Resurrection and the Hereafter 1 – UPPSTÅNDELSEN OCH LIVET EFTER DETTA 1 / The Tenth Word 1 – Det tionde ordet 1 / ENGLISH – SWEDISH LANGUAGE STUDY / ENGELSKA – SVENSKA SPRÅK STUDIE /

This English – Swedish language study is about “Resurrection and the Hereafter”. Its author is Bediuzzaman Said Nursi. This page is just an introduction to this topic. Some pages are shared each time.

Den här engelska – svenska språkstudien handlar om UPPSTÅNDELSEN OCH LIVET EFTER DETTA. Författaren är Bediüzzaman Said Nursi. Den här sida är bara en inledning om det. Varje gång delas en del av sidor.   

ENGLISH – SWEDISH LANGUAGE STUDY / ENGELSKA – SVENSKA SPRÅK STUDIE / The Tenth Word 1 - Det tionde ordet 1 - Resurrection and the Hereafter 1 - UPPSTÅNDELSEN OCH LIVET EFTER DETTA 1
ENGLISH – SWEDISH LANGUAGE STUDY / ENGELSKA – SVENSKA SPRÅK STUDIE / The Tenth Word 1 – Det tionde ordet 1 – Resurrection and the Hereafter 1 – UPPSTÅNDELSEN OCH LIVET EFTER DETTA 1

ENGLISH – SWEDISH LANGUAGE STUDY / ENGELSKA – SVENSKA SPRÅK STUDIE

The Tenth Word 1

Det tionde ordet 1

Resurrection and the Hereafter 1

UPPSTÅNDELSEN OCH LIVET EFTER DETTA 1

NOTE

The reasons for my writing these treatises in the form of metaphors, comparisons and stories are to facilitate comprehension and to show how rational, appropriate, well-founded and coherent are the truths of Islam.

NOTERA

Anledningen till att jag skriver dessa metaforer och jämförelser i form av berättelser är att underlätta förståelsen och visa hur rationell, lämplig, välgrundad och sammanhängande islams sanning är.

The meaning of the stories is contained in the truths that conclude them; each story is like an allusion pointing to its concluding truth. Therefore, they are not mere fictitious tales, but veritable truths.

Berättelsernas betydelse återfinns i de sanningar som avslutar dem, där varje berättelse är en anspelning på den avslutande sanningen. Därför är de inte fiktiva berättelser utan verkliga sanningar.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فَانْظُرْ إِلَى آثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

In the Name of God, the Compassionate, the Merciful.

Look, then, to the signs of God’s mercy —how He restores life to the earth after its death— verily He it is Who quickens the dead, for He is powerful over all things. (Quran 30:50)

“I Guds den Nåderikes, den Barmhärtiges namn!”

“Se där tecknen på Guds nåd – hur Han ger nytt liv åt jorden som varit död! Nytt liv skall Han [också] ge åt de döda! Han har allt i Sin makt.” Koranen, 30:50.

Brother, if you wish for a discussion of resurrection and the hereafter in simple and common language, in a straightforward style, then listen to the following comparison, together with my own soul.

Broder, om du önskar en förklaring om uppståndelsen och livet efter detta på ett enkelt och lättförståeligt språk som är tydligt, lyssna då på följande jämförelse tillsammans med min själ.

Once two men were travelling through a land as beautiful as Paradise (by that land, we intend the world).

En gång reste två män till ett land så vackert som paradiset (med detta land avser vi världen).

Looking around them, they saw that everyone had left open the door of his home and his shop and was not paying attention to guarding it.

Runt om sig såg de att alla hade lämnat dörren öppen till sina hem och butiker, de brydde sig inte om att vakta dem.

Money and property were readily accessible, without anyone to claim them.

Pengar och egendom var lättåtkomliga utan att någon gjorde anspråk på dem.

One of the two travellers grasped hold of all that he fancied, stealing it and usurping it.

En av de två resenärerna började roffa åt sig av allt han ville ha genom att stjäla och tillskanska sig.

Following his inclinations, he committed every kind of injustice and abomination.

Han följde sin lust och gjorde all grymhet och liderlighet.

None of the people of that land moved to stop him. But his friend said to him:

Ingen av landets invånare försökte stoppa honom. Hans vän sade till honom:

“What are you doing? You will be punished, and I will be dragged into misfortune along with you. All this property belongs to the state.

“Vad gör du? Du kommer att straffas och jag kommer att dras in i trubbel tillsammans med dig. All denna egendom tillhör staten.

The people of this land, including even the children, are all soldiers or government servants.

Folket i detta land, även barn, är alla soldater eller statliga tjänstemän.

It is because they are at present civilians that they are not interfering with you.

Anledningen till att de inte ingriper mot dig är att de för närvarande är civila.

But the laws here are strict. The king has installed telephones everywhere and his agents are everywhere. Go quickly, and try to settle the matter.”

Men lagarna är strikta. Kungen har försett alla med en telefon och hans agenter finns överallt. Gå nu snabbt och försök ordna upp saken.”

But the empty-headed man said in his obstinacy: “No, it is not state property; it belongs instead to some endowment, and has no clear or obvious owner.

Men den enfaldiga mannen sade i sin envishet: “Nej, det är inte statlig egendom utan tillhör allmänheten och har ingen uppenbar ägare.

Everyone can make use of it as he sees fit. I see no reason to deny myself the use of these fine things.

Alla kan utnyttja det som man finner lämpligt. Jag ser ingen anledning till att jag ska förnekas utnyttja dessa fina saker.

I will not believe they belong to anyone unless I see him with my own eyes.”

Jag kommer inte att tro att detta tillhör någon förrän jag ser ägaren med mina egna ögon.”

He continued to speak in this way, with much philosophical sophistry, and an earnest discussion took place between them.

På detta sätt fortsatta han att genom filosofiska spetsfundigheter tala och de diskuterade alvarligt frågan.

First the empty-headed man said: “Who is the king here? I can’t see him,” and then his friend replied:

Den enfaldiga mannen sade först: “Vem är kung här? Jag känner inte honom”, och hans vän svarade:

“Every village must have its headman; every needle must have its manufacturer and craftsman. And, as you know, every letter must be written by someone. How, then, can it be that so extremely well-ordered a kingdom should have no ruler?

“Varje by måste ha sin ledare, liksom varje nål måste ha sin hantverkare och ägare. Och varje bokstav skrivas av någon. Hur kan det då komma sig att ett så extremt välordnat kungarike inte kan ha någon härskare?

 And how can so much wealth have no owner, when every hour a train1 arrives filled with precious and artful gifts, as if coming from the realm of the unseen?

—————————

¹ Indicates the cycle of a year. Indeed, every spring is a carload of provisions coming from the realm of the unseen.

Och hur kan så mycket rikedom inte ha en ägare, när det varje timme anländer ett tåg¹ fyllt med värdefulla och konstnärliga gåvor som om de kom från ett osynligt rike?

————————–

¹ Indikerar en årscykel. I sanning, är varje vår en vagnlast fylld med proviant kommande från det osynliga riket.

And all the announcements and proclamations, all the seals and stamps, found on all those goods, all the coins and the flags waving in every corner of the kingdom — can they be without an owner?

Och alla tillkännagivanden och kungörelser, alla sigiller och stämplar som finns på alla dessa varor, alla mynt och flaggor som viftar i varje hörn av riket – kan de vara utan ägare?

It seems you have studied foreign languages a little, and are unable to read this Islamic script.

Det verkar som om du har studerat en aning utländska språk men är oförmögen att läsa denna islamiska skrift.

In addition, you refuse to ask those who are able to read it. Come now, let me read to you the king’s supreme decree.”

Dessutom vägrar du fråga dem som har kunskapen att läsa den. Kom nu. Låt mig läsa för dig kungens högsta dekret.”

The empty-headed man then retorted: “Well, let us suppose there is a king; what harm can he suffer from the minute use I am making of all his wealth?

Den enfaldiga mannen svarade då: “Nå, låt oss anta att det finns en kung, vilken skada gör det om jag använder en liten del av all hans rikedom?

Will his treasury decrease on account of it? In any event, I can see nothing here resembling prison or punishment.”

Kommer hans skatt att minska på grund av det? Hur som helst kan jag inte se något som liknar ett fängelse eller en bestraffning.”

His friend replied: “This land that you see is a manoeuvering ground. It is, in addition, an exhibition of his wonderful royal arts.

Hans vän svarade: “Detta land som du ser är en prövningsplats.. Det är dessutom en utställning i underbar kunglig konst.

Then again it may be regarded as a temporary hospice, one devoid of foundations. Do you not see that every day one caravan arrives as another departs and vanishes?

Det kan betraktas som ett tillfälligt härberge, som saknar grund. Ser du inte att det varje dag anländer en karavan samtidigt som en annan avgår och försvinner.

It is being constantly emptied and filled. Soon the whole land will be changed; its inhabitants will depart for another and more lasting realm.

Snart kommer hela landet att ha förändrats, dess invånare kommer att lämna till ett annat och mer varaktigt rike.

There everyone will be either rewarded or punished in accordance with his services.”

Där kommer man antingen att belönas eller bestraffas i enlighet med vad man förtjänar.”

That treacherous empty-headed one retorted rebelliously: “I don’t believe it. Is it at all possible that a whole land should perish, and be transferred to another realm?”

Denna förrädiska enfaldiga man invände envist: “Det tror jag inte alls på. Är det alls möjligt att det här landet skulle kunna försvinna och förflyttas till ett annat rike?”

His faithful friend then replied: “Since you are so obstinate and rebellious, come, let me demonstrate to you, with twelve out of the innumerable proofs available, that there is a Supreme Tribunal, a realm of reward and generosity and a realm of punishment and incarceration, and that just as this world is partially emptied every day, so too a day shall come when it will be totally emptied and destroyed.

Hans trogna vän svarade då: “Eftersom du är så envis och enveten, kom, låt mig visa dig med tolv av de otaliga bevis som finns att det finns en Högsta Instans, en värld av belöning och godhet ochen värld av straff och fängslande. Precis som denna värld delvis töms varje dag skall även en dag komma då den helt kommer att tömmas och förstöras.

• First Aspect:  

Is it at all possible that in any kingdom, and particularly so splendid a kingdom as this, there should be no reward for those who serve obediently and no punishment for those who rebel?

Reward and punishment are virtually non-existent here; there must therefore be a Supreme Tribunal somewhere else.

o Första aspekten

Är det alls möjligt att det i varje rike, och särskilt ett sådant fantastiskt rike som detta, inte skulle finnas någon belöning för de som lydigt tjänar och inget straff för de som gör uppror?

Belöning och straff är praktiskt taget obefintliga här och därför måste det någon annanstans finnas en Högsta Instans.

(To be continued)

(Fortsättning följer)

Resources

Källor

Uppståndelsen och livet efter detta, Bediüzzaman Said Nursi, buken ursprungliga namn Haşir Rısalesi (İsveççe), redigering Erdoğan Nil, översättning Thomas Keresturi, redaktör Hülya Altınkaya, ansvarig vid bokförlag Rejhan Publication, tryckort Irmak Ofset, augusti 2013.

http://www.erisale.com/index.jsp?locale=en#content.en.201.59

https://www.sozler.com.tr/urun/hasir-risalesi-isvecce


SVENSKA / İSVEÇÇE / SWEDISH“Resurrection and the Hereafter 1 – UPPSTÅNDELSEN OCH LIVET EFTER DETTA 1 / The Tenth Word 1 – Det tionde ordet 1 / ENGLISH – SWEDISH LANGUAGE STUDY / ENGELSKA – SVENSKA SPRÅK STUDIE /” için bir yanıt

Feel free to comment. Yorum yapmaktan çekinmeyin.

Ders Dünyası - WORLD OF COURSES sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya devam et