DSP – Demokratik Sol Parti Eğitim Programı

https://www.dsp.org.tr/dsp/program/program-bolum-5-insan-ve-toplum/

EĞİTİM KÜLTÜR SPOR VE SANAT

Eğitim, kültür, sanat ve spor alanlarında, DEMOKRATİK SOL’un özgürlükçü, eşitlikçi ve demokratik kurullarına göre dü­zenlemeler yapılacaktır:

 • Eğitim kurumlarında tek yanlı öğretimden çok, öğrenciyle öğretmen arasında diyaloga, iletişime ve etkileşime ağırlık verilecektir.
  • Eğitimin her dalında çağdaş eğitim yöntemleri uygulanacak ve bu yöntemlerin geliştirilmesine öğretmen ve öğrencilerin ortak kat­kıları özendirilecektir.
  • Eğitimde kişiliğin, özgür düşünceliliğin, demokratik davranışın ve katılımın, araştırmacılığın, yaratıcılığın, yapıcılığın ve üretken­liğin, çocukluktan başlayarak gelişmesi özendirilecektir.
  • Üniversite özerkliğine gerçeklik kazandırılırken, öğretim üye­lerinin ve öğrencilerin, yönetime ve program düzenlemelerine de­mokratik ve yapıcı katılımları sağlanacaktır.
  • Eğitim her yaşta herkese açık, sürekli ve parasız olacaktır.
  • Gençlerin, yetişecekleri alanları seçme özgürlüğü genişletile­cektir.
  • Gençlerin gelecekleri, eğitim kurumlarının giriş kapılarındaki sınavlardan çok, eğitim sürecinde ortaya çıkacak eğilim ve yete­neklere göre belirlenecektir.
  • Gerek üniversitelerde, gerek orta eğitim kurumlarında geniş ders geçme serbestliği tanınacaktır.
 • Askeri okullar dışında tüm orta eğitim kurumları tek çatı al­tında toplanacaktır.Böylece ders seçme olanakları arttırılacağı gibi, öğretim üyele­rinin, yapıların ve ders araç ve gereçlerinin ortak değerlendirilme­si yoluyla, orta eğitim kurumları arasındaki denksizlik de giderile­bilecektir.Yine bu yoldan, eğitimde birlik kendiliğinden güvence altına alınacak; değişik dallarda yetişen gençlerin birbirini daha iyi tanı­yıp anlamaları sağlanacak; ve toplumsal dayanışmanın temelleri okullarda atılmaya başlamış olacaktır.
 • Çağdaş eğitim ve iletişim teknolojilerinden yararlanılarak, ki­taplıklar ve kitap ödünç verme sistemi yurdun her köşesine eriştirile­rek, eğitici video ve teyp arşivleri oluşturularak, her düzeyde eğitim, tüm yurttaşların yararına sunulacaktır.Çağdaş eğitim teknolojisinden yararlanılarak yapılan uzaktan eğitim yüz yüze eğitimle desteklenecektir. Bu amaçla değişik yöre­lerde süreli kurslar düzenlenecektir ve gezici eğitim ekipleri kuru­lacaktır.Köykentlerin kurulmasıyla birlikte, tüm eğitim olanaklarından, köylüler de, kentlerde yaşayanlar kadar yararlanabilecektir.Toplum kalkınmasına gençliğin katkısı, yaparak ve yaşayarak eğitimde ve öğrenim çağındaki gençlerin toplumsal ilişkilerinde önemli bir öğe olarak değerlendirilecektir.Eğitim, gelişmenin gerektirdiği insan gücü gereksinmesini kar­şılayacak biçimde planlanacaktır.Ekonomik yapıda değişimlere ve teknolojik yeniliklere herkesin uyum sağlanmasını ve meslek veya sanat edinimini kolaylaştırıcı, her yaş grubuna yönelik eğitim programlarıyla, işsizliğin önlenme­sine eğitimin katkısı artırılacaktır.Çocuk yuvalan yaygınlaştırılarak okul öncesi eğitim kurumla­rına dönüştürülecektir.Emeklilere ve genel olarak yaşlılara, boş zamanların üretici ve yaratıcı çalışmalarla değerlendirmeyi özendirici eğitim programları sunulacaktır.
 • Özürlülerin eğitimine ve eğitim yoluyla kişilik ve yeteneklerini geliştirmelerine, meslek veya sanat edinmelerine özen gösterecektir. Özürlülerin, kültür, sanat, ve spor çalışmalarına katılabilmeleri sağ­lanacaktır.Körler için zengin bir kabartma yazılı kitaplık ve teyp arşiv oluşturulacaktır.Yönetim için gerekli bilgiler halka en geniş ölçüde ulaştırıla­rak, bu bilgiler, ayrıcalıklı çevrelerin tekelinde bir egemenlik aracı olmaktan çıkarılacaktır.Başta sendikalar ve kooperatifler olmak üzere, çalışan halk ke­simlerinin toplumsal örgütleri, halkın kültür düzeyini yükseltmek ve demokrasi bilincini geliştirmek için, halka örgütlenme, yönetim kooperatifçilik ve işletmecilik bilgisi ve eğitimi vermek için, mes­lek ve sanat edinimine katkıda bulunmak için, gençlere, yetişkinle­re, işsizlere ve özürlülere yönelik eğitim ve kültür çalışmalarına özendirilecektir.Bu amaçla, eğitim ve kültür merkezleri, halka açık toplantı sa­lonları kurmaları desteklenecektir.

Feel free to comment. Yorum yapmaktan çekinmeyin.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: