri modernize edilerek eski hüviyetlerine
kavuşturulacaktır.

• Öğrencilerimizin, yaratıcı, özgür, eleştirel düşünebilme, birlikte yaşama ve birlikte çalışma becerileri
geliştirilecek; problem çözme, araştırma, sorgulama, teknolojiyi etkili kullanma ve girişimcilik becerileri
ile analiz, değerlendirme ve sentez yetkinliklerine ve milli değerlere sahip, insan haklarına, doğaya
ve çevreye duyarlı, ‘’iyi insan’’ olarak yetiştirilmesi hedefimiz olacaktır.
• Bu maksatla;
• Eğitim, eğitimcilere bırakılacak ve her türlü siyasi mülahaza ve müdahalenin dışında tutulacaktır.
• Temel eğitim almış öğrencilerimizin uluslararası PISA sınavlarında bulunduğu nokta eğitim sistemimiz
için kaygı vericidir. Bu kötü gidişe son vermek için gerekli tedbirler alınacaktır.
• GSYH’nin eğitime ayrılan payı kademeli olarak uluslararası standartlar seviyesine çıkartılacaktır.
• Eğitim, okul öncesinden yükseköğretim dâhil, toplum refahı ve ekonominin değişen talepleri arasında
dengeyi sağlayacak şekilde dinamik ve esnek bir yapıya kavuşturulacaktır.
• İnsan odaklı bir eğitim felsefesinin oluşturulması ve uygulanması sağlanacaktır.
• Eğitim politikaları partiler üstü bir bakış açısı ile belirlenecek, Eğitim Planlama ve Koordinasyon
Kurulu (EPKK) oluşturularak tüm paydaşların katılımı sağlanacak ve böylece uzun vadeli politikalar
oluşturulacaktır. EPKK içinde öğretmen ve öğrenci temsilcileri, üniversiteler, sendikalar, sanayi ve
ticaret odaları temsilcileri, veli örgütlerinden temsilciler ve barolar gibi sivil toplum kuruluşlarından
temsilciler bulunacaktır.
• Kadınların eğitimine önem verilerek, etkin bir yaygın eğitim programı uygulanacaktır. Bu çerçevede;
Halk Eğitim Merkezleri daha etkin kullanılacak, belediyelerin etkin katılımları sağlanacaktır.
• Bakanlığın tüm teşkilatlarında, okullarda, kadın yönetici sayısının artırılması sağlanarak, %50 oranı
hedef alınacaktır.
• Akademik, malî, sosyal ve idarî düzenlemelerle öğretmenlik, saygın ve cazip bir meslek haline
getirilecektir. Öğretmenlerin; maaş, ücret, sosyal haklar ve emeklilik hakları açısından yıllardır
bekleyen sorunları çözülecektir.
• Okul yönetimi, müdürlük ile başöğretmenlik olarak ikiye ayrılacak; eğitim bölümüyle başöğretmen,
idari işlerle müdürlük ilgilenecektir.
• İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin etkin icraat ve eğitim kalitesi yönünden rehberlik makamları
olması sağlanacaktır. Eğitim kurumları ve kadroları, rehberlik ve gözetim yönünden bilimsel esaslar
çerçevesinde denetlenecektir.
• Öğrencilerin Türkçeyi doğru, akıcı ve güzel şekilde kullanmalarına özen gösterilecektir. Ayrıca; tüm
öğrencilere zorunlu eğitimleri süresi içinde en az bir yabancı dili öğrenme imkânı sağlanacaktır.
• Türkçenin kitle iletişim araçlarında, bilim, sanat, ticaret ve hayatın diğer bütün alanlarında, estetik
seviyede güzel kullanımı sağlanacak; terim ve kavramlarımızın hâkim kılınmasının yanı sıra, bilim ve
iletişim dili olması için paydaş kurum ve kuruluşlarla birlikte her türlü çaba gösterilecektir.
• Dil kirlenmesi önlenecektir.
• Yurt dışında yaşayan Türk çocuklarının kültürel kimliklerini korumaları ve geliştirmeleri için öğrenci
değişim programları gibi diğer yaygın ve örgün eğitim imkânları da artırılacaktır. İlgili ülkelerle iyi
ilişkiler ve karşılıklı anlayış içinde Türkçe ve Türk Kültürü derslerinin seçmeli ders olarak okutulması
için gerekli destekler sağlanacaktır.
• Temel bilgisayar programlama, finansal okur-yazarlık, siyasi/hukuki okur-yazarlık, hitabet, el becerileri
gibi hayata ait konular ile ilkokuldan itibaren tüm seviyelerde kodlama ve programlama derslerinin
de dâhil olduğu yeni bir müfredat programı benimsenecektir.

• Eğitimin tüm seviyelerinde sanat ve sporun aktif olarak öğrencilerin yaşamının bir parçası olması
sağlanacaktır. Zorunlu eğitimini tamamlayan her öğrencinin sporun en az bir dalı ile ilgilenmesine
özen gösterilecektir.
• Yaşam boyu eğitim anlayışı hâkim kılınacak, “Her ev okul olacak” projesiyle ebeveynler çocuk bakımı
ve eğitimi konusunda eğitime tabi tutulacaklardır. Başta ebeveynler olmak üzere tüm çocuklara okul
öncesinden itibaren rehberlik yönlendirme hizmetleri verilecektir.
• Bilim merkezleri, müzeler, botanik ve hayvanat bahçeleri gibi bilimsel, sosyal ve kültürel mekânların
sayıları arttırılacak, bunların öğrenme alanları olarak etkin kullanımı sağlanacaktır.
Okul Öncesi Eğitim
• Çocukların sağlıklı şekilde zihinsel, duygusal ve bedensel gelişimlerini sağlamak, onları hayata ve eğitim
sürecine hazırlamak için okul öncesi eğitim devlet desteğinde ve gözetiminde çağdaş yöntemlerle
yapılacaktır.
• Eğitime erişim imkânları kısıtlı olan kesimlerden başlayarak tüm çocukların gelişimini destekleyecek
Erken Çocukluk Bakımı ve Eğitimi Programı(EÇBEP) hayata geçirilecektir.
• EÇBEP, ihtiyaçlarını temin etmekte güçlük çeken veya imkân bulamayan ailelere insani koşullarda
sağlık ve beslenme desteği ile her çocuğun fiziksel, duygusal, kültürel, sanatsal ve bilişsel gelişimini
destekleyecek imkânları sağlayacaktır.
• Okul öncesi eğitim kadrosu ve fiziki imkânlar devlet tarafından sağlanacak, özel okullar ve veli inisiyatifi
kooperatiflerce teşvik edilecektir.
• Okul öncesi eğitim konusunda çok başarılı bazı ülkelerde uygulanan yöntemler araştırılacak ve
bunları uygulayan özel okulların deneyimlerinden de yararlanılarak kaliteli eğitim modelleri sisteme
katılacaktır.
• Okul öncesi eğitim, çocuğun ailesinin ve yaşadığı çevrenin imkânları ile annenin çalışma durumu göz
önüne alınarak düzenlenecek, çalışmayan annelere bu konuda katkı sağlanacaktır.
• EÇBEP, 24-60 aylık tüm çocukları kapsayacaktır. Bu modelde; çocuklar 24 -36 ay (oyun grubu), 36-48
ay, 48 -60 ay olmak üzere sınıflandırılarak 3 yıl süreli eğitim verilecektir.
• Ayrıca, her anneye doğum izninin bitiminden itibaren çocuk bakım desteği ve güvencesi sağlanacaktır.
• Okullaşma oranı OECD ülkeleri ortalaması üzerine çıkarılacak, kurumların fiziki şartları iyileştirilecek,
okul öncesi eğitim programları yaş düzeylerine göre, yaşama hazırlık bağlamında yeniden
düzenlenecektir.


Temel Eğitim
• On iki yıllık zorunlu ve kesintisiz temel eğitim, gelişmiş ülkelerle yarışabilir seviyeye getirilecektir.
Üniversite öncesi öğretim programları uygulamaları, ders geçme ve sınav sistemleri, başta pilot okul
uygulamalarıyla yeniden değerlendirilecektir.
• Temel Eğitim müfredatı yeniden gözden geçirilecek, bilgi ve kazanım ağırlıklı yapıdan beceri odaklı,
yaratıcı, soran ve sorgulayan bir yapıya dönüştürülecektir. Okulların fiziki şartları iyileştirilerek spor
ve sanata yönelik eğitimler desteklenecektir.

• Eğitimde fırsat eşitliği esas alınarak, mahalli, özel ve kamusal eğitim birimleri arasındaki farklar
azaltılacak, herkesin gönül rahatlığıyla kendi mahallesinde eğitim alabileceği standartlar geliştirilecektir.
• Kalabalık veya nüfusu az olan yerleşim birimlerindeki birleştirilmiş sınıf ile ikili eğitim uygulamalarındaki
fiziki kapasiteler tekrar düzenlenecek, başta ihtiyaç duyulan bölgelerde olmak üzere tüm ülkede,
eğitim ve konaklama standartları çağdaş seviyeye yükseltilmiş öğrenci yurtları yaygınlaştırılacaktır.
• Demokrasimiz ülkemizin her köşesindeki evladına, hangi aile, mahalle ve şartlarda doğduğuna
bakmaksızın, eğitim hakkı ve fırsat eşitliği sağlayarak daim kılınacaktır. Buradan esasla, zor ekonomik
koşullarda eğitim hayatına devam eden veya devam etmekte zorlanan parlak gençlerimiz devletimizin
desteği ve öğretmenlerle kuracağımız ağ ile erken yaşlarda tespit edilerek burslarla desteklenecek
ve sürekli takip edilecektir.
• Temel Eğitim, başta Lise ve Mesleki Eğitim müfredatı olmak üzere incelemeye, gözleme, deneye
dayalı; öğrencilerin ruhsal ve fiziksel gelişimlerini artırmaya yönelik spor, sanat ve kültürel etkinliklerin
daha fazla yer aldığı, hür düşünmeye sevk eden, bireysel farklılıkları gözeten ve programlar arası
geçişlerin olduğu bir dönüşümle yeniden şekillendirilecektir.
• Örgün ve Yaygın Eğitim kurumlarında bilgi ve iletişim teknolojisi altyapısı geliştirilecek, öğrenci ve
öğretmenlerin bu teknolojileri kullanma becerileri artırılacaktır. Bilgiye erişimde basılı yayınlara
bağımlılık, teknoloji sahipliği ve teknolojik altyapının yaygınlaştırılması politikalarımıza paralel olarak
kademeli bir şekilde azaltılacaktır. Bu sayede bilgiye erişim yaygınlaşacak, sınıftaki eğitim
kalitesinin denetim ve şeffaflığı, öğrencilerimizin bilgisayar üzerinden çağdaş standartlardaki
eğitim sürecine geçişi sağlanacaktır.
• Öğretim programlarının hazırlanmasında ve uygulanmasında öğrencilerin bireysel farklılıklarını
dikkate alan farklılaştırılmış eğitim yöntemleri uygulanacaktır.
• Türkiye’nin beyin göçüyle savaşında en önemli nokta öğrencilerimize erken yaşlarda millet ve ülke
sevgisi vermek, içinde yaşadıkları topluma katkı sağlamanın güzelliğini hissettirmek ve toplumla
arasında kurulacak bağın, aidiyet duygusunun güçlenmesini sağlamaktır. Diğer bir konu da çok yönlü
bireyler yetiştirerek ülkemizi zenginleştirme hedefimizdir. Bütün okul yaşantısını sınava harcayan bir
bireyin, bu bağı sonradan kurması veya çok yönlü bireylere dönüşmesi beklenemez. Öğrencilerimizin
kendi yetenek ve eğilimleri göz önünde bulundurularak okul dışı aktivitelerle beraber katılacakları
sosyal sorumluluk projeleri zorunlu olarak müfredata alınacak ve üniversite sınavlarından alacakları
puana ek olarak, tercih edilmelerinde önemli bir kriter haline getirilecektir.
• Öğrenim çağındaki bütün engelli öğrencilerin okula erişimi gerçekleştirilecektir. Özel eğitim almaları
gereken çocuklarımıza, bütünleştirici eğitimlerle toplumdan ve akranlarından soyutlanmadan, eğitim
öğretimlerine devam edebilecekleri eğitim ortamı sağlanacaktır. Bu amaçla, engelli öğrencilerin ilgi,
ihtiyaç ve potansiyellerine uygun eğitim öğretim uygulamaları için yeterli fiziki tesis ve donanım
temin edilecektir.
• Özel yetenekli öğrenciler için özel destek programları uygulanacak; akademik gelişimleri yanında,
duygusal, kültürel ve toplumsal yönleriyle de dengeli şekilde gelişimlerini sağlayacak programlar
hayata geçirilecektir.
• Uluslararası festival ve yarışmalarda ülkemizi başarıyla temsil eden sanatçıların yetiştirilmesi için özel
gayret sarf edilecek, konservatuvar eğitimleri desteklenecektir.

• Bilim ve sanat merkezleri, ülkemizin ve insanlığın beklentilerini karşılayacak şekilde ideal gelişim
modellerinin prototipleri olarak yapılandırılacaktır. Bu merkezlerde sanatta başarılı olmuş kişilerin
ders vermelerine ve öğrencilerin rol model alacağı kişilerle tanışmalarına imkan sağlanacaktır.
• Üstün zekâlı ve yetenekli çocuklar eğitimleri boyunca takip edilip geleceğe hazırlanacaklardır. Bu
öğrencilerin bilim adamı, sanatçı ve sporcu yetiştirme programlarına entegrasyonu sağlanacaktır.
• Temel Eğitimin lise ve dengi okul programları ile yükseköğretimin programları birbirini tamamlar
hâle getirilecektir.
• Yabancı dil öğretimi, seviye grupları dikkate alınarak programlanıp çağdaş yöntemlerle başarı odaklı
yürütülecek, bilişim teknolojilerinin sunduğu yeni imkânlar etkili bir şekilde kullanılacaktır.
• Ulusal ve uluslararası sınavlarda başarının artırılması için öğretim programları, sınavlar ve sınav
sonuçlarının ölçülüp değerlendirilmesi bilimsel ölçütlerle ele alınacak ve yeniden yapılandırılacaktır.
• Fen ve Teknoloji Liseleri ile belirli dersleri yabancı dil ile yapan Anadolu Liselerinin açılmasına ağırlık
verilecektir.
• Kamu ve özel sektörün eğitim için aktardığı kaynaklar, Türk Milli Eğitim Politikaları doğrultusunda
titizlikle verimli şekilde sarf edilecektir. Maddi bakımdan yardıma muhtaç öğrenciler için devlet burs
ve parasız yatılılık imkânları ihtiyacı karşılayacak düzeye getirilecektir.
• Milli Eğitim sistemi içinde merkez teşkilatı ile il ve ilçe düzeyinde yönetici atama ve görevlendirmelerinde
uzmanlık ve liyakat esas alınacaktır.
• Okul yöneticisi olmanın şartları belirlenecek, okul yöneticilerinin atanmasında bilimsellik, objektiflik,
şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkeleri esas alınacaktır.
• Tüm temel eğitim kurumlarında her 200 çocuğa bir rehber öğretmen tayin edilecektir. Bu rehber
öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığı kadrosunda olup Kadın, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile
paralel olarak çalışacaktır. Böylece çocuklarımızın psikolojik ve pedagojik gelişimleri yakinen takip
edilecektir. Öğrenci sayısı az olan bölgelerde ise okul başına bir rehber öğretmen tayin edilecektir.


Özel Öğretim Kurumları
• Bu kurumlar, nesnel eğitim ölçütleriyle denetlenmeye hazır, salt ticari kaygılar taşımayan, öğretmen
istihdamı, öğrenci alımı gibi hususlarda titiz davranan ve verimliliğiyle rekabetçi ve öncü kuruluşlar
şeklinde yapılandırılacak ve çalışan öğretmenlerin özlük hakları devlet güvencesi altına alınacaktır.
• Özel Öğretim Kurumlarının uyguladığı ve başarısı kanıtlanmış eğitim programlarının, pilot okullarla
başlayarak yeterli altyapıya sahip devlet okullarında da uygulanması sağlanacaktır.
• Bu çerçevede; Özel Okulların müfredat geliştirmede önleri açılacak ve eğitim kalitesi açısından daha
rekabetçi yaklaşımları desteklenecektir.
• Özel sektörün eğitim alanındaki girişimleri her eğitim kademesinde teşvik edilecektir. Özel Öğretim
alanında önemli deneyimlere sahip sivil toplum kuruluşlarının Bakanlık birimleri ile koordinasyon
içinde denetim ve gözetim görevinde destekleri alınacaktır.
• Doğrudan kamu desteği sağlanması konusunda sosyal ve ekonomik olarak dezavantajlı olanlara
öncelik verilecektir.
• Özel sektörün teşvik edilmesinde sosyal adalet ilkesi esas alınacak ve toplumda gelir adaletsizliğini
azaltıcı şekilde destek ve teşvikler sağlanacaktır.

• Teşvikler ve özelleştirme politikaları; öğrencilerden beklenen gelişim, bir sonraki öğretim kademesi ve/
veya iş yaşamı için gerekli donanım düzeyini sağlama gibi çıktılar üzerinden veriye dayalı bir biçimde
ele alınarak denetlenecek ve yeniden düzenlenecektir.
• Özel sektör, mesleki eğitim alanında okul açması yönünde teşvik edilecektir. Bu türden okulların
uluslararası ortaklıkları ve teknoloji transferleri desteklenecektir.


Meslek Okulları
• Öncelikle her meslek sahibinin eğitim alması sağlanacaktır. Mesleklerin sertifikalandırılması okullarla
birlikte meslek odaları tarafından yapılacak ve meslek odalarının etkin denetim mekanizmaları olması
sağlanacaktır.
• Mesleki Eğitim teşvik edilecek, Özel Teknoloji Meslek Liseleri yaygınlaştırılacak, fabrikaların içinde ve
sanayi bölgelerinde meslek okulları kurulması desteklenecektir. Bu okullara İngilizce hazırlık sınıfları
konulacaktır.
• Mesleki Eğitim kalitesi artırılacak ve ihtiyaca yönelik güçlü mesleki eğitim verilecektir. Bu çerçevede;
Meslek Liseleri, Meslek Yüksek Okulları ve Lisans düzeyinde eğitimlerin planlaması yeniden gözden
geçirilecektir. Meslek liselerine Yazılım Bölümü açılacak ve bu okullarda okuyan öğrencilerin
yükseköğretime geçişleri kolaylaştırılacaktır.
• Meslek Liseleri kapsamında Tarım ve Hayvancılıkla ilgili okullar etkinleştirilecek, ülkemizin tarımda
yeniden kendine yeterli olması sağlanacaktlr. Bu çerçevedeki okullarda okuyan öğrencilerin üst
öğrenim basamağı olarak; Ziraat Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Veterinerlik gibi mesleklere
yönelmelerine fırsat verilecektir.
• Meslek Lisesi kapsamında değerlendirilecek olan İmam Hatip Liselerinin eğitim düzeyi yükseltilecek,
mesleki yönden donanımlı insan yetiştirmeleri sağlanacaktır.
• Mesleki ve Teknik Eğitimde kazandırılan becerilerle işverenlerin taleplerinin uyuşması sağlanarak
genç nüfusun istihdamı artırılacaktlr. Meslek liseleri; makine parkları, program ve uygulamalarıyla
yenilenerek, işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu teknik alanlara dönük insan kaynaklarını yetiştirmeye
elverişli hale getirilecektir.
• Öğretmen Liseleri eski hüviyetlerine kavuşturulacaktlr. Bu okulların mezunları için Öğretmen
Akademileri veya Eğitim Fakülteleri bir üst öğrenim basamağı olacaktır.


Yaygın Eğitim
• Halk eğitimine süreklilik kazandırılacak, okul dışı eğitim ve kültür çalışmaları desteklenecektir. Hayat
boyu öğrenme anlayışı ile e -öğretim dâhil olmak üzere her türlü yaygın eğitim imkânları geliştirilecek,
tüm bireylerin beceri kazanması ve meslek edinmesi için azami gayret sarf edilecektir.
• Üretime katkı sağlamak amacıyla ev kadınlarının meslek edinmeleri için özel gayret sarf edilecektir.
Meslek odaları, belediyeler ve diğer sivil toplum kuruluşları ile iş birliktelikleri yapılacaktır.
• Kırsal kesimde çiftçi ve besicilerin, modern ve organik tarım ile hayvancılığa geçişi için ihtiyaç duyduğu
temel bilgilendirme ve danışmanlık hizmetlerini verecek olan halk eğitim merkezleri açılacaktır.

Yükseköğretim
• Yükseköğretim sisteminin merkeziyetçi yapısı, hızlı üniversiteleşmenin getirdiği fiziki yetersizlikler,
öğretim elemanı sayısının azlığı, siyasallaşmış atama ve yönetim anlayışı, ülkemizde üniversitelerin
evrensel bilginin özgürce üretildiği akademik kurumlar olma özelliğini büyük ölçüde kaybetmelerine
yol açmıştır. Yükseköğretimde kariyer planlaması pek çok üniversitede beklenen sonucu vermemiş,
eğitimli genç bireylerin işsizlik oranları hızla yükselmiştir.
• Üniversitenin bulunduğu bölgenin yapısı, mevcut imkânları ve ihtiyaçlar çerçevesinde yeniden
düzenlenerek işgücü piyasasında ihtiyaç duyulan insan kaynağı üretilir duruma getirilecektir.
• Mesleki-uzmanlık liselerinden mezun öğrencilerin okullarındaki uzmanlık alanına göre ilgili bölümleri
tercih etmeleri durumunda, kendilerine ek puan verilecektir.
• Üniversitede akademik, sanatsal, sosyal sorumluluk, spor vb alanlarda üstün başarı kazanmış öğrenciler
tespit edilerek, çalışma ve bilgi birikimini desteklemek amacıyla okulunda kendisine bir rehber
akademisyen atanacaktlr. Bu öğrencilerin benzer öğrencilerle düzenli olarak bir araya getirileceği özel
çalıştaylar gerçekleştirilecek, öğrenciler eğitim yılları süresince maddi ve manevi desteklenecektir.
Üniversitenin bitimini takiben öğrencinin akademik çalışmalarını sürdürebilmesi için gerek yurt içi,
gerekse yurt dışı okullarla temasa geçebileceği Akademik Gençlik Projesi hayata geçirilecektir.
• Türk üniversitelerinin eğitim ve araştırma kalitesi, bilimsel üretkenliği, ülke içinde ve uluslararası
paydaşlarıyla rekabeti, toplumun ihtiyaçlarına cevap verebilme kapasitesi arzu edilen seviyeye
çıkarılacaktır. Dünyanın en iyi üniversiteleri arasına çok sayıda üniversitemizin girmesi sağlanacaktır.
Bu çerçevede; yurt dışında önemli üniversitelerde başarılarını kanıtlamış öğretim üyelerimizin tersine
beyin göçü ile üniversitelerimize kazandırılmaları için gayret sarf edilecektir.
• Yükseköğretim; akademik ve bilimsel özgürlük, kurumsal özerklik, çeşitlilik, şeffaflık, hesap verilebilirlik,
katılımcılık, rekabet ve kalite ilkeleri esas alınarak planlanacaktır.
• Yükseköğretim kurumlarının kuruluşu, görevleri, eğitim-öğretim, araştırma, çalışma usul ve esasları
yanında, yükseköğretim kurumlarında çalışan akademik ve idari personel ile yükseköğretim kurumları
öğrencilerine ilişkin hususları düzenlemek üzere Türkiye Yükseköğretim Kurulu tesis edilecektir. Bu
kurul; standart belirleme, planlama ve koordinasyondan sorumlu olacak, üniversiteler akademik ve
idari bakımdan özerk ve özgür bir yapıya kavuşturulacaktır.
• Türkiye Yükseköğretim Kurulu, tek tip üniversiteleşmeye son vererek; fakülte, yüksekokul, enstitü
ve araştırma merkezleri ile bölüm ve programlarda ülke ve yöre ihtiyaçlarını dikkate alarak gelişmiş
ülkelerdeki paydaşlarıyla yarışabilir şekilde çeşitliliğe gidecektir.
• Tüm şehirlerde üniversite öğrencilerine yönelik yurt sorununun çözümünde, belediyeler, meslek
kuruluşları, odalar ve özel sektörün katılımı sağlanacak, bu kuruluşlara devlet desteği verilecektir. Kredi
ve Yurtlar Kurumu daha etkin denetim görevi üstlenecektir.
• Katma değeri yüksek teknoloji geliştirme ve üretme için gerekli insan gücünün yetiştirilmesi teşvik
edilecek ve özel programlara destek sağlanacaktır. Bu çerçevede ihtisas üniversitelerinin oluşturulması
teşvik edilecektir.
• Üniversitelerde akademik yükselme için araştırma-yayın, topluma hizmet ve öğretim faaliyetleri dengesi
gözetilecektir. Öğretim üyeleri ve elemanlarının akademik unvanları hak ettikten sonra kadro
almalarında keyfi uygulamaları ortadan kaldıracak şekilde düzenlemeler yapılacaktır.

• Akademik çalışmalar üzerinde her türlü siyasi etki, baskı ve kısıtlamalar ortadan kaldırılacak ve akademik
çalışmalar, araştırma ve geliştirme faaliyetleri, yenilikçi girişimler için özgür ve özerk bir yükseköğretim
eko-sistemi oluşturulacaktır.
• Yüksek lisans ve doktora öğrencileri, nesnel ölçütler ve liyakat usulünce seçilecek ve kurulacak merkezi
ağla performansları öğrenimleri boyunca izlenerek burslarla desteklenecektir.
• Bologna Süreci, Erasmus, Campus Europae, Farabi, Mevlâna gibi öğrenci ve öğretim elemanı dolaşım
ve akreditasyon sistemi güncellenerek verimli hale getirilecektir.
• Eğitim ve öğretim programlarında Yeterlilik Çerçevesi oluşturularak güncel meslek standartlarına göre
akreditasyonu ve öğrenci hareketliliğini destekleyen ulusal ve uluslararası geçerliliğe sahip diploma ve
sertifikasyon sistemi geliştirilecektir.
• Özel ve kamu kuruluşları ile TÜBİTAK, TUBA ve üniversitelerin laboratuvarları ve teknoloji merkezlerinde
AR-GE ve patent çalışmalarına hız ve önem verilecektir.
• Yeni teknoloji geliştirme bölgeleri ve teknoparklarla bilişim, sağlık, biyoteknoloji, nanoteknoloji,
savunma, uzay, havacılık gibi ihtisas alanlarına yoğunlaşılacaktır.
• ULAKBİM bilimsel yayın ve atıf dizininde yer alan herhangi bir dergi veya yayınevine makale ve kitap
olarak başvuruda bulunan bir akademik yayının, objektif ölçütlerle hakem ve yayın aşamasına dâir
bütün süreçlerde şeffaf olarak izlenebilirliği sağlanacaktır. Türkiye Yükseköğretim Kurulunda Bilim ve
Teknoloji Strateji Merkezi ve Millî Bilgi Bankası kurulacaktır.
• Bilimsel ve teknolojik ortam tesis edilerek beyin göçünün önüne geçilecek, yükseköğretim sistemi,
uluslararası öğrenciler ve öğretim üyeleri için çekim merkezi haline getirilecektir.
• Yurt içinde veya yurt dışında çalışan, alanında uzman saygın bilim adamlarıyla iş birliği sağlanarak ortak
çalışmalar, projeler gerçekleştirilmesi için fırsat ve imkân sağlanacaktır.

https://iyiparti.org.tr/kurumsal

HDP – Halkların Demokratik Partisi Eğitim Programı

Söz, yetki ve karar gençlere

Partimiz, gençliğin siyasete aktif katılımının ve temsil edilmesinin özgür zeminidir. Gençliği işsizliğe, ucuz işgücü sömürüsüne mahkûm eden kapitalist politikalarla mücadele eder.


Ayrımcı, milliyetçi, cinsiyetçi, homofobik ve transfobik, tekçi ve niteliksiz eğitim anlayışını reddeder; herkese yaşam boyu, parasız, eşit, demokratik, bilimsel, anadilinde ve ulaşılabilir eğitim hakkının sağlanması ve çalışma yaşındaki her gence sağlıklı iş olanağı yaratılması için mücadele eder.

Rekabetçi, eşitsizliğe dayanan ve eşitsizliği derinleştiren sınav sistemini reddeder. Üniversitelerin akademik ve bilimsel özgürlüğünü, YÖK’ün kaldırılmasını, üniversitelerin kendi bileşenleriyle yönetilmesi modelini savunan partimiz, gençler üzerindeki her türlü zor ve baskının, yıldırma politikalarının son bulmasını savunur ve bunun için mücadele eder.

Gençler toplumsal yaşama eşit katılım için gerekli kaynaklara erişmek, ihtiyaç duydukları sosyal hizmetlerden yararlanmak, sosyal güvenceye sahip olmak ve tüm yurttaşlar gibi kaliteli ve insanca barınma hakkına sahiptir.

Partimiz, tüm gençlik kesimlerinin eğitim, sağlık, beslenme, barınma, ulaşım, spor, sosyal ve kültürel faaliyet gereksinimlerinin kamusal ve parasız olarak karşılanmasını bir gençlik hakkı olarak görür ve bu hakkın hayat bulması için mücadele eder.

https://www.hdp.org.tr/tr/parti-programi/8/

MHP – Milliyetçi Hareket Partisi Eğitim Programı

15 – SOSYAL HEDEF VE POLİTİKALAR
a) Eğitim ve insan kaynaklarının geliştirilmesi


Demokrat ve erdemli nesiller

Türk milletine mensubiyetin gurur ve şuuruna sahip, ma-
nevî ve kültürel değerlerimizi özümsemiş, düşünme, algılama
ve problem çözme yeteneği gelişmiş, yeni gelişmelere açık,
sorumluluk duygusu ve toplumsal duyarlılığı yüksek, bilim ve
teknoloji üretimine yatkın, girişimci, demokrat, kültürlü ve
inançlı nesillerin yetiştirilmesi eğitim politikamızın temel
amacıdır.
Eğitim ve öğretimde imkân ve fırsat eşitliği sağlanacak,
toplumun bütün fertlerinin ilgi, eğilim ve yetenekleri
doğrultusunda eğitilmesi esas olacaktır.

Eğitim ve öğretim dili Türkçe


Eğitimin her kademesinde eğitim dili Türkçe olup, Türkçe’den başka hiçbir dil eğitim ve öğretim kurumlarında Türk
vatandaşlarına ana dilleri olarak okutulamaz ve öğretilemez.
Türkçenin doğru ve güzel kullanımını teminen iyi bir şekilde
öğretimine önem verilecek, ayrıca öğrencilere en az bir
yabancı dilin öğretilmesinin alt yapısı oluşturulacaktır.


Çağdaş eğitim sistemi

Eğitim sistemi; bilgi toplumunun gerektirdiği bilgi ve bece-
rilerle donatılmış, uluslararası rekabet yeteneğine sahip
teknoloji kültürü gelişmiş insan gücünün yetiştirilmesini sağlayacak şekilde yeniden yapılandırılacaktır. Bu çerçevede;
eğitim mekânları, eğitim teknolojileri ve insan gücü imkânla-
rı nitelik ve nicelik açısından bilgi toplumunun gerektirdiği
standartlara yükseltilecektir. Eğitimin her kademesinde
müfredatın milli ve çağın gereklerine uygun bir şekilde
planlanması ve uygulanması esas olacaktır.


Eğitim süresinin artırılması
“Temel eğitim” hedefimiz; okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılarak zorunlu temel eğitim süresinin artırılması, gere

kli fiziki alt yapı ve insan gücü kapasitesinin oluşturularak or
taöğretimin de zorunlu eğitim kapsamına alınması, eğitimin
her kademesinde etkin yönlendirme yapılarak öğrencilerin
kabiliyetlerine uygun alanlara yönlendirilmesidir.


Mesleki eğitim

Örgün ve yaygın meslekî-teknik eğitime ve beceri kazandı-
rıcı eğitime ağırlık verilecek, eğitim programları meslek
standartlarına dayalı olarak yeniden düzenlenecektir.
İstihdam edilebilirliği artıran mesleki eğitimin orta öğretim
içindeki payı yükseltilecektir. Mesleki ve teknik ortaöğretim
kurumları ile meslek yüksek okulları arasında program bütün-
lüğü sağlanacaktır. İş hayatı ile meslekî ve teknik eğitim
arasında ilişki, iletişim ve etkileşim geliştirilecektir.


Yükseköğretim

Üniversitelerin; ülkemizin ihtiyaç duyduğu insan gücünü
yetiştiren, araştırma yaparak bilim ve teknoloji üreten, toplumsal gelişmeye önderlik eden, bilimsel yöntemlerlemeselelere çözüm üreten, dünya üniversiteleriyle yarışan
eğitim kurumları hâline getirilmesi esas olacaktır.
Yüksek öğretim sistemi daha demokratik ve üretken bir
yapıya kavuşturulacak, öğrenci, kurum ve akademik kadrolar
arasında gerekli iş birliği ve uyum sağlanacaktır.
Orta öğretim; program türünü esas alan, yatay ve dikey
geçişlere imkân veren, çağdaş rehberlik ve yönlendirme hiz-
metiyle üniversite sistemine etkin geçişi sağlayan bir yapıya
kavuşturulacaktır.


Hayat boyu öğrenme
Hayat boyu öğrenme anlayışı çerçevesinde e-öğretim
dahil olmak üzere her türlü yaygın eğitim imkânları geliştiri-
lecek, gençlere beceri kazandırma ve meslek edindirme
faaliyetleri yaygınlaştırılacaktır.


Eğitici insan kaynağı

Çağın bilgileriyle donanımlı öğretmen ve öğretim üyesi ye-
tiştirilecek, bu meslekler çalışma şartları ile özlük ve sosyal
hakları itibariyle cazip hale getirilecektir.


Şehit ve gazi çocuklarının eğitimi

Şehit ve gazi çocuklarının her kademedeki eğitim harca-
malarının devlet tarafından karşılanması ve yüksek öğretime
girişlerinde kendilerine kontenjan ayrılması temin edilecektir
.

Yurt dışındaki Türk çocuklarının eğitimi


Yurt dışındaki Türk çocuklarının kültürel kimliklerini
korumaları ve geliştirmeleri için sağlanan eğitim imkânları
artırılacaktır.

https://www.mhp.org.tr/htmldocs/mhp/program/mhp/mhp_tarihcesi.html

CHP – Cumhuriyet Halk Partisi Eğitim Programı

EĞİTİM, AYDINLIĞIN YOLUDUR
Eğitim en temel insan haklarındandır. Eğitim hak, olanak
ve özgürlüğünü çocuklarına, gençlerine yeterince sağla-
mayan toplumların çağı paylaşabilmeleri olası değildir.
Cumhuriyet Halk Partisi’nin eğitimde temel hedefi ;
ATATÜRK’ün öngördüğü gibi, fi kri hür, vicdanı hür, irfanı
hür bir nesil yetiştirmektir.
Türk Milli Eğitiminin Temel İlkeleri’ni Temel Eğitim
Yasası’nda yer alan şekliyle, eksiksiz, kesintisiz ve bütünlük
içinde uygulamaktır.
Eğitimi, devletin ve toplumun her kesiminin ortak sorum-
luluğu olarak gören CHP, öğrenim ve öğretim sürecini
siyasi etkilerden arındırıp, bir devlet politikasına dönüş-
türme hedefindedir.


İNSAN MERKEZLİ ÇAĞDAŞ EĞİTİM REFORMU
Türkiye’yi her yönüyle, özgür, bağımsız, gelişmiş, modern
ve lider bir ülkeye dönüştürmek için hedefi miz ÇAĞDAŞ
EĞİTİM REFORMU’dur.
Eğitimde fırsat eşitliği sağlanacak: Kimse maddi olanaksızlıklar nedeniyle, öğretimin hiçbir aşamasında, eği-
tim hakkından mahrum olmayacak, eğitime zorunlu bağış
uygulaması kaldırılacak,
Kimse yaşamının hiçbir aşamasında eğitim için geç kalmış
sayılmayacak,
Eğitimin hiçbir dalında ve aşamasında, kimsenin önü tı-
kanmayacak, başarı tek kriter olacaktır.


İNSAN MERKEZLİ ÇAĞDAŞ EĞİTİM GERÇEKLEŞTİRİLECEK:
Bireye özgüven kazandıran, onu öğrenmeye ve idealizme
özendiren, cezalandırıcı değil ödüllendirici olan,
Bilgiyi aktarmayı değil, özümsemeyi ve yaşamda uygula-
mayı esas alan,
Özgür düşünebilen, bilimsel düşünceyi, yaratıcılığı ve ye-
teneklerin geliştirilmesini temel alan,
Yeniliklere açık, sorgulamayı, katılımcılığı ve paylaşımcılığı
öngören,
Geçmişin deneyimlerini geleceğe taşımayı, geleceği kur-
gulamayı ve planlamayı öğreten,
Doğal çevre ile uyum içinde yaşayabilen,
Estetik duyarlığı gelişmiş,

Yurttaşlık hak ve sorumluluklarını bilen ve sahip çıkan,
Atatürkçü düşünceyi, ulusal duyarlılıkları ve evrensel etik
değerleri özümseten,
bir Eğitim Reformu hayata geçirilecektir.


İNSAN MERKEZLİ ÇAĞDAŞ EĞİTİM REFORMU
Bağnazlıktan uzak, insan haklarına saygılı, demokrat, se-
vecen ve rasyonel düşünen bir nesil yetiştirilecektir.
Gençler hayata etkin ve üretken bireyler olarak hazırla-
nacak; onların bilimin, sanatın, kültürün ve uygarlığın de-
ğerlerinden ve aydınlığından yararlanmaları hedef alına-
caktır.
İlköğretim ve Lise Sisteminin, hedefl enen başarı çizgisine
gelebilmesi için, ekonomik, teknolojik ve eğitsel açıdan ih-
tiyaç duyulan destekler devlet tarafından öncelikli olarak
sağlanacak, eğitime aktarılan kamu ve özel kaynakların
Ulusal Eğitim Politikaları doğrultusunda en verimli şekilde
kullanılması gerçekleştirilecektir.
Bu doğrultuda, eğitim sektörünün eksikliklerinin kapatıla-
bilmesine yönelik özel yatırımlar ve girişimciler de, devle-
tin yakın denetimi altında özendirilecektir.
Eğitim planlaması etkinleştirilerek, insan gücü kaynakla-
rından rasyonel çerçevede yararlanılması, ülke genelinde
öğretmen ve yardımcı personel ihtiyacının dengeli şekilde
karşılanması, bu amaçla Devlet Planlama Teşkilatı’nın yeniden etkin olarak devreye sokulması sağlanacaktır.


ÇAĞDAŞ, NİTELİKLİ EĞİTİM
Laik demokratik eğitim ortamı: Okullarda güvenli ve
huzurlu eğitim ortamı sağlanacak; okullarda ve yurtlarda
cemaat baskısına, laik milli eğitim ilkelerine aykırı yapılan-
malara son verilecektir.
Milli Eğitim Bakanlığı cemaatlerin etki alanı olmaktan kur-
tarılacak, eğitim kadrosunun her düzeyinde liyakat esası
uygulanacaktır.
Demokrasi, insan hakları, hoşgörü kültürünü okul süre-
cinde yaşayarak öğrenmek ve özümsemek için Demokra-
si Bilinci konusu, okullarda uygulamalı ders olarak okutu-
lacaktır.
Öğrencilere uzman rehber öğretmen desteği: Bu ko-
nuda eksik olan kadronun ve teknik altyapının yeterli hale
gelmesi sağlanacaktır.
Her lise öğrencisi en az bir yabancı dili öğrenecek:
Çağdaş yabancı dillerin eğitimine önem verilecek, akade-
mik veya mesleki liseyi bitirenlerin en az bir yabancı dili iyi
bilmelerini sağlayacak düzeyde nitelikli eğitim verilecek.
Doğu ve güneydoğu’da nitelikli eğitim: Başta Doğu ve
Güneydoğu Anadolu olmak üzere, özellikle kırsal bölge-
lerde, yoksul kesimlerin yoğun olduğu yörelerde, Yatılı
İlköğretim Bölge Okulları (YİBO) sayılarının artırılması (bölgelerarası kalkınmışlık farkı giderilinceye kadar) hedef alınacaktır.
Zorunlu hallerde taşımalı eğitim: Eğitim kurumlarının
eğitim görecek çocuk ve gençlerin yaşadıkları yerleşim
birimlerinde eğitim görmeleri esas olacak, ancak istisnai
durumlarda taşımalı eğitim yoluna gidilecektir.
Yetişkinlere sürekli eğitim olanağı yaygınlaştırılacak:
Normal eğitim çağında yeterli eğitim alma olanağını elde
edememiş veya okur yazar konumda olmayan yetişkinle-
re eğitim sağlama amacıyla ilgili üniversiteler ve belediye-
lerle işbirliği içinde sürdürülecek olan yetişkinlere sürekli
eğitim programı uygulanacaktır.
Okuma yazma bilmeyen kalmayacak: Okuma yazma
seferberliği kapsamında okuma yazma kursları ile ülke
genelinde okuma yazma bilmeyen kalmayacaktır.


DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK EĞİTİMİ
Özgürlük, ancak laik eğitim ortamında anlam ve değer
kazanabilir, sürekliliğini koruyabilir. Eğitim düzeni laik
bir zemine oturtularak, öğretim birliği çerçevesinde
yürütülerek, bilime, yeniliğe ve değişime açık, gelecek
vizyonu olan, çağdaş bir toplum ve demokratik devlet
yapısı oluşturulur.
Din kültürü eğitimi, bireyin inanç dünyasını geliştiren,
çağdaş gelişmeye açık, manevi ve ahlaki değerleri zengin-
leştiren, insan ve doğa sevgisini artıran nitelikte olacak, dinin siyasi amaçlarla istismarına yol açmayacak şekilde
gerçekleştirilecektir.
Dini duygular istismar edilerek cemaat veya tarikatların
eğitim kurumlarını kuşatması önlenecektir.
İmam-Hatip eğitimi, din görevlisi sayısına duyulmakta
olan ihtiyaç çerçevesinde düzenlenecektir.
İlk ve ortaöğretim kurumlarında verilen din kültürü ve ah-
lak bilgisi dersinin Anayasanın öngördüğü amaca uygun
bir müfredatla verilmesi sağlanacaktır.
Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı Kuran Kursları dışındaki
Kuran Kursları veya benzeri hizmet sunan kuruluşlara izin
verilmemesi, tüm Kuran Kurslarının etkin olarak denetlen-
mesi sağlanacaktır.
Azınlıklara din adamı yetiştirme olanağı sağlanacak:
Azınlıkların dini ihtiyaçlarını karşılamak üzere yüksek dü-
zeyde din adamı yetiştirilmesi için ilgili devlet üniversite-
lerinin ilahiyat fakültelerine bağlı, eğitimin genel ilkeleri
çerçevesinde yüksek okullar açılabilecektir.


OKUL ÖNCESİ İKİ YILLIK EĞİTİM
CHP, okul öncesi eğitimi, çocukların zihinsel, fiziksel ve
duygusal yönleriyle daha sağlıklı gelişmesinin koşulu,
çağdaş eğitim anlayışının zorunlu bir kademesi olarak
görmektedir.

İlköğretim öncesinde çocuklarımızı eğitim sürecine hazır-
lamak için, Okul Öncesi 2 yıllık Eğitim tüm ülkemizde
zorunlu hale dönüştürülecektir.
Çalışan annelerin çocuklarına öncelik: Okul Önce-
si Eğitimde, özellikle, kentlerin sosyal gelişme açısından
yetersiz bölgelerine, çalışan kadınların, memur ve emek-
çilerin çocuklarına öncelik verilecek; kamunun doğrudan
sorumluluğuna ek olarak, yerel yönetimlerin öncülüğü ve
gönüllü kuruluşların katkıları ile yeterince çocuk yuvası ve
anaokulu açılması sağlanacaktır.
Eğitime katılıma destek ödemesi: Geçiş döneminde,
Vatandaşlık Hakkı ödemesi kapsamı içindeki ailelerden
çocuklarını Okul Öncesi 2 yıllık Eğitime gönderenlere
Katılıma Destek Ödemesi yapılacaktır.


10 YILLIK KESİNTİSİZ VE ZORUNLU TEMEL
EĞİTİM (İLKÖĞRETİM)
Öğrencilerimizin ideal bir temel eğitim süreci geçirebil-
meleri için; Kesintisiz ve Zorunlu Temel Eğitim (İlköğ-
retim) 8 yıldan 10 yıla çıkartılacak, bunun için gerekli
çalışmalar ülke genelinde hızla tamamlanacaktır.
Temel Eğitimin 9. ve 10. sınıfl arında, bölgesel özellikleri
gözeten, meslek tanıtımını, yetenek ölçümünü ve mesle-
ğe yönlendirmeyi esas alan iki yıllık ‘’Mesleki Yönlendir-
me Programı’’ uygulanacaktır.
Öğrencilerin, genel kültür, sosyal bilimler, fen ve matematik alanlarındaki yetenekleri ve meslek derslerine olan ilgi
ve başarıları uzman öğreticiler tarafından değerlendirme-
ye alınacaktır. Öğrenciler, 10. sınıfın sonunda yapılacak
bir Genel Değerlendirme Sınavı’nın sonuçları ve başarı
puanlaması esasına göre, İki Yıllık Akademik Liseye veya
Meslek Lisesine yönlendirilecektir.


İKİ YILLIK AKADEMİK LİSE VE MESLEK LİSESİ
Akademik veya Mesleki Lise eğitiminin nitelikli ve etkin
şekilde verilmesi sağlanacaktır. İki yıl süresince yapıla-
cak değerlendirme ve yönlendirmeler sonucu, öğrenci-
lerimizin yaklaşık üçte birinin üniversitelere, diğerlerinin
ise meslek yüksek okullarına yönlendirilmesi hedefl ene-
cektir.


• 2 YILLIK MESLEK LİSELERİ
Mesleki teknik eğitim veren liselerin diplomalarının onayı
için Ulusal Meslek Standartları Kurumu kurulacaktır.
Mesleki Teknik Eğitim ile istihdam ilişkisini sağlamak için,
ders programları, eğitici ve staj konularında yol gösterici
olmak üzere, Milli Eğitim Bakanlığı, YÖK ve Sanayi, Ticaret, Esnaf Odaları temsilcilerinin katılımı ile Danışma
Kurulları oluşturulacaktır. Danışma Kurulları, Üst Kurul
ve İl Mesleki Eğitim Danışma Kurulları olarak yapılandırı-
lacaktır.
Meslek Lisesi eğitimi gören öğrenciler, teşvik ve destek amacıyla, 2 yıl süre ile tam gün sigorta kapsamına alına-
cak, primleri devlet tarafından ödenecektir. Özel meslek
liselerini de kapsayacak olan bu özendirici sigorta uygu-
lamasında primlerin yarısı ilgili eğitim kurumunca, diğer
yarısı ise devlet tarafından karşılanacaktır.
Mesleki teknik liselere yerleştirilecek öğrenciler sınavsız
olarak iki yıllık Meslek Yüksek Okullarına geçiş hakkına sa-
hip olacaklardır.


• 2 YILLIK AKADEMİK LİSELER
2 Yıllık çok programlı akademik liseler yüksek öğ-
retime geçişin köprüsü olacak: 10 Yıllık Temel eğitimin
sonunda Genel Değerlendirme Sınavı sonuçları doğrul-
tusunda Çok Programlı Akademik Liselere yönelecek öğ-
renciler, Türkçe öğretimine özel önem verilerek, Sosyal
bilgiler, Fen, Matematik, Bilişim ve Bilgi Teknolojileri, Ya-
bancı Dil, Sanat ve Spor gibi dallarda alan seçimi yaparak
eğitimlerini, tercih ettikleri programlar çerçevesinde sür-
düreceklerdir.
Öğrenci seçme sınavı (ÖSS) kaldırılacak: Akademik
Liseden sonra yükseköğretim kurumlarına devam etmek
isteyen öğrenciler, Lise başarısı ve Yetenek Ölçme ve
Değerlendirme Sistemi kapsamında yapılacak sınavların
sonuçlarına göre, doğrudan yüksek öğretime geçiş yap-
ma hakkını elde edeceklerdir. 2 yıllık lise eğitimi sürecin-
de yapılacak ve öğrencilere 4 kez katılma hakkı tanınacak
olan “Yetenek Ölçme ve Değerlendirme Sistemi” sınav-
ları, “Düşünme, Problem Çözme, Dil Becerisi Sınavı” (DPDS) ve “Alan Tercih Sınavı” (ATS) olmak üzere iki seçenekli olacaktır.


YÜKSEKÖĞRETİM
CHP, bilimsel, mali ve idari özerkliği olan, Türkiye gerçe-
ğinden kopmayan, ancak her alanda evrenselliği yakala-
yan, akademik rekabet ve demokratik katılım ilkelerini be-
nimseyen, bilgi çağının üniversitelerini hedef almaktadır.
Üniversitelere çağdaş evrensel kriterler: Yüksek öğreti-
min yapılandırılmasında AB’nin Bologna süreci ile OECD’nin
özerklik kriterleri önemle dikkate alınacaktır.
Kamu ve vakıf üniversitelerinin tümü dünyadaki çağdaş
üniversiteler düzeyinde yüksek nitelikli eğitim-öğretim ve
bilimsel araştırma yapan, teknolojik ve bilimsel gelişmelere
öncülük eden bir düzeye getirilecektir.
Üniversiteler, daha iyi eğitim için eğitim kadroları, eğitimin
içeriği ve araştırma potansiyelleri açısından kendi arala-
rında yarışan, toplumla, bulundukları yöreyle bütünleşen,
sanayi kesimleri ve sivil toplum örgütleriyle işbirliği yapan,
yerel araştırmalara ve toplumsal değişime katkıda bulunan
kurumlar haline getirilecektir.
Üniversiteye giriş sistemi yeniden yapılandırılacaktır:
Öğrenciler YÖK’ün eşgüdümünde üniversiteler tarafından
belirlenecek toplam ve bölüm kontenjanları çerçevesinde
lise aşamasında, yüksek okul ve üniversitelere yönlendirile-
ceklerdir. Belirli üniversitelere ve bölümlere taleplerin yoğunluğu halinde üniversiteler zorunlu yönlendirme testleri
uygulayabileceklerdir.
YÖK kaldırılacak üniversiteler arası kurul etkin konuma
getirilecektir.
Üniversiteler arası eşgüdüm sağlama ve yüksek öğretim
stratejileri geliştirme görevi üniversiteler arası kurula devre-
dilecektir. Üniversiteler arası Kurul kendi içinden bir başkan
ve yürütme kurulu seçecek ve bu kurul sürekli görev yapa-
caktır.
Üniversite rektörleri üniversite öğretim üyeleri tara-
fından seçilecek: Bu seçimlerde adayların yetenekleri esas
alınacak, hiçbir şekilde iç politika tercihlerinin etkin olma-
sına izin verilmeyecektir. Dekanların, Enstitü Başkanlarının
ve diğer Fakülte yöneticilerinin seçiminde de aynı esaslar
geçerli olacaktır.
Akademik yükseltmelerde temel kriter araştırma per-
formansı olacak: Üniversite öğretim üyelerinin ulusal ve
uluslararası niteliklerde bilimsel araştırma performansı, ata-
malarda öncelikli ölçüt olarak dikkate alınacaktır.
Lisans üstü eğitim gören öğrenciler desteklenecek:
Lisans üstü eğitimini yurt içi ve yurt dışında gerçekleştire-
cek olan öğrencilere ek destek sağlanacak; çağımızın yeni
disiplin, branş ve sektörlerinde doktora düzeyinde eğitim
almaları için her yıl gençlerimiz tümüyle kamu kaynakları ile
desteklenecek; bu öğrencilerin eğitim ve gelişimi yakından
izlenecektir.

Üniversitelerimize ve araştırma kuruluşlarımıza ge-
rekli kadro ve kaynak sağlanacak: Üniversitelerimize
ve diğer araştırma kuruluşlarımıza ihtiyaç duydukları kad-
rolar öncelikle tahsis edilecek, bilimsel yayın ve araştırma
için ihtiyaç duydukları kaynaklar sağlanacaktır. Yurt dışın-
daki Türk bilim adamları ve Türkiye üzerinde araştırma ya-
pan yabancı uyruklu bilim adamlarıyla çok yakın işbirliği
yapılacak, onların araştırmaları ve yayınları devletçe des-
teklenecektir.


ÖĞRETMENE SAYGI
İnsanlığa saygıyı, ülke ve ulusa sevgiyi, toplumla daya-
nışma ve paylaşma duygusunu öğretmen öğretir. Öğ-
retmenlere sahip çıkılması, öğretmenliğin yeniden say-
gın ve çekici bir meslek haline getirilmesi için yapısal
değişiklikler yapılması, CHP’nin öncelikli hedefi dir.
Öğretmenlerin Milli Eğitimin amaçlarını gerçekleştirebi-
lecek ve eğitim programlarını başarı ile uygulayabilecek
nitelikte yetiştirilme ve çalıştırılmalarına yönelik ilkeler ve
altyapı yeniden düzenlenecektir.
Öğretmen atamaları ve haklarını düzenleyen yeni
çerçeve yasa: Eğitim personelinin atanma, yer değiştir-
me ve görevde yükselme işlemleri yeni yapılanmaya uy-
gun olarak düzenlenecek; öğretmenlerin sürekli eğitimi,
çalışma, atanma ve özlük hakları konularında tüm ilkeleri
kapsayan bir “çerçeve yasa” çıkartılacaktır.
Öğretmensiz okul ve ders bırakılmayacak: Sözleşmeli öğretmenlik uygulaması kaldırılacak, eğitim sistemimizin
ihtiyaç duyduğu sayıda nitelikli öğretmen yetiştirilerek
kadroya alınmaları sağlanacak; ülkenin bütününde öğret-
mensiz okul ve ders bırakılmayacaktır.
Veli dernekleri aktif hale getirilecek: Eğitim süreci
çerçevesinde; Milli Eğitim Bakanlığı ve yerel yönetim ile
okul, çevre, veli ve öğretmenler arasındaki ilişkiler güç-
lendirilecek, katılımcı bir anlayışla yetki ve sorumlulukları
paylaşmaları sağlanacaktır.
Öğretmen örgütlerinin eğitim sürecine katkısı sağ-
lanacak: Milli Eğitim Bakanlığı’nca, eğitim yöntemlerinin
uygulanmasında ve geliştirilmesinde, programların hazırlanmasında, eğitim amaçlarının saptanmasında, eğitim-
öğretim ve yönetimle ilgili çalışmalarda demokratik katılım
süreçleri geliştirilerek, öğretmen örgütlerinin de katkıları-
nın sağlanmasına özen gösterilecektir.
Öğretmenler geçimlerini temin için ikinci bir iş yap-
ma zorunluluğundan kurtarılacak: Öğretmenlerin,
hakları ve ekonomik koşulları iyileştirilecek, onurlu bir ya-
şam için gerekli özlük hakları sağlanacaktır. Öğretmenle-
rin eşleriyle aynı yerleşim birimlerinde çalışmaları güven-
ce altına alınacaktır.
Öğretmenlere zorunlu periyodik, hizmet içi eğitim:
Bütün öğretmenlerin her yıl bir ay hizmet içi eğitim gör-
meleri sağlanacak, bu eğitimin sürdürülmesinde ilgili üni-
versiteler ile işbirliği yapılacaktır. Yabancı dil bilen öğret-
menlerin tatil aylarında ileri ülkelerdeki meslektaşlarına bir araya gelmelerini sağlayan ve Batı ülkelerinde uygu-
lanan değişim programlarından yararlanmaları destekle-
necektir.

KAYNAK

Parti Programı:

http://egitimpolitikalari.chp.org.tr

AK Parti – Adalet ve Kalkınma Partisi Eğitim Programı

5.2-EĞİTİM

Partimize göre eğitim her alandaki kalkınmanın en önemli unsurudur. Beşeri sermayeyi etkin kullanmayan toplumlar, rekabet şanslarını kaybetmeye mahkumdur. Bu nedenle partimiz, kamu kaynaklarının tahsisinde birinci önceliğin eğitime yapılacak yatırımlara verilmesi gerektiğine inanır. Eğitim alanında oluşacak zaaflar, hiçbir alandaki üstünlükle giderilemez. Buna karşılık eğitim alanında yakalanacak üstün seviyeler, diğer tüm alanların toplam kalitesini yükseltir. Eğitime bu bilinçle yaklaşan Partimiz, bu alanda giderek artan zaafları gidermeyi öncelikli hedeflerinden saymaktadır.

Türkiye eğitim alanında ciddi bir karmaşa yaşamaktadır. Eğitim kalitesi, olması gerekenin çok altındadır. Eğitimde fırsat eşitliği her geçen gün yok olmaktadır. Eğitim sistemi ideolojik kavgaların arenası haline getirilmiştir. Eğitim, araştırma ve istihdam planları olmaksızın yapılmaktadır. Yüksek öğretim kurumları dahil, eğitim-öğretim kurumlarımızın çoğu gerçekçi bir anlayıştan uzak, dip lomalı işsizler yetiştirmektedir.Bu nedenlerle partimiz, eğitim alanında köklü bir reform hareketine girişecektir.

• Ülkemizde oldukça yetersiz düzeyde olan okul öncesi eğitim kamu ve özel sektör eliyle ülke genelinde yaygınlaştırılacaktır.

• Temel eğitim müfredatı çağın gereklerine, ihtiyaçlarımıza ve öğrencilerin kazanacakları donanıma göre yeniden oluşturulacaktır. Temel eğitim hizmetlerinin verilmesi pilot uygulamalarla merkezi idarenin taşra birimlerine ve yerel yönetimlere aktarılacaktır. Milli Eğitim Bakanlığı ise denetleyici, düzenleyici ve standart oluşturucu bir konuma getirilecektir. Yoksul bölgelerde eğitim devlet tarafından oluşturulacak özel programlarla desteklenecektir.

• Zorunlu eğitim kademeli, tercih ve yönlendirmeye imkan sağlayacak şekilde yeniden düzenlenecek, halen sekiz yıl olan zorunlu eğitim, alt yapı çalışmaları hızlandırılarak makul bir süre içerisinde on bir yıla çıkarılacaktır.

• Halen yürürlükteki uygulama, hakkaniyete aykırı ve öğrencilerin motivasyonunu azaltan sonuçlar üretmektedir. Bu uygulamanın çarpıklıkları öncelikle ele alınacak üniversiteye giriş sınavlarında tüm lise ve dengi okul mezunlarına fırsat eşitliği sağlanacaktır.

• Temel eğitim kamu tarafından parasız olarak sunulacaktır. Kamu okullarının eğitim kalitesi artırılacak, teknolojik olanakları geliştirilecektir. Katılımcı, özgür düşünme ve analiz alışkanlığını geliştiren, bağımsız karar verme ve üretme yeteneğini teşvik eden, çoğulcu değerleri sunan, vatandaş olma bilincini yükselten, çağdaş gelişme ve teknolojileri öğreten bir eğitim anlayışına geçilecektir. Bu dönüşümde demokratik ve gelişmiş ülkelerin deneyimlerinden de istifade edilecek, öğretmen yetiştiren okullar bu anlayışa göre yeniden yapılandırılacak ve mevcut öğretmenler yeni sisteme göre hizmet içi eğitime tabi tutulacaktır.

• Temel eğitimin beşinci sınıfından itibaren “seçmeli dersler” konularak öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre genel ve mesleki eğitime yönelmeleri sağlanacaktır.

• Özel sektörün eğitim yatırımlarında bulunmasını sağlamak amacıyla özendirici düzenlemeler yapılarak özel öğretim kurumları yaygınlaştırılacak ve mevcut okulların % 100 kapasite ile çalışmalarını temin eden düzenlemeler yapılacaktır. Başarı kıstası esas alınarak maddi durumu iyi olmayan ailelerin çocuklarının da özel okullarda okuyabilmelerini sağlamak amacıyla devlet tarafından hizmet satın alınması yoluna gidilecektir. Talep oluşturularak özel sektörün eğitim yatırımlarına kaynak ayırması temin edilecektir.

• Mesleki okullara özel bir önem verilecek, üniversite öncesi eğitim, diploma vermenin ötesinde meslek kazandırmaya yönelik bir niteliğe kavuşturulacaktır. Sanayi ve ticaret odaları ve işadamlarının kurmuş olduğu sivil toplum örgütleri ile birlikte iş dünyasının ihtiyaç alanları belirlenerek dinamik ve günün ihtiyaçlarına uyan mesleki eğitim programları geliştirilecektir. Uzun süreli okul programlarına devam edemeyecek durumda bulunanlar için kısa süreli meslek kazandırma eğitimi veren kuruluşlar oluşturulacaktır. Kalkınmada öncelikli bölgelere, meslek eğitimi alanında özel destek programları verilecektir.

• Öğrenciler yetenekleri ve birikimlerine göre eğitim hizmetlerinden faydalanacaklardır. Bu bağlamda maddi durumu elvermeyen öğrencilerin de kaliteli bir eğitim alması sağlanacaktır.

• Kamu üniversitelerinde okuyan öğrenciler için okul masraflarını karşılayıp yaşamlarını belli bir standartta sürdürebilecekleri bir kredi sistemine geçilecek, yoksul öğrencilere yapılacak yardımların ilke ve esasları belirlenecektir.

• Ara eleman ihtiyacını karşılamak üzere kurulan meslek yüksek okulları bir program dahilinde yeni bir düzenlemeye tabi tutulacak, bu kurumların nitelikli ara eleman yetiştirmeleri sağlanacaktır.

• Üniversitelere yerel yönetimler, odalar ve işadamları ile şirket kurabilmeleri ve ortak projeler yapmaları fırsatı yaratılacak, yerel yönetimler ve özel sektörün üniversitelerle ilişkilerinin geliştirilmesini sağlayacak düzenlemeler yapılacaktır.

• Merkezi yönetim, devletin ihtiyacı olan alanlarda üniversitelerde araştırma ve teknoloji geliştirme programlarını destekleyecek, üniversitelere bu konularda fon sağlayacaktır. Böylece üniversitelerimizin sanayi ile işbirliği içerisinde olmaları, pratik faydayı gözeten kurumlar haline gelmeleri sağlanacak, toplumdan ve hayattan kopuk bir görüntü arz etmelerinin önüne geçilecektir.

• Türkiye’de yüksek öğretim, nicelik açısından büyük bir ilerleme kaydetmiş, ancak nitelik bakımından aynı başarı gösterilememiştir. Yüksek öğretimde köklü bir reforma ihtiyaç vardır. YÖK, üniversiteler arasında koordinasyon sağlayan, standart belirleyici bir yapıya kavuşturulacak, üniversiteler idari ve akademik özerkliğe sahip, öğretim elemanları ve öğrenciler üzerinde baskı, dayatma ve antidemokratik uygulamaların bulunmadığı, bilimsel bilginin üretildiği, araştırma ve öğretim faaliyetlerinin esas olduğu kurumlar haline getirilecektir.

• Eğitim yapıları mimari özellikleri fiziksel ve eğitsel donanımları yönünden geliştirilecektir. Okullarda sınıf esası yerine ders esasını temel alan fiziki yapılanma benimsenecek; okul yapımında tek tip bayındırlık modeli terk edlerek esnek bir yapılanmaya gidilecektir.

• Okul Aile Birlikleri’nin ve rehberlik sisteminin, sosyal bilimcilerin hazırlayacağı projelerle desteklenmesi ve güçlendirilmesi sağlanacaktır.

• Dünyada bireyler, toplumlar ve milletlerarası diyalogda yabancı dil bilmenin önemi büyüktür. Bu nedenle yabancı dil eğitimi modern imkan ve araçlarla kolaylaştırılarak nitelikli hale getirilecektir. Partimiz yabancı dil öğretimini teşvik ederken, Türkçe’nin bilim dili olarak kullanımını özendirecektir.

• Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın ve çocuklarının ortamlarına uygun eğitim görmeleri sağlanacaktır.

• Laiklik ilkesinin gereği olarak vatandaşlarımızın dinlerini öğrenmeleri için her türlü kolaylık sağlanacaktır. İlk ve orta öğretimde din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinin dışında, velilerin rızasına bağlı olarak seçmeli din dersleri’nin verilmesi temin edilecektir.

• Gelişen teknolojiler bireylere internet ortamında öğretim yapma olanakları sunmaktadır. Üniversitelerin bu tip uygulamaları teşvik edilecek, öğrencilerin internet ortamında yapılan öğretimden yararlanmalarını sağlayıcı düzenlemeler yapılacaktır.

• Vakıf üniversiteleri desteklenecek, bu üniversitelere bütçeden yapılan maddi desteğin esasları yeniden belirlenecektir.

• Engelli öğrencilerin eğitimine özel bir önem verilecek, bu amaçla faaliyet gösteren dernek, vakıf ve sosyal yardım kuruluşlarının faaliyetleri özellikle desteklenecektir.

https://www.akparti.org.tr/parti/parti-programi/

%d blogcu bunu beğendi: